Giáo án Lớp 1 - Trường Tiểu học Cao Nhân - Đào Thị Lan Hương

* Gọn gàng sạch sẽ em cần nhớ điều gì ?

+ Đầu tóc , quần áo phải luôn luôn gọn gàng sạch sẽ.

+ Phải cắt móng tay móng chân thường xuyên.

- Gọn gàng sạch sẽ có tác dụng gì?

* Bài giữ gìn sách vở đồ dùng học tập em cần nhớ điều gì?

+ Không vẽ bậy , bôi bẩn , xé rách , làm nhàu sách vở.

+ Không dùng sách , vở đánh nhau chơi nghịch.

- Giữ sách vở , đồ dùng học tập bền đẹp có tác dụng gì?

? Gia đình em có mấy người. Em hãy kể về gia đình mình.

? Em có yêu quý gia đình em không.

? đó chính là nội dung bài gia đình em.

* Bài lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ em cần nhớ điều gì?

- Vì sao phải lễ phép với người lớn?

- Vì sao phải nhường nhịn em nhỏ?

=> G cho H thực hành luyện nói theo các câu hỏi trên .

=>G chỉnh sửa bổ sung các câu trả lời cuả H

 

 

doc29 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 1 - Trường Tiểu học Cao Nhân - Đào Thị Lan Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­íc 1. Cho H quan s¸t tranh / 29 . H·y t×m nh÷ng ®iÓm gièng kh¸c nhau cña 2 h×nh ®ã Em thÝch c¨n phßng nµo ? T¹i sao ? §Ó cã nhµ cöa gän gµng em ph¶i lµm g× ? B­íc 2. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy . -> NÕu mçi ng­êi trong gia ®×nh ®Òu quan t©m ®Õn víi dän dÑp nhµ cöa th× nhµ cöa sÏ gän gµng , s¹ch sÏ. Ngoµi giê häc chóng ta nªn gióp ®ì bè mÑ dän. ThÓ dôc Bµi 13 . ThÓ dôc rlttcb Trß ch¬i vËn ®éng I.Môc tiªu: - ¤n l¹i c¸c ®éng t¸c TDRLTTCB ®· häc . Yªu cÇu thùc hiÖn ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. -Häc ®øng ®­a 1 ch©n sang ngang . Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n ®óng. -TiÕp tôc «n trß ch¬i “ chuyÒn bãng tiÕp søc “ Yªu cÇu tham gia trß ch¬I T­¬ng ®èi chñ ®éng II.§Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn S©n tËp , cßi , bãng III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp 1.PhÇn më ®Çu (5-7‘) -TËp hîp líp * Khëi ®éng : Ch¹y nhÑ nhµng thµnh mét hµng däc 40 – 50 m -§i th­¬ng theo vßng trßn , hÝt thë s©u . -Trß ch¬i diÖt c¸c con vËt cã h¹i Phæ biÕn . Häc ®éng t¸c ®øng ®­a 1 ch©n sang ngang 2 tay chèng h«ng 2.PhÇn c¬ b¶n (20-22') Néi dung Thêi gian Ph­¬ng ph¸p -KiÓm tra. §éng t¸c ®øng ®­a 1 ch©n ra sau, 2 tay lªn cao h­íng th¼ng. - ¤n, ®øng ®­a 1 ch©n ra sau, 2 tay lªn cao th¼ng h­íng. -¤n phèi hîp ®øng ®­a 1 tay ch©n ra tr­íc. 2 tay chèng h«ng vµ ®­a 1 ch©n ra sau. -§øng ®­a 1 ch©n sang ngang 2 tay chèng h«ng. ¤n phèi hîp 1-2 lÇn Trß ch¬i "chuyÒn bãng tiÕp søc" 2-3' 1-2 lÇn 2x4 nhÞp 1-2 lÇn 2x4 nhÞp 3-5 lÇn 1-2 lÇn 1-2 lÇn 6-8' Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn G quan s¸t Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn G lµm mÉu H tËp Líp tr­ëng h« 1. §øng ®­a 2 ch©n tr¸i ra sau 2tay chèng h«ng. 2. VÒ TTCB 3.