Giáo án Lớp 3B Tuần 22 Năm 2014

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.- Hiểu ND: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người (trả lời được các CH 1, 2, 3, 4).

Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn câu chuyện theo lối phân vai.

 

doc14 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 991 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3B Tuần 22 Năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n - haøng doïc D- Phaàn boå sung:…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ___________________________ Môn: TẬP VIẾT - Tiết 22 – SGK trang: 9 Bài dạy: ÔN CHỮ HOA: P Thời gian dự kiến: 35 phút A-Mục tiêu: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa P (1 dòng), Ph, B (1 dòng); viết đúng tên riêng Phan Bội Châu (1 dòng) và viết câu ứng dụng: Phá Tam Giang … vào Nam (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. B-Phương tiện dạy học: GV: - Mẫu chữ viết hoa P ( Ph ) - Các chữ Phan Bội Châu và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li HS: - Vở tập viết, bảng con C-Tiến trình dạy học: 1-Hoạt động 1: Kiểm tra bài - Kiểm tra hs viết bài ở nhà - Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước - Gọi 2 hs viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Lãn Ông, Ổi - Nhận xét và cho điểm 2-Hoạt động 2: GT bài - Nêu mục tiêu bài học 3-Hoạt động 3: Hướng dẫn hs viết bảng a) Luyện viết chữ viết hoa : - Tìm các chữ viết hoa có trong bài - Gv viết mẫu chữ Ph, nhắc lại cách viết - Tập viết chữ P và các chữ T, V trên bảng con b) Luyện viết từ ứng dụng : - Đọc từ ứng dụng: Phan Bội Châu (1867 – 1940 ) - Tập viết trên bảng con c) Luyện viết câu ứng dụng: - Học sinh đọc câu ứng dụng. Giải thích câu ứng dụng - Tập viết vào bảng con các chữ : Phá, Bắc * Tích hợp BVMT: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua câu ca dao 4-Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh viết vở tập viết - Yêu cầu hs viết bài - Chấm chữa bài: Gv chấm 5-7 bài - Nhận xét và sửa sai 5-Hoạt động 5: Củng cố- dặn do - Những hs chưa viết xong bài về nhà hoàn thành. Luyện viết thêm ở nhà - Nhận xét tiết học D- Phaàn boå sung:…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ------------------------------------------------- Môn: TOÁN - Tiết 109 – SGK trang: 113 Bài dạy: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Thời gian dự kiến: 35 phút A-Mục tiêu: - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). - Giải được bài toán gắn với phép nhân. - Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2 (cột a), bài 3, bài 4 (cột a) B-Phương tiện dạy học: GV: - SGK, Bảng gắn, bộ đồ dùng học tập. HS: - Bảng con, SGK, vở. C-Tiến trình dạy học: 1-Hoạt động 1: Kiểm tra bài - Gọi hs làm bài 1 ( bước 3 ) - Nhận xét và cho điểm 2-Hoạt động 2: GT bài - Nêu mục tiêu bài học 3-Hoạt động 3: Hướng dẫn trường hợp nhân không nhớ - Gv giới thiệu phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và viết lên bảng: 1034 x 2 = ? Gọi hs nêu cách thực hiện và vừa nói vừa viết - Viết phép nhân và kết quả tính theo hàng ngang - Hướng dẫn trường hợp nhân có nhớ 1 lần - Gv nêu và viết lên bảng : 2125 x 3 = ? - Yêu cầu hs đặt tính, vừa nói vừa viết kết quả - Viết phép nhân và kết quả phép tính hàng ngang 4-Hoạt động 4: Thực hành- luyện tập Bài 1: * Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). - Cho hs tự làm bài, gọi hs lên bảng tính. Nhận xét, sửa sai - Đổi vở chấm chữa bài Bài 2: ( cột