Giáo án Lớp 3 Tuần 15 - Hồ Thị Huế Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

A/ Mục tiêu :

* Kiến thức:

 - Rèn đọc đúng các từ: bát cơm, vất vả, thản nhiên, nước mắt, .

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẩn chuyện với lời các nhân vật .

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên của cải ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4).

- Sắp xếp lại các tranh SGK theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh họa ( HS khá giỏi kể được cả câu chuyện )

* Kĩ năng:

 Rèn kĩ năng đọc và kể chuyện choHS

* Thái độ:

GDHS biết quý trọng những cái có được , và phải biết làm những việc phù hợp với bản thân

 

doc37 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 15 - Hồ Thị Huế Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cắt, dán được chữ V các nét chữ tương đối phẳng và đều nhau. * Kĩ năng: Rèn kĩ năng cắt dán chữ cho HS * Thái độ: GDHS Học sinh thích cắt , dán các chữ.và bảo vệ môi trường B/ Đồ dùng dạy học: Mẫu của chữ V đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy để rời.Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V, giấy thủ công , bút màu , kéo thủ công. C/ Hoạt động dạy - học: : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát. - Cho học sinh quan sát mẫu chữ V và nêu nhận xét: + Nét chữ rộng mấy ô? + Hãy so sánh nửa bên phải và nửa bên ytais của chữ V? + Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc thì nửa bên phải và nửa bên trái của chữ V sẽ như thế nào? - GV dùng mẫu chữ V chưa dán thao tác cho HS quan sát * Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Bước 1: Kẻ chữ V - Hướng dẫn các quy trình kẻ, cắt và dán chữ V như trong sách giáo viên . - Sau khi hướng dẫn xong giáo viên cho học sinh tập kẻ , cắt và dán chữ V vào giấy nháp . * Hoạt động 3: HS thực hành. - Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ V. - GV nhận xét và nhắc lại các bước thực hiện theo quy trình. - Theo dõi giúp đỡ các em. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - Đánh giá sản phẩm thực hành của HS, biểu dương những em làm sản phẩm đẹp. c) Củng cố - Dặn dò: Nhắc HS vứt rác đúng nơi quy định - Chuẩn bị giấy TC, kéo ... giờ sau học cắt chữ E.. - Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình. - Lớp theo dõi giới thiệu bài . - Cả lớp quan sát mẫu chữ V. + Nét chữ rộng 1ô. + Giống nhau. + Trùng khít nhau. - Lớp quan sát GV thao tác mẫu. - Theo dõi GV hướng dẫn. - Tiến hành tập kẻ, cắt và dán chữ V theo hướng dẫn của giáo viên vào nháp. - Thực hành cắt trên giấy thủ công theo nhóm. - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - Cả lớp nhận xét, bình nhóm, CN làm sản phẩm đẹp. Tiết 6 : Luyện tập viết: Oân chöõ hoa : BÀI 9 I. muïc tieâu : * Kiến thức: - Viết đúng chữ hoa và câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. * Kĩ năng: - Rèn kĩ năng viết chữ hoa * Thái độ: - Giáo dục HS đức tính cẩn thận, tỉ mỉ. II.chuaån bò * Giáo viên: -Maãu chöõ hoa. * Học sinh: Vở tập viết III.leân lôùp : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. Kieåm tra baøi cuõ - GV chaám vôû nhaän xeùt 2 . Baøi môùi Giôùi thieäu baøi:GV giôùi thieäu tröïc tieáp ghi töïa : Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn vieát baûng con *Vieát chöõ hoa -GV höôùng daãn hs vieát hoa -GV vieát maãu leân baûng vöøa giaûi thích caùch vieát . -GV nhaän xeùt *Luyeän vieát töø öùng duïng -GV goïi HS ñoïc töø öùng duïng . -GV giaûng - GV ñöa maãu, vieát maãu leân baûng . *Luyeän vieát caâu öùng duïng -GV goïi hs ñoïc caâu öùng duïng -GV giaûng. -GV yeâu caàu HS vieát baûng con : Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn