Giáo án lớp 4A2 Tuần Thứ 28

1 Kiểm tra bài cũ

+ GV gọi HS lên nhắc lại cách tính diện tích hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật.

+ Nhận xét và ghi điểm.

2. Hướng dẫn HS luyện tập

 Bài 1

+ Gọi HS nêu y/c BT.

+ Y/c HS tự làm bài

+ Yêu cầu HS giải thích vì sao đúng, sai cho từng ý.

+ NX. KL lời giải đúng.

 

doc26 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 916 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4A2 Tuần Thứ 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nĩi tiếp nêu ví dụ, nhận xét, chữa câu cho bạn. Bµi 2: X¸c ®Þnh mçi c©u v¨n thuéc kiĨu c©u kĨ g× ? + T¸c dơng cđa tõng c©u ? (Dïng ®Ĩ lµm g× ?) + GV chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng . Bµi 3: Y/C HS viÕt ®o¹n v¨n cã sư dơng c©u kĨ : + Ai lµ g× ? ®Ĩ giíi thiƯu vµ nhËn ®Þnh vỊ b¸c sÜ Ly. + Ai lµm g× ? ®Ĩ kĨ vỊ hµnh ®éng cđa b¸c sÜ Ly. + Ai thÕ nµo ? ®Ĩ nãi vỊ ®Ỉc ®iĨm, tÝnh c¸ch cđa b¸c sÜ Ly . - Gọi HS đọc + GV nhËn xÐt bµi viÕt cđa HS . 3. Cđng cè, dỈn dß - NhËn xÐt chung giê häc. - Chuẩn bị bài - HS më SGK,theo dâi vµo bµi . - HS nèi tiÕp ®äc - HS lµm vµo vë BT Ai thÕ nµo ? §Þnh nghÜa CN tr¶ lêi c©u hái: Ai (c¸i g×, con g×)? VN tr¶ lêi c©u hái: ThÕ nµo? VN lµ TT, §T, cơm TT, cơm ĐT. VÝ dơ Mùa xuân đến, cây cối xanh mơn mởm. Ai lµ g× ? CN tr¶ lêi c©u hái Ai (c¸i g×, con g×)? VN tr¶ lêi c©u hái Lµ g× ? VÞ ng÷ lµ DT, cơm DT. Mẹ em là giáo viên. - HS ®äc lÇn l­ỵt tõng c©u trong ®o¹n v¨n + Lµm viƯc c¸ nh©n, 2 HS lµm vµo phiÕu. KQ: C©u: B©y giê …lªn m­êi. - Lµ kiĨu c©u Ai lµ g× ? - T¸c dơng: Giíi thiƯu nh©n vËt “t«i”. - HS nªu y/c ®Ị bµi, n¾m v÷ng träng t©m ®Ị bµi. + ViÕt ®o¹n v¨n . + HS nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n tr­íc líp, líp nhËn xÐt (néi dung ®o¹n v¨n, c¸c kiĨu c©u kĨ, liªn kÕt cđa c¸c c©u trong ®o¹n ) . - HS l¾ng nghe. TiÕt 3 TiÕng viƯt KIỂM TRA ®Þnh k× TiÕt 4 §Þa lý Ng­êi d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë ®ång b»ng duyªn h¶I miỊn trung. I. MỤC TIÊU: Học xong bài, HS có khả năng : - Người Kinh, người Chăm và cùng một số dân tộc ít người khác là dân cư chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung . - Trình bày một nét tiêu biểu của hoạt động sản xuất : trồng trọt, chăn nuơi, đánh bắt, nuơi trồng, chế biến thủy sản,... - Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, mía, và làm muối, cĩ nguồn nước ven biển. (HSKG) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ Nêu đặc điểm khí hậu của đồng bằng duyên hải miền Trung ? Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới * Hoạt ïđộng 1: Dân cư tập trung khá đông đúc - GV cho HS quan s¸t bản đồ SGK phân bố dân cư vùng đồng bằng duyên hải miền Trung . +So sánh lượng người sinh sống ở ven biển miền Trung với 2 đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ . +Dân cư ở miền Trung có những dân tộc nào ? + Dựa vào tranh ảnh nêu trang phục của người Kinh và người Chăm ? * Hoạt động 2: Hoạt động sản xuất của người dân - HS quan sát các hình 3 đến hình 8 trong SGK cho biết : + Người dân ở đây có những ngành nghề gì ? + Em có thể kể tên một số loại cây trồng ở đây ? + Kể tên một số thuỷ sản ,con vật được chăn nuôi nhiều ở đồng bằng miền Trung? * Hoạt động 3: Các điều