Giáo án lớp 1 tuần 25 - 27

CHÀO CỜ

(Đoàn đội thực hiện)

TIẾNG VIỆT

Tiết 1; 2: Vần /iu/, /ưu/

(Thực hiện như Sách thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 2 - trang 248)

TOÁN

Tiết 97: Luyện tập (T 132)

I. Mục tiêu:

- HS biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục.

- Biết giải toán có phép cộng.

- HS làm được bài tập 1; 2; 3; 4.

II. Đồ dùng:

- GV: Tranh vẽ minh hoạ bài 2

- HS: Bộ đồ dùng toán 1

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5').

- Tính 60 - 40; 80 - 20

 

doc46 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 25 - 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Lụựp chuự yự nghe . -ẹoùc: Luyeọn taọp - Vieỏt soỏ . - HS laứm baứi vaứ neõu keỏt quaỷ . +Ba mửụi ba:33; chớn mửụi: 90; chớn mửụi chớn:90; naờm mửụi taựm:58; taựm mửụi laờm:85; hai mửụi moỏt:21; baỷy mửụi moỏt:71; saựu mửụi saựu:66; moọt traờm:100. -Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm. a)Soỏ lieàn trửụực cuỷa 62 laứ 61 Soỏ lieàn trửụực cuỷa 80 laứ 79 Soỏ lieàn trửụực cuỷa 99 laứ 98 Soỏ lieàn trửụực cuỷa 61 laứ 60 Soỏ lieàn trửụực cuỷa 79 laứ 78 Soỏ lieàn trửụực cuỷa 100 laứ 99 b) Soỏ lieàn sau cuỷa 20 laứ 21 Soỏ lieàn sau cuỷa 75 laứ 76 Soỏ lieàn sau cuỷa 38 laứ 39 Soỏ lieàn sau cuỷa 99 laứ 100 c) So ỏlieàn trửụực Soỏ ủaừ bieỏt Soỏ lieàn sau 44 45 56 68 69 70 98 99 100 +Vieỏt caực soỏ tửứ 50 ủeỏn 60:50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 99, 60. +Vieỏt caực soỏ tửứ 85 ủeỏn 100:86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98,99, 100. - 2HS ủoùc - HS laứm baứi: - Duứng thửụực vaứ buựt ủeồ noõựi caực ủieồm ủeồ coự 2 hỡnh vuoõng , - HS veừ - HS tửù neõu ______________________________________________ Buổi chiều Luyện tiếng việt Tiếng khỏc nhau từng phần Việc 1: Đọc - HS đọc lại bài “Trong đầm gỡ đẹp bằng sen” trong SGK TV 1 CGD, tập 3 trang 8. - HS trả lời cõu hỏi: + Tỡm cỏc tiếng giống nhau trong bài đọc. (Lỏ, xanh, bụng, nhị, trắng, vàng, bựn) + Tỡm tiếng khỏc nhau một phần ? (trong/trắng; đầm/đẹp; bằng/ bụng;lỏ/lại/; xanh/tanh) + Hoa sen thường mọc ở đõu ? + Hoa sen, lỏ sen cú màu gỡ? Việc 2: Viết - HD HS viết Â, Ân sõu nghĩa nặng trong vở “Em tập viết” (phần ) Â A A A A A A An sõu nghĩa nặng An sõu nghĩa nặng + GV HD viết từng dũng chữ. + HS đọc chữ -> phõn tớch chữ -> viết -> đọc lại. ____________________________________________ Luyện Toán Bảng các số từ 1 đến 100 I. Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận biết số 100 là số có 3 chữ số và liền sau số 99. - Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100. II. Đồ dùng dạy học. Vở Luyện tập Toán. III. Các hoạt động dạy học. Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: Viết số còn thiếu vào ô trống - Củng cố cách tìm số liền trước, liền sau. Bài 2: Trả lời câu hỏi. - Giúp HS nhận ra số bé nhất, số lớn nhất có 1 chữ số… Số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số. Bài 3: Nhận dạng hình - HS quan sát bảng. - Nhận xét từng dòng hàng ngang rồi điền số. - HS đọc nối tiếp từ 1 - 100. - HS làm bài miệng - Lớp nhận xét. - HS viết bài vào vở. - HSQS hình vẽ - TL. Có 5 hình vuông. IV. Củng cố: GV nhắc lại bài – Nhận xét tiết học. An toàn giao thông Bài 2: Tìm hiểu đường phố (Soạn quyển riêng) Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 TIẾNG VIỆT Tiết 7; 8: Tiếng thanh ngang (Thực hiện như Sỏch thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 3 - trang 32) Toán Tiết 108: Luyện tập chung (T147) I- Mục tiêu: - HS biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số. - Biết giải toán có một phép cộng. - Làm được bài tập 1; 2; 3 (b; c) bài 4; 5. Bài 3 (a) dành cho HS khá giỏi. II- Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ có ghi bài tập số 3 III- Hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoaùt ủoọng cuỷa thaày TL Hoaùt ủoọng cuỷa troứ 1-OÅn ủũnh toồ chửực: 2-Kieồm tra baứi cuừ : - Goùi 2 HS leõn vieỏt caực soỏ lieàn trửụực, lieàn sau cho caực soỏ : - Keỏt hụùp hoỷi HS dửụựi lụựp : + Soỏ lieàn trửụực 55 laứ soỏ naứo ? + Soỏ lieàn trửụực 79 laứ soỏ naứo ? +Soỏ lieàn sau 90 laứ soỏ naứo ? + Goùi HS nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng . + GV nhaọn xeựt , ghi ủieồm . 