Giáo án Lớp 4 - Tuần 15 (Tiết 9)

Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.

- Hiểu nội dung: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành (trả lời được các CH 1,2,3)

+ TTHCM: Giáo dục về công lao của Bác với đất nước và tình cảm của nhân dân với Bác.

II. Đồ dùng dạy học

 

 

doc39 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Lượt xem: 643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 15 (Tiết 9), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NTN 1 cách hợp lí. Keát luaän: Mục bạn cần biết SGK Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học Về nhà xem bài mới: 2 hs lên bảng theo yêu cầu cảu GV - HS thöïc haønh theo SGK. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû thöïc haønh cuûa nhoùm mình. + Neùm quaû boùng cao su xuoáng saøn nhaø ta thaáy quaû boùng laïi naûy leân. + Keùo caêng sôïi daây daõn ra. Khi buoâng tay, sôïi daây cao su laïi trôû veà vò trí cuõ. Ñoïc noäi dung muïc baïn caàn bieát vaø traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi - Coù 2 loaïi cao su: cao su töï nhieân (nhöïa cao su) Cao su nhaân taïo (than ñaù vaø daàu moû). - Cao su coù tính ñaøn hoài, ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh; caùch ñieän, caùch nhieät; khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät soá chaát loûng khaùc. - Cao su ñöôïc söû duïng ñeå laøm saêm, loáp xe; laøm caùc chi tieát cuûa moät soá ñoà ñieän, maùy moùc vaø ñoà duøng trong gia ñình. - Khoâng neân ñeå caùc ñoà duøng baèng cao su ôû nôi nhieät ñoä quaù cao (bò chaûy) hoaëc ôû nhieät ñoä quaù thaáp (gioøn, cöùng) khoâng ñeå caùc hoaù chaát dính vaøo cao su. Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012 Tiết 1: Tiếng Anh Tiết 2: Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ I Mục tiêu - Nêu được một số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ , ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn theo yêu cầu của BT1, BT2. Tìm được 1 số từ ngữ tả hình dáng của người theo yêu cầu của BT3 (chọn 3 trong số 5 ý a, b, c, d, e) - Viết được đoãn văn tả hình dáng người thân khoảng 5 câu theo yêu cầu của BT4. II Chuẩn bị - Giấy khổ to, bút dạ, VBT III Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs lên bảng Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Baøi taäp 1: a/ Töø ngöõ chæ ngöôøi thaân trong gia ñình. b/ Töø ngöõ chó nhöõng ngöôøi gaàn göûi vôùi em trong gia ñình. c/ Töø ngöõ chæ ngheà nghieäp d/ Töø ngöõ chæ caùc daân toäc anh em treân daát nöôùc. Baøi taäp 2: a/ Tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, ca dao noùi veà quan heä gia ñình. b/ Tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, ca dao noùi veà quan heä thaày troø. c/ Tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, ca dao noùi veà quan heä baïn beø. Baøi taäp 3: Nhöõng töø ngöõ taû hình daùng ngöôøi. a/ Mieâu taû maùi toùc. b/ Mieâu taû ñoâi maét. c/ Mieâu taû khuoân maët. d/ Mieâu taû laøn da. e/ Mieâu taû doùc ngöôøi. Baøi taäp 4: Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học Yêu cầu hs về nhà xem bài trước 2 hs lên bảng làm theo yêu cầu của GV - Cha, meï, chuù, dì, coâ, caâu - Thaày coâ, baïn beø, baïn thaân, lôùp tröôûng, chuù baûo veä - Coâng nhaân, noâng daân, baùc só, boä ñoäi - Kinh, taây, Hmoâng, ba-na, eâ ñeâ - HS trao ñoåi nhoùm vieát ra phieáu nhöõng caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, ca dao tìm ñöôïc. - HS vieát vaøo vô baøi taäp: - Chò ngaõ, em naâng. - Anh em nhö theå tay chaân. - Coâng cha nhö nuùi Thaùi sôn. - Con hôn cha nhaø coù phuùc. - Caù khoâng aên muoái caù öông, - Con haùt meï khen hay. - Chim coù toå