Giáo án lớp 1 tuần 13 đến 23

 

 HỌC VẦN: ÔN TẬP

A/Yêu cầu:

- HS đọc được các vần có kết thúc bằng n, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 44 đến 51.

- Viết được các vần có kết thúc bằng n, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 44 đến 51

- Nghe hiểu và kể lại 1 đoạn truyện theo tranh truyện kể "Chia phần".

-HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.

B/ Chuẩn bị:

- Bảng ôn, tranh minh hoạ.

C/ Hoạt động dạy học:

 

doc177 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 13 đến 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toát. -HS laáy 1 boù que tính vaø noùi coù 1 chuïc que tính -10 ( möôøi ) - 2 chuïc qt. - 20 ( hai möôi ) - 3 chuïc qt. -30 ( ba möôi ) - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi ba möôi -Coù 4 boù chuïc que tính; 4 chuïc coøn goïi laø boán möôi. Boán möôi ñöôïc vieát soá 4 tröôùc soá 0 sau ,ñoïc laø boán möôi – HS ñoïc caùc troøn chuïc theo thöù töï töø 10 ñeán 90 -Caù nhaân - ñt - Töï laøm vieát (theo maãu) ñoïc soá ,vieát soá -Vieát soá troøn chuïc thích hôïp vaøo oâ troáng -2 -3 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình (keát hôïp giöõa ñoïc soá vaø vieát soá ) -Ñieàn daáu , =vaøo choã troáng - So saùnh caùc soá ôû haøng chuïc. Haøng chuïc lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn. Luyeän toaùn: L. CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC I-MUÏC TIEÂU: Giuùp HS - Ñoïc vaø vieát caùc soá troøn chuïc 1 caùch thaønh thaïo. - Phaân tích caùc soá ra chuïc vaø ñôn vò. So saùnh caùc soá ñaõ hoïc. II- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh v Hoaït ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ ? Ñeám caùc soá troøn chuïc. ?Ñeám ngöôïc lai caùc soá töø 90 ñeán 10. v Hoaït ñoäng2: Thöïc haønh w Baøi 1: Vieát ( theo maãu 20: hai möôi 10:………………… 40:……………….. 30:……………… 60:……………… 50:……………… 80:………………... 70:…………….. 90:…………….. w Baøi 2: Vieát soá troøn chuïc? a, 10, 20, …, ……, 50, ….., …..,…,90. b, 90, ….,…,…..,….., 40,….., …, 10. w Baøi 3;, = ? 10 + 20 ……. 30 30 + 20 …….40 40 + 20 …….50 10 + 40 …..50 60 + 10 ……. 80 20 + 20 ….. 40 v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Chaám, chöõa baøi. - Nhaän xeùt, tuyeân döông. - 10, 20, 30, 40…………………….80,90. - 90,……………………………………………………..10. - Laøm vaøo vôû oâ ly. - Naém ñöôïc yeâu caàu baøi vaø töï laøm. - Thi laøm nhanh, laøm ñuùng. - Vieát caùc soá troøn chuïc lieân tieáp nhau. -Thöïc hieän tính- so saùnh - ñieàn daáu. - 2 H lªn ch÷a bµi. - NhËn xÐt bµi cò. LuyÖn tiÕng viÖt: LuyÖn ®äc- viÕt I-MôC TI£U: Gióp HS - §äc vµ viÕt ®óng c¸c vÇn khã ®· häc vÇn uª, uy, o¨t, oach. - ViÕt ®óng cì ch÷, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng. T×m tiÕng cã vÇn ®· häc. - RÌn thãi