Giáo án lớp 4 tuần 12

Thể dục (Tiết 23)

Học động tác thăng bằng Trò chơi: Mèo đuổi chuột

I. Mục tiêu

- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu học sinh nắm được luật chơi, chơi tự giác, tích cực và chủ động.

*Chuẩn kiến thức kĩ năng:

- Học động tác thăng bằng. Học sinh nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối tốt

II Địa điểm, phương tiện

- Sân tập thoáng mát. Vệ sinh đảm bảo an toàn.

- Phương tiện: chuẩn bị 1 - 2 còi

IIỊ Nội dung và phương pháp

 1. Phần mở đầu: 6 - 10 phút

- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học 1 - 2 phút

- Xoay các khớp cổ chân, gối, hông, vai: 2 - 3 phút

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.

- Trò chơi (do giáo viên chọn): 1 - 2 phút

 

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.122 3.768 21.318 - 3 nhóm. Mỗi nhóm làm 1 phép tính. Dán ở bảng lớp. + Với a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585 + Với a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170 + Với a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755 - Giáo viên nhận xét ghi điểm. Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc đề + Hỏi 25 quyển vở có tất cả bao nhiêu trang? Ta làm thế nàỏ + Yêu cầu 1 em lên làm bàị - 2 em đọc đề. + Lấy số trang 1 quyển vở x 25 + 1 em giảị Giải Số trang của 25 quyển vở 48 x 25 = 1.200 (trang) Đáp số: 1.200 trang - Giáo viên nhận xét ghi điểm. - Chấm 1 số em đã làm xong. 3. Củng cố dặn dò + Nêu cách nhân một số có 2 chữ số. + Về tập luyện cách nhân trên. + Nhận xét tiết học. -------------------------------------------- Tập làm văn (Tiết 24) Kể chuyện (Kiểm tra viết) I. Mục tiêu - Học sinh thực hành viết một bài văn kể chuyện sau giai đoạn học về văn kể chuyện. Bài viết đáp ứng với yêu cầu của đề bài, có nhân vật, sự việc, cốt truyện (mở bài, diễn biết, kết thúc), diễn đạt thành câu, lời kể tự nhiên, chân thật. II. Đồ dùng dạy học - Giấy, bút làm bài kiểm trạ - Bảng lớp viết đề bài, dàn ý vắn tắt của một bài văn kể chuyện. III. Gợi ý về cách ra đề - Giáo viết đề bài lên bảng. - Yêu cầu học sinh đọc lại đề bàị - Giáo viên có thể ra đề bài theo SGK trang 124. - Hoặc dựa vào đề bài gợi ý ra 1 số đề khác cho phù hợp với những điểm sau: * Về nội dung, yêu cầu của đề phải gắn với các chủ điểm đã học từ đầu năm. + Em nhắc lại chủ điểm các em đã học từ đầu năm? * Về hình thức, yêu cầu của đề bài nên gắn với những kiến thức Tập làm văn đã học. - Giáo viên nên ra ít nhất 3 đề để học sinh lựa chọn 1 đề. - 2 em đọc đề. + Thương người như thể thương thân. + Măng mọc thẳng. + Trên đôi cánh ước mơ. + Có chí thì nên. * Ví dụ: cách mở bài và kết bàị - Học sinh chọn 1 đề và làm bàị Sau đây là 1 số đề bài: (1). Hãy tưởng tượng và kể một câu chuyện có 3 nhân vật: bà mẹ ốm, người con hiếu thảo và một bà tiên. (2). Kể lại ông Trạng thả diều theo lời kể của Nguyễn Hiền. Chú ý kết bài theo lối mở rộng. (3). Kể lại chuyện Vẽ trứng theo lời kể của Lê ô nác đô đa Vin xị Chú ý mở bài theo cách gián tiếp. - Yêu cầu học sinh tiến hành làm bàị - Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa saị IV. Củng cố dặn dò - Giáo viên thu vở học sinh. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh làm bàị - Học sinh lắng nghe sửa saị - Học sinh nộp bài - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm. ------------------------------------------------- SINH HOAÏT (TUẦN 12) NHAÄN XEÙT TÌNH HÌNH LÔÙP TRONG TUAÀN. I/ MUÏC TIEÂU : -Hoïc sinh thaáy ñöôïc nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm trong tuaàn qua ñeå phaùt huy vaø khaéc phuïc vaøo tuaàn tôùi. -Leân keá haïch hoaït ñoäng cho tuaàn tôùi. - Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc hoïc taäp toát. Bieát nhaän xeùt tình hình lôùp qua 1 tuaàn hoïc. -Reøn tính maïnh daïn, töï tin. -Coù yù thöùc, kæ cöông trong sinh hoaït. Chuẩn kiến thức : II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Baøi haùt, chuyeän keå, baùo Nhi ñoàng. 