vieát vaøo vôû taäp vieát -GV yeâu caàu HS vieát baøi vaøo vôû -GV theo doõi uoán naén tö theá ngoài cho hs ,chuù yù ñeán hs yeáu . Hoaït ñoäng 3:Chaám, chöõa baøi -GV thu 1 soá vôû chaám, nhaän xeùt . -GV tuyeân döông 1 soá HS vieát ñeïp. 3. Cuûng coá - daën doø -GV traû vôû, nhaéc nhôû 1 soá em vieát chöa ñaït . -Veà nhaø vieát baøi ôû nhaø ,chuaån bò baøi sau . -GV nhaän xeùt tieát hoïc . -HS noäp vôû -HSnhaéc laïi töïa baøi. HS neâu caùc chöõ hoa coù trong baøi, neâu caùch vieát. -HS theo doõi töøng neùt chöõ . -HS vieát baûng con. 3 hs ñoïc, lôùp ñoïc thaàm . HS nhaän xeùt caáu taïo -HS quan saùt maãu chöõ treân baûng. -Caû lôùp vieát baûng . 3HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm -HS neâu caùch hieåu caâu tuïc ngöõ. HS vieát baûng con HS vieát baøi -Lôùp tröôûng thu baøi theo töøng baøn Tiết 7 :Luyện mĩ thuật: TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT A/ Mục tiêu - Học sinh hiểu đặc điểm hình dáng của con vật. - Biết cách nặn và tạo dáng được con vật theo ý thích - Thêm yêu mến các con vật hơn. II. Chuẩn bị - Tranh ảnh một số con vật - Hình gợi ý cách nặn - Đất nặn, giấy màu III. Các hoạt động dạy học * Giới thiệu bài: Hơm trước chúng ta đã tìm hiểu một số con vật thơng qua bài vẽ 14 (vẽ con vật quen thuộc). Chúng ta có thể nặn bằng đất hay xé dán bằng giấy màu thông qua bài hôm nay. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: Giới thiệu các tranh ảnh đã chuẩn bị cho các em quan sát để nhận ra: - Tên các con vật trên là gì ? - Các bộ phận chính của con vật ? - Đặc điểm của con vật ? - Em thích con vật nào nhất ? - Em dự định nặn con vật gì ? con vật đó có đặc điểm gì khác với các con vật khác? Hoạt động 2: Cách nặn con vật - Nặn bộ phận chính trước: mình, đầu. - Nặn các chi tiết sau: chân, đuôi, tai. - Ghép dính thành con vật. - Chú ý tạo dáng các con vật: đi, chạy... - Có thể nặn con vật bằng một màu hoặc nhiều màu. Hoạt động 3: Thực hành - Các em có thể nặn một con vật hoặc hai con vật theo ý thích của mình (nặn các bộ phận rồi ghép dính lại hoặc nặn từ một thỏi đất). - Giáo viên bao quát lớp hướng dẫn học sinh làm bài. - Tổ chức cho học sinh nặn theo nhóm theo từng chủ đề. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. - Trưng bày sản phẩm theo nhóm. Cho học sinh nhận xét: + Hình dáng, đặc điểm con vật - Tìm ra những con vật mà em thích nhất. Thứ 6 : Ngày soạn : 15/12/2009 Ngày dạy :18/12/2009 Tiết 1 :Anh văn : ANH VĂN ( Giáo viên bộ môn soạn giảng) Tiết 2 :Toán : LUYỆN TẬP A/ Mục tiêu : * Kiến thức: Biết làm tính nhân ,tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn ) và giải bài toán có hai phép tính . * Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán cho HS * Thái độ: - GDHS yêu thích học toán B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, VBT C/ Hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : - Gọi 2HS lên bảng làm BT. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1 - Yêu cầu 3 em lên bảng tự đặt tính và tính kết quả. - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và tự chữa bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 2 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài . - Yêu cầu cả lớp cùng làm mẫu một bài . - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi 2 em lên bảng chữa bài. - Nhận xét bài làm của học sinh. Bài 3 - Gọi đọc bài trong sách giáo khoa . - Yêu cầu học sinh cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Gọi 1 học sinh lên bảng giải . - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 4: - Gọi 1 học sinh đọc bài 4 . - Yêu cầu cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Gọi 1 học sinh lên bảng giải . - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà xem lại các bài tập đã làm . - Hai học sinh lên bảng làm bài 2 và 4 tiết trước. - Lớp theo dõi nhận xé. - Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Một em nêu yêu cầu đề. - Cả lớp thực hiện làm vào vở . - 3 học sinh thực hiện trên bảng. - Em khác nhận xét bài bạn. - Đổi chéo vở để KT bài nhau. - Một học sinh nêu yêu cầu bài. - Cả lớp thực hiện vào vở. - 2 học sinh lên bảng thực hiện . 