quen viÕt ®óng, viÕt ®Ñp. II- ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh v Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò ? KÓ tªn c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn em cho lµ khã ®äc. - §äc l¹i c¸c vÇn ®ã. v Ho¹t ®éng2: LuyÖn ®äc - Më SGK ®äc l¹i c¸c bµi cã vÇn: uª- uy, oat- o¨t,oanh- oach. - Theo dâi, uèn n¾n. v Ho¹t ®éng3: LuyÖn viÕt - §äc cho HS viÕt. - Theo dâi, söa sai. - Nh¾c l¹i 2 c¸ch viÕt ©m ®Öm: o vµ u. v Cñng cè: NhËn xÐt, tuyªn d¬ng HS ®äc vµ viÕt tèt. - uª, uy, o¨t, oach. - 2- 3 em, TT. - Më SGK ra ®äc. - C¶ líp ®äc thÇm. - Thi ®äc to, ®äc ®óng. Dµnh cho HS ®äc cha tr«i ch¶y thêi gian ®äc nhiÒu h¬n. - NhËn xÐt b¹n ®äc. - ViÕt vµo b¶ng con. khuy ¸o, b¹n Huy, quª nhµ, hoa huÖ, lo¾t cho¾t, xung quanh, kÕ ho¹ch. LuyÖn tn & x· héi: C©y hoa I- Môc tiªu: Gióp HS - N¾m ch¾c ®îc c©y hoa ®îc tr«ng ë ®©u. - KÓ tªn ®îc c¸c bé phËn cña c©y hoa. - KÓ c¸c lo¹i hoa mµ em biÕt. Lîi Ých cña hoa ®em l¹i II- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: C©u hái 1: C©y hoa ®îc trång ë ®©u? C©u hái 2: KÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y hoa. C©u hái 3: KÓ tªn c¸c lo¹i hoa mµ em biÕt. C©u hái 4: Hoa ®îc dïng ®Ó lµm g×. C©u hái 5: Em thÝch lo¹i hoa nµo? T¹i sao. Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009 TiÕng viÖt vÇn u¬- uya (tiÕt 1) I-MUÏC TIEÂU: Gióp HS. - RÌn HS ®äc vµ viÕt, ®óng vÇn u¬- uya -§äc ®óng c¸c tiÕng, tõ vµ c©u øng dông. T×m ®îc tiÕng cã vÇn u¬- uya II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt, thÎ tõ tranh minh , b¶ng phô. III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh v-Bµi cò: - ViÕt: xum xuª, khuy ¸o - Gäi HS ®äc ë SGK v-Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: D¹y vÇn ° VÇn: u¬ - Cµi-Ph¸t ©m mẫu: u¬ -Phân tích vần: u¬ - §¸nh vÇn vÇn. - Cµi-Ph¸t ©m tiÕng: hu¬ - Ph©n tÝch tiÕng: hu¬ - §¸nh vÇn tiÕng: hu¬ - §a tranh ra rót tõ: hu¬ vßi - Gi¶i nghÜa tõ: ?.Tõ “hu¬ vßi” tiÕng nµo cã vÇn míi. ? T×m tiÕng cã vÇn u¬. ?.Ta võa häc vÇn g×. - §äc l¹i toµn bµi. °-VÇn uya (t¬ng tù nh vÇn u¬) ?.H«m nay ta häc 2 vÇn g×. -So s¸nh vÇn uya víi vÇn u¬ ? - §äc l¹i toµn bµi ë b¶ng. Ho¹t ®éng 2: D¹y tõ øng dông - Cµi tõ - §äc mÉu. -Ph©n tÝch tiÕng : Thuë, hu¬, luya, tuya.- Gi¶i nghÜa tõ (tranh hoÆc vËt thËt). - Gäi HS ®äc l¹i c¸c tõ trªn. -Gäi HS g¹ch ch©n tiÕng cã vÇn míi. - §äc l¹i toµn bé bµi ë b¶ng. - RÌn ®äc s÷a lçi khi ph¸t ©m. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn viÕt -Híng dÉn-viÕt mÉu: u¬, uya, hu¬ vßi, ®ªm khuya. -Cho HS luyÖn viÕt b¶ng con: -Theo dâi, uèn n¾n, kÌm cÆp HS kÐm. - NhËn xÐt, s÷a sai. v-Cñng cè bµi. -Gäi HS ®äc tr¬n c¸c tõ. ?