2.Hoïc sinh : Caùc baùo caùo, soå tay ghi cheùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : (10phuùt) *Kieåm ñieåm coâng taùc. 1-Neà neáp : 2-Hoïc taäp : 3- Coâng taùc phong traøo: -Giaùo vieân ñeà nghi caùc toå baàu thi ñua. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2 :(10phuùt) Gv nhaän xeùt chung: + Öu ñieåm : - Ña soá HS ñeàu chaêm chæ hoïc taäp , ngoan ngoaõn leã pheùp. - Moät soá em ñaõ tieán boä trong hoïc taäp. - Ña soá HS tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp ,tröôøng. - Ñaõ bieát quan taâm giuùp baïn trong hoïc taäp . +Toàn taïi - Moät soá HS coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc . *Ñöa ra phöông höôùng tuaàn tôùi: 1.Neà neáp: 2. Hoïc taäp: 3. Caùc hoaït ñoäng khaùc: Cuûng coá :(1phuùt) Nhaän xeùt tieát sinh hoaït. Daën doø: thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï ñeàø ra. -Caùc toå tröôûng baùo caùo. + Ñaõ oån ñònh. +Truy baøi toát traät töï ra vaøo lôùp, xeáp haøng nhanh, ñi hoïc ñuùng giôø, ñaày ñuû, giöõ veä sinh lôùp, saân tröôøng +Hoïc vaø laøm baøi toát + Tham gia toát caùc phong traøo . *Lôùp tröôûng toång keát. -Lôùp tröôûng thöïc hieän bình baàu. Choïn toå xuaát saéc, caù nhaân xuaát saéc. Hoïc sinh laéng nghe. *Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo phöông höôùng tuaàn tôùi. -Duy trì neà neáp ra vaøo lôùp, truy baøi, xeáp haøng nhanh, giöõ veä sinh lôùp. -Thi ñua daønh nhieàu ñieåm toát. -Tham gia tieáp phong traøo thi ñua daønh nhieàu ñieåm toát.. - Vui vaên ngheä taäp theå Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2009 Khoa học (Tiết 24):Nước cần cho sự sống I .Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng: - Nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật. - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ nguồn nước ở địa phương. Chuẩn kiến thức : - Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí. II. Đồ dùng dạy học - Hình trang 50, 51 SGK. - Giấy A0, băng keo, bút dạ đủ dùng cho các nhóm. - Học sinh và giáo viên sưu tầm những tranh ảnh và tư liệu về vai trò của nước. III. Các hoạt động dạy học 1. Bài cũ - Gọi 3 học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Giảng bài - 3 học sinh lên bảng thực hiện yêu cầu sau: + 1 học sinh vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước. + 1 em đọc mục bài học. - Học sinh lắng nghẹ Hoạt động 1: Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật. - Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm. Nhóm 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của con người thiếu nước? Nhóm 2: + Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cối thiếu nước? Nhóm 3: Nếu không có nước cuộc sống của động vật sẽ ra saỏ - Giáo viên nhận xét và kết luận: Nước có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con người, thực vật và động vật. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể, mất một lượng nước từ mười đến hai mươi phần trăm nước trong cơ thể sẽ chết. - 3 nhóm. + Con người sẽ không sống nổị Con người sẽ chết vì khát. Cơ thể con người sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn. + Sẽ bị héo, chết, cây không lớn và không nảy mầm được. + Động vật sẽ chết khát, một số loài sống ở môi trường nước như cá, cua, tôm sẽ tuyệt chủng. - Học sinh lắng nghe giáo viên nói và nhắc lạị Hoạt động 2: Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí. Hỏi: Con người còn dùng nước vào những việc gì