Giáo án lớp 3 Tuần 15 - Tiết 43, 44: Tập đọc - Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

_ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Chú ý các từ ngữ: siêng năng, lười biếng, thản nhiên, nghiêm giọng, làm lụng ( miền Bắc), hũ bạc, siêng năng, nhắm mắt, kiếm nổi, vất vả, thản nhiên (miền Nam).

+ Đọc phân biệt các câu kể với lời nhân vật (ông lão).

_ Rèn kĩ năng đọc hiểu:

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ chú giải ở cuối bài: ( hũ, dúi, thản nhiên, dành dụm).

+ Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải.

 

doc58 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 3 Tuần 15 - Tiết 43, 44: Tập đọc - Kể chuyện: Hũ bạc của người cha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ố áo. - Lấy 450 áo chia cho 5. Bài giải Số áo len tổ đã dệt được là: 450 : 5 = 90 (chiếc áo) Số áo len tổ đĩ cịn phải dệt là: 450 – 90 = 360 (chiếc áo) Đáp số: 360 chiếc áo. - Bài tốn yêu cầu chúng ta tính độ dài đường gấp khúc ABCDE và KMNPQ. - Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đĩ. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm) Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm) Hoặc 3 x 4 = 12 (cm) D.ChuÈn bÞ bµi sau - ChuÈn bÞ bµi sau : LuyƯn tËp chung IV.Rĩt kinh nghiƯm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ****************@&?**************** TNXH TiÕt 30 ho¹t ®éng n«ng nghiƯp I/ Mơc tiªu: +KiÕn thøc - BiÕt mét sè ho¹t ®éng n«ng nghiƯp vµ Ých lỵi cđa nh÷ng ho¹t ®éng n«ng nghiƯp + KÜ n¨ng - KĨ tªn mét sè ho¹t ®éng n«ng nghiƯp ë ®Þa ph­¬ng +Th¸i ®é - Cã ý thøc tham gia vµo ho¹t ®éng n«ng nghiƯp vµ tr©n träng s¶n phÈm n«ng nghiƯp II.ChuÈn bÞ *) Gi¸o viªn - Tranh minh ho¹ trong SGK phãng to - PhiÕu g¾p th¨m *) Häc sinh : VBT III.TiÕn tr×nh lªn líp 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp - Líp : 35 ; V¾ng :...... Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A. KiĨm tra bµi cị:(5’) - KĨ tªn TTLL? - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi:(1’) Ghi tªn bµi lªn b¶ng + Em biÕt n¬i nµo cã nhiỊu nh·n lång nhÊt? + N¬i nµo cã nhiỊu v¶i thiỊu? 2) T×m hiĨu ho¹t ®éng n«ng nghiƯp(10’) - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm - Nªu nhiƯm vơ: Quan s¸t tranh SGK vµ th¶o luËn c©u hái: + ¶nh chơp c¶nh g×? + Ho¹t ®éng ®ã cung cÊp cho con ng­êi s¶n phÈm g×? + Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®­ỵc gäi lµ ho¹t ®éng g×? + Nªu Ých lỵi cđa nh÷ng ho¹t ®éng ®ã? - KL: Ho¹t ®éng trång trät, ch¨n nu«i, thủ s¶n, trång ruéng gäi lµ ho¹t ®éng n«ng nghiƯp + S¶n phÈm cđa n«ng nghiƯp dïng lµm g×? 3) Ho¹t ®éng n«ng nghiƯp ë ®Þa ph­¬ng:(10’) + H·y kĨ tªn ho¹t ®éng n«ng nghiƯp n¬i em ë? 4) Em biÕt g× vỊ n«ng nghiƯp ViƯt Nam(10’) - ViƯt Nam lµ n­íc xuÊt khÈu g¹o thø bao nhiªu trªn thÕ giíi? - ë vïng nµo ë ViƯt Nam lµ vïng s¶n xuÊt nhiỊu lĩa g¹o nhÊt? - §Ĩ lµm ®­ỵc nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiƯp rÊt vÊt v¶, em ph¶i biÕt tr©n träng vµ tham gia giĩp ®ì nh÷ng ng­êi lµm n«ng nghiƯp nh÷ng viƯc phï hỵp C. Cđng cè, dỈn dß:(3’) - VỊ nhµ häc bµi, s­u tÇm mét sè c©u ca dao