- T×m c¸c tiÕng cã vÇn u¬- uya. - ViÕt b¶ng con -§äc: 2 em - Cµi -đọc trơn-ph©n tÝch vÇn: u¬ Vần:u¬ có u trước ¬ gi÷a -Đọc đánh vần u- ¬- u¬. - Cµi đọc trơn àph©n tÝch tiÕng: hu¬ TiÕng “hu¬" h tríc, u¬ sau -Đánh vần: h- u¬- hu¬. Quan s¸t tranh vµ ®µm tho¹i. -§äc trơn từ: hu¬ vßi - TiÕng hu¬ cã vÇn u¬ - VD: thuë nhá, bÐ quê tay, hu¬ tay.. -VÇn u¬ - 3-4 em, nhãm, tæ. -VÇn u¬- uya - Nªu ®îc ®iÓm gièng, kh¸c nhau. - 3-4 em, nhãm, tæ. - §äc: c¶ líp, nhãm, tæ, c¸ nh©n. thñ¬ xa giÊy p¬ - luya hu¬ tay phÐp- m¬- tuya - N¾m ®îc nghÜa cña c¸c tõ ®ã. - 3em ®äc. -G¹ch ch©n: uª, uy, b«ng huÖ, tµu thuû. - §äc tr¬n: c¸ nh©n, TT. - N¾m ®îc c¸ch nèi nÐt, cì ch÷. -ViÕt b¶ng con: u¬, uya, hu¬ vßi, ®ªm khuya. - Thi viÕt ®Ñp, viÕt ®óng. - 2- 3 em - Thi t×m tõ gi÷a c¸c tæ. TiÕng ViÖt: vÇn u¬- uya (TiÕt 2) I-MUÏC TIEÂU: Gióp HS. -§äc ®óng ®äc tr¬n c¸c tiÕng, tõ vµ c©u øng dông. -Ph¸t triÓn lêi nãi theo chñ ®Ò: S¸ng sím, chiÒu tèi, ®ªm khuya. -B¶ng phô bµi tËp viÕt, thÎ c©u, -Tranh minh ho¹ c©u øng dông, luyÖn nãi. III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh v- Bµi cò: (?) Em võa ®îc häc ©m g×. (?) So s¸nh v©n u¬- uya. v- Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn viÕt -Treo b¶ng phô cã bµi viÕt. ?.NhËn xÐt cì ch÷. Híng dÉn c¸ch viÕt. -Yªu cÇu HS lÊy VTV in -RÌn t thÕ ngåi, cÇm bót vµ c¸ch ®Æt vë. -Theo dâi, uèn n¾n. Thu vë chÊm, s÷a lçi. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn ®äc - §äc l¹i bµi ë b¶ng líp. -Quan s¸t tranh rót c©u. - §Ýnh b¶ng híng dÉn ®äc ng¾t, nghØ c©u. -§äc bµØ ë SGK. ?.T×m vµ ®äc tiÕng chøa ©m míi ôû c©u. - §äc l¹i toµn bµi. Ho¹t ®éng 3: Luþªn nãi Chñ ®Ò :S¸ng sím, chiÒu tèi,®ªm khuya. Quan s¸t tranh - Th¶o luËn nhãm ? ChØ vµ nãi tªn c¸c bøc tranh vÏ c¶nh nh÷ng buæi nµo trong ngµy? V× sao em biÕt. ? S¸ng sím mäi ngêi vµ c¶nh vËt nh thÕ nµo. ? Em thÝch c¶nh buæi nµo trong ngµy nhÊt? V× sao. ÚChèt l¹i ý chÝnh. v- Cñng cè bµi: - §äc l¹i bµi. - VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. + VÇn u¬- uya. + Nªu gièng vµ kh¸c gi÷a vÇn u¬- uya - u¬, uya, hu¬ vßi, ®ªm khuya. - §äc l¹i bµi ë b¶ng phô (2 em) - C¸c con ch÷ cì 1 ®¬n vÞ (2 ly), con ch÷ h cì 2,5 ®¬n vÞ (5 ly) -Theo dâi vµ nªu yªu cÇu bµi viÕt. -ViÕt bµi, (thi viÕt ®óng, viÕt ®Ñp). -3- 4 em, nhãm, tæ. -Tranh vÏ: C¶nh ®ªm khuya.... - Thi ®äc to, ®äc ®óng. - Cã thÓ ph©n tÝch hoÆc ®¸nh vÇn. - 2-3 em , TT ®äc bµi. - Th¶o luËn nhãm bµn vµ ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm b¹n nhËn xÐt. - Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. - Tranh 1 : VÏ c¶nh buæi s¸ng sím. V× cã «ng mÆt trêi.... - Tranh 2 : C¶nh chiÒu tèi «ng mÆt trêi ®i ngñ.... Tranh 3 : C¶nh ®ªm khuya, trêi tèi, «ng tr¨ng xuÊt hiÖn... - NhËn xÐt bæ sung. - §äc l¹i bµi trªn b¶ng. LuyÖn to¸n: LuyÖn tËp chung I- Môc tiªu: Gióp HS - N¾m ch¾c c¸ch ®Æt tÝnh, thùc hiÖn tÝnh c¸c phÐp tÝnh cã tªn ®¬n vÞ kÌm theo. - So