§­a ch©n ph¶i ra sau, 2tay chèng h«ng. 4.VÒ TT§CB XÕp 2 hµng ch¬i 3.PhÇn kÕt thóc (5-7') -§i th­êng theo nhÞp - h¸t. -Trß ch¬i - DiÖt c¸c con vËt cã h¹i. -HÖ thèng bµi häc. -NhËn xÐt giê häc. §¹o ®øc Bµi 7. ®i häc ®Òu vµ ®óng giê ( T1) I.Môc tiªu : - Gióp H biÕt lîi Ých cña viÖc ®i häc ®Òu vµ ®óng giê lµ gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp cña m×nh. - H thùc hiÖn viÖc ®i häc ®Òu vµ ®óng giê. II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn Tranh phãng VBT/ 23 – 24 . III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.KiÓm tra ( 5 ‘ ) - Quèc k× cña n­íc ta cã h×nh dµng mµu s¾c nh­ thÕ nµo ? - Khi chµo cê ph¶i ®øng nh­ thÕ nµo ? V× sao ? 2.D¹y häc bµi míi a.Ho¹t ®éng 1 ( 8 – 10 ‘ ) - Quan s¸t tranh bµi 1. Th¶o luËn nhãm - Gi¸o viªn ®­a tranh bµi 1. Giíi thiÖu : Thá vµ rïa lµ hai b¹n cïng häc cïng mét líp , thá nhanh nhÑn cßn Rïa th× chËm ch¹p . §o¸n xem chuyÖn g× ®Õn víi hai b¹n ? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. -> §Õn giê häc b¸c GÊu ®¸nh trèng vµo líp. Rïa ®· ngåi vµo bµn häc Thá la cµ, nhën nh¬ ngoµi ®­êng, h¸i hoa, b¾t b­ím .. - V× sao Thá nhanh nhÑn l¹i ®i muén ? - Thá la cµ - Rïa chËm ch¹p l¹i ®Õn ®óng giê ? - Rïa ®i mét m¹ch - B¹n nµo ®¸ng khen ? V× sao? - Rïa ®¸ng khen - > Thá la cµ ®i muén, Rïa chËm ch¹p song cè g¾ng -> Rïa ®¸ng khen b.Ho¹t ®éng 2 ( 10 ‘ ) - §ãng vai t×nh huèng “Tr­íc giê ®i häc “ - G nªu t×nh huèng +MÑ ®ang gäi con d¹y ®i häc ? +H ®ãng vai theo nhãm – C¶ líp nhËn xÐt - NÕu cã mÆt ë ®ã em sÏ nãi g× víi b¹n ? V× sao ? c.Ho¹t ®éng 3 ( 5 ‘ ) - B¹n nµo trong líp lu«n ®i häc ®óng giê? tuyªn d­¬ng? - KÓ nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó ®i häc ®óng giê 3.Cñng cè ( 5 ‘ ) - Gi¸o viªn nªu kÕt luËn =>§­îc ®i häc lµ quyÒn lîi cña trÎ em . §i häc ®óng giê gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc ®i häc cña m×nh . - §Ó ®i häc ®óng giê cÇn . ChuÈn bÞ quÇn ¸o s¸ch vë ®å dïng ®Èy ®ñ h«m tr­íc . Kh«ng thøc khuya, ®Ó ®ång hå b¸o thøc . Tù nhiªn x· héi BµI 14. An toµn khi ë nhµ I.Môc tiªu. - Gióp H biÕt kÓ tªn 1 sè vËt nhän s¾c trong nhµ cã thÓ g©y ®øt tay ch¶y m¸u. - X¸c ®Þnh 1 sè vËt trong nhµ cã thÓ g©y nãng, báng, ch¸y. - BiÕt sè ®iÖn tho¹i ®Ó b¸o cøu ho¶ (114). II.§å dïng III.C¸c ho¹t ®éng. a.Ho¹t ®éng 1. Quan s¸t. - Môc tiªu. BiÕt c¸ch phßng tr¸nh ®øt tay. - TiÕn hµnh: B­íc 1. Cho H quan s¸t tranh Sgk/30. - ChØ vµ nãi cho c¸c b¹n ë mçi h×nh ®ang lµm g×. - Dù kiÕn xem ®iÒu g× sÎ x¶y ra víi c¸c b¹n. - Khi dïng dao hoÆc ®å s¾c nhän, cÇn chó ý? - H th¶o luËn theo cÆp. B­íc 2. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. ®Khi ph¶i dïng dao hoÆc nh÷ng ®å dïng ®Ó vë vµ s¾c nhän cÇn ph¶i rÊt cÈn thËn ®Ó tr¸nh bÞ ®øt tay. - Nh÷ng ®å dïng kÓ trªn cÇn ®Ó xa tÇm tay trÎ em. b.Ho¹t ®éng 2. §ãng vai. - Môc tiªu. Nªn tr¸nh ch¬i gÇn löa, chÊt g©y ch¸y. - TiÕn hµnh. B­íc 1. Chia nhãm nhá. C¸c nhãm th¶o luËn ®ãng vai. Quan s¸t tranh Sgk/31. §ãng vai thÓ hiÖn lêi nãi phï hîp víi tõng t×nh huèng x¶y ra trong tõng tranh. B­íc 2. Cho c¸c nhãm tr×nh bµy. - G gîi ý. +Em cã suy nghÜ g× khi thÓ hiÖn vai cña m×nh? +NhËn xÐt c¸ch øng xö cña tõng vai diÔn. +nÕu lµem em cã c¸ch øng xö nµo kh¸c? +Em cã biÕt sè ®iÖn tho¹i gäi cøu ho¶ ë ®Þa ph­¬ng m×nh kh«ng. ®Kh«ng ®­îc ®Ó ®Ìn dÇu hoÆc c¸c vËt g©y ch¸y kh¸c trong mµn hay ®Ó gÇn nh÷ng ®å dïng dÔ b¾t löa. Nªn tr¸nh xa nh÷ng vËt vµ nh÷ng n¬i cã thÓ g©y báng vµ ch¸y. Khi sö dông c¸c ®å dïng ®iÖn ph¶I cËn thËn. Kh«ng sê vµo phÝch c¾m æ ®iÖn, d©y c¾m ®Ó phßng hë m¹ch ®iÖn chóng ta sÏ bÞ ®iÖn giËt. T×m mäi c¸ch ch¹y ra xa n¬i cã löa ch¸y, kªu cøu cÇn nhí sè ®iÖn tho¹i cøu ho¶ 114 ThÓ dôc Bµi 14. ThÓ dôc RLTTCB – trß ch¬i. I.Môc tiªu. - ¤n 1 sè ®éng t¸c thÓ dôc RLTTCB ®· häc. Yªu cÇu thùc hiÖn ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - Lµm quen víi trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc” Yªu cÇu biÕt tham gia vµo trß ch¬i ë møc ban ®Çu. II.§Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp, cßi. 2-4 l¸ cê. - KÎ s©n cho trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc” III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. 1.PhÇn më ®Çu (5-7’) -TËp hîp líp. - Phæ biÕn: - ¤n 1 sè ®éng t¸c RLTTCB. - Ch¬i trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc”. - Khëi ®éng - §øng vç tay vµ h¸t. - GiËm ch©n t¹i chç. -TËp hîp hµng däc, dãng hµng, nghiªm, nghØ -Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”. 2.PhÇn c¬ b¶n (20-25’). Néi dung Thêi gian Ph­¬ng ph¸p KiÓm tra: §øng ®­a ch©n sang ngang tay chèng h«ng «n phèi hîp 3-4’ 1-2 lÇn 2x4 nhÞp 2 tæ tËp theo sù ®iÒu khiÓn cña tæ tr­ëng. ¤n phèi hîp 1-2 lÇn 2x4 nhÞp 1.®­a 1 ch©n ra tr­íc, 2 tay chèng h«ng. 2. 2 tay chèng h«ng. 3. §­a ch©n ph¶i ra tr­íc, 2 tay chèng h«ng. 4. VÒ TTCB. Trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc” 9-10’ G phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i em sè 1 ch¹y nhanh qua cê. Trao kh¨n cho b¹n, em sè 2 ch¹y tiÕp ®éi nµo hÕt ng­êi -> th¾ng. Cho H ch¬i thö. 3.PhÇn kÕt thóc (5-7’) - §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t. -HÖ thèng bµi häc. -NhËn