tơc ng÷ nãi vỊ n«ng nghiƯp - 2 HS tr¶ lêi: Ho¹t ®éng TTLL bao gåm: B­u ®iƯn, ®µi ph¸t thanh, truyỊn h×nh - Nghe giíi thiƯu, nh¾c l¹i tªn bµi -> H­ng Yªn -> B¾c Giang ,Thanh Hµ - H¶i D­¬ng - HS ho¹t ®éng nhãm 4 - Quan s¸t tranh vµ TLCH GV ®­a ra + ¶nh 1: Chơp c«ng nh©n ®ang ch¨m sãc c©y cèi + ¶nh 2: Ch¨m sãc ®µn c¸ + ¶nh 3: GỈt lĩa + ¶nh 4: Ch¨m sãc ®µn gµ - Nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ ho¹t ®éng n«ng nghiƯp -> Lµm kh«ng khÝ trong lµnh, cung cÊp l­¬ng thùc, thùc phÈm - Nghe vµ ghi nhí -> Lµm thøc ¨n cho ng­êi, vËt nu«i vµ xuÊt khÈu. -> Trång b«ng, dƯt v¶i, lĩa, ng«, mÝa, cµ phª -> Ch¨n nu«i bß, dª, tr©u, bß, lỵn, gµ,... - ViƯt Nam lµ n­íc xuÊt khÈu g¹o nhiỊu thø 2 trªn thÕ giíi - Vïng ®ång b»ng b¾c bé vµ ®ång b»ng nam bé - Vµi em nªu l¹i ®iỊu ghi nhí D.ChuÈn bÞ bµi sau - ChuÈn bÞ bµi sau: “ Ho¹t ®éng c«ng nghiƯp th­¬ng m¹i”. IV.Rĩt kinh nghiƯm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ****************@&?**************** TËp lµm v¨n TiÕt 15 NGHE – KỂ: GIẤU CÀY GIỚI THIỆU VỀ TỔ EM I.MỤC TIÊU + KiÕn thøc: - Nghe – nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung truyện vui Giấu cày. Giọng kể vui, khôi hài. - Dựa vào tiết TLV miệng tuần 14, viết được một đoạn văn giới thiệu về tổ em. Đoạn viết chân thực. Câu văn rõ ràng. +KÜ n¨ng : Nghe và kể lại được câu chuyện Giấu cày. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu giới thiệu về tổ mình. +Th¸i ®é : Yªu thÝch m«n häc II.ChuÈn bÞ *) Gi¸o viªn Viết sẵn nội dung các bài tập chính tả trên bảng lớp, bảng phụ. *) Häc sinh : VBT ,vë viÕt v¨n ccc Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A.KiĨm tra bµi cị (5’) - Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu kể lại câu chuyện Tôi cũng như bác và giới thiệu về tổ của em. - Nhận xét, cho điểm HS. B.Bµi míi 1. Giới thiệu bài(1’) - GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng. 2. Hướng dẫn kể chuyện(15’) - GV kể câu chuyện 2 lần. - Hỏi: Khi được gọi về ăn cơm bác nông dân nói thế nào? - Vì sao bác bị vợ trách? - Khi thấy mất cày, bác làm gì? - Vì sao câu chuyện đáng cười? - Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp. - Yêu cầu HS thực hành kể chuyện theo cặp. - Gọi một số HS kể lại câu chuyện trước lớp. - Nhận xét và cho điểm HS. Nội dung truyện - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS cả lớp theo dõi và nhận xét. - Nghe GV kể chuyện. - Bác nông dân nói to: “ Để tôi giấu cái cày vào bụi đã.” - Vợ bác trách vì bác đã giấu cày mà lại la to như thế thì kẻ gian biết lấy mất. - Bác chạy về nhà thì thào vào tai vợ: “Nó lấy mất cày rồi.” - Vì bác nông dân ngốc nghếch, khi giấu cày cần kín đáo để mọi người không biết thì bác lại la thật to chỗ bác giấu cày, khi mất cày đáng lẽ phải hô to cho mọi người biết mà tìm giúp thì bác lại chạy về nhà thì thào vào tai vợ. - 1 HS khá kể, cả lớp theo dõi và nhận xét phần kể chuyện của bạn. - 2 HS ngồi cạnh nhau kể lại câu chuyện cho nhau nghe. - 3 đến 5 HS thực hành kể trước lớp Giấu cày Có một người đang cày ruộng thì vợ gọi về ăn cơm. Thấy vợ gọi riết quá, bác ta hét