s¸nh c¸c c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc. - RÌn thãi quen tr×nh c¸c bµi to¸n gi¶i cã lêi v¨n. II- §å dïng: - ChÐp s½n c¸c bµi tËp III- Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh v Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. - ViÕt c¸c sè trßn chôc. - §äc l¹i c¸c sè ®ã. v Ho¹t ®éng: Thùc hµnh wBµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 12 + 5 17 – 7 13 + 4 19 -5 18 – 4 10 + 10 w Bµi 2: TÝnh( theo mÉu) 5 cm + 4 cm = 9 cm 4 cm + 4 cm = 12 cm + 6 cm = 16 cm + 2 cm = 7 cm + 3 cm = 14 cm + 1 cm = w Bµi 3: ViÕt sè trßn chôc vµo ¨ …< 20 10 < …..< 30 30 > …> 10 90 >…..> 70 w Bµi 4: Tãm t¾t An cã: 12 bót ch× mµu Thªm: 4 bót ch× ®em Cã tÊt c¶:… bót ch×? v Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - ChÊm ch÷a bµi, nhËn xÐt- tuyªn d¬ng. - B¶ng con: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. - Lµm vµo vë « ly. - N¾m ch¾c c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸c bíc thùc hiÖn tÝnh. - Thùc hiÖn tÝnh – Ghi kÕt qu¶ vµo vµ viÕt tªn ®¬n vÞ kÌm theo. - N¾m ch¾c ®îc c¸c sè trßn chôc ®Ó lµm bµi. - §äc bµi to¸n – n¾m ch¾c yªu cÇu bµi ®Ó gi¶i. Sinh ho¹t líp: TuÇn 23 I- NhËn xÐt tuÇn 22 - Duy tr× sÜ sè, ®i häc ®Òu kh«ng cã häc sinh ®i häc chËm giê. - NghØ häc cã giÊy xin phÐp. - XÕp hµng ra vµo líp t¬ng ®èi nhanh. - MÆc ®ång phôc ®óng quy ®Þnh. - B×nh hoa ®iÓm 10. II- KÕ ho¹ch tuÇn 23. - Thi ®ua dµnh nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng ngµy thµnh lËp §¶ng 3/ 2. - Duy tr× sÜ sè, ®i häc ®óng giê. NghØ häc ph¶i cã giÊy xin phÐp. - T¨ng cêng nÒ nÕp sinh ho¹t sao nhi ®ång, xÕp hµng ra vµo líp, sinh ho¹t 15 phót ®Çu giê. - MÆc ®ång phôc ®óng quy ®Þnh. TuÇn 24 Thø hai ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2009 TiÕng viÖt vÇn u©n- uyªn (tiÕt 1) I-MUÏC TIEÂU: Gióp HS. - RÌn HS ®äc vµ viÕt, ®óng vÇn u©n- uyªn -§äc ®óng c¸c tiÕng, tõ vµ c©u øng dông. T×m ®îc tiÕng cã vÇn u©n- uyªn II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt, thÎ tõ tranh minh , b¶ng phô. III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh v-Bµi cò: - ViÕt: thuë xa, ®em khuya - Gäi HS ®äc ë SGK v-Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: D¹y vÇn ° VÇn: u©n - Cµi-Ph¸t ©m mẫu: u©n -Phân tích vần: u©n - §¸nh vÇn vÇn. - Cµi-Ph¸t ©m tiÕng: xu©n - Ph©n tÝch tiÕng: xu©n - §¸nh vÇn tiÕng: xu©n - §a tranh ra rót tõ: mïa xu©n - Gi¶i nghÜa tõ: ?.Tõ “mïa xu©n” tiÕng nµo cã vÇn míi. - ViÕt b¶ng con -§äc: 2 em - Cµi -đọc trơn-ph©n tÝch vÇn: u©n Vần:u©n có u trước© gi÷a n cuèi -Đọc đánh vần u- ©- u©n. - Cµi đọc trơn àph©n tÝch tiÕng:xu©n TiÕng “xu©n"x tríc, u©n sau -Đánh vần:x-uân- xu©n. -§äc trơn từ: muøa xuaân - Tieáng “ xuaân” coù vaàn uaân.

File đính kèm:

  • doclop 1. T13-23 lan.doc
Giáo án liên quan