Giáo án lớp 1 tuần 21 - Trường Tiểu học Kỳ Giang

Luyện tiếng việt

LUYỆN TẬP ÔP- ƠP

A.Mục tiêu:

-Giúp HS đọc viết một cách chắc chắn từ có vần ôp - ơp đã học

* Qua tiết học giúp học sinh: -Biết điền vần, tiếng có vần op, ôp, ơp.

- Củng cố về đọc, viết các vần và chữ ghi vần qua bài Thi ca nhạc. Qua bài viết nắng ghé vào cửa lớp

- Làm bài tập theo từng đối tượng.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài tập.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

* GV: Nội dung các bài tập.

* HS: Vở bài tập, bút, bảng, phấn.

 2.Hoạt động dạy học:

 

doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 21 - Trường Tiểu học Kỳ Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rong sách giáo khoa bài 21 . III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: Giáo viên tổ chức trò chơi : - Giới thiệu vào bài mới 2. Dạy học bài mới: HĐ 1: Biết quy định về đi bộ trên đường - Con đường ở tranh 1, có gì khác so với con đường ở tranh 2 ? - Người đi bộ ở tranh 1, đi ở vị trí nào trên đường ? - Người đi bộ ở tranh 2, đi bộ ở vị trí nào trên đường ? Hoạt động 3: Thực hành đi bộ - GV tổ chức trò chơi: Đèn xanh, đỏ. - Tổng kết, tuyên dương . *Hoạt động2:Luyện chữ viết Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc các từ Bài viết có mấy từ ? Những chữ nao viết cao 5 ô li ? Những chữ nào viết cao 2,5 ô li ? cao 3 ô li? Những chữ nào viết cao 2 ô li ? Khi viết khoảng cách giữa các chữ như thế nào? Khi viết các tiếng trong một từ thì viết như thế nào? Luyện viết: +Mục tiêu: viết đúng đẹp các chữ thời tiết , trắng muốt , tuốt lúa , hạt thóc , bản nhạc. +Tiến hnh: Viết mẫu và hướng dẫn cách viết ( điểm bắt đầu , điểm kết thúc....) Thu chấm 1/ 3 lớp - HS tham gia trò chơi “Đi theo tín hiệu GT” - Đại diện nhóm nói trước lớp Hoạt động cả lớp - Học sinh chơi 4 đến 5 lần - Ai sai phải nêu lại quy tắc người đi bộ, hoặc quy tắc đèn hiệu rồi chơi lại cho đúng - Chuẩn bị bài sau Quan st v nhận xét. Luyện viết bảng con Viết vào vở ơ li. Viết xong nộp vở chấm. Thứ 3 ngày 29 tháng 1 năm 2013 Luyện tiếng việt LUYỆN VẦN EP- ÊP A.Mục tiêu: -Giúp HS đọc đúng các từ có vần ep - êp đã học, đọc hiểu để làm bài tập. B. Đồ dùng: -Vở BTTV tập 2 C.Hoạt động dạy học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5’ 15' 15' 5' I. Bài cũ T nhận xét-ghi điểm II. Bài mới 1.Luyện đọc: Ôn bài cũ Chỉnh sửa Đọc từ Viết lên bảng cái kẹp xếp hàng cột thép bếp lửa con tép gạo nếp 2.Làm bài tập: Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2. Chấm, chữa bài, nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: Ôn lại bài, chuẩn bị bài mới 2 HS thực hiện Mở SGK đọc lại bài, vần: ep - êp (cá nhân, nhóm, cả lớp) Luyện đọc: (cá nhân, nhóm, cả lớp). Làm bài tập ở VBT: Bài ep-êp và luyện viết theo mẫu. Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) ………………………………………………….. Luyện toán LUYỆN TẬP CỘNG KHÔNG NHỚ TRONG PHAM VI 20 A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh: - Củng cố về làm tính cộng (không nhớ) trong pham vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14+3 - Làm được các bài tập 1, 2, 3, 4 trong bài (Trang 15) vở TH TV và toán theo từng đối tượng. - Giáo dục ý thức tự giác học bài và làm bài tập. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * GV: Nội dung các bài tập... * HS : Vở bài tập toán... C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI I. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm, Dưới lớp làm bảng con. - Giáo viên nhận xét cho điểm. Viết các số từ 10 đến 15 II. Dạy học bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Thực hành giải các bài tập. - GV hướng dẫn cho học sinh làm các bài tập phép trừ trong phạm vi 9 trong vở thực hành tiếng việt và toán. - HS nêu số bài tập và yêu cầu từng bài. - GV giao bài tập cho từng đối tượng. - HS khá giỏi làm được tất cả các bài tập từ 1, 2, 3, 4 trong bài vở thực hành tiếng việt và toán. - HS trung bình làm được các bài tập 1, 2, 3, - HS yếu làm được bài tập 1,2.