Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 - Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai - Năm học 2011 - 2012

*GV giới thiệu : Những năm tháng 2 có 28 ngày gọi là năm thường. Một năm thường có 365 ngày. Những năm tháng 2 có 29 ngày gọi là năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày. Cứ 4 năm thì có một năm nhuận. Ví dụ năm 2000 là năm nhuận thì đến năm 2004 là năm nhuận, năm 2008 là năm nhuận.

Bài 2.

-HS tự dổi các đơn vị và yêu cầu HS nêu cách thực hiện.

Bài 3: Yêu cầu 01 HS đọc bài mẫu và thực hiện :

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 - Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai - Năm học 2011 - 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
375,406 -Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 7chục,5 đơn vị. -Phần thập phân gồm có:4 phần mười, 0 phần trăm, 6 đơn vị. -Số thập phân 375,406 đọc là: ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm lnh sáu. c)Tương tự như phần b) đối với số thập phân: 0,1985. - GV nhận xét và kết bài. 3. Thực hành: Bài 1: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng. - Gv viÕt b¶ng phÇn a vµ yªu cÇu: + §äc sè 2,35. + H·y nªu gi¸ trÞ theo hµng cña tõng ch÷ sè cña 2,35. - Y/c Hs lµm t­¬ng tù víi c¸c phÇn cßn l¹i - Nêu cầu đề. Cho HS làm miệng. - GV nhận xét và bài. Bài 2: Cho HS dùng bảng con.Gọi 1 em lên bảng. Cả lớp theo dõi và sửa bài. *Bài 3: Cho HS làm nhóm 4: Viết phân số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân .Dựa theo mẫu và làm. GV theo dõi HS làm và nhận xét. 4. Củng cố và dặn dò: -Nêu tên hàng của một số thập phân. -Nêu cách đọc và viết một số thập phân. -Về nhà:Bài 3 còn lại. - HS đọc: - 0,004; 0.095. - Cả lớp nhận xét. - HS theo doõi. -Phần nguyên của số thập phân gồm các hàng: đơn vị, chục, trăm, nghìn,... -Phần thập phân của số thập phan gồm các hàng: phần mười, phần trăm, phần nghìn,... -Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau hoạc bằng ( tức 0,1) đơn vị của hàng cao hơn liền trước. -HS thảo luận nhóm đôi.Cả lớp theo dõi sửa bài. -HS tìm ra được thống nhất đọc và viét số thập phân. Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng. - Hs ®äc thÇm y/c Sgk Mçi Hs lµm mét phÇn Hai phẩy ba l¨m - Sè 2,35 cã 2 ®¬n vÞ, 3 phÇn m­êi vµ 5 phÇn tr¨m. - Hs tiÕp tôc lµm. - 2 Hs lµm b¶ng, líp lµm vë a) 2,35; b)301,80; c) 194,54; d) 0,032. -Viết các số thập phân : a)5,9; b) 24, 18; c) 55,555; d) 2002,08; e) 0,001 6,33 = ; 18,05 = ; 217,908 = -HS trả lời. -HS lắng nghe. Tập làm văn: LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Mục tiêu: - Xaùc ñònh döôïc phaàn môû baøi, thaân baøi, keát baøi cuûa baøi vaên (BT1); hieåu moái lieân heä veà noäi dung giöõa caùc vaø bieát caùch vieát caâu môû ñoaïn (BT2, BT3). II. Đồ dùng dạy học: - Một số tranh ảnh minh họa cảnh sông nước - Bảng phụ ghi lời giải của BT1 . III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra baøi chuaån bò cuûa HS. - Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm 2. Daïy baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b/ Höôùng daãn HS luyeän taäp: Baøi taäp 1: Chuù yù: HS chæ ñoïc to 1 löôït, ñoïc thaàm laø chính. Baøi taäp 2: - GV nhaéc HS: ñeå choïn ñuùng caâu môû ñoaïn, caàn xem nhöõng caâu cho saün coù neâu