3-Baứi mụựi : a-Giụựi thieọu baứi : Hoõm nay caực em seừ hoùc baứi : Luyeọn taọp chung . b- Hửụựng daón laứm baứi taọp : * Baứi 1 : Vieỏt caực soỏ : - Goùi HS neõu yeõu baứi taọp a) Tửứ 15 ủeỏn 25 . . . . . . . . . . b) Tửứ 69 ủeỏn79. . . . . . . . .. -Chửừa baứi, nhaọn xeựt. * Baứi 2 : ẹoùc soỏ - HS neõu yeõu caàu baứi taọp : - Laàn lửụùt goùi HS ủoùc soỏ -GV nhaọn xeựt , ghi ủieồm . * Baứi 3 (b,c): >, <, =? - Goùi HS neõu yeõu baứi taọp: - Hửụựng daón : + Muoỏn so saựnh soỏ coự hai chửừ soỏ ta so saựnh nhử theỏ naứo ? + Neỏu so saựnh moọt soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi 1 veỏ laứ pheựp tớnh ( 17 . . . 10 + 7 ) Ta phaỷi thửùc hieọn nhử theỏ naứo ? - Cho HS laứm baứi . - GV cuứng HS nhaọn xeựt Caõu a) HS khaự gioỷi * Baứi 4 : - Goùi HS ủoùc ủeà toaựn . Tửù neõu toựm taột . GV ghi baỷng : * Gụùi yự : Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? - Baứi toaựn hoỷi gỡ ? -Trửụực tieõn, ta laứm gỡ? - HS tửù giaỷi vaứ ủoùc ( laùi baứi giaỷi ) . Chửừa baứi : - Cho HS ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra baứi GV - Nhaọn xeựt , ghi ủieồm . - Baứi 5 : Vieỏt soỏ lụựn nhaỏt coự 2 chửừ soỏ ? 4–Cuỷng coỏ - Daởn doứ : - ẹoùc caực soỏ tửứ 10 ủeỏn 50 ? - ẹoùc caực soỏ tửứ 50 ủeỏn 100 ? - Trong caực soỏ coự hai chửừ soỏ. Coự bao nhieõu soỏ gioỏng nhau hoaứn toaứn . - GV nhaọn xeựt , ghi ủieồm . - Veà nhaứ xem trửụực baứi “Baứi toaựn coự lụứi vaờn “ Chuaồn bũ cho tieỏt hoùc sau . 1’ 4’ 1’ 24’ 5’ -Haựt - 2 HS leõn baỷng laứm baứi taọp ụỷ baỷng phuù : Soỏ lieàn trửụực, Soỏ ụỷ giửừa ,Soỏ lieàn sau 54 55 56 78 79 80 89 90 91 - HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn -ẹoùc: Luyeọn taọp chung . - Vieỏt caực soỏ : a)15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24, 25. b)69,70,71,72,73,74,75,76,77, 78, 79. - Moói HS ủoùc moọt soỏ -35:ba mửụi laờm; 51:naờm mửụi moỏt 59: naờm mửụi chớn ; 64: saựu mửụi tử 70: baỷy mửụi ; 85: taựm mửụi lăm - ẹieàn daỏu > ; < ; = - Ta so saựnh haứng chuùc : Haứng chuùc naứo coự soỏ lụựn hụn thỡ lụựn hụn . + Neỏu haứng chuùc baống nhau, ta ủi so saựnh haứng ủụn vũ . Soỏ naứo coự haứng ủụn vũ lụựn hụn thỡ soỏ ủoự lụựn hụn (hoaởc ngửụùc laùi) + Tớnh keỏt quaỷ pheựp tớnh trửụực roài so saựnh hai soỏ . - 3 HS leõn baỷng giaỷi . a)72 65 c) 15> 10+ 4 85 > 81 42 < 76 16= 10+ 6 45 <47 33 < 66 18= 15+3 - Lụựp nhaọn xeựt . - 1 HS ủoùc ủeà : + Coự 10 caõy cam vaứ 8 caõy chanh. Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu caõy? - HS giaỷi vaứo vụỷ , 1 HS leõn Baứi giaỷi . Soỏ caõy coự taỏt caỷ laứ : 10 + 8 = 18 ( caõy) ẹS : 18 caõy - Soỏ 99 - HS laàn lửụùt ủoùc noỏi tieỏp - Coự 9 chửừ soỏ HS theo doừi Thể Dục Ôn bài thể dục - Trò chơi vận động (GV dạy bộ môn soạn, giảng) __________________________________________ Buổi chiều Luyện tiếng việt Tiếng thanh ngang Việc 1: Đọc - HS đọc lại bài “Chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” trong SGK TV 1 CGD, tập 3 trang 10. - HS trả lời cõu hỏi : + Tiếng thanh ngang cú mấy phần ? Là những phần nào? + Để kộn rể, Vua Hựng đó yờu cầu Sơn Tinh, Thuỷ Tinh làm gỡ? + Ai lấy được cụng chỳa, Vỡ sao ? + Khụng lấy được cụng chỳa, Thuỷ tinh