Giáo án Lớp 3B Tuần 2 - Lê Thị Hà

+Rèn kỹ năng đọc:

 -Đọc trôi chảy toàn bài .Đọc đúng các từ ngữ có âm vần thanh HS dễ sai :đẻ trứng; bình tĩnh; xin sữa; chim sẻ nhỏ; sứ giả, xẻ thịt chim.

 -Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

 -Biết đọc phân biệt lời kể và lời các nhân vật (cậu bé và nhà vua)

+Rèn kỹ năng đọc hiểu :

 -Đọc thầm nhanh hơn lớp 2.

 -Hiểu nghĩa các từ ngữ khó được chú giải trong bài .

 -Hiểu ND –Ca ngợi sự thông minh tài trí của cậu bé

 

doc23 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3B Tuần 2 - Lê Thị Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h th­êng gÆp ®­êng h« hÊp -KÓ ®­îc nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng bÖnh ®­êng h« hÊp -Cã ý thøc phßng bÖnh ®­êng h« hÊp II. ChuÈn bÞ: C¸c h×nh minh ho¹ trang 10,11 III. C¸c H§ c¬ b¶n: H§ cña thÇy. 1. KiÓm tra: (4’) -TËp thë buæi s¸ng cã lîi g× ? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¬ quan h« hÊp 2.Bµi míi. -Giíi thiÖu bµi.(1’) H§1(8’):Giíi thiÖu c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp -Yªu cÇu hs nªu c¸c c¬ quan h« hÊp. -Yªu cÇu HS nªu c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp GV kÕt luËn: C¸c bé phËn cña c¬ quan h« hÊp cã thÓ bÞ bÖnh: viªm mòi,viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi ... H§2(15’) T×m hiÓu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp -Yªu cÇu HS quan s¸t H1 trang 10, H5 trang11, t×m hiÓu néi dung tõng tranh. GV dÉn d¾t HS t×m hiÓu tõng h×nh VD: tranh1: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ¨n mÆc cña c¸c b¹n trong tranh? ? ChuyÖn g× x¶y ra víi b¹n mÆc ¸o mong manh? ? Theo em v× sao b¹n bÞ ho? B¹n cÇn lµm g×? -Yªu cÇu HS quan s¸t H5 vµ nªu ý kiÕn nhËn xÐt. ? Nguyªn nh©n g©y c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp lµ g×? §Ò phßng b»ng c¸ch nµo? H§3:Ch¬i trß ch¬i -Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i: B¸c sÜ GV h­íng dÉn HS c¸ch ch¬i: +1HS ®ãng vai b¸c sÜ, HS d­íi líp lµ bÖnh nh©n. +HS d­íi líp kÓ c¸c triÖu chøng bÖnh-yªu cÇu b¸c sÜ nªu tªn bÖnh vµ lêi khuyªn “B¸c sÜ nµo kh¸m vµ ®iÒu trÞ ®óng cho nhiÒu bÖnh nh©n th× ®­îc th­ëng Kh¸m sai bÖnh th× b¹n kh¸c lªn thay - GV tæng kÕt trß ch¬i C. Cñng cè DÆn dß: Yªu cÇu HS nªu c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp. Nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng - Lµm bµi tËp ë vë bµi tËp - Thùc hiÖn tèt viÖc phßng tr¸nh c¸c bÖnh ®­êng h« hÊp H§ cña trß. - Hai hs tr¶ lêi. Líp nhËn xÐt bæ sung -H nªu , em kh¸c nhËn xÐt C¸c c¬ quan h« hÊp: mòi, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n, phæi. HS nªu theo hiÓu biÕt. C¸c bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp: viªm phÕ qu¶n, viªm phæi, viªm khÝ qu¶n, viªm häng, viªm mòi… H nh¾c l¹i -Tr¶ lêi gîi ý cña gv råi suy nghÜ néi dung yªu cÇu ®Ó tr¶ lêi - ¡n mÆc