Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2011-2012 (Bản đẹp)

Gọi hs nêu y/c của bài

-Gv chép đề bài lên bảng.Y/c hs tự làm

-Chốt kết quả đúng.

* Bài 2: (tr.18)

- Gọi hs nêu y/c của bài, gv viết bảng. Y/c hs tự làm.

- Hướng dẫn nhận xét: x là thành phần gì của phép tính? Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào? Số bị chia?

- Gv ghi điểm.

* Bài 3: (tr.18)

- Gv ghi bài lên bảng.

 Hỏi: +/ Biểu thức gồm mấy phép tính? Là những phép tính gì?

 +/ Ta thực hiện tính theo thứ tự nào?

- Y/c hs làm bài, gv chốt kết quả đúng.

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2011-2012 (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UÏC ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp. TROØ CHÔI thi xÕp hµng. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngaøy soaïn: 24/9/2011 Ngaøy daïy: Thø s¸u 30/9/2011 TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA: C I. MUÏC TIEÂU - Vieát ñuùng chöõ hoa C(1 doøng).L,N(1 doøng).vieát ñuùng teân rieâng(1 doøng)vaø caâu öùng duïng: “Coâng cha.. chaûy ra”. (1 laàn) baèng côõ chöõ nhoû. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC - Maãu chöõ hoa C, L, T, S, N. - Teân rieâng vaø caâu öùng duïng vieát saün treân baûng lôùp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Kieåm tra baøi cuõ - Thu vôû cuûa moät soá HS ñeå chaám baøi veà nhaø. - Goïi 1 HS leân baûng vieát töø ngöõ: Boá Haï, Baàu ôi. - Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 2. Daïy baøi môùi Hoạt ñộng 1: Hd vieát chöõ vieát hoa a) Quan saùt vaø neâu quy trình vieát chöõ hoa C, L, T, S, N. - Trong teân rieâng vaø caâu öùng duïng coù nhöõng chöõ hoa naøo? - Treo baûng vieát chöõ caùi vieát hoa vaø goïi HS nhaéc laïi quy trình vieát ñaõ hoïc ôû lôùp 2. - Vieát maãu caùc chöõ treân cho HS quan saùt, vöøa vieát vöøa nhaéc laïi quy trình vieát. b) Vieát baûng - Yeâu caàu HS vieát caùc chöõ hoa. GV ñi chænh söûa loãi cho töøng HS. Hoạt ñộng 2: Hd vieát töø öùng duïng a) Giôùi thieäu töø öùng duïng - Goïi 1 HS ñoïc töø öùng duïng. - Em coù bieát Cöûu Long laø chæ caùi gì?. b) Quan saùt vaø nhaän xeùt - Trong töø öùng duïng, caùc chöõ coù chieàu cao nhö theá naøo? - Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng chöøng naøo? c) Vieát baûng - Yeâu caàu HS vieát töø öùng duïng:Cöûu Long. GV theo doõi vaø chænh söûa loãi cho töøng HS. Hoạt ñộng 3: Hd vieát caâu öùng duïng - Goïi HS ñoïc caâu öùng duïng - Giaûi thích: Caâu ca dao yù noùi coâng cuûa cha meï raát lôùn lao. - Caâu öùng duïng coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa? - Trong caâu öùng duïng caùc chöõ coù chieàu cao nhö theá naøo? c) Vieát baûng - Yeâu caàu HS vieát chöõ Coâng, Thaùi, Sôn,, Nghóa vaøo baûng con. GV theo doõi vaø chænh söûa cho töøng HS. .Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn vieát vaøo vôû -GV quy ñònh soá doøng - Theo doõi vaø chænh söûa loãi cho töøng HS. Löu yù caùch trình caâu ca dao luïc baùt. - Thu vaø chaám 5 ñeán 7 baøi. 3 .Cuûng coá daën doøØ - Nhaän xeùt tieát hoïc, chöõ vieát cuûa HS. - Daën HS veà nhaø hoaøn thaønh baøi vieát trong vôû Taäp vieát 3, hoïc thuoäc caâu öùng duïng. . -2 HS leân baûng, HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. - Coù caùc chöõ hoa: C, L, T, S, N. -5 HS nhaéc laïi. Caû lôùp theo doõi. - 5 HS leân baûng vieát , HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. - 1 HS ñoïc: Cöûu Long. - Laø teân moät con soâng, teân moät loaïi möïc vieát. - HS neâu - 3 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. - 2 HS ñoïc: -HS neâu - 3 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng con. - HS vieát. -------------------------------------------------------------- To¸n Nh©n sè cã 2 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè (Kh«ng nhí) I/ Môc tiªu: - Hs biÕt ®Æt tÝnh råi tÝnh nh©n sè cã 2 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè (kh«ng nhí). - VËn dông ®­îc ®Ó gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp nh©n II/ §å dïng: - SGK. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: §äc thuéc lßng b¶ng nh©n 6. 2. Bµi míi: 1. H­íng dÉn hs thùc hiÖn phÐp nh©n - Gv ghi b¶ng: 12 x 3 = ? råi y/c hs t×m c¸ch tÝnh keát quaû. - Cã thÓ biÕn phÐp tÝnh 12 x 3 = vÒ phÐp céng c¸c sè h¹ng b»ng nhau ntn? - Ghi b¶ng: 12x3=12+12+12=36 VËy 12x3=36 12 x 3 36 -NhËn xÐt råi hd c¸ch ®Æt tÝnh nh­ sgk: * 3 nh©n 2 b»ng 6, viÕt 6 * 3 nh©n 1 b»ng 3, viÕt 3 - Gäi hs thùc hiÖn l¹i phÐp tÝnh. - Ta thùc hiÖn phÐp tÝnh theo thø tù nµo? 2. Thùc hµnh: Bµi 1. - Gv ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng. gäi hs ®äc vµ lµm miÖng 1 phÐp tÝnh ®Çu. NhËn xÐt. - Y/c hs lµm tiÕp phÇn cßn l¹i. Bµi 2a. - Y/c hs tù lµm bµi. Bµi3. - Gäi hs ®äc bµi.gv tãm t¾t. - H­íng dÉn hs qs tranh - Y/c hs tù lµm bµi 3.Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc. 3 häc sinh ®äc. Líp nhËn xÐt söa ch÷a - 2 hs ®äc phÐp tÝnh. Líp suy nghÜ nªu c¸ch tÝnh. - Nªu nhËn xÐt: - Lµm miÖng, nhÈm ®Ó tÝnh keát quaû . - Quan s¸t. - 3 ®Õn 5 hs lµm miÖng. -Nh©n theo thø tù, tõ ph¶i sang tr¸i. - 1 hs lµm miÖng. - C¶ líp lµm vë. 2 hs lªn b¶ng. NhËn xÐt söa ch÷a. - 2 hs ®äc y/c cña bµi. - C¶ líp lµm bµi. 1hs lªn b¶ng. - NhËn xÐt, söa ch÷a. - 2 hs ®äc bµi, nªu y/c cña bµi - Quan s¸t tranh råi lµm bµi. - 1 hs lªn b¶ng. NhËn xÐt söa ch÷a. ---------------------------------------------------------------- Taäp laøm vaên NGHE-KEÅ : DAÏI GÌ MAØ ÑOÅI. ÑIEÀN VAØO GIAÁY TÔØ IN SAÜN I. MUÏC TIEÂU - Nghe vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Daïi gì maø ñoåi. - Ñieàn ñuùng nhöõng noäi dung caàn thieát vaøo maãu ñieän baùo. *KNS -Giao tieáp -Tìm kieám, xöû lí thoâng tin. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän Daïi gì maø ñoåi. - Maãu ñieän baùo, photo cho moãi HS 1 baûn. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Kieåm tra baøi cuõ - Goïi 2 HS leân baûng keå veà gia ñình mình vôùi ngöôøi baïn môùi quen. (- 2 HS keå, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.) Traû baøi vieát ñôn xin nghæ hoïc. - Nhaän vieát baøi laøm cuûa HS. 2. Daïy baøi môùi 2.1.Giôùi thieäu baøi 2.2.Hoạt ñộng 1: Nghe vaø keå laïi truyeän Daïi gì maø ñoåi - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 1. - GV keå caâu chuyeän 2 laàn. - Nghe giôùi thieäu. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm trong SGK. - GV laàn löôït hoûi töøng caâu hoûi gôïi yù ñeå giuùp hoïc sinh nhôù laïi noäi dung caâu chuyeän. + Vì sao meï doaï ñoåi caäu beù? + Caäu beù traû lôøi meï nhö theá naøo? + Vì sao caäu beù nghó nhö vaäy? - GV goïi 1 HS khaù keå laïi noäi dung caâu chuyeän. - Chia HS thaønh nhoùm nhoû, moãi nhoùm 5 HS vaø yeâu caàu töøng HS keå trong nhoùm cuûa mình. - Toå chöùc thi keå chuyeän. - Nhaän xeùt phaàn keå chuyeän cuûa HS -Em thaáy caâu chuyeän naøy buoàn cöôøi ôû ñieåm naøo? 2.3.Hoạt ñộng 2: Vieát ñieän baùo - Goïi GV ñoïc yeâu caàu baøi 2. - Vì sao em laïi caàn göûi ñieän baùo cho gia ñình?. - Baøi taäp yeâu caàu em vieát nhöõng noäi dung gì trong ñieän baùo? - Ngöôøi nhaän ñieän ôû ñaây laø ai? - Khi vieát ñòa chæ ngöôøi nhaän ñieän, chuùng ta caàn löu yù ñieàu gì ñeå böùc ñieän ñeán ñöôïc tay ngöôøi nhaän? - Goïi HS laøm mieäng tröôùc lôùp - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. - Nhaän xeùt vaø chaám ñieåm moät soá böùc ñieän.Thu baøi ñeå chaám soá coøn laïi sau ñoù. 3. Cuûng coá daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø HS ghi nhôù caùch vieát ñieän baùo, veà nhaø nhôù keå caâu chuyeän