Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (Tiếp)

1- Đọc lưu loát toàn bài

- Đọc đúng các từ: cỏ xước, ngắn chùn chũn

- Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật: Nhà Trò: yếu ớt đáng thương; Dé Mèn: giọng đọc to mạnh mẽ.

 2- Hiểu các từ ngữ trong bài

 Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức bất công.

II – Đồ dùng dạy học

 

doc23 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (Tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
saùu chöõ soá . - Tính caån thaän, trình baøy khoa hoïc. II – Các hoạt động dạy học HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ Hỏi: Neâu caùc lôùp caùc haøng ñaõ hoïc? GV chuẩn bị trước trên bảng: a) Xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: 413897; 413978; 314789; 314987; 413987 b) Xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: 856102; 856201; 856210; 856012; 856120. Gọi 2 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi. HS nhận xét từng bài làm trên bảng Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học HĐ3: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ - GV ghi VD - yeâu caàu HS so saùnh hai soá vôùi nhau . - VD1: 99 578 vaø soá 100 000 - H: Vì sao soá 99 578 < 100 000? - VD2: 693 251 vaø 963 500 - H: Hai soá naøy coù soá chöõ soá nhö theá naøo? Vì sao HĐ3: THỰC HÀNH - Goïi HS ñoïc ñeà vaø neâu yeâu caàu baøi taäp 1,2,3,4 - Toà chöùc cho HS laøm baûng, vôû. - Goïi laàn löôït HS leân baûng söûa baøi. - GV vaø caû lôùp nhaän xeùt , yeâu caàu HS ñoåi vôû chaám ñ/s theo ñaùp aùn. - Yeâu caàu HS söûa baøi neáu sai. HĐ4: CỦNG CỐ- DẶN DÒ - Dặn HS về nhà ôn luyện và chuẩn bị bài mới - Nhận xét giờ học Bổ sung: - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: - Nội dung khác: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO TIẾNG DẤU HAI CHẤM Thời gian dự kiến: 35 phút I – Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa daáu hai chaám trong caâu : baùo hieäu boä phaän ñöùng sau noù laø lôøi noùi cuûa moät nhaân vaät hoaëc laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc noù . - Qua ñoù HS bieát caùch duøng daáu hai chaám ñeå vieát vaên . - HS vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc, laøm toát baøi taäp, trình baøy saïch seõ. II. Chuaån bò: Baûng phuï vieát noäi dung caàn ghi nhôù III.Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Ú1- Kiểm tra bài cũ: “ Môû roäng voán töø : Nhaân haäu – Ñoaøn keát. - Goïi 2HS neâu moät soá töø ngöõ veà chuû ñeà Nhaân haäu – Ñoaøn keát( Nhi, Thuyù) - Moãi em ñaët moät caâu vôùi töø ngöõ vöøa neâu. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 2- Giới thiệu bài mới 3- Phần nhận xét - Goïi HS ñoïc ví duï SGK. - Yeâu caàu HS trao ñoåi 2 em traû lôøi caâu hoûi. - Nhaän xeùt vaø choát yù: - H:Trong caâu vaên daáu hai chaám coù taùc duïng gì ? Noù duøng phoái hôïp vôùi daáu naøo? - H: Ví duï B, daáu hai chaám coù taùc duïng gì? Noù duøng phoái hôïp vôùi daáu caâu naøo ? - H: Ví duï C, daáu hai chaám coù taùc duïng gì? 4- Phận ghi nhớ - Daáu hai chaám baùo hieäu boä phaän caâu ñöùng sau noù laø lôøi noùi cuûa moät nhaân vaät hoaëc laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc . - Khi baùo hieäu lôøi noùi cuûa nhaân vaät, daáu hai chaám ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi daáu ngoaëc keùp hay daáu gaïch ñaàu doøng . 5- Phần luyện tập Baøi 1- HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 - Cho HS thaûo luaän nhoùm. - Goïi HS leân chöõa baøi vaø nhaän xeùt . - GV vaø caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi chaám ñ/s. Baøi 2:- Goïi 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Ñaët caâu hoûi gôïi yù. - H: Khi daáu hai chaám duøng ñeå daãn lôøi nhaân vaät coù theå phoái hôïp vôùi daáu naøo ? - H: Coøn khi duøng ñeå giaûi thích thì sao ? - Yeâu caàu HS vieát moät ñoïan vaên vaøo vôû. - HS ñoïc ñoïan vaên tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt cho ñieåm . 