mong manh kh«ng ®ñ Êm. - B¹n bÞ ho. V× b¹n bÞ viªm häng. CÇn uèng thuèc vµ sóc miÖng n­íc muèi lo·ng h»ng ngµy theo h­íng dÉn cña b¸c sÜ. - ¡n nhiÒu ®å l¹nh sÏ dÔ bÞ viªm häng - Do bÞ nhiÔm l¹nh, nhiÔm trïng, biÕn chøng cña c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm... - Gi÷ Êm c¬ thÓ, gi÷ vÖ sinh mòi häng, gi÷ n¬i ë ®ñ Êm, tho¸ng khÝ, tr¸nh giã lïa, ¨n uèng ®ñ chÊt, tËp thÓ dôc... Mçi hs tr×nh bµy mét bøc tranh -H nªu nh÷ng viÖc em cã thÓ lµm ®Ó b¶o vÖ kh«ng khÝ vµ c¬ quan h« hÊp -H kh¸c bæ sung -HS ch¬i trß ch¬i -3 hs nªu ®äc thuéc kÕt luËn ------------------------------ TËp viÕt TuÇn 2 I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa ¢, ¡, L (viÕt ®óng mÉu ®Òu nÐt vµ nèi ch÷ ®óng quy c¸ch ) th«ng qua bµi tËp øng dông . -ViÕt tªn riªng ¢u L¹c b»ng ch÷ cì nhá -ViÕt c©u øng dông b»ng ch÷ cì nhá . II. ChuÈn bÞ . -MÉu ch÷ viÕt hoa ¢, ¡, L -Tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . A. Bµi cò . -Yªu cÇu HS viÕt ch÷ viÕt hoa A,V,D. B.Bµi míi -Giíi thiÖu bµi: ¤n l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa ¢, ¡, L vµ tõ , c©u øng dông . H§ cña thÇy H§1: HD HS viÕt trªn b¶ng con a.LuyÖn viÕt ch÷ viÕt hoa -Yªu cÇu hs më vë tËp viÕt, t×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi -Yªu cÇu hs nªu cÊu t¹o ch÷ ¢, ¡, L. -T cho hd quan s¸t ch÷ mÉu, ph©n tÝch cÊu t¹o råi h­íng dÉn HS viÕt . -T nhËn xÐt - H viÕt b¶ng con b . LuyÖn viÕt tõ, c©u øng dông -Yªu cÇu hs ®äc tõ øng dông :¢u L¹c. vµ giíi thiÖu : Tªn cña ®Êt n­íc ta -Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con - NhËn xÐt - LuyÖn viÕt c©u øng dông: -Gióp hs hiÓu néi dung c©u tôc ng÷: cÇn nhí ¬n ng­êi ®· gióp ®ì m×nh. -Yªu cÇu hs viÕt trªn b¶ng con :¡n H§2: HD hs viÕt vµo vë tËp viÕt -T nªu yªu cÇu tiÕt tËp viÕt -Nh¾c nhë hs t­ thÕ ngåi, viÕt ®óng mÉu ch÷ . H§3: ChÊm ch÷a bµi . T thu 7 vë chÊm, nhËn xÐt kü tõng bµi . -Rót kinh nghiÖm cho hs H§ cña trß -H nªu. -H nªu ch÷ hoa ¡, ¢ cao 2,5 ®¬n vÞ gåm 3 nÐt nh­ ch÷ A nh­ng cã nÐt thø t­ lµ dÊu. -Theo dâi T h­íng dÉn - ViÕt b¶ng con theo yªu cÇu -H ®äc tõ øng dông . -H viÕt vµo b¶ng con . -H ®äc c©u øng dông, líp theo dâi. -ViÕt trªn b¶ng con - NhËn xÐt . -H viÕt vµo vë tËp viÕt . C. Cñng cè - DÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc –DÆn: VÒ nhµ luyÖn viÕt bµi ë nhµ . -------------------------------------- Thñ c«ng: lµm tµu thuû cã hai èng khãi (tiÕt 2) I.Môc tiªu:H biÕt. -Thùc hµnh gÊp hoµn chØnh tµu thuû cã hai èng khãi -Yªu thÝch gÊp h×nh II.ChuÈn bÞ: MÉu tµu thuû hai èng khãi ,tranh quy tr×nh ,giÊy nh¸p... III.C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n H§ cña thÇy H§ cña trß A.KiÓm tra bµi cò: -Yªu cÇu hs nªu quy tr×nh gÊp tµu thuû cã hai èng khãi. T bæ sung ®¸nh gi¸ B.Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: thùc hµnh gÊp tµu thuû cã hai èng khãi . H§1: HD hs thùc hµnh . Yªu cÇu hs nªu vµ thao t¸c l¹i c¸c b­íc gÊp tµu thuû cã hai èng khãi. -T cñng cè bæ sung thªm cho hs quy tr×nh vµ h­íng dÉn hs: Sau khi gÊp ®­îc tµu thuû d¸n vµo vë dïng bót mµu trang trÝ tµu vµ xung quanh tµu cho ®Ñp . -Yªu cÇu hs thùc hµnh gÊp theo nhãm -Trang trÝ trªn vë. -T theo dâi - gióp ®ì hs cßn lóng tóng. H§2:Tr­ng bµy s¶n phÈm -Yªu cÇu hs tr­ng bµy s¶n phÈm tr­íc mÆt - BÇu ban gi¸m kh¶o chÊm, nhËn xÐt tõng s¶n phÈm -T ®¸nh gi¸ tõng s¶n phÈm -2 HS thùc hiÖn theo quy tr×nh: *Bùíc 1:GÊp c¾t tê giÊy h×nh vu«ng *Bùíc 2:GÊp lÊy ®iÓm gi÷a vµ hai ®ùêng dÊu gÊp gi÷a h×nh vu«ng *Bùíc 3: GÊp thµnh tµu thuû hai èng khãi - HS thùc hµnh hs tr­ng bµy s¶n phÈm tr­íc mÆt - Ban gi¸m kh¶o chÊm, nhËn xÐt tõng s¶n phÈm C. Cñng cè - dÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc .Sù chuÈn bÞ bµi, tinh thÇn häc tËp, kÕt qu¶ thùc hµnh . -Giê sau mang ®å dïng ®Ó thùc hµnh gÊp con Õch. -------------------------------- Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 To¸n: luyÖn tËp I.Môc tiªu: Gióp hs: -Cñng cè kü n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã ®Õn hai dÊu phÐp tÝnh -Cñng cè biÓu t­îng (sè phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ ) -Gi¶i to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp tÝnh nh©n -XÕp h×nh theo mÉu ®¬n gi¶n -Gi¸o dôc H ch¨m chØ häc tËp. II.C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n. H§cña thÇy. A.KiÓm tra bµi cò: -KT bµi tËp 3, 4 vbt Thèng nhÊt kÕt qu¶ B.Bµi míi. -Giíi thiÖu bµi.Ghi b¶ng. H§1:Cñng cè kü n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc Bµi tËp 1:TÝnh -T ®­a phÐp tÝnh :5x3+13, Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn . -Yªu cÇu hs lµm c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i råi ch÷a bµi H§2: Cñng cè c¸c phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ +CÇn hiÓu sè vÞt tøc lµ sè vÞt chia ®Òu lµm 4 phÇn b»ng nhau lÊy 1 phÇn H§3: LuyÖn gi¶i to¸n Bµi 3: -Yªu cÇu hs tù lµm bµi tËp 3 vµo vë råi ch÷a -T cïng c¶ líp nhËn xÐt +Bµi 4:xÕp h×nh ®¬n gi¶n -T tæ chøc cho hs thi xÕp h×nh trong thêi gian 2’ tæ nµo nhiÒu em xÕp ®óng nhÊt lµ th¾ng C.Cñng cè-DÆn dß. NhËn xÐt tiÕt häc.(nhÊn m¹nh t×m sè phÇn b»ng nhau ) -Lµm bµi tËp ë nhµ vbt H§cña trß. -2 hs lªn b¶ng, líp lµm b¶ng con -Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 32: 4 + 106=8+106 20x3:2=60:2 = 114 =30 -Tù lµm råi ch÷a bµi H×nh a) khoanh sè con vÞt -NhËn xÐt –thèng nhÊt kÕt qu¶ -§äc yªu cÇu bµi -1hs lªn b¶ng Bµi gi¶i 4 bµn cã sè häc sinh lµ: 2 x 4 = 8(häc sinh) §¸p s è: 8 häc sinh C¸c tæ thi nhau xÕp h×nh c¸i mò - nhËn xÐt - chän nhãm th¾ng cuéc ------------------------------- ChÝnh t¶: TuÇn 2-tiÕt 2 I.Môc ®Ých yªu cÇu: RÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ : -Nghe - viÕt ®óng chÝnh x¸c ®o¹n v¨n 55 tiÕng trong bµi : C« gi¸o tÝ hon -BiÕt ph©n biÖt s/x - T×m ®óng nh÷ng tiÕng cã thÓ ghÐp víi mçi tiÕng ®· cho cã ©m ®Çu s/x ViÕt bµi cÈn thËn, s¹ch ,®Ñp. II.ChuÈn bÞ:- B¶ng phô viÕt s¼n néi dung , ND bµi tËp 2a. III.C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n. H§cña thÇy. A.KiÓm tra bµi cò: -T ®äc cho HS viÕt : NguyÖch ngo¹c, khuûu tay, xÊu hæ , c¸ sÊu , x©u kim . B.Giíi thiÖu bµi. GT MT,Yªu cÇu cña tiÕt chÝnh t¶(1’) H§1:HD HS nghe viÕt. a.HD hs chuÈn bÞ -§äc ®o¹n v¨n 1 lÇn -§o¹n v¨n cã mÊy c©u ? ch÷ ®Çu c¸c c©u viÕt nh­ thÕ nµo ? -T×m tªn riªng trong bµi -Yªu cÇu hs luyÖn viÕt tõ khã : T ®äc :Tr©m bÇu, tØnh kh«, bÎ, rÝu rÝt. b.HD HS viÕt bµi. -Nh¾c nhë hs c¸ch tr×nh bµy, t­ thÕ ... -§äc cho hs viÕt bµi c.ChÊm ch÷a bµi.Thu 7 bµi chÊm, ch÷a lçi c¬ b¶n, nh÷ng hs kh«ng ®­îc chÊm ®æi vë chÐo nhau ®Ó kiÓm tra cho nhau H§2:H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. -Bµi 1: -Yªu cÇu hs 3 nhãm t×m tiÕng ghÐp víi c¸c tiÕng cho s½n . Ch÷a bµi, thèng nhÊt kÕt qu¶ -Yªu cÇu hs lµm bµi vµo vë bµi tËp H§cña trß. - HS viÕt. -Nghe- 2hs ®äc l¹i -4 c©u - Ch÷ ®Çu c©u viÕt hoa -Tªn riªng “BД -1Hs viÕt trªn b¶ng, líp viÕt vµo vë nh¸p -NhËn xÐt söa sai -ChÐp bµi vµo vë -§æi chÐo bµi, kiÓm tra cho nhau dùa vµo SGK -§äc yªu cÇu bµi tËp -C¸c nhãm t×m nhanh c¸c tõ theo yªu cÇu ®Êt sÐt, sÊm sÐt; c©y sµo, x¸o nÊu; xinh ®Ñp, sinh s«i. C.Cñng cè - DÆn dß. -NhËn xÐt tiÕt häc. -Nh¾c nhë hs kh¾c phôc thiÕu sãt . -Nh¾c nhë hs lµm bµi tËp 2 ë nhµ. ------------------------------ TËp Lµm V¨n TuÇn 2 I.Môc ®Ých yªu cÇu :Gióp HS : -Dùa vµo mÉu ®¬n cña bµi tËp ®äc ®¬n xin vµo §éi mçi hs viÕt ®­îc mét l¸ ®¬n xin vµo §éi thiÕu niªn TPHCM II.ChuÈn bÞ : MÉu ®¬n, giÊy rêi. III. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n . [ H§cña thÇy H§ cña trß A. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi tËp ë nhµ cña hs -T nhËn xÐt - §¸nh gi¸ B. Bµi míi . Giíi thiÖu bµi. H§1: Cñng cè c¸ch viÕt ®¬n. T yªu cÇu 2 hs ®äc l¹i ®¬n xin cÊp thÎ ®äc s¸ch. -NhËn xÐt - Bæ sung -Yªu cÇu 1 hs nh¾c l¹i tr×nh tù mét l¸ ®¬n -T l­u ý : Néi dung , (lý do ) Mçi ng­êi cã mét lý do kh¸c nhau . H§2: HD viÕt ®¬n xin vµo §éi -T yªu cÇu hs ®äc ®Ò. T cïng c¶ líp nhËn xÐt söa ch÷a. -§äc ®¬n xin cÊp thÎ -2 hs ®äc bµi lµm cña m×nh . -Tiªu ®Ò,(tªn §TNTPHCM) -§i¹ ®iÓm, ngµy, th¸ng, n¨m -Tªn cña ®¬n: §¬n xin.... -Tªn ng­êi hoÆc tæ chøc nhËn ®¬n. -Hä, tªn, ngµy, n¨m sinh cña ng­êi viÕt ®¬n, ng­êi viÕt ®¬n lµ HS líp nµo ... -Tr×nh bµy lý do viÕt ®¬n . -Lêi høa cña ng­êi viÕt ®¬n khi ®¹t ®­îc nguyÖn väng . -Ch÷ ký cña ng­êi viÕt ®¬n. §äc vµ nªu yªu cÇu ®Ò -1 hs nªu l¹i tr×nh tù l¸ ®¬n -H tr×nh bµy vµo vë bµi tËp -5 hs tr×nh bµy miÖng. Líp nhËn xÐt söa ch÷a . C. Cñng cè - DÆn dß -HÖ thèng bµi häc -NhËn xÐt tiÕt häc . -Yªu cÇu hs chuÈn bÞ bµi sau. --------------------------------

File đính kèm:

  • docTuÇn 2.doc
Giáo án liên quan