Giáo án Lớp 4 Tuần 26 Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám

I. Mục đích –yêu cầu

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

-Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống yên bình.

- HS khá, giỏi trả lời được CH1 (SGK).

KNS: - Giao tiếp:thể hiện sự cảm thông

 - Ra quyết định, ứng phó.

 - Đảm nhận trách nhiệm.

 Kỹ thuật dạy học: - Đặt câu hỏi.

 - Trình bày ý kiến cá nhân.

 

doc36 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 26 Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài 3. + GV phát giấy khổ lớn và bút dạ cho 4 HS làm, dán bài làm lên bảng . - Gọi HS trình bày . - GV sửa lỗi nhận xét chung và cho điểm những HS làm bài tốt . Bài 4 : Yêu cầu 1 HS đọc đề bài . + GV dán tranh ảnh chụp về một số loại cây theo yêu cầu đề tài như : cây tre, cây tràm cây đa - Hs trao đổi ,làm bài. - Gọi HS trình bày . - GV sửa lỗi nhận xét chung và cho điểm những HS làm bài tốt . 3 Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem l¹i bµi, CB bµi sau. - HS đọc bài làm . - Lắng nghe . - HS đọc thành tiếng . - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, và thực hiện tìm đoạn văn kết bài về 2 đoạn kết tả cây bàng và tả cây phượng . + Lắng nghe . Tiếp nối trình bày, nhận xét . a/ Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc của em b/ Em rất thích cây phượng vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em . + Lắng nghe và nhận xét bổ sung ý bạn - 1 HS đọc thành tiếng . - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi tìm và chọn đề bài miêu tả cây gì . + Lắng nghe . - Tiếp nối trình bày, nhận xét . - 1 HS đọc thành tiếng . - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi tìm và chọn đề bài miêu tả cây gì. - 4 HS làm vào giấy và dán lên bảng, đọc bài làm và nhận xét. - Tiếp nối trình bày, nhận xét . + Nhận xét bổ sung bài bạn . - 1 HS đọc thành tiếng . + quan sát tranh minh hoạ . - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi tìm và chọn đề bài miêu tả cây gì. + Tiếp nối trình bày : + Nhận xét bình chọn những đoạn kết hay . ********************************************************************************************************************** Ngày soạn 04/03/2014 Ngày dạy: 07/03/2014 Thứ sáu ngày 07 tháng 03 năm 2014 Buổi sáng Tiết 1 Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối. I. Mục đích, yêu cầu: Giúp HS : -Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài. -Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định. II. Đồ dùng dạy - học:Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ : - HS lên bảng làm bài tập 4 về viết đoạn kết bài miêu tả cây cối theo kiểu mở rộng ở tiết học trước . - Nhận xét chung. + Ghi điểm từng học sinh . 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : b. Hướng dẫn làm bài tập : - Yêu cầu 2 HS nối tiếp đọc đề bài . + GV: Dùng thước gạch chân những từ ngữ quan trọng Tả một cây có bóng mát ( hoặc cây ăn quả, cây hoa ) mà em yêu thích . + Lưu ý HS chỉ chọn một cây trong ba loại cây trên, một cây mà em đã thực sự quan sát, có tình cảm đối với cây đó. - GV dán một số tranh ảnh chụp các loại cây lên bảng . + Gọi HS phát biểu về cây mình tả . + Gọi HS đọc các gợi ý, dàn ý trước khi viết bài để bài văn miêu tả có cấu trúc chặt chẽ, không bỏ sót chi tiết . * Yêu cầu HS viết bài vào vở - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt + Nhận xét chung và cho điểm những HS viết tốt . 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem l¹i bài văn : - Dặn HS chuẩn bị bài sau Miêu tả cây cối.(KT viết) - HS lên bảng thực hiện . - Lắng nghe . - 2 HS đọc thành tiếng . - Nêu nội dung, yêu cầu đề bài . + Lắng nghe. + Quan sát tranh . - Tiếp nối nhau phát biểu về cây mình định tả - 4 HS tiếp nối đọc các gợi ý 1 , 2, 3 ,4 trong sách giáo khoa . + Lắng nghe . - Thực hiện viết bài văn vào vở . + Tiếp nối nhau đọc bài văn. + Nhận xét bài văn của bài - Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên ************************************* Tiết 3 Toán Bài: LUYỆN TẬP CHUNG. I. Muïc tieâu: - Thực hiện được các phép tính với phân số - Biết giải bài toán có lời văn II. Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï, baûng con. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.OÅn ñònh lôùp. 2.KTBC: -GV goïi 2 HS leân baûng, yeâu caàu caùc em laøm caùc BT höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa tieát 130. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3.Baøi môùi: a).Giôùi thieäu baøi: -Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc laøm caùc baøi toaùn luyeän taäp veà caùc pheùp tính vôùi phaân soá vaø giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên. b).Höôùng daãn luyeän taäp Baøi 1 -Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi, sau ñoù töï laøm baøi vaøo VBT. -Toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû laøm baøi tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. Baøi 3a,c: -Yeâu caàu HS töï laøm baøi, nhaéc caùc em coá gaéng ñeå choïn ñöôï MSC nhoû nhaát coù theå. -GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 4: -Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. -Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta tìm gì ? -Ñeå tính ñöôïc phaàn beå chöa coù nöôùc chuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo ? -GV yeâu caàu HS laøm baøi. -GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. 