Giáo án Lớp Năm - Tuần 24

LỊCH SỬ

CHIẾN THẮNG

“ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Đế quốc Mĩ từ ngày 1/ 8 đến ngày 30/ 12/ 1972 đã điên cuồng dùng máy bay tối tân nhất ném bom hòng huỷ diệt HN, nhưng quân dân miền Bắc đã làm thất bại âm mưu của Mĩ.

2. Kĩ năng: - Trình bày sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: - Giaó dục học sinh tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn các anh hùng đã hi sinh.

II. Chuẩn bị:

Ảnh SGK, bản đồ thành phố Hà Nội, tư liệu lịch sử.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc46 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp Năm - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Song để có được hoà bình, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh v Hoạt động 3: Triễn lãm nhỏ về chủ đề “Em yêu hoà bình” Yêu cầu học sinh quan sát các bức tranh về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranhvà trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy những gì trong tranh? + Nội dung tranh nói lên điều gì? v Hoạt động 4: Củng cố. Qua các hoạt động trên, các em có thể rút ra bài học gì? 4. Tổng kết - dặn dò: Chuẩn bị: “Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc” Nhận xét tiết học. - 2 học sinh đọc. Hát bài “Trái đất này là của chúng mình”. Thảo luận nhóm đôi. + Bài hát nói lên điều gì? + Để trái đất mãi mãi tươi đẹp, yên bình, chúng ta cần phải làm gì? - HS giới thiệu tranh , ảnh , bài báo đã sưu tầm HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. - HS lắng nghe - Các nhóm vẽ tranh - Đại diện nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình - Các nhóm khác nhận xét - HS treo tranh và giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề “Em yêu hoà bình” - Cả lớp xem tranh và trao đổi Một số em trình bày. ĐỊA LÍ ÔN TẬP I .Mục đích – yêu cầu: Giúp Hs ôn tập, củng cố các kiến thức và kĩ năng địa lí sau. -Xác định và mô tả sơ lược được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của châu Á, châu Âu. -Hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản đã học về châu Á, châu Âu. -So sánh ở mức độ đơn giản để thấy được sự khác biệt giữa hai châu lục. -Điền đúng vị trí hoặc đọc đúng tên, chỉ đúng vị trí của 4 dãy núi Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-Ran, An-pơ trên lược đồ khung hoặc bản đồ tự nhiên thế giới. II. Đồ dùng dạy – học. -Bản đồ Địa lí tự nhiên thế giới. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra bài cũ: -Gọi một số HS lên trả lời câu hỏi ( SGK) -Nhận xét cho điểm HS. 2. Giới thiệu bài : - 1 trả lời, nếu đúng tất cả các thành viên được bảo toàn. +Mỗi đội được hỏi 7 câu hỏi. +Trò chơi kết túc khi hết lượt nêu câu hỏi, đội nào còn nhiều thành viên hơn là đội thắng cuộc. -GV tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng. -GV yêu cầu HS kẻ bảng như bài 2 trang 115 SGK vào vở và tự làm bài tập này. -GV theo dõi và giúp đỡ HS làm bài. -GV gọi HS nhận xét bài bạn làm trên lớp. -GV nhận xét và kết luận phiếu làm đúng. -Gv tổng kết nội dung về châu Á và châu Âu. -Dặn dò HS về nhà ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học về châu Á và châu Âu, chuẩn bị cho bài châu Phi. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -HS lập thành 2 đội tham gia trò chơi, các bạn ở dưới làm cổ động viên. -HS tham gia chơi. +Một số câu hỏi tham khảo. -Bạn hãy chỉ và nêu vị trí địa lí của châu Á? -Bạn hãy chỉ và nêu vị trí giới hạn châu Á các phía đông, tây, nam bắc? .. -Hãy kể tên các đại dương và châu lục tiếp giáp với châu Âu? -Hãy chỉ dãy núi An-Pơ? -Chỉ và nêu tên con sông lớn ở Đông Âu? . -HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bài trên bảng lớp. -HS nêu câu hỏi khi GV giúp đỡ. -HS nhận xét và bổ sung ý kiến. KÜ THUËT L¾P XE CÇN CÈU I.Mơc tiªu: - Häc sinh cÇn ph¶i: + Chän ®ĩng vµ ®đ c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p xe cÇn cÈu. + L¾p ®ỵc xe cÇn cÈu ®ĩng kÜ thuËt, ®ĩng qui tr×nh. + RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n. - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: 1. Giíi thiƯu bµi: - Nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1:Quan s¸t nh¹n xÐt mÉu. - §Ĩ l¾p ®ỵc xe cÇn cÈu theo em cÇn l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã? * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt: a. Chän c¸c chi tiÕt. - Yªu cÇu HS chän c¸c chi tiÕt theo SGK. b. L¾p tõng bé phËn. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh trong SGK ®Ĩ l¾p. c. L¾p r¸p xe cÇn cÈu( H×nh 1 SGK). - KiĨm tra ho¹t ®éng cđa cÇn cÈu. d. Th¸o rêi c¸c chi tiÕt xÕp vµo hép. - Yªu cÇu HS th¸o rêi c¸c chi tiÕt ®Ĩ xÕp vµo hép. 3. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi vµ häc bµi. - HS quan s¸t mÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n. - Nèi tiÕp nhau nªu: + CÇn cã 5 bé phËn: gi¸ ®ì cÇn cÈu, rßng räc, d©y têi, trơc b¸nh xe, c¸c thanh nhùa. - 4 HS 1 nhãm thùc hµnh l¾p r¸p. - Chän c¸c chi tiÕt. - XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän theo tõng lo¹i. - C¸c nhãm quan s¸t h×nh trong SGK ®Ĩ l¾p. - L¾p r¸p theo SGK. - Th¸o rêi c¸c chi tiÕt xÕp vµo hép. §ÞA LÝ ¤N TËP I. Mơc tiªu: - Häc song bµi nµy HS biÕt: + X¸c ®Þnh vµ m« t¶ vÞ trÝ ®Þa lÝ Ch©u ¸ , Ch©u ¢u. + BiÕt hƯ thèng hãa c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc vỊ Ch©u ¸, Ch©u ¢u. + BiÕt so s¸nh ë møc ®é ®¬n gi¶n ®Ĩ thÊy sù kh¸c biƯt gi÷a 2 ch©u. + §iỊn ®ĩng tªn vµo lỵc ®å. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å tù nhiªn thÕ giíi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiĨm tra bµi cị: - Nªu vÞ trÝ vµ diƯn tÝch cđa Liªn Bang Nga? - Nªu tªn nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiƯp chÝnh cđa Ph¸p? - NhËn xÐt cho ®iĨm. 2. Giíi thiƯu bµi: - Nªu mơc ®Ých yªu cÇu. 3. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1:Lµm viƯc c¶ líp. - Gäi 1 sè HS lªn b¶ng. + ChØ vµ m« t¶ vÞ trÝ ®Þa lÝ, Giíi h¹n cđa Ch©u ¢u, Ch©u ¸. + ChØ 1 sè d·y nĩi Hi- ma- lay- a; Trêng S¬n; U- ran; An- p¬. - NhËn xÐt cho ®iĨm. * Ho¹t ®éng 2: Tỉ chøc trß ch¬i Ai nhanh- Ai ®ĩng. - Yªu cÇu ho¹t ®éng nhãm. - Tỉ chøc thi gi÷a c¸c nhãm. - NhËn xÐt cho ®iĨm. 4. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi. - Theo dâi nhËn xÐt. - Nèi tiÕp nhau lªn b¶ng chØ b¶n ®å. - Theo dâi nhËn xÐt. - 4 HS 1 nhãm th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. - §¹i diƯn nhãm thi tr¶ lêi. - Theo dâi nhËn xÐt. TËP LµM V¡N ¤N TËP T¶ §å VËT I. Mơc ®Ých yªu cÇu: - ¤n luyƯn cđng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cđa bµi v¨n t¶ ®å vËt. - ¤n luyƯn kÜ n¨ng tr×nh bµy miƯng dµn ý bµi v¨n t¶ ®å vËt, tr×nh bµy râ rµng m¹ch l¹c, tù nhiªn, tù tin. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh vÏ 1 sè vËt dơng. - 5 tê giÊy khỉ to ®Ĩ 5 HS lËp dµn ý. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiĨm tra bµi cị: - Gäi 2 HS ®äc ®o¹n v¨n cđa tiÕt tríc. - NhËn xÐt cho ®iĨm. 2. Giíi thiƯu bµi: - Nªu mơc ®Ých yªu cÇu. 3. Híng dÉn «n tËp: Bµi 1: Chän ®Ị bµi. - Gäi HS ®äc ®Ị bµi. - Yªu cÇu HS nªu tªn ®Ị bµi m×nh chän. - Gäi 1 sè HS ®äc gỵi ý SGK. - Yªu cÇu HS lËp dµn ý. - Gäi HS tr×nh bµy dµn ý. - Yªu cÇu HS tù sưa dµn ý. Bµi 2: - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi. - Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. - Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - NhËn xÐt cho ®iĨm. 4. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ häc bµi vµ chuÈn bi bµi sau. - 2 HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy. - Theo dâi nhËn xÐt. - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. - Nèi tiÕpnhau nªu. - 1 HS ®äc gỵi ý , líp theo dâi. - 5 HS lËp dµn ý ra giÊy khỉ to, líp lËp vë. - D¸n lªn b¶ng vµ tr×nh bµy. - NhËn xÐt bỉ sung. - HS tù sưa dµn ý. - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc - 4 HS 1 nhãm lµm bµi. - §¹i diƯn c¸c nhãn tr×nh bµy. - Theo dâi nhËn xÐt. LÞCH Sư §¦êNG TR¦êNG S¥N I. Mơc tiªu: - Häc song bµi nµy HS biÕt: + §êng Trêng S¬n lµ 1 hƯ thèng giao th«ng quan träng, §©y lµ 1 con ®êng ®Ĩ miỊm B¾c chi viƯn søc ngêi søc cđa cho chiÕn trêng miỊn Nam gãp phÇn to lín vµo th¾ng lỵi cđa c¸ch m¹ng miỊn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cđa d©n téc ta. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam. - Tranh ¶nh vỊ bé ®éi Cơ Hå. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiĨm tra bµi cị: - Nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®ỵc x©y dùng vµo thêi gian nµo vµ ë ®©u? - NhËn xÐt cho ®iĨm. 2.Giíi thiƯu bµi: - Nªu mơc tiªu bµi häc. 3. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1: - X¸c ®Þnh hƯ thèng ®êng Trêng S¬n ( chØ trªn b¶n ®å). - Ta më ®êng Trêng S¬n ®Ĩ lµm g×? * Ho¹t ®éng 2: - Yªu cÇu HS ®äc SGK. - Giíi thiƯu vÞ trÝ ®êng Trêng S¬n tõ h÷u ng¹n s«ng M·- Thanh Hãa qua miỊn T©y NghƯ An ®Õn miỊn ®«ng Nam Bé. - §êng Trêng S¬n lµ hƯ thèng nh÷ng tuyÕn ®êng dã lµ §«ng Trêng S¬n vµ T©y Trêng S¬n chø kh«ng ph¶i lµ 1 con ®êng. + Mơc ®Ých ta më ®êng Trêng S¬n ®Ĩ lµm g×? * Ho¹t ®éng 3: - Yªu cÇu HS ®äc SGK ®o¹n nãi vỊ anh NguyƠn ViÕt Sinh. - Tỉ chøc thi kĨ chuyƯn vỊ nh÷ng tÊm g¬ng tiªu biĨu cđa c¸c chiÕn sÜ bé ®éi vµ thanh niªn xung phong. * Ho¹t ®éng 4: - Yªu cÇu HS th¶o luËn vỊ ý nghÜa cđa con ®êng Trêng S¬n. - Ngµy nay ®êng Trêng S¬n ®· ®ỵc më réng- §êng Hå ChÝ Minh. 4. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - HS tr¶ lêi. - Theo dâi nhËn xÐt. - HS theo dâi. - Ngµy 19/ 5/ 1959 TW ®¶ng ra quyÕt ®Þnh më ®êng Trêng S¬n ®Ĩ chi viƯn cho miỊn Nam kh¸ng chiÕn. - 1 HS ®äc SGK, líp theo dâi. - Theo dâi b¶n ®å. - Chi viƯn cho miỊn Nam , thùc hiƯn nhiƯm vơ thèng nhÊt ®Êt níc. - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc, líp theo dâi. - HS thi kĨ. - 2 HS 1 nhãm th¶o luËn. - Nèi tiÕp nhau nªu. - §äc bµi häc SGK. §¹O §øC eM Y£U Tỉ QuèC VIƯT NAM I. Mơc tiªu: - Em cÇn ph¶i häc tËp tèt ®Ĩ sau nµy gãp søc x©y dùng Tỉ quèc VN. - BiÕt quan t©m ®Õn sù ph¸t triĨn ®Êt níc, cã ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n v¨n hãa cđa d©n téc. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiĨm tra bµi cị: - Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí . - §¸nh gi¸ nhËn xÐt. 2. Giíi thiƯu bµi. 3. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1: - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1 (SGK) theo nhãm ®«i. - Gäi ®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. - NhËn xÐt kÕt luËn ®ĩng. * Ho¹t ®éng 2: §ãng vai. - Yªu cÇu HS ®ãng vai híng dÉn viªn du lÞch vµ giíi thiƯu víi kh¸ch c¸c chđ ®Ị vvỊ v¨n hãa ; kinh tÕ; lÞch sư * Ho¹t ®éng 3 - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi 3. - Yªu cÇu HS lµm bµi. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸. 4. Cđng cè dỈn dß: - Gäi HS ®äc bµi häc. - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - 2 HS nèi tiÕp nhau nªu. - 2 HS 1 nhãm lµm bµi. - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. - Theo dâi nhËn xÐt. - HS ®ãng vai vµ giíi thiƯu. - NhËn xÐt. - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc. - HS lµm bµi vµ tr×nh bµy.

File đính kèm:

  • docga lop5 t24.doc
Giáo án liên quan