` - HS làm việc cá nhân với bài tập được giao. - HS làm xong chữa bài. III. Củng cố - Dặn dò: Bài (Trang 7) Bài 1: Đặt tính rồi tính: 11 + 6 14 + 4 16 + 3 15 + 3 17 + 2 18 + 1 Bài 2: Tính nhẩm 12 + 1 = ... 10 + 4 = ... 13 + 2 = ... 14 + 0 = ... 15 + 2 = ... 12 + 3 = ... Bài 3: Tính 14 +2 + 2 = ... 17 + 1 + 1 = ... 11 + 4 + 3 =... 10 + 2 + 5 = ... Bài 5:Nối (theo mẫu): 15+42222 16+22222 12+44 14+3222 11+32222 13+22222 14 18 19 16 15 17 Thứ 4 ngày 30 tháng 1 năm 2013 Luyện tiếng việt ÔN LUYỆN VẦN IP-UP A.Mục tiêu: -Giúp HS đọc viết một cách chắc chắn từ có vần ip - up đã học B. Đồ dùng: -Vở BTTV tập 2 C.Hoạt động dạy học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5’ 15' 15' 5' I. Bài cũ T nhận xét-ghi điểm II. Bài mới 1.Luyện đọc: Ôn bài cũ Chỉnh sửa Đọc từ Viết lên bảng đuổi kịp chụp đèn bìm bịp kính lúp mắt híp lụp xụp 2.Làm bài tập: Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2. Chấm, chữa bài, nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 2 HS thực hiện Mở SGK đọc lại bài, vần: ip - up (cá nhân, nhóm, cả lớp) Luyện đọc: (cá nhân, nhóm, cả lớp). Làm bài tập ở VBT: Bài ip-up và luyện viết theo mẫu. Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HDTH LUYỆN EM VÀ CÁC BẠN-LUYỆN CHỮ VIẾT I, Yªu cÇu: - HS cã kü n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c khi häc, khi ch¬i víi b¹n Cã hµnh vi c­ xö ®óng víi b¹n khi häc, khi ch¬i Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng hoïc sinh 1.KTBC: GV nhaän xeùt KTBC. 2.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. beø cuûa mình. Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baïn thaân cuûa mình Giaùo vieân gôïi yù caùc yeâu caàu cho hoïc sinh giôùi thieäu nhö sau: Baïn teân gì? Ñang hoïc vaø ñang soáng ôû ñaâu? Em vaø baïn ñoù cuøng hoïc, cuøng chôi vôùi nhau nhö theá naøo?? Caùc em yeâu quyù nhau ra sao? *Hoạt động2:Luyện chữ viết Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc các từ Khi viết khoảng cách giữa các chữ như thế nào? Khi viết các tiếng trong một từ thì viết như thế nào? Luyện viết: Viết mẫu và hướng dẫn cách viết ( điểm bắt đầu , điểm kết thúc....) Thu chấm 1/ 3 lớp 4.Daën doø: Hoïc baøi, chuaån bò baøi sau. Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm 8 vaø ïc sinh giôùi thieäu cho nhau veà baïn cuûa mình theo gôïi yù caùc caâu hoûi. Quan st v nhận xét. Luyện viết bảng con Viết vào vở ơ li. Viết xong nộp vở chấm. ………………………………………………………… HĐGDNG GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ DÂN TỘC I. Môc tiªu : - Qua tiết học này giúp cho HS hiÓu ®­îc nh÷ng phong tôc tËp qu¸n vÒ tÕt cæ truyÒn cña d©n téc VN . - Tù hµo vÒ truyÒn thèng d©n téc cña ®Êt n­íc . - Gi¸o dôc HS biÕt gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc . II. Néi dung vµ h×nh thøc . 1. Néi dung : - Phong tôc tÕt cña c¸c d©n téc: Kinh, Th¸i, Tµy, Hm«ng, T©y Nguyªn,.. - C¸c bµi th¬, bµi h¸t ca ngîi mïa xu©n . 2. H×nh thøc : To¹ ®µm vui v¨n nghÖ . 3. ChuÈn bÞ : - C¸c bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi mïa xu©n. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc . 1. Khëi ®éng . - H¸t tËp thÓ bµi : TÕt ®Õn råi . - GV tuyªn bè lÝ do . - Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng . 2. Th¶o luËn . - Chia líp lµm ba nhãm, th¶o luËn theo c©u hái. - Nªu phong tôc tÕt cña mét sè d©n téc mµ em biÕt. - KÓ mét sè trß ch¬i cña d©n téc Kinh trong ngµy tÕt ? - T×m mét sè bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi tÕt cæ truyÒn? 