a ) * Biết đặt tính và tính nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). - Cho hs tự đặt tính và tính. Gọi 2hs lên bảng tính, nhận xét sửa sai - Đổi vở chấm chéo Bài 3: * Biết giải được bài toán gắn với phép nhân. - Cho hs tự đọc đề toán và gạch dưới những từ quan trọng - Hs tự giải bài toán vào vở. Gọi hs lên bảng giải, nhận xét sửa bài Bài 4:(cột a)*Biết tính nhẩm nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(tròn nghìn) - Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả - Nhận xét 5-Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò - Tổ chức thi làm bài nhanh - Nhận xét tiết học D- Phaàn boå sung:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -------------------------------------------- Môn: ÂM NHẠC - Tiết 22 – SGK trang: 21 Bài dạy: ÔN BÀI: CÙNG MÚA H ÁT DƯỚI TRĂNG. GIỚI THIỆU KHUÔNG NHẠC VÀ KHOÁ SOL Thời gian dự kiến: 35 phút A-Muïc tieâu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. Chơi trò chơi tự chọn B-Chuaån bò: GV: - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe haùt chuaån xaùc baøi Cuøng muùa haùt döôùi traêng theå hieän ñuùng caùc tieáng coù luyeán HS: SGK C-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: I-Hoaït ñoäng daïy baøi môùi: 1-Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Cuøng muùa haùt döôùi traêng - Caû lôùp haùt laïi 2,3 laàn. Gv giuùp hs haùt ñuùng tieáng coù luyeán trong baøi - Chia lôùp haùt theo nhoùm. Moãi nhoùm haùt theo sgk NGLL ; Chơi trò chơi tự chọn 3-Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu khuoâng nhaïc vaø khoùa son - Khuoâng nhaïc goàm 5 doøng keû song song caùch ñeàu nhau. Caùc doøng keû vaø caùc khe giöõa hai doøng ñöôïc tính töø döôùi leân treân goàm 5 doøng, 4 khe - Khoùa son ñaët ôû ñaàu khuoâng nhaïc II-Hoaït ñoäng cuoái cuøng: - Hs veà hoïc thuoäc baøi haùt . Nhaän xeùt tieát hoïc D-Phaàn boå sung:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Thứ sáu, ngày 14 tháng 02 năm 2014 Môn: CHÍNH TẢ ( NV ) - Tiết 44 – SGK trang: 37 Bài dạy: MỘT NHÀ THÔNG THÁI Thời gian dự kiến: 35 phút A-Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT (2) a/b hoặc BT (3) a/b hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn. B-Phương tiện dạy học: GV: - SGK, 4 tờ phiếu kẻ bảng để hs làm bài tập 3. HS: - SGK, vở bài tập, đồ dùng học tập. C-Tiến trình dạy học: 1-Hoạt động 1: Kiểm tra bài - GV đọc các từ : vui vẻ, vấp ngã, ngả mũ, nghỉ ngơi. Hs viết bảng - Nhận xét, sửa sai và cho điểm 2-Hoạt động 2: GT bài - Gv nêu mục tiêu bài học 3-Hoạt động 3: Hướng dẫn hs nghe – viết a) Hướng dẫn hs chuẩn bị : - Gv đọc đoạn văn: Một nhà thông thái - Yêu cầu hs quan sát ảnh Trương Vĩnh Ký, năm sinh, năm mất của ông, đọc chú giải từ mới trong bài - Đọc lại đoạn văn và tìm hiểu nội dung bài: + Đoạn văn gồm có mấy câu? + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? - Đọc thầm lại đoạn văn - Gv đọc cho 2 hs viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con những từ các em dễ viết sai. b) Gv đọc chính tả cho hs viết vào vở c) Chấm, chữa bài: Thu 5- 7 bài chấm nhận xét 4-Hoạt động 4: Hướng dẫn hs làm bài tập Bài tập 2b: - Nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu hs làm bài cá nhân - Chia bảng lớp làm 3 cột, mời ba em lên bảng thi làm bài đúng, nhanh. Sau đó từng em đọc kết quả, nhận xét chốt ý đúng Bài tập 3a: - Từ ngữ cần tìm phải là từ ngữ chỉ hoạt động - Phát phiếu cho các nhóm và trao đổi để tìm từ. Đại diện đọc kết quả, nhận