396 3 630 7 09 132 00 90 06 0 0 - Một học sinh đọc đề bài . - Nêu dự kiện và yêu cầu đề bài . - Cả lớp làm vào vở . - Một em giải bài trên bảng, lớp nhận xét bổ sung. Giải : Quãng đường BC dài là : 172 x 4 = 688 (m) Quãng đường AC dài : 172 + 688 = 860 (m) Đ/ S: 860 m - Học sinh đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau . - Một em đọc đề bài 4. - Cả lớp làm vào vào vở. - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung: Giải : Số chiếc áo len đã dệt: 450 : 5 = 90 ( chiếc áo ) Số chiếc áo len còn phải dệt : 450 – 90 = 360 ( chiếc áo ) Đ/S :360 chiếc áo Tiết 3:Thể dục: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ( Giáo viên bộ môn soạn giảng) Tiết 4 :Tập làm văn : NGHE - KỂ: DẤU CÀY. GIỚI THIỆU VỀ TỔ EM A/ Mục tiêu: * Kiến thức: - Nghe và kể lại được câu chuyện giấu cày - Viết được một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, ngắn gọn đủ ý giới thiệu về tổ mình. * Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe – kể cho HS * Thái độ: - Rèn kỹ năng nói viết, giáo dục tính tự lập làm bài. B/ Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa truyện cười Giấu cày trong SGK, chép sẵn gợi ý kể chuyện ( BT1). Bảng phụ viết sẵn gợi ý (BTphu). C/ Các hoạt động dạy - học:: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - KT sự chuẩn bị của HS 2.Bài mới: a/ Giới thiệu bài : b) Hướng dẫn làm bài tập : Bài 1 : - Gọi 2 học sinh đọc bài tập. - Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc câu hỏi gợi ý. - Giáo viên kể chuyện làn 1. + Bác nông dân đang làm gì ? + Khi được gọi về ăn cơm bác nông dân trả lời như thế nào? + Vì sao bác bị vợ trách ? +Thấy mất cày bác đã làm gì ? - Kể lại câu chuyện lần 2. - Yêu cầu một học sinh giỏi kể lại. - Yêu cầu từng cặp tập kể . - Mời bốn em nhìn bảng thi kể lại câu chuyện trước lớp. - Giáo viên lắng nghe và nhận xét. + Câu chuyện này buồn cười ở chỗ nào ? Bài tập 2 : - Gọi 1 học sinh đọc bài 2. - Nhắc học sinh dựa vào bài tập nói tiết trước để viết bài. - Yêu cầu lớp viết bài vào vở. - Mời 5 – 7 em thi đọc bài văn của mình trước lớp. - Nhận xét, chấm điểm. c) Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau . - Hai em đọc lại đề bài tập làm văn . - Đọc thầm câu hỏi gợi ý và kết hợp quan sát tranh minh họa. - Lắng nghe giáo viên kể chuyện . + Bác nông dân đang cày ruộng . + Khi được gọi về ăn cơm bác hét to : Để tôi giấu cái cày vào bụi đã ! + Vì dấu cày mà la to như vậy thì kẻ gian sẽ biết chỗ giấu và lấy mất cày . + Nhìn trước, nhìn sau không có ai bác mới ghé tai vợ nói nhỏ : - Nó lấy mất cái cày rồi . - Lớp theo dõi giáo viên kể lần 2 . - Một em lên kể lại câu chuyện. - Từng cặp kể cho nhau nghe . - 4 em thi kể lại câu chuyện trước lớp . + Khi đáng nói nhỏ thì không nói còn khi không đáng nói nhỏ thì lại nói nhỏ . - Một học sinh đọc đề bài tập 2. - Nêu nội dung yêu cầu của bài tập . Quan sát mẫu các câu hỏi gợi ý và dựa vào tiết làm văn trước để viết vào vở đoạn văn giới thiệu về tổ của mình. - 5 - 7 em thi đọc đoạn văn trước lớp . - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn làm tốt nhất .

File đính kèm:

  • docGiao an Lop 3Tuan 15CKT.doc
Giáo án liên quan