Giáo án lớp 1 tuần từ 1 - 35

 Tuần I

Thứ 4 ngày 210 tháng 10 năm 20010

 Hoc Vần ( 2 tiết)

 ổn định tổ chức

GV ổn định lớp học,tự giới thiệu để HS làm

quen với cô giáo và với các bạn .

Bầu ban cán sự lớp- Chia tổ

Hướng dẫn HS làm quen và đi vào nề nếp học tập .

Kiểm tra sách vở ,đồ dùng học tập của học sinh , hướng dẫn HS giữ gìn sách vở sạch sẽ , không quăn mép , không viết , vẽ vào sách vở.

Ghi thời khoá biểu cho học sinh.

TOÁN

 TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN

I – MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học toán 1

- Bước đầu biết yêu cầu đạt được trong học tập toán1.

II- ĐỒ DÙNG :

- SGK Toán 1.

- Bộ đồ dùng học toán

III –HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- GV giới thiệu bài – ghi mục bài

HĐ1 : GV hướng dẫn HS sử dụng sách Toán 1

HĐ2 : GV hướng dẫn làm quen với một số hoạt động học tập toán ở lớp 1

HĐ3 :Giới thiệu với HS các yêu cầu cần đạt sau khi học toán

HĐ4: Gv giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS.

IV- CỦNG CỐ DẶN DÒ

- Nhận xét chung giờ học.

 