khác? + Nước cần cho mọi hoạt động của con ngườị Vậy nhu cầu sử dụng nước của con người chia ra làm 3 loại đó là những loại nàỏ - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm. Nhóm 1: Vai trò của nước trong sinh hoạt? Nhóm 2: Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp? Nhóm 3: Vai trò của nước trong sản xuất công nghiệp? - Gọi học sinh đọc mục Bạn cần biết trang 51SGK. + uống, nấu cơm, nấu canh. + Tắm, lau nhà, giặt quần áọ + Đi bơi, tắm biển, đi vệ sinh. + Chạy máy bơm, ô tô. + Tạo ra điện... * Con người cần nước để sinh hoạt, vui chơi, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. - 3 nhóm. + Uống, nấu cơm, nấu canh, tắm giặt quần áo, đi bơi, đi vệ sinh tắm cho súc vật, rửa xẹ.. + Trồng lúa, tưới rau, trồng cây non, tưới hoa, tưới cây cảnh... + Quay tơ, chạy máy bơm nước, chạy ô tô, chế biến hoa quả, làm đá, chế biến thịt hộp...sản xuất xi măng, gạch men, tạo ra điện... - 2 học sinh đọc tọ - Giáo viên kết luận: Con người cần nước vào rất nhiều việc. Vậy tất cả chúng ta hãy giữ gìn bảo vệ nguồn nước ở ngay chính gia đình và địa phương mình. Hoạt động 3: Thi hùng biện: Nếu em là nước Hỏi: Nếu em là nước thì em sẽ làm gì với mọi ngườị - Giáo viên nhận xét tuyên dương. - Học sinh tự do phát biểụ Hoạt động kết thúc: - Giáo viên giao phiếu học tập cho học sinh yêu cầu thực hiện. - Nhận xét giờ học. Về học thuộc mục Bạn cần biết. Phiếu điều tra Họ và tên: Nơi ở: Đánh dấu (x) vào c trước hiện trạng nước ở nơi em ở: c Nước trong, không có mùi lạ; c Nước có màu; c Nước có mùi hôi; c Nước có chứa nhiều tạp khuẩn. ……………………………………………………….. Toán (Tiết 60):Luyện tập I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Rèn kỹ năng nhân với số có hai chữ số. *Chuẩn kiến thức kĩ năng : Thực hiện được phép nhân với số có hai chữ số - Vận dụng được giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số. II. Các hoạt động dạy học 1. Bài cũ - Yêu cầu học sinh lên thực hiện các phép tính sau: 1875 x 15 = ? - Nêu cách thực hiện nhân với số có 2 chữ số. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới Bài 1: - Yêu cầu học sinh đặt tính rồi tính. - Giáo viên chữa bài và ghi điểm. - Học sinh thực hiện (3 em ở bảng lớp). Học sinh khác làm vào vở và nhận xét bổ sung. a) 17 b) 428 c) 2.057 x 86 x 39 x 23 102 3.852 6.171 136 12 84 4.114 1.462 16.692 47.311 Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện. - Yêu cầu học sinh lên thực hiện. - 1 em đọc: viết giá trị của biểu thức vào ô trống. - 1 em lên thực hiện: học sinh khác làm vào vở. m 3 30 23 230 m x 78 234 2.340 1.794 17.940 - Giáo viên nhận xét ghi điểm. Bài 3: yêu cầu học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh lên giải bài tập. Cách 1 Số lần tim người đó đập 1 giờ 75 x 60 = 4.500 (lần) Số lần tim người đó đập 24 giờ 4.500 x 24 = 10.8000 (lần) Đáp số: 108.000 lần - Giáo viên nhận xét ghi điểm. Bài 4: Yêu cầu học sinh đọc đề. - Yêu cầu học sinh thi đua làm bài - Giáo viên nhận xét sửa sai - 1 em đọc đề. - 2 em lên giải 2 cách. Học khác làm vào vở. Cách 2 24 giờ có số phút 60 x 24 = 1.440 (phút) Số lần tim người đó đập trong 24 giờ: 75 x 1.440 = 108.000 (lần) Đáp số 108.000 lần. - Cử 2 em ở 2 dãy lên làm nhanh. Bài giải Số tiền bán 13kg đường loại 5.200 đồng một kg là: 5.200 x 13 = 67.600 (đồng) Số tiền bán 18kg đường loại 5500 đồng một kg là: 5.500 x 18 = 99 .000 đồng Số tiền bán cả 2 loại: 67.600 + 99.000 = 166.600 (đồng) Đáp số: 166600 đồng Giáo viên nhận xét ghi điểm 3. Củng cố dặn dò - Vừa rồi các em đã luyện tập về dạng toán gì nàỏ (nhân với số có 2 chữ số). - Em nào chưa xong về tiếp tục hoàn thành bài của mình. - Nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • doclop 4 hay .doc