kiện để phát triển sản xuất . - Yêu cầu HS nhắc các nghề chính ở đây - Vì sao người dân ở đây lại phát triển những nghề sản xuất đó ? - Nêu néi dung bµi häc. * Củng cố, dặn dị - GV nhận xét tiết học - Về học chuẩn bị bài - KhÝ hËu: Mïa h¹, t¹i ®©y th­êng kh«, nãng vµ bÞ h¹n h¸n, cuèi n¨m th­êng cã m­a lín vµ ®Ï g©y ra ngËp lơt; cã sù kh¸c biƯt gi÷a khu vùc phÝa b¾c vµ phÝa nam. Khu vùc phÝa b¾c cã d·y B¹ch M· mïa ®«ng l¹nh. - Lớp theo dõi nhận xét - HS quan sát - Số người ở ven biển miền Trung ít hơn 2 đồng bằng nêu trên . - Có dân tộc Kinh, Chăm và một số ít dân tộc khác sống hoà hợp . + Người Chăm mặc váy dài, có đai thắt lưng và khăn choàng đầu . + Người Kinh mặc áo dài . - HS quan sát - Các ngành nghề: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản và nghề làm muối . - Đồng bằngThanh Nghệ Tĩnh trồng lúa và trồng nhiều lạc, đồng bằng Bình Trị Thiên trồng nhiều sắn, mía; đồng bằng Nam –Ngãi, đồngbằng Bình Phú Khánh Hoà, đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận trồng lúa, bông, mía, dâu tằm, nho. + Ở đây nuôi nhiều tôm cá, trâu, bò + Nơi ®©y có đất phù sa tương đối màu mỡ nên họ trồng lúa. Nơi có đất pha cát, khí hậu nóng thì họ trồng mía lạc. Những vùng sát biển thì làm muối, đánh bắt thuỷ sản, nơi có đầm phá nhiều thì nuôi tôm, cá. - HS nêu néi dung bµi häc. - HS l¾ng nghe. Tiết 5 Kĩ thuật LẮP CÁI ĐU (tiÕp theo) I. MỤC TIÊU - Biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp cái đu. - Lắp được từng bộ phận và lắp ráp cái đu đúng kĩ thuật, quy trình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu cái đu đã lắp sẵn; Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ - Gọi HS nêu lại ghi nhớ bài học trước. 2. Bài mới * Giới thiệu bài : Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học * Hoạt động 1 : HS thực hành lắp cái đu. - Nhắc HS quan sát kĩ hình SGK và nội dung từng bước để thực hành . - Đến từng em để kiểm tra, giúp đỡ . - Lưu ý thêm một số điểm: + Vị trí trong, ngoài giữa các bộ phận của giá đỡ đu. + Thứ tự bước lắp tay cầm và thành sau ghế vào tấm nhỏ khi lắp ghế đu . + Vị trí của các vòng hãm . - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Chọn đúng và đủ các chi tiết và xếp từng loại vào nắp hộp . - Cả lớp thực hành lắp rồi kiểm tra sự chuyển động của ghế đu . * Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập - Nêu tiêu chuẩn đánh giá : + Lắp đu đúng mẫu, đúng quy trình . + Đu lắp chắc chắn, không bị xộc xệch. + Ghế đu dao động nhẹ nhàng . C. Củng cố dặn dò - Đánh giá kết quả thực hành của HS . - Trưng bày sản phẩm thực hành . - Đánh giá sản phẩm của mình và của bạn - Tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp . Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2013 TiÕt 1 To¸n LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU + Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động d¹y Hoạt động học Bài cũ + Yêu cầu các em nêu các bước giải BT khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. + GV nhận xét và cho điểm HS Bài mới 1. Giới thiệu bài - Ghi đề 2. HD HS lµm BT Bài 1 + GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài Tóm tắt ? m +Đ1: +Đ2: 28 m ? m - Nhận xét, chữa bài Bài 3 + Gọi HS đọc đề toán + Tổng của hai