4- Củng cố dặn dò Nhận xét giờ học Dặn học bài, ghi nhớ kiến thức vừa luyện tập và chuẩn bị bài mới. Phần bổ sung: ÂM NHẠC OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT VAØ KÍ HIEÄU NGHE NHAÏC ÔÛ LÔÙP 3 A. Muïc tieâu - HS oân taäp,nhôù laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3 - Nhôù moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc B. Chuaån bò - Nhaïc cuï,baêng dóa nhaïc,baûng ghi caùc kí hieäu nhaïc,. C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 1. Phaàn môû ñaàu - GV taïo khoâng khí vui veû ,thaân thieän ,taïo cho HS söï haøo höùng ñeå hoïc moân Aâm nhaïc.Sau ñoù giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: Oân taäp caùc baøi haùt & moät soá kí hieâu ghi nhaïc ñaõ hoïc ôû lôùp 3. 2. Phaàn hoaït ñoäng a) Hoaït ñoäng 1: Oân taäp 3 baøi haùt lôùp 3 -GV choïn 3 baøi haùt cho HS oân laïi: Quoác ca Vieät Nam,Baøi ca ñi hoïc,Cuøng muùa haùt döôùi traêng,. b) Hoaït ñoäng 2: Oân taäp moät soá kí hieäu ghi nhaïc - GV ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå caùc em traû lôøi Ví duï: 1.ÔÛ lôùp 3 caùc em ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng kí hieäu ghi nhaïc gì? 2.Em haõy keå teân caùc noát nhaïc? 3. Em bieát nhöõng hình noát nhaïc naøo?... - GV cho HS taâp noùi teân noát nhaïc treân khuoâng( bao goàm teân noát,hình noát.Ví duï: Sol ñen,sol traéng,) 3. Phaàn keát thuùc - Caû lôùp haùt laïi 1 baøi haùt ñaõ oân taäp.Daën HS taäp ghi nhôù noát nhaïc ñeå chuaån bò cho caùc tieát hoïc sau. * Nhaän xeùt tieát hoïc D. Phaàn boå sung THỂ DỤC TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, NGHIÊM, NGHỈ TRÒ CHƠI: “ CHẠY TIẾP SỨC “ Thứ sáu/14/9/2007 TẬP LÀM VĂN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN (SGK/13) Thời gian dự kiến: 35 phút I – Mục tiêu: HS biết: * Văn kể chuyện phải có nhân vật, Nhân vật trong truyện là người, là con vật, đồ vật, cây cối, được nhân hoá. * Tính cách của nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy ngĩ của nhân vật. * Bước đầu biết xây dựng nhân vật trong bài kể chuyện đơn giản. II – Đồ dùng dạy học Giấy khổ to, bút dạ III – Các hoạt động dạy học A-Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ về văn kể chuyện. B-Dạy bài mới Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ học Phần nhận xét Bài 1: - Một HS nhau đọc yêu cầu của bài tập, Cả lớp theo dõi trong SGK, - GV nhắc HS trình tự làm bài: Dề Mèn bênh vực kẻ yếu Sự tích Hồ Ba Bể Nhân vật là người Nhân vật là vật (con vật, đồ vật, cây cối, ) HS trình bày - GV chốt lại lại lời giải đúng: Bài 2: HS đọc yêu cầu bài tập HS suy nghĩ, trao đổi theo cặp làm bài, phát biểu ý kiến Nhận xét, bổ sung, sửa bài Phần ghi nhớ Cả lớp đọc thầm ghi nhớ, sau đó gấp sách lại và gọi vài em nhắc lại nội dung ghi nhớ. Yêu cầu HS nêu vài ví dụ minh họa cho phần ghi nhớ. Phần luyện tập Bài 1: HS làm việc theo cặp, 3 em làm vào giấy khổ to. + Đọc kỹ từng câu văn trong truyện, quan sát tranh minh hoạ. + Bà nhận xét về tính cách của từng cháu như thế nào?. HS trình bày – Nhận xét, tuyên dương. GV chốt lại kết quả đúng. Bài 2: HS đọc yêu cầu bài tập Hai HS khá giỏi làm mẫu HS suy nghĩ tự làm bài. Tổ chức cho các em thi kể. GV sửa chữa cho HS Nhận xét, chấm điểm cách kể của HS C-Củng cố - dặn dò Nhận xét giờ học Dặn HS ghi nhớ các kiến thức đã học. Chuẩn bị bài mới. Phần bổ sung: TOÁN LUYỆN TẬP (SGK/7) Thời gian dự kiến: 35 phút I – Mục tiêu: Giúp HS - Luyện tính giá trị biểu thức có chứa 1 chữ. - Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a. II – Các hoạt động dạy học HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ GV chuẩn bị trước trên bảng a) Tính 4965 x a = . (Biết a = 7) b) Tính m – 6453 = . (Biết m = 9234) Gọi 2 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi. HS nhận xét từng bài làm trên bảng Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học HĐ3: THỰC HÀNH Bài 1: HS đọc và nêu cách làm HS tự làm vào VBT. 2 HS làm vào giấy khổ to. Đổi vở , chấm HS dán giấy, Cả lớp nhận xét , bổ sung. GV nhận xét, chốt ý đúng Bài 2: HS đọc thầm và hoàn thành bài tập của mình Chấm điểm, nhận xét Gọi HS lên làm bảng lớp. Nhận xét Bài 3:Các bước tương tự như 2 bài tập trên. Bài 3: Yêu cầu HS nêu công thức tính chu vi hình vuông. - Tổ chức cho các em thi làm bài nhanh HĐ4: CỦNG CỐ- DẶN DÒ - Dặn HS về nhà ôn luyện và chuẩn bị bài mới - Nhận xét giờ học Bổ sung: - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: - Nội dung khác: ĐỊA LÍ LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (SGK/120) Thời gian dự kiến: 35 phút I – Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: * Định nghĩa đơn giản về bản đồ. * Một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, ký hiệu bản đồ. * Các ký hiệu của một số đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ. II – Đồ dùng dạy học Bản đồ tự nhiên Thế giới, châu lục, Việt Nam. Quả Địa cầu. III – Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới HĐ1: BẢN ĐỒ Mục tiêu: HS hiểu được bản đồ là hình vẽ thu nhỏ 1 khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo 1 tỉ lệ nhất định. Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cả lớp GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ - HS trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung. GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. à Kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ 1 khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo 1 tỉ lệ nhất định. Bước 2: Làm việc cá nhân HS quan sát hình 1 và 2 rồi chỉ vị trí của Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn trên bản đồ. Đọc SGK và trả lời câu hỏi: + Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? + Tại sao cũng vẽ về Việt Nam mà bản đồ hình 3 lại nhỏ hơn bản đồ Địa lý Tự nhiên Việt Nam? HS trả lời trước lớp. GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. HĐ2: MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA BẢN ĐỒ Mục tiêu: HS nắm được 1 số yếu tố của bản đồ là tân, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ. Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm HS trong nhóm quan sát bản đồ trên bảng và đọc SGK rồi thảo luận nhóm các câu hỏi gợi ý sau: Tên bản đồ cho ta biết điều gì? Trên bản đồ, người ta thường quy định các hướng Đ – T – N – B như thế nào? Chỉ các hướng Đ – T – N – B trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam. Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? Đọc tỉ lệ bản đồ H.2 và cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m trên thực tế? Bảng chú giải ở H.3 có những kí hiệu nào? Kí hiệu của bản đồ được dùng để làm gì? Đại diện các nhóm HS trình bày. Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét kết quả, giải thích thêm, tuyên dương, khen ngợi à Kết luận: Một số yếu tố của bản đồ là tên bản đồ, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ. Bước 2: Thực hành vẽ 1 số kí hiệu bản đồ Làm việc cá nhân: HS quan sát bảng chú giải ở H.3 và 1 số bản đồ khác để vẽ ký hiệu 1 số đối tượng địa lý . Làm việc theo từng cặp: 2 em đố nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em hỏi kí hiệu đó thể hiện cái gì? HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Nhận xét chung giờ học Học bài và chuẩn bị bài mới Phần bổ sung:

File đính kèm:

  • docGiáo án 1.doc
Giáo án liên quan