Daïi gì maø ñoåi cho ngöôøi thaân nghe. - Traû lôøi caâu hoûi gôïi yù. - 1 HS keå, caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. - Hoaït ñoäng theo nhoùm nhoû. - 4 ñeán 5 HS tham gia thi keå. Caû lôùp bình choïn baïn keå hay nhaát. - Truyeän buoàn cöôøi ôû choã moät caäu beù 4 tuoåi ñaõ bieát ñöôïc laø chaúng ai muoán ñoåi moät ñöùa con ngoan laáy moät ñöùa con nghòch ngôïm. - 2 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø tìm hieåu yeâu caàu cuûa baøi. -HS traû lôøi (Moät soá HS noùi ñòa chæ ngöôøi nhaän tröôùc lôùp.) - 1 HS noùi hoaøn chænh böùc ñieän tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - Laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, sau ñoù moät soá HS ñoïc baøi tröôùc lôùp. Töï nhieân vaø xaõ hoäi VEÄ SINH CÔ QUAN TUAÀN HOAØN I.MUÏC TIEÂU - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn, baûo veäcô quan tuaàn hoaøn. - Bieát ñöôïc taïi sao khoâng neân luyeän taäp vaø lao ñoäng quaù söùc. *KSN -Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin: So saùnh , ñoái chieáu nhòp tim tröôùc vaø sau khi vaän ñoäng. -Kó naêng ra quyeát ñònh:Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä tim maïch. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: -Hình veõ trong SGK/18;19. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu chöùc naêng cuûa voøng tuaàn hoaøn lôùn - Neâu chöùc naêng cuûa voøng tuaàn hoaøn nhoû? - Nhaän xeùt. 2. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1. Chôi troø chôi vaän ñoäng. - Böôùc 1.Giaùo vieân neâu caùch chôi. SGV/36. Caâu hoûi: So saùnh nhòp ñaäp cuûa tim vaø maïch khi vaän ñoäng maïnh vôùi khi vaän ñoäng nheï hoaëc nghæ ngôi. - Böôùc 2. Hoïc sinh chôi troø chôi. + Giaùo vieân höôùng daãn. +HS chôi * Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm. Giaùo vieân yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån. + Hoaït ñoäng naøo coù lôïi cho tim maïch? +Taïi sao khoâng neân luyeän taäp vaø lao ñoäng quaù söùc? + Theo baïn, nhöõng traïng thaùi caûm xuùc naøo döôùi ñaây coù theå laøm cho tim ñaäp maïnh hôn (quaù vui, hoài hoäp, ...) + Taïi sao ta khoâng neân maëc quaàn aùo, ñi giaøy deùp quaù chaät? + Keå teân moät soá thöùc aên, ñoà uoáng giuùp baûo veä tim maïch vaø teân nhöõng thöùc aên, ñoà uoáng laøm taêng huyeát aùp, gaây xô vöõa ñoäng maïch. + Giaùo vieân keát luaän: SGV/38 4. Cuûng coá & daën doø: + Giaùo vieân choát yeâu caàu noäi dung baøi hoïc – Lieân heä ñôøi soáng haèng ngaøy. + Nhaän xeùt tieát hoïc. -Hoïc sinh traû lôøi + Hoïc sinh phaùt bieåu, nhaän xeùt sau khi thöïc hieän troø chôi vaän ñoäng maïnh. + Hoïc sinh quan saùt hình ôû SGK/19. + Thaûo luaän caùc caâu hoûi. + Ñaïi dieän nhoùm trình baøy + Hoïc sinh ñoïc laïi muïc “ baïn caàn bieát”. SGK/19. SINH HOAÏT LÔÙP I MUC TIEÂU -Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 4, ñeà ra phöông höôùng tuaàn 5 1/ Nhaän xeùt tuaàn 1: * Lôùp tröôûng duy trì tieát sinh hoaït taäp theå. * Caùc toå töï nhaän xeùt caùc maët cuûa toå. * GV chuû nhieäm nhaän xeùt chung. Ñaïo ñöùc: Phaàn lôùn caùc em ñeàu ngoan, bieát vaâng lôøi , oån ñònh ñöôïc caùc neà neáp hoïc taäp. Hoïc taäp: Moät soá HS ñoïc yeáu, chöõ vieát xaáu,toác ñoä chaäm. :............................................................................... 2/Phöông höôùng tuaàn tôùi : -Khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm ñeå thöïc hieän cho toát. -Tieáp tuïc oån ñònh caùc neà neáp chung. - Reøn vôû saïch chöõ ñeïp. -Trang phuïc ñeán tröôøng saïch , ñuùng quy ñònh. Tuyeândöông .................................................................................................................. Nhaéc nhôû:.. Ngaøy . Ngöôøi duyeät

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 4.doc