Giáo án Lớp 5 Tuần thứ 26 Năm 2012 Chuẩn kiến thức kĩ năng

I. Mục đích yêu cầu :

Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.

-Hiểu ý nghĩa:Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dan ta, nhắc nhở mọ người giữ gìn phát huy truyền thống tót đẹp đó. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

II. Đồ dùng dạy - học:

 -Tranh minh họa bài đọc trong sgk.

 

doc23 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần thứ 26 Năm 2012 Chuẩn kiến thức kĩ năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖm vô bµi häc: + ¢m m­u cña ®Õ quèc MÜ... + ThuËt l¹i trËn chiÕn ®Êu ®ªm 26-12-1972 + T¹i sao gäi lµ chiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". b/ Ho¹t ®éng 2,3: (lµm viÖc theo nhãm vµ c¶ líp) + ¢m m­u cña ®Õ quèc MÜ... ThuËt l¹i trËn chiÕn ®Êu ®ªm 26-12-1972 - Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o. - GV kÕt luËn vµ gi¶i nghÜa tõ khã. - §¸nh gi¸ ghi ®iÓm c¸c nhãm. c/ Ho¹t ®éng 4:(lµm viÖc c¶ líp) - GV cho HS t×m hiÓu: T¹i sao gäi lµ chiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". 3/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Tãm t¾t néi dung bµi. - Nh¾c chuÈn bÞ giê sau. Nªu néi dung bµi giê tr­íc. NhËn xÐt. * Líp theo dâi. * C¸c nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh hoµn thiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - LÇn l­ît tõng nhãm nªu kÕt qu¶ th¶o luËn. - NhËn xÐt c¸c nhãm. * HS th¶o luËn vÒ thêi ®iÓm, c¸ch ®¸nh, tinh thÇn cña nh©n d©n ta. - Tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp. - NhËn xÐt, bæ sung. - §äc to néi dung chÝnh (sgk) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2012 To¸n VËn tèc I. Môc ®Ých yªu cÇu. - Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ vËn tèc, ®¬n vÞ ®o vËn tèc. - BiÕt c¸ch tÝnh vËn tèc cña mét chuyÓn ®éng ®Òu. - HS cã ý thøc tù gi¸c häc bµi vµ lµm bµi. II .§å dïng d¹y häc. - Gv chuÈn bÞ m« h×nh nh SGK. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc. Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra bµi cò.2-3' - Y/c HS lªn b¶ng ch÷a bµi3. - HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh thÓ tÝch HHCN. 2. Bµi míi.30' H§1. Giíi thiÖu bµi. GV nªu môc ®Ých yªu cÇu giê häc. H§2. Giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ vËn tèc. - Bµi to¸n 1 SGK, y/c HS ph©n tÝch råi t×m kÕt qu¶ cña bµi to¸n. - Trung b×nh mçi giê « t« ®I ®­îc 42,5 km . Ta nèi vËn tèc trung b×nh hay nãi v¾n t¾t vËn tèc cña « t« lµ 42,4 km giê , viÕt t¾t lµ 42,5 km/giê. - Gv cÇn nhÊn m¹nh ®¬ vÞ cña bµi to¸n lµ: km/giê. - Qua bµi to¸n y/c HS nªu c¸ch tÝnh vËn tèc. - Gv giíi thiÖu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc. Bµi to¸n 2: Y/c HS ®äc bµi vµ tù lµm bµi. - Hái vÒ ®¬n vÞ ®o vËn tèc. - GV vµ HS ch÷a bµi, chèt l¹i c¸ch gi¶i ®óng. H§ 3. Thùc hµnh. Bµi 1 : Y/ C HS lµm viÖc c¸ nh©n, vËn dông trùc tiÕp c«ng thøc ®Ó tÝnh. -mêi ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ Bµi 2. Y/c HS ®äc kÜ ®Ò bµi nªu h­íng gi¶i vµ tù lµm bµi. - HS vµ GV nhËn xÐt. Bµi 3 : §äc y/c cña bµi, tù lµm bµi råi ch÷a bµi. - Muèn tÝnh ®­îc ®¬n vÞ ®o vËn tèc lµ m/ gi©y th× ta ph¶I ®æi ®¬n vÞ ®o thêi gian ra g×? - Gv chÊm ch÷a bµi cho HS. 3. Cñng cè, dÆn dß.2-3' - Y/c HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh vËn tèc . - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc. - DÆn HS vÒ «n bµi . Xem tr­íc bµi sau. - HS lµm b¶ng, líp nhËn xÐt - 2 em nh¾c l¹i. - HS tù lµm bµi, ®Þa diÖn ch÷a bµi. - Vµi HS nªu c¸ch tÝnh. - HS ¸p dông quy t¾c vµ tù lµm bµi , 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - §¹i diÖn ch÷a bµi. - HS tù lµm bµi vµo vë. - HS ®¹i diÖnöt×nh bµy bµi gi¶i. ®æi 1 phót 20 gi©y = 80 gi©y. --------------------------------------------------------------- TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n t¶ ®å vËt I. Môc ®Ých, yªu cÇu. - BiÕt rót kinh nghiÖm vµ sö lçi trong bµi; viÕt l¹i ®­îc mét ®o¹n v¨n trong bµi cho ®óng hoÆc hay h¬n. - HS chñ ®éng lµm bµi, häc bµi. II. §å dïng d¹y häc. -GV : hÖ thèng 1 sè lçi mµ HS th­êng m¾c. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc. 1. KiÓm tra bµi cò.2-3' - Y/c HS ®äc ®o¹n kÞch Gi÷ nghiªm phÐp n­íc ®· viÕt l¹i ë giê tr­íc. 2. Bµi míi.30' a).Giíi thiÖu bµi. - GV nªu môc ®Ých,yªu cÇu cña giê häc b) GV nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm cña HS. NhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ bµi viÕt. + Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh: - HS ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®óng träng t©m cña ®Ò bµi - Bè côc : ( ®Çy ®ñ, hîp lÝ ) , ý ( ®ñ, phong phó, míi l¹ ) , c¸ch diÔn ®¹t ( m¹ch l¹c, trong s¸ng ) - Nh÷ng thiÕu sãt h¹n chÕ: + Mét sè bµi bè côc ch­a râ rµng. Néi dung phÇn th©n bµi ch­a ph©n ®o¹n râ rµng + DiÔn ®¹t cßn lñng cñng, c©u ý viÕt cßn sai, c©u v¨n cßn mang tÝnh liÖt kª ch­a gîi t¶, gîi c¶m. + Mét sè bµi ch­a biÕt c¸ch sö dông dÊu c©u, ch­a biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt( so s¸nh, nh©n ho¸ ) c) H­íng dÉn HS ch÷a bµi. - GV tr¶ bµi cho tõng HS - H­íng dÉn HS ch÷a nh÷ng lçi chung . + GV viÕt mét sè lçi vÒ dïng tõ, chÝnh t¶, c©u ®Ó Hs ch÷a. d) Tæ chøc cho HS häc tËp 1 sè ®o¹n v¨n hay cña b¹n. - Y/c HS tham kh¶o viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n cho hay h¬n. 3. Cñng cè dÆn dß.2-3' -GV nhËn xÐt tiÕt häc, biÓu d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt, ch÷a bµi tèt. -Y/c c¸c em vÒ nhµ viÕt l¹i bµi v¨n t¶ ngêi ®Ó nhËn ®îc ®iÓm cao h¬n vµ chuÈn bÞ bµi - 2 em nh¾c l¹i. - 1 em ®äc mÈu chuyÖn.líp theo dâi SGK. - HS ®äc thÇm l¹i vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái. - HS ®¹i diÖn tr¶ lêi. - Mét sè HS lªn b¶ng ch÷a, díi líp ch÷a vµo vë. - HS tù viÕt ®o¹n v¨n, vµi em ®¹i diÖn ®äc ®o¹n