ngöôøi coù toâng. - Caét daây baàu, daây bí. Ai nôû caét daây chò daây em. - Khoân ngoanngöôøi ngoaøi - Maùu chaûy ruoät maàm. - Tay ñöùt ruoät soùt. - Khoâng thaày ñoá maày laøm neân. - Muoán sang thì baét caàu kieàu Muoán con hay chöõ thì yeâu kính thaày. - Kính thaày yeâu baïn. - Toân sö troïng ñaïo. - Hoïc thaày khoâng taày hoïc baïn. - Moät con ngöïa ñau caû taøu boû coû. - Moät caây laøm chaúng neân non. - Baøn anh em xa, mua laáy gieàng giau. - Baïn beø con chaáy caén ñoâi. - Boán bieån moät nhaø. - Buoân coù baïn, baùn coù phöôøng. - Ñen nhaùnh, ñen möôït, hoa raâm, muoái tieâu, baïc phô - Moät mí, hai mí, boà caâu, ñen laùy, ñen nhaùnh - Traùi xoan, thanh tuù, nheï nhoõm, chöõ ñieàn, maët ngöïa - Traéng treûo, traéng noõn naø, traéng hoàng, ñen sì, ngaâm ñen - Vaïn vôõ, maäp maïp, to beø beø, löïc löôõng, caân ñoái. - HS vieát ñoaïn vaên 5 caâu. - HS trình baøy mieäng. - Hai HS ñoïc BT1 ( ñoïc caû maãu ) - Caû lôùp theo doõi SGK. Tiết 3: Toán Giải toán về tỉ số phần trăm I Mục tiêu - Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. - Giải được các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của 2 số. - Làm BT1, BT2 (a,b) BT3 II Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs lên bảng làm Dạy bài mới Giới thiệu bài: 1.Höôùng daãn HS giaûi toaùn veà tæ soá phaàn traêm a) Giôùi thieäu caùch tìm tæ soà phaàn traêm cuûa hai soá 315 vaø 600. - GV ñoïc TD toùm taét ghi leân baûng. - Soá HS toaøn tröôøng laø: 600 - Soá HS nöõ : 315 Vieát tæ soá cuûa nöõ vaø soá HS toaøn tröôøng. Thöïc hieän pheùp chia. Nhaân vôùi 100 vaø chia vôùi 100 - GV neâu: thoâng thöôøng ta vieát goïn nhö sau; 315 : 600 = 0,525 = 52,5% b) AÙp duïng giaûi toaùn coù noäi dung tìm tæ soá%. - GV ñoïc baøi toaùn SGK vaø giaûi thích. + Khi 80 kg nöôùc bieån boùc hôi heát thì thu ñöôïc 2,8 kg muoái. Tìm tæ soá % cuûa löôïng muoái trong nöôùc bieån. . Bài 1 Yêu cầu hs đọc 0,3 = 30%; 0,234 = 23,4%; 1,35 = 135% Bài 2 HS đọc yêu cầu của bài tập 19 : 30 döøng laïi ôû 4 chöõ soá sau daáu phaåy vieát: 0,06333 = 63,33% 45 : 61 = 0,7377 73,77% 1,2 : 26 = 0,0461 4,61% Bài 3 (HSKG) Yêu cầu hs làm bài tập Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài sau: 2 lên bảng làm - HS laøm. - HS neâu qui taéc goàm hai böôùc: Chia 315 cho 600 Nhaân thöông ñoù vôùi 100 vaø vieát kyù hieäu% vaøo beân phaûi tích tìm ñöôïc. Giaûi: Tæ soá % löôïng muoái trong nöôùc bieån laø: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Ñaùp soá: 3,5% HS ñoïc baøi toaùn. Caû lôùp laøm vaøo vôû. - HS laøm treân baûng vaø trình baøy - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh laøm baøi - HS ñoïc baøi toaùn. - Caû lôùp laøm vaøo vôû. Giaûi: Tæ soá % cuûa HS nöõ vaø caû lôùp laø: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Ñaùp soá: 52% Tiết 4 Tập làm văn Luyện tập tả người (tả hoạt động) I Mục tiêu - Biết lập dàn ý bài văn tả hoạt động của người BT1 - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn tả hoạt động của người BT2 II Chuẩn bị - VBT - Tranh aûnh, söu taàm ñöôïc về nhöõng ngöôøi baïn, nhöõng em beù khaùu khænh ôû ñoä tuoåi naøy III Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ - 2 hs đọc lại bài văn mình đã viết lại - Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Giới thiệu bài Baøi 1: Löu yù: daøn yù coù theå neâu vaøi yù taû hình daùng cuûa em beù. + Taû hoaït ñoäng laø yeâu caàu troïng taâm. - Giaùo vieân nhaän xeùt: ñuùng ñoä tuoåi ñang taäp ñi taäp noùi: Traùnh chaïy tôùi saø vaøo loøng meï. - Khen nhöõng em coù yù vaø töø hay. I. Môû baøi: - Giôùi thieäu em beù ñang ôû tuoåi taäp ñi vaø taäp noùi. II. Thaân baøi: 1/ Hình daùng: + Hai maù – maùi toùc – caùi mieäng. 