làm gỡ ? Việc 2: Viết - HD HS viết B, Ba Bể, Bắt khoan bắt nhặt trong vở “Em tập viết” (phần ) B B B B B B B Ba Bể Ba Bể Ba Bể Ba Bể Bắt khoan bắt nhặt Bắt khoan bắt nhặt + GV HD viết từng dũng chữ. + HS đọc chữ -> phõn tớch chữ -> viết -> đọc lại. Thủ công Cắt dán hình vuông (Tiết 2) (GV dạy bộ môn soạn, giảng) Luyện Toán Luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố viết số có 2 chữ số, tìm số liền trước, số liền sau của 1 số, so sánh các số, thứ tự của các số. - Củng cố về giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học. Vở Luyện tập Toán. III. Các hoạt động dạy học. Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: a) Viết các số từ 51 -> 65 b) Viết các số từ 85 -> 100 Bài 2: Viết (theo mẫu) Củng cố về số liền trước, liền sau. Bài 3: Viết (theo mẫu) Củng cố về cấu tạo số: Mẫu: 27 = 20 + 7 Bài 4: Điền dấu + hay - ? - HS nêu YC - HS đọc miệng - HS viết số, chú ý viết dấu (?) sau mỗi số. - HS làm bài rồi chữa bài. b) HS điền rồi viết lại các số sang sơ đồ. - HS làm bài. 2 HS lên bảng chữa bài. - HS nêu YC - HS làm bài rồi chữa bài. IV. Củng cố: GV nhắc lại bài - Nhận xét tiết học. Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014 TIẾNG VIỆT Tiết 9; 10: Phụ õm (Thực hiện như Sỏch thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 3 - trang 36) Mĩ Thuật Thực hành: Vẽ hoặc nặn cái ô tô (GV dạy bộ môn soạn, giảng) Sinh hoạt lớp Kiểm điểm nền nếp tuần 27 I. Nhận xét tuần qua: - Thi đua học tập chào mừng ngày 8/ 3 và ngày 26/3. - Duy trì nền nếp lớp tốt, tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ. - Một số bạn gương mẫu trong học tập, và các hoạt động khác của lớp: ………………………………………………………….………………… - Có nhiều bạn học tập chăm chỉ, có nhiều tiến bộ đạt điểm 10 được phần thưởng: - Trong lớp chú ý nghe giảng: * Tồn tại: - Còn hiện tượng mất trật tự chưa chú ý nghe giảng: II. Phương hướng tuần tới: - Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 26/3. - Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt. - Các tổ tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp. - Tiếp tục thi đua đạt điểm 10 trong học tập. Buổi chiều Luyện tiếng việt Phụ õm Việc 1: Đọc - HS đọc lại bài “Phự Đổng Thiờn Vương” trong SGK TV 1 CGD, tập 3 trang 12. - HS trả lời cõu hỏi để hiểu nội dung bài: + Cậu bộ trong truyện cú đặc điểm gỡ khỏc lạ? + Khi cú giặc Ân sang xõm lược, cậu bộ đó cú sự thay đổi như thế nào? + Khi ra trận cậu bộ đú được trang bị những gỡ ? + Khi đỏnh xong giặc, chàng trai Phự Đổng đó làm gỡ ? Việc 2: Viết - HD HS viết C, Cao Bằng trong vở “Em tập viết” (phần ) C C C C C C C Cao Bằng Cao Bằng Cao Bằng + GV HD viết từng dũng chữ. + HS đọc chữ -> phõn tớch chữ -> viết -> đọc lại. Luyện Toán Luyện tập chung I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố về: đọc, viết so sánh các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học. Vở Luyện tập Toán. III. Các hoạt động dạy học. Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: Viết các số từ 71 đến 100 vào ô trống (bằng 2 cách) Cách 1: Viết theo hàng ngang Cách 2: Viết theo hàng dọc - HS làm bài rồi đọc số. Bài 2: Số? - Phân tích cấu tạo số gồm số chục và số đơn vị. - HS làm bài rồi đọc. VD: Số 43 gồm 4 chục và 3 đơn vị. Bài 3: >, <, = ? - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài rồi chữa bài. Bài 4: Giải toán - HS đọc đề toán. - HS tóm tắt và giải toán. 1 HS lên bảng chữa bài. Chú ý đổi số chục sang đơn vị rồi giải. IV. Củng cố: GV nhắc lại bài. Nhận xét tiết học. ___________________________________________ ÂM nhac Ôn bài hát: Hoà bình cho bé (tiếp theo) (GV dạy bộ môn soạn, giảng)

File đính kèm:

  • docGA Lop1CGD tuan 2527.doc
Giáo án liên quan