doc613 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 tuần từ 1 - 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏ Baứi 4: HS neõu caựch tớnh vaứ keỏt quaỷ tớnh Nhaọn xeựt ủaựnh giaự 3.Cuỷng coỏ, daởn doứ Chieàu: LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT Luyeọn ủoùc, vieỏt I. MUẽC TIEÂU: - Cuỷng coỏ ủoùc, vieỏt baứi ẹi hoùc - Thi ủoùc thuoọc loứng – Haựt baứi ẹi hoùc II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC 1. Luyeọn ủoùc GV ủoùc maóu toứan baứi HS luyeọn ủoùc theo nhoựm 3 ngửụứi GV theo doừi Goùi ủoùc caự nhaõn (moói nhoựm 1 em baỏt kỡ) Nhaọn xeựt ủaựnh giaự Caực nhoựm thi ủoùc Thi ủoùc thuoọc loứng khoồ thụ, caỷ baứi Thi haựt baứi ẹi Hoùc Caỷ lụựp haựt 2. Luyeọn vieỏt Hửụựng daón HS vieỏt khoồ thụ cuoỏi baứi GV ủoùc tửứng caõu, HS vieỏt 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp Tieỏng Vieọt Baứi taọp ủoùc: ẹi Hoùc HS neõu yeõu caàu baứi GV hửụựng daón caựch laứm Theo doừi HS laứm, chaỏm moọt soỏ baứi Chửừa baứi Laàn lửụùt goùi HS neõu mieọng baứi laứm ẹoỏi chieỏu nhaọn xeựt 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ Thửự 4 ngaứy 9 thaựng 5 naờm 2007 CHÍNH TAÛ ẹi hoùc I. MUẽC TIEÂU: - Nghe vieỏt 2 khoồ thụ ủaàu baứi ẹi hoùc. - Taọp trỡnh baứy caựch ghi thụ 5 chửừ - ẹieàn ủuựng vaàn aờn hoaởc aờng, chửừ ng hoaởc ngh II. ẹOÀ DUỉNG: Baỷng phuù III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC: 1. Baứi cuừ: Goùi HS leõn baỷng vieỏt:xuaõn sang, khoaỷng saõn, chuứm quaỷ Caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con 2. Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi b) Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ GV treo baỷng phuù, HS ủoùc baứi Tỡm tieỏng, tửứ HS khoự vieỏt – Luyeọn vieỏt vaứo baỷng con GV ủoùc baứi, HS vieỏt vaứo vụỷ Soaựt loói: HS ủoồi vụỷ cho nhau, gaùch chaõn dửụựi loói sai GV chaỏm moọt soỏ vụỷ Neõu nhaọn xeựt, chửừa loói phoồ bieỏn c) Hửụựng daón baứi taọp chớnh taỷ Yeõu caàu HS laứm baứi taọp 2, baứi taọp 3 ụỷ vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt HS neõu yeõu caàu tửứng baứi, quan saựt tranh HS laứm baứi vaứo vụỷ Goùi 2 em neõu mieọng baứi laứm Goùi HS leõn baỷng ủieàn 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ KEÅ CHUYEÄN Coõ chuỷ khoõng bieỏt quyự tỡnh baùn I. MUẽC TIEÂU: - Ghi nhụự noọi dung caõu chuyeọn - Dửùa vaứo tranh minh hoùa vaứ caõu hoỷi gụùi yự – keồ tửứng ủoaùn caõu chuyeọn - Hieồu yự nghúa caõu chuyeọn II. CHUAÅN Bề: Tranh minh hoùa III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC: 1. Baứi cuừ: Goùi 4 em noỏi tieỏp keồ chuyeọn Con Roàng, chaựu Tieõn Nhaọn xeựt, cho ủieồm 2. Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi b) GV keồ chuyeọn Laàn 1: Keồ toaứn boọ caõu chuyeọn Laàn 2: Keồ theo tranh c) Hửụựng daón HS keồ tửứng ủoaùn theo tranh HS ủoùc caõu hoỷi dửụựi tranh GV gụùi yự: HS keồ tửứng ủoaùn theo tranh (2 ủeỏn 3 em keồ moói tranh). d) Hửụựng daón HS keồ toứan boọ caõu chuyeọn GV khuyeỏn khớch HS keồ toứan boọ caõu chuyeọn GV ủaựnh giaự, boồ sung ủ) Tỡm hieồu yự nghúa caõu chuyeọn Qua caõu chuyeọn em hieồu theõm ủieàu gỡ ? HS neõu GV keỏt luaọn 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ Veà luyeọn keồ caõu chuyeọn HệễÙNG DAÃN THệẽC HAỉNH Thi: caột, daựn, trang trớ ngoõi nhaứ I. MUẽC TIEÂU: - HS thi caột, daựn, trang trớ ngoõi nhaứ theo toồ - Caột, daựn, trang trớ ngoõi nhaứ ủuựng, ủeùp II. CHUAÅN Bề: Nhử tieỏt trửụực III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC: 1. Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS 2. Neõu yeõu caàu, theồ leọ thi Phaựt giaỏy maứu, bỡa cho caực toồ AÁn ủũnh thụứi gian (15 phuựt) Caực toồ thi ủua caột, daựn, trang trớ 3. Trửng baứy saỷn phaồm Heỏt thụứi gian, GV cho HS dửứng laùi Treo saỷn phaồm leõn baỷng Baàu ban giaựm khaỷo chaỏm GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng 4. Toồng keỏt, daởn doứ Thửự 6 ngaứy 11 thaựng 5 naờm 2007 THEÅ DUẽC Troứ chụi I. MUẽC TIEÂU: - Tieỏp tuùc oõn baứi theồ duùc, thuoọc baứi theồ duùc - Tieỏp tuùc oõn troứ chụi “Taõng caàu”. Naõng cao thaứnh tớch II. CHUAÅN Bề: Quaỷ caàu III. NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP LEÂN LễÙP 1. Phaàn mụỷ ủaàu: Taọp hụùp lụựp, phoồ bieỏn noọi dung ẹửựng voó tay vaứ haựt Xoay caực khụựp Chaùy theo haứng doùc 2. Phaàn cụ baỷn: OÂn baứi theồ duùc (2 laàn) GV nhaọn xeựt Chuyeàn caàu theo nhoựm 2 GV theo doừi Laàn 1: GV hoõ, caỷ lụựp taọp Laàn 2: Tửứng toồ leõn trỡnh dieón HS taọp theo toồ Toồ trửụỷng ủieàu khieồn 3. Phaàn keỏt thuực: Nhaọn xeựt ẹi thửụứng theo nhũp Thửự 2 ngaứy 21 thaựng 5 naờm 2007 Chieàu: LUYEÄN THEÅ DUẽC Luyeọn troứ chụi I. MUẽC TIEÂU: - Tieỏp tuùc cuỷng coỏ baứi theồ duùc, yeõu caàu thuoọc baứi theồ duùc - OÂn taõng caàu, naõng cao thaứnh tớch II. CHUAÅN Bề: Moói toồ 2 quaỷ caàu III. NOÄI DUNG, PHệễNG PHAÙP 1. Phaàn mụỷ ủaàu: Taọp hụùp lụựp, phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu tieỏt hoùc Taọp hụùp theo toồ ẹửựng voó tay vaứ haựt Chaùy nheù theo haứng doùc 2. Phaàn cụ baỷn: a) OÂn baứi theồ duùc Yeõu caàu HS oõn baứi theồ duùc 2 laàn GV theo doừi, nhaọn xeựt GV tuyeõn dửụng Laàn 1: GV hoõ caỷ lụựp taọp Moói ủoọng taực2x8 nhũp Laàn 2: Lụựp trửụỷng hoõ, tửứng toồ trỡnh dieón HS taõng caàu theo caởp Toồ trửụỷng ủieàu khieồn Thi taõng caàu giửừa caực caởp trong toồ Choùn caực caởp cuỷa caực toồ thi Caởp naứo taõng ủửụùc nhieàu thỡ thaộng 3. Phaàn keỏt thuực: Nhaọn xeựt ủaựnh giaự Taọp hụùp 3 haứng Haựt moọt baứi I. MUẽC TIEÂU: Giuựp HS cuỷng coỏ veà: - Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa moói soỏ tửứ 0 ủeỏn 100 - ẹoùc vieỏt caực soỏ trong phaùm vi 100 - Thửùc hieọn coọng, trửứ (khoõng nhụự) trong phaùm vi 100 - Giaỷi baứi taọp coự lụứi vaờn - ẹo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY, HOẽC 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón oõn taọp Cho HS tửù laứm baứi taọp GV theo doừi, chổ daón theõm cho HS yeỏu Chaỏm moọt soỏ baứi Chửừa baứi Baứi 1: HS ủoùc caực soỏ theo thửự tửù GV neõu moọt soỏ ủaởc ủieồm caực haứng trong baỷng Cuỷng coỏ caựch ủieàn Baứi 2: HS ủoùc theo haứng Khuyeỏn khớch HS giaỷi thớch caựch laứm GV choỏt laùi Baứi 3, baứi 4: HS laứm – Lụựp nhaọn xeựt – GV chửừa baứi 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ Veà luyeọn ủoùc baỷng soỏ tửứ 0 ủeỏn 100 theo haứng ngang, coọt doùc -HEÁT QUYEÅN 5- ẹeà thi thửỷ cuoỏi naờm hoùc 2006 -2007 Moõn Toaựn - Thụứi gian: 40 phuựt Hoù vaứ teõn:........................................................................Lụựp 1...... Caõu 1: ẹoùc caực soỏ sau: 15: mửụứi laờm 90:.................... 81:.................. 24:................... 86:.................... 18:.................. 36:................... 68:................... 60:.................. 55:................... 44:.................... 99:................... 72:................... 10:................... 21:................... Caõu 2: Vieỏt caực soỏ sau: naờm mửụi moỏt:....... taựm mửụi baỷy:......... chớn mửụi tử :......... ba mửụi moỏt:........... Caõu 3: ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo choó ...... Soỏ lieàn trửụực Soỏ daừ bieỏt Soỏ lieàn sau ................. ................ ................ 58 70 99 ................. ................. ................ Caõu 4: ẹieàn daỏu , = thớch hụùp vaứo choó .... 34 .....43 86......68 10 + 12.... 22 56......55 32......32 80 - 30 .... 60 Caõu 5: ẹaởt tớnh roài tớnh: 52 + 47 87 - 51 90 - 50 63 + 6 ........... ........... ........... .......... .......... .......... ........... .......... .......... .......... ........... .......... Caõu 6: Tớnh: 76 - 36 - 10 = 22 cm + 36 cm = 44 + 25 - 19 = 76 cm - 25 cm = Caõu 7: Moọt roồ cam vaứ chanh coự 56 quaỷ, trong ủoự coự 20 quaỷ cam. Hoỷi trong roồ coự bao nhieõu quaỷ chanh? Baứi giaỷi ................................................................... .................................................................. .................................................................. Caõu 8: Khoanh troứn vaứo chửừ caựi trửụực keỏt quaỷ ủuựng: Hỡnh beõn coự: A. 3 hỡnh tam giaực C. 5 hỡnh tam giaực B. 4 hỡnh tam giaực D. 6 hỡnh tam giaực HệễÙNG DAÃN THệẽC HAỉNH - TN & XH Con Meứo I. MUẽC TIEÂU: Quan saựt con meứo ,cuừng coỏ laùi ủaởc ủieồm hỡnh daựng beõn ngoaứi vaứ moọt soõ hoùat doọng cuỷa con meứo. II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 1. Gụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón thửùc haứnh a) Quan saựt aỷnh meứo con ẹieàn caực boọ phaọn cuỷa con meứo theo BT1; VBT TN- XH Goùi ủaùi dieọn leõn ủieàn baứi Nhaọn xeựt, boồ sung GV nhaộc laùi caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con meứo b) HS laứm baứi taọp 2 vaứo VBT - TN- XH Neõu baứi laứm Nhaọn xeựt, boồ sung c) Thi veừ con meứo Moói toồ 1 em leõn baỷng veừ con meứo Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự 3. Cuừng coỏ daởn doứ Cho HS ra saõn chụi meứo ủuoồi chuoọt. Thửự 6 ngaứy 23 thaựng 3 naờm 2007 ẹAẽO DệÙC Bieỏt caỷm ụn, bieỏt xin loói (Tieỏp) I. MUẽC TIEÂU: HS bieỏt: noựi lụứi caỷm ụn xin loói trong caực tỡnh huoỏng giao tieỏp toõn troùng chaõn thaứnh khi tieỏp, quyự troùng nhửừng nguụứi bieỏt noựi lụứi caỷm ụn, xin loói. II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC * Hoaùt ủoọng 1: thaỷo luaọn nhoựm BT 3 GV neõu yeõu caàu baứi taọp HS thaỷo luaọn nhoựm ẹaùi dieọn tửứng nhoựm baựo caựo Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung GV keỏt luaọn * Hoaùt ủoọng 2: Chụi “gheựp hoa” Hửụỷng daón troứ chụi nhử SGV Caực nhoựm trỡnh baứy saỷn phaồm - nhaọn xeựt GV choỏt yự * Hoaùt ủoọng 3: HS laứm baứi taọp 6 GV giaỷi thớch theo yeõu caàu baứi HS laứm baứi taọp - HS ủoùc caực tửứ ủaừ choùn caỷ lụựp doàng thanh 2 caõu cuoỏi baứi. GV neõu keỏt luaọn (SGV) 3. Cuừng coỏ - daởn doứ Chieàu: HOAẽT ẹOÄNG NGLL Giaựo duùc an toaứn giao thoõng:Baứi 4 I. MUẽC TIEÂU: Tieỏp tuùc giuựp HS naộm nhửừng quy ủũnh cụ baỷn ủoỏi vụựi ngửụứi ủi boọ thửùc haứnh ủi boọ ủuựng quy ủũnh . II. CHUAÅN Bề: keỷ vaùch saỹn treõn saõn: moõ hỡnh ủeứn GT II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 1. Giụựi thieọu baứi 2. OÂn laùi moọt soỏ quy ủũnh ẹ/v ngửụứi ủi boọ HS laàn lửụùt neõu caực yự HS khaực boồ sung GV: ủoỏi vụựi ủửụứng ụỷ thaứnh phoỏ, thũ xaừ khi ủi boọ caàn ủi nhử theỏ naứo 3. Thửùc haứnh GV keỷ saỳn ụỷ treõn saõn Giaỷi thớch caực kyự hieọu Hửụựng daón HS ủi boọ HS ủi caự nhaõn ẹi theo lụựp 3 ủeỏn 4 em Nhaọn xeựt - uoỏn naộn Hửụựng daón nhửừng em ủang coứn ủi sai 4. Nhaọn xeựt - daởn doứ Tuyeõn truyeàn moùi ngửụứi cuứng thửùc hieọn.

File đính kèm:

  • docgiao an lop 1.doc
Giáo án liên quan