v¨n. --------------------------------------------------------------------- LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp thay thÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u I,Môc ®Ých yªu cÇu. - HiÓu vµ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng tõ chØ nh©n vËt Phï §æng Thiªn V­¬ng vµ nh÷ng tõ dïng ®Ó thay thÕ trong BT1; thay thÕ ®­îc nh÷ng tõ ng÷ lÆp l¹i trong hai ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña BT2; b­íc ®Çu viÕt ®­îc ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña BT3. II. §å dïng d¹y häc. - B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiÓm tra bµi cò.2-3' - Y/c HS ch÷a bµi 2, cña giê tr­íc. 2. Bµi míi.30' a). Giíi thiÖu bµi. -GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña giê häc. b. H­íng dÉn HS luyÖn tËp. Bµi 1. - HS ®äc kÜ y/c cña bµi , ®äc thÇm ®o¹n v¨n vµ ®¸nh sè thø tù c¸c c©u råi g¹ch d­íi c¸c tõ chØ Phï §æng Thiªn V­¬ng. - Mêi 1 sè em nªu t¸c dông cña viÖc dïng tõ ng÷ thay thÕ. - GV chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng . Bµi 2: HS ®äc kÜ bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi . -H­íng dÉn HS ®äc l¹i c¶ ®o¹n v¨n vµ x¸c ®Þnh ng÷ng tõ ng÷ dïng lÆp trong ®o¹n. - Y/c c¸c em h·y thay thÕ tõ ng÷ ®ã b»ng ®¹i tõ hoÆc tõ ng÷ cïng nghÜa, cã thÓ gi÷ l¹i tõ lÆp ®ã. Thay song c¸c em nhí ®äc l¹i ®o¹n v¨n xem cã hîp lÝ kh«ng, cã hay h¬n ®o¹n v¨n cò kh«ng? - Mêi mét sè em ph¸t biÓu ph­¬ng ¸n thay thÕ cña m×nh. - GV chèt l¹i kÕt qu¶. Bµi tËp 3. HS ®äc néi dung cña bµi tËp 3. - Hs giíi thiÖu ng­êi hiÕu häc mµ em viÕt lµ ai? - Tæ chøc cho HS tù lµm vµo vë . - GVvµ HS cïng ch÷a bµi , chän bµi viÕt tèt ®Ó c¸c b¹n tham kh¶o. - GV chÊm ®iÓm mét sè bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß.2-3' - Mêi HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. - GV nhËn xÐt tiÕt häc, biÓu d­¬ng nh÷ng em häc tèt. - Y/c HS «n bµi , ai ch­a hoµn thµnh th× tiÕp tôc lµm . - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau. - 1 em lµm b¶ng, líp nhËn xÐt. - 1 HS ®äc. Líp theo dâi ®äc thÇm - HS lµm vµo vë bµi tËp - 2, 3 nhãm ®¹i diÖn lµm b¶ng phô råi ch÷a bµi:Trang nam nhi, tr¸ng sÜ Êy, ng­êi trai lµng Phï §æng. - HS ®äc bµi tù suy nghÜ råi lµm bµi theo h­íng dÉn. - §¹i diÖn vµi em ch÷a bµi....Ng­êi thiÕu n÷ hä TriÖu.....Nµng....nµng...ng­êi con g¸i vïng nói Quan Yªn... - HS x¸c ®Þnh y/c cña bµi råi tù lµm bµi trong vë, sau ®ã ®æi vë kiÓm tra l¹i - ®¹i diÖn lµm bµi b¶ng phô vµ ch÷a bµi. ------------------------------------------------------------------ Khoa häc Sù sinh s¶n cña thùc vËt cã hoa I. Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt. - Nãi vÒ sù thô phÊn , sù thô tinh , sù h×nh thµnh h¹t qu¶. - Ph©n biÖt hoa thô phÊn nhê c«n trïng vµ hoa thô phÊn nhê giã. II. §å dïng d¹y häc. - Th«ng tin vµ h×nh trong SGK. - S¬ ®å sù thô phÊn cña hoa l­ìng tÝnh trong SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: kh«ng kiÓm tra 3. Bµi míi A .Giíi thiÖu bµi: GV nªu néi dung yªu cÇu vµ nhiÖm vô bµi häc. B. T×m hiÓu bµi. a. Ho¹t ®éng 1.Xö lÝ th«ng tin trong SGK. - GV cho HS ®äc th«ng tin trong SGK vµ chØ vµo h×nh 1 ®Ó nãi vÒ: + Sù thô phÊn? + Sù thô tinh? +Sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶? - GV gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp , HS kh¸c nhËn xÐt . - GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i. - GV yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp trong SGK trang 106 . - Gäi 1 sè HS ch÷a bµi tËp * §¸p ¸n: 1- a; 2- b; 3- b; 4- a; 5- b; b. Ho¹t ®éng 2. GhÐp ch÷ vµo h×nh . - GV HD h/s ch¬i . - Gv ph¸t cho c¸c nhãm s¬ ®å sù thô phÊn cña hoa l­ìng tÝnh H3 trong SGK T106 vµ c¸c thÎ cã ghi s·n chó thÝch - Cho HS thi ng¾n c¸c chó thÝch vµo h×nh cho phï hîp, nhãm nµo lµm song th× ng¾n bµi lªn b¶ng . - GV nhËn xÐt khen gîi nhãm lµm nhanh vµ ®óng . c. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn. - GV cho HS th¶o luËn c©u hái trong SGK trang 107. + KÓ tªn mét sè hoa thô phÊn nhê c«n trïng vµ mét sè thô phÊn nhê giã ? + B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ mïi h­¬ng th¬m cña hoa thô phÊn nhê c«n trïng vµ hoa thô phÊn nhê giã? - GV cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.trang SGK. - GV nhËn söa sai . 4. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.: C©y non mäc lªn tõ h¹t. - H¸t - HS nghe, - HS ®äc th«ng tin trong SGK t×m hiÓu vÒ sù thô tinh , thô phÊn ,h×nh thµnh h¹t. - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp. - Líp nghe. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS tham gia chß tr¬i - HS nhËn xÐt ph©n xÕp lo¹i ®éi th¾ng . - HS lµm bµi tËp vµ tr×nh bµy kÕt qu¶. Hoa thô phÊn nhê c«n trïng Hoa thô phÊn nhê giã ®Æc ®iÓm Th­êng cã mÇu s¾c sÆc sì hoÆc h­¬ng th¬m , mËt ngät...hÊp dÉn c«n trïng . Kh«ng cã mÇu s¸c ®Ñp, c¸nh hoa vµ ®µi hoa th­êng nhá hoÆc kh«ng cã. Tªn c©y Dong diÒng , Ph­îng , b­ëi, chanh, cam, m­íp, bÇu bÝ, bÝ. C¸c laäi c©y cá, lóa ng«... -------------------------------------------------------------------- Sinh ho¹t. Sinh ho¹t líp I. Môc tiªu - HS nhËn thÊy nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm chÝnh trong tuÇn häc võa qua. - N¾m ®­îc ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn sau. II. Lªn líp 1. GVCN nhËn xÐt chung *¦u ®iÓm:- HS ®i häc ®Òu, ®óng giê. - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. - Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña líp, cña tr­êng - §éi viªn cã kh¨n quµng ®Çy ®ñ. *Nh­îc ®iÓm:- HS ®äc cßn chËm, kÜ n¨ng lµm v¨n cßn nhiÒu h¹n chÕ. 2. Ph­¬ng h­íng tuÇn sau: - Duy tr× nÒ nÕp ra vµo líp . - Ph¸t huy tèi ®a nh÷ng ­u ®iÓm, h¹n chÕ nh÷ng nh­îc ®iÓm. - Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng -------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 26 CKTKN.doc