xét chốt ý đúng 5-Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò - Yêu cầu hs về nhà đọc lại các bài tập chính tả, ghi nhớ để không viết sai - Nhận xét giờ học D- Phaàn boå sung:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ________________________________ Môn: TOÁN - Tiết 110 – SGK trang: 114 Bài dạy: LUYỆN TẬP Thời gian dự kiến: 35 phút A-Mục tiêu: - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). - Bài 1, bài 2 (cột 1, 2, 3), bài 3, bài 4 (cột 1, 2) B-Phương tiện dạy học: GV và HS: - Sách, vở, đồ dùng học tập C-Tiến trình dạy học: 1-Hoạt động 1: Kiểm tra bài - Gọi hs làm bài 2b, 4b/ 113 - Nhận xét và cho điểm 2-Hoạt động 2: GT bài – Nêu mục tiêu bài học 3-Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: * Biết viết phép nhân từ phép cộng các số hạng bằng nhau và tính kết quả - Nêu yêu cầu của bài - Cho hs tự làm bài. Nêu kết quả, Nhận xét chữa bài Bài 2: ( cột 1, 2, 3 ) * Biết tính thương và tìm số bị chia - Hs nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết - Yêu cầu hs tự làm bài. Gọi hs lên bảng và nêu cách tìm số bị chia. Nhận xét, Chữa bài và cho điểm Bài 3: * Biết giải toán có hai phép tính - Đọc đề toán và gạch dưới từ quan trọng - Hs giải bài toán. Gọi hs lên bảng giải, nhận xét sửa sai Bài 4: ( cột 1, 2 ) * Biết viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu - Hs nêu yêu cầu bài, hướng dẫn bài mẫu -Cả lớp làm vào vở, gọi hs lên bảng làm. Nhận xét, sửa sai 4- Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò - Tổ chức cho hs làm toán chạy - Nhận xét tiết học D- Phaàn boå sung:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ___________________________ Môn: TẬP LÀM VĂN - Tiết 22 – SGK trang: 38 Bài dạy: NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC Thời gian dự kiến: 35 phút A-Mục tiêu: - Kể được một vài điều về người lao động trí óc theo gợi ý trong SGK (BT1). - Viết những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu (BT2). B-Phương tiện dạy học: GV: - Tranh minh họa về một số người lao động trí thức: 4 tranh ở tiết Tập làm văn Tuần 21 - Bảng lớp viết gợi ý kể về một số người lao động trí óc HS: - SGK, vở bài tập C-Tiến trình dạy học: 1-Hoạt động 1: Kiểm tra bài - Kể lại câu chuyện: Nâng niu từng hạt giống - Nhận xét và cho điể 2-Hoạt động 2: GT bài - Nêu mục tiêu bài học 3-Hoạt động 3: Hướng dẫn hs làm bài tập Bài tập 1: - Đọc yêu cầu của bài và các gợi ý: + Kể tên một số nghề lao động trí óc? + Bác sĩ, Giáo viên, Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư, Nhà nghiên cứu … + Em có thể kể về một người thân trong gia đình, một người hàng xóm, người em biết qua đọc truyện, sách, báo, xem phim - Một số hs nói về một người lao động trí óc mà em chọn kể theo gợi ý trong Sgk - Từng cặp hs kể - Thi kể trước lớp - Gv cùng cả lớp nhận xét Bài tập 2: - Gv nêu yêu cầu của bài, nhắc hs viết vào vở rõ ràng, từ 7 đến 10 câu những lời mình vừa kể - Viết bài vào vở bài tập. Gv theo dõi các em viết bài, giúp đỡ những hs yếu - Hs đọc bài trước lớp. Cả lớp và gv nhận xét 4-Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò - Gv gọi hs làm bài hay đọc lại cho cả lớp nghe, biểu dương những hs học tốt - Nhận xét giờ học D- Phaàn boå sung:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ - Tiết 22 KIỂM ĐIỂM CUỐI TUẦN -Đại diện các tổ báo cáo,lớp trưởng nhận xét chung. -GVnhận xét phê bình và tuyên dương. -Phổ biến công tác tuần.

File đính kèm:

  • docTUẦN 22hoa.doc
Giáo án liên quan