Giáo án lớp 4 Luyện Tiếng việt: Luyện tổng hợp

 

 -2-3 em trình bày miệng .

-Nhận xét tuyên dương .

 Bài 2 : Tìm 5 danh từ riêng chỉ ®Þa danh ?, 5 danh t riªng ch ng­i?

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 01/04/2017 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 Luyện Tiếng việt: Luyện tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø 2 ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 LuyƯn TiÕng viƯt Luyện tập tổng hợp I.Yêu cầu : -Củng cố cho HS về danh dừ , từ ghép , từ láy & câu . II.Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Ổn định : 2/Cđng cè l¹i kiÕn thøc: ? ThÕ nµo lµ tõ l¸y? ThÕ nµo lµ tõ ghÐp? Nªu vÝ dơ? 2/Bài tập : Bài 1 : Tìm trong bài “ Ng­êi ¨n xin ” 5 từ láy , 5 từ ghép được sử dụng ? -2-3 em trình bày miệng . -Nhận xét tuyên dương . Bài 2 : Tìm 5 danh từ riêng chỉ ®Þa danh ?, 5 danh tõ riªng chØ ng­êi? Bài 3 : Viết tên 5 thÇy c« gi¸o trong tr­êng mµ em biÕt?. -HS nêu miệng . -chấm vở HS . Bài 4 : Đặt câu với từ “ trung thùc ; th¼ng th¾n ” 3/.Nhận xét, dặn dò - Häc sinh tr¶ lêi, bỉ sung, nªu vÝ dơ. -Thực hiện cá nhân . Làm vào vở - Häc sinh tr×nh bµy miƯng. - NhËn xÐt -Thực hiện cá nhân , 2 hS lên bảng . -Thực hiện vào vở , rồi nêu miệng. -Lắng nghe . To¸n Ơn luyện tổng hợp I/Yêu cầu Rèn cho hs kỹ năng về đọc , viết số, tìm X trong biểu thức , giải tốn cĩ lời văn . II/Lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trị 1/Ổn định: 2/Luyện tập: Bài 1 : Viết & đọc số gồm : a).7 vạn , 8 trăm , 6 đơn vị . b).24 nghìn , 6 chục , 6 đơn vị . c).8 chơc triệu, 6 chục nghìn , 6 trăm, 6 ®¬n vÞ . -Gọi 1 số HS trình bày , các bạn nhận xét , GV KL ghi điểm tuyên dương . Bài 2 : Tìm X a). X + 6547 = 85421 b). 9854 - X = 1250 -HS trình bày ; nhận xét gĩp ‏‎, tuyên dương . Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : a).8657 – 3171 + 825 . b).245 x 7 -789 -Chấm vở 5-10 em // 1 HS lên bảng sữa bài . Bài 4 : Một kho hàng trong ba ngày xuất được 5658 Kg . Ngày thứ nhất xuất được 2541 Kg , ngày thứ hai xuất ít hơn ngày thứ nhất 1000 Kg . Hỏi ngày thứ ba kho hàng đã xuất được bao nhiêu kilơgam hàng ? -Các nhĩm trình bày . -Nhận xét tuyên dương . 3/nhận xét tiết học -Gọi HS nêu miệng và ghi vào vở . -Thực hiện cá nhân . -Thực hiện cá nhân . -Nhận xét , lắng nghe . -Làm nhĩm 2 em . -Lắng nghe . An toµn giao th«ng GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THuỷ I / MỤC TIÊU : -HS biết mặt nước cũng là một loại phương tiện giao thông .Nước ta có bờ biển dài ,có nhiều sông rạch nên giao thông đường thuỷ thuận lợi và có vai trò rất quan trọng . HS biết tên gọi các phương tiện giao thông đường thuỷ . II/CHUẨN BỊ -Biển báo đường thuỷ . Tranh , ành các loại phương tiện giao thông đường thuỷ III/ LÊN LỚP GIÁO VIÊN HỌC SINH I/ ỔN ĐỊNH II/ KIỂM TRA BÀI CŨ: Con đường an toàn theo em là con đường ntn ? Con đg không an toàn theo em là con đường ntn ? III / BÀI MỚI: HĐ 1 : - Ngoài đường bộ và đường sắt ta còn có thể đi lại bằng đường giao thông nào nữa ? -Hôm nay ta học bài đường thuỷ còn đường không ta học vào lớp sau . -Treo tranh một số con sông lớn đó là con đường giao thông trên mặt nước . -Rút ra kết luận HĐ 2 - GV liên hệ đến HS - Những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước - GV giảng : Người ta chia giao thông làm hai loại GTĐT nội địa và giao thông đường biển húng ta chỉ học về giao thông nội địa . Trên đường thuỷ cũng có tai nạn giao thông để đảm báo an toàn giao thông phải có các biến báo hiệu . - Liên hệ đến HS - GV đính 6 biển báo hiệu trên bảng cho Hs nhận xét ,rút ra kết luận . -2-3 Em trả lời . Bằng đường thuỷ và đường không . - Ngoài giao thông đường bộ giao thông đường sắt ta còn sử dụng các loại tàu thuyền đi lại trên mặt nước gọi là GTĐT . -Mặt sông ,mặt biển ,ồ ,kênh - HS nhận xét về màu sắc hình vẽ, viền . -Lắng nghe . - HS quan sát. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe HĐ 3 - GV liên hệ đến HS - Những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước - GV giảng : Người ta chia giao thông làm hai loại GTĐT nội địa và giao thông đường biển húng ta chỉ học về giao thông nội địa . Trên đường thuỷ cũng có tai nạn giao thông để đảm báo an toàn giao thông phải có các biến báo hiệu . - Liên hệ đến HS - GV đính 6 biển báo hiệu trên bảng cho Hs nhận xét ,rút ra kết luận . Mặt sông ,mặt biển , ,kênh , H.Đ 4 : T×m hiĨu vỊ GT§T: gv cho thaÛo luaÄn nhóm Tìm các phương tiện GTđT Những PT nào đi trên con đường nào thì phù hợp . - Rút ra kết luận h® 5 - GV liên hệ đến HS - Những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước - GV giảng : Người ta chia giao thông làm hai loại GTĐT nội địa và giao thông đường biển Trên đường thuỷ cũng có tai nạn giao thông để đảm báo an toàn giao thông phải có các biến báo hiệu . - Liên hệ đến HS GV đưa ra các tình huống cho Hs nhận xét ,rút ra kết luận . 4/ Củng cố -Cho HS hát bài “Con kênh xanh xanh “ - Cho HS xem một số hình ảnh về các con sông. 5/ Dặn dò – nhận xét -Nhận xét tiết học -Các nhóm thảo luận và kể. -các loại tàu thuyền đi lại trên mặt nước gọi là GTĐT . -Lắng nghe . -Mặt sông ,mặt biển,kênh HS nhận xét và KL. - HS lắng nghe.

File đính kèm:

  • docTB 5-10.doc