số là bao nhiêu ? + Tỉ của hai số là bao nhiêu ? + GV yêu cầu HS làm bài Ta có sơ đồ : ? Sốlớn : 72 Số bé : ? + GV chữa bài của HS trên lớp, sau đó nhận xét cho điểm HS 3. Củng cố- dặn dò + Nhận xét tiết học, dặn dò vềå nhà chuẩn bị tiết sau kiểm tra HS nêu: - Vẽ sơ đồ; tìm số phần bằng nhau; Tìm số bé; tìm số lớn. + Cả lớp theo dõi Đọc đề, tự làm bài, 1 HS lên bảng làm Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 3 + 1 = 4 ( phần ) Đoạn thứ nhất dài là : 28 : 4 x 3 = 21 (m) Đoạn thứ hai dài là : 28 – 21 = 7 (m) Đáp số : Đoạn 1 : 21m + 1 em đọc đề trước lớp + Tổng của hai số là 72 + Số lớn gấp 5 lần số nhỏ (số nhỏ bằng số lớn) Bài giải Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 1 = 6 ( phần ) Số bé là: 72 : 6 = 12 Số lớn là : 72 – 12 = 60 Đáp số : Số lớn : 60 Số bé : 12 - HS l¾ng nghe. TiÕt 2 TiÕng viƯt KIỂM TRA §Þnh k× TiÕt 3 Khoa häc «n tËp: VËt chÊt vµ n¨ng l­ỵng( TiÕp) I. MỤC TIÊU: Giĩp HS + Củng cố các kiến thức về nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt. + Kĩ năng quan sát, thí nghiệm, về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng. - HS biÕt yªu thiªn nhiªn vµ cã th¸i ®é tr©n träng víi c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bµi cị - KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa häc sinh . 2. Néi dung «n tËp . - GTB: Nªu mơc tiªu tiÕt häc. H§1: TriĨn l·m . + Mơc tiªu : Cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ vËt chÊt vµ n¨ng l­ỵng . + TiÕn hµnh: + Y/C HS cho HS nªu vỊ viƯc sư dơng n­íc, ©m thanh, ¸nh ¸ng, c¸c nguån nhiƯt trong sinh ho¹t hµng ngµy, lao ®éng s¶n xuÊt vµ vui ch¬i gi¶i trÝ . + GV thèng nhÊt chung. + GV KL : NhËn xÐt HS lµm tèt . * Hoạt động 2 : Thực hành + Mơc tiªu  - Cđng cè nh÷ng kÜ n¨ng vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng , gi÷ g×n søc khoỴ liªn quan tíi néi dung phÇn VËt chÊt vµ n¨ng l­ỵng . + TiÕn hµnh: - Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ. + Nêu từng thời gian trong ngày tương ứng với sự xuất hiện của bóng cọc. - Nhận xét câu trả lời của học sinh GVKL: Nh­ mơc bãng ®Ìn * H§ nèi tiÕp: - Chèt l¹i néi dung vµ nhËn xÐt giê häc + HS nhËn xÐt . - HS chia nhãm . + HS nªu. - HS nhËn xÐt. - HS quan sát hình minh hoạ. + Vài HS lần lượt nêu từng thời gian trong ngày tương ứng với sự xuất hiện của bóng cọc ; lớp nghe và nhận xét. - HS ®äc l¹i mơc bãng ®Ìn to¶ s¸ng. + HS lắng nghe và thực hiện. TiÕt 4 Sinh ho¹t tuÇn 28 I/ Mơc tiªu Häc sinh nhËn thÊy ®­ỵc ­u nh­ỵc ®iĨm cđa tuÇn qua vµ ®Ị ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cho tuÇn tíi. II/ Néi dung 1. C¸n sù nhËn xÐt. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt: A,¦ u ®iĨm: - §i häc ®Ịu, ®ĩng giê, sinh ho¹t 15 phĩt ®Çu giê ®ĩng lÞch. - VƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ. - Häc vµ lµm bµi trưíc khi ®Õn líp, trong giê h¨ng h¸i gi¬ tay ph¸t biĨu x©y dùng bµi. - Ch¨m ngoan, ®oµn kÕt giĩp ®ì b¹n bÌ. B, Tån t¹i: - Mét sè em cßn ch­a tham gia vƯ sinh s©n tr­êng III/ Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi. - Thực hiện các hoạt động của nhà trường Nhận xét của BGH ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docjkdfhaifjhlasjwiorhsdjkfhaksdnflkasfjkasjfk (14).doc
Giáo án liên quan