ñöôïc yù bao truøm cuûa caû ñoaïn khoâng. Baøi taäp 3: - GV nhaéc HS vieát xong phaûi kieåm tra xem caâu vaên coù neâu ñöôïc yù bao truøm cuûa ñoaïn, coù hôïp vôùi caâu tieáp theo trong ñoaïn khoâng. - VD veà caùc caâu môû ñoaïn cuûa Ñ1: Ñeán vôùi Taây Nguyeân, ta seõ hieåu theá naøo laø nuùi cao vaø röøng raäm/ Cuõng nhö nhieàu vuøng nuùi treân ñaát nöôùc ta, Taây nguyeân coù nhöõng daõy nuùi cao huøng vó, nhöõng röøng caây ñaïi ngaøn.... - VD veà caùc caâu môû ñoaïn cuûa Ñ2: Taây Nguyeân khoâng chæ laø maûnh ñaát cuûa nuùi röøng. Taây nguyeân coøn haáp daãn khaùch du lòch bôûi nhöõng thaûo nguyeân töôi ñeïp, muoân maøu saéc./ Nhöõng caùi laøm neân ñaëc saéc cuûa Taây Nguyeân laø nhöõng thaûo nguyeân bao la baùt ngaùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS chuaån bò cho tieát TLV tôùi – vieát moät ñoaïn vaên mieâu taû caûnh soâng nöôùc. - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc - HS trình baøy daøn yù baøi vaên mieâu taû caûnh soâng nöôùc – BT2 tieát TLV tröôùc. - HS lµm bµi vµo VBT. - Lôøi giaûi: + Ñ1: Ñieàn caâu b vì caâu naøy neâu ñöôïc caû 2 yù trong ñoaïn: taây nguyeân coù nuùi cao vaø röøng daøy. + Ñ2: Ñieàn caâu c vì caâu naøy neâu ñöôïc yù chung cuûa ñoaïn vaên: Taây nguyeân coù nhöõng thaûo nguyeân röïc rôõ muoân maøu saéc. - Học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài – Học sinh làm từng đoạn văn và tự viết câu mở đoạn cho từng đoạn (1 - 2 câu) - Học sinh nối tiếp nhau đọc các câu mở đoạn em tự viết - Lớp nhận xét __________________________________________ aõ soaïn ôû teát 18) AØ SÖÙC KHOEÛ LuyÖn tõ vµ c©u: LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ NHIEÀU NGHÓA I. Mục tiêu: - Nhaän bieát ñöôïc nghóa chung vaø caùc nghóa khaùc nhau cuûa töø chaïy (BT1, BT2); hieåu nghóa goác cuûa töø aên vaø hieåu ñöôïc moái lieân heä giöõa goác vaø nghóa chuyeån trong caùc caâu ôû BT3. - Ñaët ñöôïc caâu ñeå phaân bieät nghóa cuûa caùc töø nhieàu nghóa laø ñoäng töø (BT4). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ hoặc phiếu pô-tô- coppy phóng to - Bút dạ + một vài tờ giấy khổ to III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi ghi nhôù. - Theá naøo laø töø nhieàu nghóa? Neâu ví duï? - Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm 2. Daïy baøi môùi: 1/ Giôùi thieäu baøi: 2/ Höôùng daãn HS laøm BT: Baøi taäp 1: - HS laøm baøi vaø goïi 2HS leân baûng trình baøy. - Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A: Baøi taäp 2: - Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên? - GV yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän. Coù theå ñaët caâu hoûi: Hoaït ñoäng cuûa ñoàng hoà coù theå coi laø söï di chuyeån baèng chaân khoâng? Baøi taäp 3: Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?  Baøi taäp 4: - Chuù yù: chæ ñaët caâu vôùi caùc nghóa ñaõ chon cuûa töø ñi vaø ñöùng. Khoâng ñaët caâu vôùi caùc nghóa khaùc. - VD veà lôøi giaûi phaàn a: + Nghóa 1: Beù thô ñang taäp ñi./ OÂng em ñi raát chaäm. + Nghóa 2: Meï nhaéc Nam ñi taát vaøo cho aám./ Nam thích ñi giaøy. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS ghi nhôù nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà töø nhieàu nghóa, veànhaø vieát theâm vaøo vôû moät vaøi caâu vaên vöøa ñaët ôû BT4 - HS nhaéc laïi kieán thöùc veà töø nhieàu nghóa vaø laøm laïi BT2 phaàn Luyeän taäp tieát LTVC tröôùc. - HS laéng nghe - HS laøm vaøo VBT. 2HS laøm baøi treân baûng lôùp. Lời giải :Từ chạy (1)Bé chạy lon ton . (2)Tàu chạy băng băng trên đường ray .  (3)Đồng hồ chạy đúng giờ . (4)Dân làng khẩn trương chạy lũ . Các nghĩa khác nhau : -Sự di chuyển nhanh bằng chân (d) -Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông (c) -Hoạt động của máy móc (a) -Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến (b) - HS laøm baøi - Dòng b(sự vận động nhanh ) nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy có trong các VD của BT 1 . - Hs sẽ phát biểu: hoạt động của đồng hồ là sự vận động của máy móc ( tạo ấn tượng nhanh ) - Lôøi giaûi: Töø aên trong caâu c ñöôïc duøng vôùi nghóa goác (aên côm). - HS khá giỏi đặt câu để phân biệt 2 từ:    VD về lời giải phần a : +Nghĩa 1 : Bé Thơ đang tập đi .                    Ông em đi rất chậm . +Nghĩa 2 :     Mẹ nhắc Nam đi tất vào cho ấm     Nam thích đi giày . VD về lời giải phần b : +Nghĩa 1 : Chú bộ đội đứng gác .       Cả lớp đứng nghiêm chào lá quốc kì +Nghĩa 2 : Mẹ đứng lại chờ Bích .                  Trời đứng gió . Buổi chiều Luyện tiếng Việt: LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH I. Mục tiêu: - Học sinh biét lập dàn ý cho đề văn tả cảnh - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập dàn ý. - Giáo dục cho học sinh có thói quan lập dàn ý trước khi làm bài viết. - Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn. II. Chuẩn bị: Nội dung bài. - Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về vườn cây hoặc cánh đồng. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2.Kiểm tra: - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. a).Hướng dẫn học sinh luyện tập. - Giáo viên chép đề bài lên bảng, gọi một học sinh đọc lại đề bài. - Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài. * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài : H : Đề bài thuộc thể loại văn gì? H : Đề yêu cầu tả cảnh gì? H : Trọng tâm tả cảnh gì? - Giáo viên gạch chân các từ trọng tâm trong đề bài. * Hướng dẫn HS lập dàn ý cho đề bài. - Cho 1 HS dựa vào dàn bài chung và những điều đã quan sát được để xây dựng một dàn bài chi tiết. * Gợi ý về dàn bài: a) Mở bài: giới thiệu chung về vườn cây vào buổi sáng. b) Thân bài : - Tả bao quát về vườn cây: + Khung cảnh chung, tổng thể của vườn cây. + Tả chi tiết (tả bộ phận). Những hình ảnh luống rau, luống hoa, màu sắc, nắng, gió c) Kết bài : Nêu cảm nghĩ của em về khu vườn. - Cho HS làm dàn ý. - Gọi học sinh trình bày dàn bài. - Cả lớp nhận xét, giáo viên nhận xét ghi tóm tắt lên bảng. 4.Củng cố dặn dò: - Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho hoàn chỉnh để tiết sau tập nói miệng. - HS nêu. - HS đọc kỹ đề bài - Văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh. - Vườn cây buổi sáng - Đề bài : Tả cảnh một buổi sáng trong vườn cây ( hay trên một cánh đồng). - HS nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh. - HS làm dàn ý. - HS trình bày dàn bài. - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau KÝ DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN: ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGa 5 Tuan 5.doc
Giáo án liên quan