to trả lời: - Để tôi giấu cái cày vào bụi đã! Về nhà, bác ta bị vợ trách: - Ông giấu cày mà la to như thế, kẻ gian biết chỗ, lấy cày đi thì sao? Lát sau, cơm nước xong, bác ta ra ruộng. Quả nhiên cày mất rồi. Bác ta bèn chạy một mạch về nhà. Nhìn trước, nhìn sau chẳng thấy ai, bác ta mới ghé sát tai vợ, thì thào: - Nó lấy mất cày rồi! Truyện cười Việt Nam -GV chốt lại: Giấu cày đáng phải bí mật thì lại hét toáng lên, để kẻ trộm biết. Mất cày, đáng phải kêïu to lên để mọi người biết mà mách cho tên trộm đang ở đâu thì lại nói thầm. 3. Viết đoạn văn kể về tổ của em(15’) - Gọi 1 đến 2 HS đọc lại phần gợi ý của giờ tập làm văn tuần 14. - Gọi 1 HS kể mẫu về tổ của em. - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý và phần kể đã trình bày ở tiết trước và viết đoạn văn vào vở. - Gọi 5 HS đọc bài trước lớp, sau đó nhận xét và cho điểm từng HS. - Thu để chấm các bài còn lại của lớp. C.Cđng cè, dỈn dß (3’) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà kể câu chuyện Giấu cày cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau. - 2 HS đọc trước lớp. - 1 HS kể mẫu, HS cả lớp theo dõi và nhận xét. - Viết bài theo yêu cầu. - 5 HS lần lượt trình bày bài viết, HS cả lớp theo dõi và nhận xét. D.ChuÈn bÞ bµi sau - ChuÈn bÞ bµi sau : Nghe kĨ: KÐo c©y lĩa lªn. Nãi vỊ thµnh thÞ, n«ng th«n. IV.Rĩt kinh nghiƯm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ****************@&?**************** Sinh ho¹t TiÕt 15 S¬ kÕt tuÇn 15 I. Mơc tiªu: - HS thÊy ®­ỵc t×nh h×nh häc tËp, kØ luËt cđa m×nh sau mét tuÇn. - H­íng phÊn ®Êu tuÇn 16 II.ChuÈn bÞ NhËn xÐt cđa c¸c tỉ tr­ëng, líp tr­ëng. III,TiÕn tr×nh lªn líp 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp - Líp : 35 ; V¾ng :...... Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Giíi thiƯu bµi: - Giíi thiƯu mơc tiªu cđa tiÕt häc. 2. NhËn xÐt thi ®ua tuÇn 15 a) Líp tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh tõng tỉ. - VỊ häc tËp. - VỊ kØ luËt. b) GV nhËn xÐt chung. * NỊ nÕp: - VÉn duy tr× ®ỵc nỊ nÕp líp: truy bµi, xÕp hµng, tËp thĨ dơc gi÷a giê, nÕp ¨n, ngđ,... - BiÕt gi÷ g×n vƯ sinh líp häc s¹ch sÏ. - ChuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng ®Çy ®đ. - MÊt trËt tù trong giê häc: §¹t, Nam, Thµnh, ... * Häc tËp: Khen: - §a sè c¸c em ®Ịu häc bµi ®Çy ®đ, trªn líp hoµn thµnh ®đ bµi tËp quy ®Þnh. - NhiỊu em ®· m¹nh d¹n ph¸t biĨu. Khen: Linh, §¹t, Mai Hoa ... - Mét vµi em l­êi viÕt cđa tuÇn tr­íc tuÇn nµy cã tiÕn bé râ rƯt. - Ch÷ viÕt tiÕn bé: Ph­¬ng b, TrÞnh, DiƯu Linh .... - L­êi häc: Hµ, Lu©n, Hµ Linh ... 3. H­íng phÊn ®Êu cđa tuÇn tíi: -TiÕp tơc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm, kh¾c phơc nh­ỵc ®iĨm cđa tuÇn tr­íc . - Thi ®ua häc tËp tèt giµnh nhiỊu b«ng hoa ®iĨm 10. - Ph©n c«ng HS kh¸ kÌm c¸c em häc yÕu. - Líp tr­ëng b¸o c¸o, c¸c tỉ tr­ëng vµ c¸ nh©n gãp ý, bỉ sung. - Hs l¾ng nghe vµ ph©n c«ng thùc hiƯn. IV.Rĩt kinh nghiƯm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ****************@&?****************

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 15 lop 3.doc
Giáo án liên quan