4.Cuûng coá: -GV toång keát giôø hoïc. 5. Daën doø: -Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau. -2 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu, HS döôùi lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -HS laéng nghe. -HS kieåm tra töøng pheùp tính trong baøi. -4 HS laàn löôït neâu yù kieán cuûa mình veà 4 pheùp tính trong baøi: a). Sai. Vì khi thöïc hieän pheùp coäng caùc phaân soá khaùc maãu soá ta khoâng ñöôïc laáy töû soá coäng vôùi töû soá, maãu soá coäng vôùi maãu soá maø phaøi quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá, sau ñoù thöïc hieän coäng hai töû soá vaø giöõ nguyeân maãu soá. b). Sai. Vì khi thöïc hieän pheùp tröø caùc phaân soá khaùc maãu soá ta khoâng theå laáy töû soá tröø töû soá, maãu soá tröø maãu soá maø phaûi quy ñoàng maãu soá roài laáy töû soá tröø ñi töû soá,maãu soá laø maãu soá chung. c). Ñuùng. Thöïc hieän ñuùng quy taét nhaân hai phaân soá. d). Sai. Vì khi thöïc hieän chia cho phaân soá ta phaûi laáy phaân soá bò chia nhaän vôùi phaân soá ñaûo ngöôïc cuûa soá chia nhöng baøi laïi laáy phaân soá ñaûo ngöôïc cuûa phaân soá bò chia nhaân vôùi phaân soá chia. -2 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. -Theo doõi baøi chöõa cuûa GV, sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. -1 HS ñoïc tröôùc lôùp, HS caû lôùp ñoïc thaàm. -Tính phaàn beå chöa coù nöôùc. -Chuùng ta phaûi laáy caû beå tröø ñi phaàn ñaõ coù nöôùc. -1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Baøi giaûi Soá phaàn beå ñaõ coù nöôùc laø: + = (beå) Soá phaàn beå coøn laïi chöa coù nöôùc laø: 1 - = (beå) Ñaùp soá: beå *********************************** Tiết 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm. I. Mục đích –yêu cầu -Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa (BT1), biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT2, BT3), biết được một số thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt được một câu với thành ngữ theo chủ điểm (BT4, BT5). II. Chuẩn bị :.- Một vài trang phô tô Từ điển tiếng Việt để học sinh tìm nghĩa các từ : gan dạ , gan góc , gan lì ở BT3. HS : sgk III. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ:Gọi 3 HS lên bảng đóng vai các bạn đến thăm Hà và giới thiệu với ba , mẹ Hà về từng thành viên trong nhóm - Gọi HS nhận xét - Nhận xét, kết luận và cho điểm HS 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: . b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung + GV giải thích : + Từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau; từ trái nghĩa là những từ có nghĩa khác nhau . + Hướng dẫn HS dựa vào các từ mẫu đã cho trong sách để tìm . - Chia nhóm yêu cầu HS trao đổi thảo luận và tìm từ, GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. Nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng. - Gọi các nhóm khác bổ sung. - Nhận xét, kết luận các từ đúng. Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu. -Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm để đặt câu với các từ ngữ chỉ về sự dũng cảm của con người đã tìm được ở bài tập 1 . + HS lên làm trên bảng . -GV nhận xét ghi điểm HS đặt được câu hay Bài 3:Gọi HS đọc yêu cầu. + Gợi ý HS ở từng chỗ trống, em lần lượt thử điền 3 từ đã cho sẵn sao cho tạo ra tập hợp từ có nội dung thích hợp. - Gọi 1 HS lên bảng ghép các mảnh bìa gắn nam châm để thành tập hợp từ có nội dung thích hợp . - Cho điểm những HS ghép nhanh . Bài 4: GV mở bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn còn những chỗ trống . + Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài . - Gọi 1 HS lên bảng điền . -Yêu cầu HS dưới lớp tự làm bài. - HS phát biểu GV chốt lại . - Cho điểm những HS điền từ và tạo thành các thành ngữ đúng . Bài 5 :Gọi HS đọc yêu cầu. -Yêu cầu HS dưới lớp tự làm bài. - HS phát biểu GV chốt lại câu đúng . - Cho điểm những HS có câu văn đúng và hay. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem các câu tục ngữ, thành ngữ có nội dung nói về chủ điểm dũng cảm, chuẩn bị bài sau: Câu khiến. - HS lên bảng thực hiện - nx - Lắng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng. + Lắng nghe . - Hoạt động trong nhóm. a/ + dũng cảm: gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm, táo bạo,… b/+ dũng cảm: nhát gan, nhút nhát, hèn nhát, đớn hèn, hèn mạt, hèn hạ, bạc nhược, nhu nhược, khiếp nhược,... - Bổ sung các từ mà nhóm bạn chưa có. - 1 HS đọc thành tiếng. + HS đọc kết quả : a/ Các chiến sĩ công an rất gan dạ và thông minh + Các anh bộ đội đã chiến đấu rất anh dũng + Bạn ấy thật nhút nhát trước đám đông . - Nhận xét bổ sung - 1 HS đọc thành tiếng. - Quan sát bài trên bảng suy nghĩ và ghép các từ để tạo thành các tập hợp từ . - HS tự làm vào vở + Tiếp nối đọc lại các cụm từ vừa hoàn chỉnh + Nhận xét bài bạn . + dũng cảm bênh vực lẽ phải . + khí thế dũng mãnh . + hi sinh anh dũng + Nhận xét bài bạn . - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm yêu cầu. + Tự suy nghĩ và điền từ vào chỗ trống để tạo thành câu văn thích hợp . + Tiếp nối đọc các thành ngữ vừa điền . - HS đọc thuộc lòng thành ngữ. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm yêu cầu. + Tiếp nối nhau đọc câu văn vừa đặt : - Bố tôi đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường đường số 6 trong chiến dịch biên giới 1950 . - Bộ đội ta là những người gan vàng dạ sắt . - HS thực hiện việc dặn dò của GV .

File đính kèm:

  • docGiao an Lop 4 Tuan 26 CKTKN.doc