3. KÕt thóc ho¹t ®éng . - NhËn xÐt tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng cña líp. - líp h¸t + vç tay . * Tæ 1 : Gãi b¸nh tr­ng dµi ; Móa xoÌ, nÐm cßn, ®¸nh trèng… * Tæ 2 : gãi b¸nh tr­ng, ®ãn giao thõa, chóc tÕt * Tæ 3 : ë vïng B¾c Bé : ch¬i ®u quay, cê ng­êi, kÐo co,… * Tæ 4 : S¾p ®Õn tÕt råi; Mïa xu©n t×nh b¹n;… …………………………………………………………….. Thứ 5 ngày 1 tháng 2năm 2013 Luyện toán ÔN TÂP CỘNG TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 20 A. MỤC TIÊU: * Qua tiết học giúp học sinh: - Củng cố về các phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20; biết trừ nhẩm dạng 17-3 - Củng cố về viết phép tính thích hợp, làm được các bài tập 1, 2, 3, 4,5 trong bài (Trang 16) vở thực hành tiếng việt và toán theo từng đối tượng. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * GV: Nội dung các bài tập... * HS : Vở bài tập toán... C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI I. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm, Dưới lớp làm bảng con. - Giáo viên nhận xét cho điểm. Tính: 17 + 2 = ... 18 + 1 =... II. Dạy học bài mới:1. Giới thiệu bài: 2. Thực hành giải các bài tập. - GV hướng dẫn cho HS làm các bài tập Bài tập.(Trang 16) Bài 1: Đặt tính rồi tính 18 – 3 16 – 2 19 – 6 17 – 6 15 - 3 19 – 4 Bài2:Tính nhẩm: 16 – 1 = ... 14 – 2 = ... 19 – 7 = ... 17 – 1 =... 18 – 2 = ... 15 – 4 = ... - HS nêu số bài tập và yêu cầu từng bài. - GV giao bài tập cho từng đối tượng. - HS khá giỏi làm được tất cả các bài tập từ 1, 2, 3, 4, 5 trong bài vở thực hành tiếng việt và toán. - HS trung bình làm được các bài tập 1, 2, 3, - HS yếu làm được bài tập 1,2. - HS làm việc cá nhân với bài tập được giao. - GV quan sát giúp đỡ HS yếu. - HS làm xong chữa bài. III. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những học sinh học tốt. - Nhắc học sinh học kỹ bài và xem trước bài sau Bài 3:Tính: 12 + 5 – 3 = ... 15 – 4 + 2 =... 19 – 3 – 4 = ... Bài 4: Đố vui: Hãy viết các số 2,2,3,5,5vào các ô trống thích hợp để khi cộng các số từng hàng ngang hoặc từng cột dọc đều nhận được kết quả bằng 10 2 3 3 5 ……………………………………………………… HDTH Tæ chøc thi khÐo tay-tr­ng bµy s¶n phÈm I.Môc tiªu -Gióp h/s nhí l¹i c¸ch gÊp c¸c s¶n phÈm ®· häc. -RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh. -Hs thªm yªu quý s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh. II.ChuÈn bÞ:giÊy thñ c«ng. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.Bµi cò:Gv kiÓm tra phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña h/s. 2.Bµi míi a.GTB:G/v nªu y/c giê häc. b.C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng 1:Thùc hµnh gÊp 1 trong nh÷ng s¶n phÈm ®· häc. ?Chóng ta ®· gÊp nh÷ng s¶n phÈm nµo. -Gv cho h/s quan s¸t vËt mÉu. -G/v nªu y/c:Tù chän vµ gÊp l¹i mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®· häc,®¶m b¶o ®óng quy tr×nh,nÕp gÊp th¼ng,ph¼ng,®Ñp. -Gv theo dâi,gióp ®ì h/s. Ho¹t ®éng 2:Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm võa gÊp. -Gv ®­a tiªu chÝ ®¸nh gi¸: +Hoµn thµnh: -GÊp ®óng quy tr×nh -NÕp gÊpth¼ng,ph¼ng S/p cã thÓ sö dông ®­îc. +Ch­a hoµn thµnh: GÊp ch­a ®óng quy tr×nh. NÕp gÊp ch­a th¼ng,ph¼ng. S/p kh«ng sö dông ®­îc -Gv cho h/s tr­ng bµy theo nhãm vµ ®¸nh gi¸. -Gv nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng. 3.Cñng cè,dÆn dß -Gv nhËn xÐt giê häc,giao bµi vÒ nhµ. -Hs nghe -Hs nªu tªn nh÷ng s¶n phÈm ®· häc. -Hs quan s¸t. -Hs lùa chän s¶n phÈm ®Ó gÊp. -Hs tr­ng bµy s¶n phÈm -Hs nghe tiªu chÝ ®¸nh gi¸. -Hs tr­ng bµy s¶n phÈm,nhËn xÐt,®¸nh gi¸,b×nh chän s¶n phÈm ®Ñp. -Hs thùc hµnh gÊp ë nhµ,chuÈn bÞ bµi sau. : ……………………………………………………….. HĐGDNG(KNS) KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI KHÓ KHĂN( T2) (Dạy tiếp bài đã soạn ở tuần 19) ………………………………………………………..

File đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 21 chieu benkg.doc
Giáo án liên quan