2/ Haønh ñoäng: Bieát ñuøa nghòch – bieát khoùc – hôøn doãi – voøi aên. Vaän ñoäng luoân tay chaân – cöôøi – nuõng nòu – eâ a – ñi laãm chaãm – Tieáng noùi thaùnh thoùt – löõng chöõng – thích noùi. III. Keát luaän: Em yeâu beù. Baøi 2: - Döïa theo daøn yù ñaõ laäp, haõy vieát moät ñoïa vaên taû hoaït ñoäng cuûa baïn nhoû hoaëc em beù . Cuûng coá,daën doø - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc - Yeâu caàu hoïc sinh viết lại - 2 hs đọc . Laäp daøn yù cho baøi vaên taû moät em beù ñang ôû ñoä tuoåi taäp ñi vaø taäp noùi. Hoïc sinh ñoïc roõ yeâu caàu ñeà baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh quan saùt tranh, hình aûnh söu taàm. Laàn löôït hoïc sinh neâu nhöõng hoaït ñoäng cuûa em beù ñoä tuoåi taäp ñi vaø taäp noùi. Caû lôùp nhaän xeùt. Hoïc sinh chuyeån keát quaû quan saùt thaønh daøn yù chi tieát. Hoïc sinh hình thaønh 3 phaàn: I. Môû baøi: giôùi thieäu em ôû ñoä tuoåi raát ngoä nghónh, ñaùng yeâu (ñang tuoåi taäp ñi vaø taäp noùi). II. Thaân baøi: 1/ Hình daùng: (buï baãm ) – Hai maù (baàu bónh, hoàng haøo) – Maùi toùc (thöa meàm nhö tô, buoäc thaønh caùi tuùm nhoû treân ñaàu) – Caùi mieäng (nhoû xinh, hay cöôøi). 2/ Haønh ñoäng: Nhö moät coâ beù buùp beâ to, xinh ñeïp bieát ñuøa nghòch, khoùc, cöôøi, hôøn doãi, voøi aên. + Beù luoân vaän ñoäng tay chaân – leâ la döôøi saân gaïch vôùi ñoáng ñoà chôi – Luùc oâm meøo – xoa ñaàu cöôøi khanh khaùch – Beù nuõng nòu ñoøi meï – keâu a, a khi meï veà. Vin vaøo thaønh giöôøng laãm chaãm töøng böôùc. Oâm meï ñoøi uùp vaøo ngöïc meï – caàm bình söõa – mieäng cheùp cheùp. III. Keát luaän: Em yeâu beù – Chaêm soùc. - HS vieát vaø trình baøy ñoaïn vaên ñaõ vieát . Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh choïn moät ñoaïn trong thaân baøi vieát thaønh ñoaïn vaên. SINH HOẠT I. YÊU CẤU: Tổng kết và đánh giá hoạt động tuần. Sơ kết chủ điểm: Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tuần: .. + Tiếp tục thực hiện chủ điểm . + Thực hiện tốt 10 điều nội quy của học sinh + Thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống “ tay chân miệng”, phòng bệnh sốt xuất huyết. + Tinh thần ham học, vượt khó. II. CHUẨN BỊ: lớp trưởng tổng hợp sổ trược của 3 tổ GV chuẩn bị 1 số yêu cầu giao việc. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. Hoạt động 1: Kiểm điểm công tác tuần qua (Lớp trưởng điều khiển) Mời 3 tổ trưởng báo cáo Mời các tổ khác hoặc vài thành viên bổ sung báo cáo của tổ mình hay tổ bạn Lớp trưởng tổng kết điểm thi của 3 tổ, xếp hạng tổ hạng nhất, nhì, ba và tuyên dương các bạn học tốt. GV ghi nhận thông tin phản hồi khi các em thực hiện, đánh giá chung về các mặt và tuyên dương, phê bình Hoạt động 2: Chất vấn, trình bày phương pháp học. GVCN mời các em có hành vi vi phạm nêu lý do , nguyên nhân vi phạm, tự bản thân nêu hướng khắc phục (chỉ chọn 2-4 em) GVCN kết luận và nắc lại phươn pháp học (chỉ chọn 1 phân môn hoặc cách học 1 kiến thức.) Nghỉ giữa tiết: hát Hoạt động 4: công việc tuần tiếp theo, tuần GD hs biết lễ phép với thầy cô và người lớn GD hs đi đúng ATGT, phòng chống tay chân miệng, ham học, vượt khó Duy trì nề nếp học tập: Không mất trật tự, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghỉ học phải có phép, chú ý nghe thầy giảng bài. Vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe của mình Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Phụ đạo hs yếu, kém, hs khá kèm hs yếu Truy bài 15 phút đầu buổi GD hs biết yêu thương nhau giúp đỡ nhau trong học tập - Nhận xét tiết SHL Ngày...........tháng ........năm 2012 Kí, duyệt

File đính kèm:

  • doctuan 15.doc
Giáo án liên quan