xÐt giê häc. §¹o ®øc Bµi 7. §I häc ®Òu vµ ®óng giê ( T2) I.Môc tiªu . - Gióp H biÕt Ých lîi cña viÖc ®i häc ®Òu vµ ®óng giê . H thùc hiÖn viÖc ®i häc ®Òu vµ ®óng giê II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn. Vë bµi tËp ®¹o ®øc III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.KiÓm tra . (15’) - §Ó ®i häc ®Òu vµ ®óng giê , chóng ta cÇn lµm g× ? - V× sao ph¶i ®i häc ®Òu vµ ®óng giê ? 2.D¹y bµi míi a.Ho¹t ®éng 1 . §ãng vai t×nh huèng bµi 4 - G ®äc néi dung tõng tranh bµi 4 /24 . H chia 2 nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn H ®ãng vai tr­íc líp C¶ líp nhËn xÐt - §i häc ®Òu vµ ®óng giê cã lîi g× ? -> §i häc ®Òu gióp c¸c em ®­îc nghe gi¶ng ®Çy ®ñ . b.Ho¹t ®éng 2 . Bµi 5 . - H quan s¸t tranh - G hái : em nghÜ g× vÒ c¸c b¹n trong tranh ? - H th¶o luËn theo cÆp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy . – NhËn xÐt -> Trêi m­a , c¸c b¹n vÉn ®éi mò , mÆc ¸o m­a , v­ît khã ®I häc c.Ho¹t ®éng 3 . Th¶o luËn nhãm - §i häc ®Òu cß lîi Ých g× ? Nghe gi¶ng ®Çy ®ñ - CÇn lµm g× ®Ó ®i häc ®Òu vµ ®óng giê ? Nhê bè mÑ ®Ó ®ång hå ? - ChØ nghØ häc khi nµo? NÕu nghØ cÇn : Khi èm viÕt giÊy phÐp lµm g×? - G ®äc cho H häc thuéc. Trß ngoan ®Õn líp ®óng giê §Òu ®Æn ®i häc, n¾ng m­a ng¹i g× ? -H h¸t bµi : Tíi líp, tíi tr­êng . 3.Cñng cè (5’) -§i häc ®Òu vµ ®óng giê gióp c¸c em häc tËp tèt , thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp cña m×nh . Tù nhiªn x· héi bµi 15:Líp häc I. Môc tiªu: Gióp H biÕt Líp häc lµ n¬i c¸c em ®Õn häc hµng ngµy. Nãi vÒ c¸c thµnh viªn cña líp häc vµ c¸c ®å dïng trong líp häc. Nãi ®îc tªn líp, c« gi¸o chñ nhiÖm vµ 1 sè b¹n cïng líp. NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i (ë møc ®é ®¬n gi¶n)®å dïng trong líp häc. KÝnh träng thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n vµ yªu quý líp häc cña m×nh. II. §å dïng d¹y häc: - Mét sè bé b×a, mçi bé gåm nhiÒu tÊm b×a nhá, mçi tÊm ghi tªn 1 ®å dïng trong líp häc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: *Giíi thiÖu bµi(2’) + C¸c em häc ë trêng nµo? Líp nµo? -> H«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ líp häc *H§ 1: Quan s¸t (12-15’) 1.Môc tiªu: BiÕt c¸c thµnh viªn cña líp häc vµ c¸c ®å dïng trong líp häc 2.C¸ch tiªn hµnh: a) B 1: - Chia nhãm 2 H vµ giao nhiÖm vô quan s¸t c¸c - H lµm viÖc theo h×nh ë trang 32,33 SGK, tr¶ lêi c©u hái sau: nhãm +Trong líp häc cã nh÷ng ai vµ nh÷ng thø g×? - C« gi¸o, c¸c b¹n vµ bµn ghÕ, b¶ng + Líp häc cña c¸c em gÇn gièng víi líp häc - H3 trong c¸c h×nh ®ã? + B¹n thÝch líp häc nµo trong c¸c h×nh ®ã? T¹i sao? b) B2: G gäi H tr¶ lêi tríc líp c)B3 : G vµ H th¶o luËn c©u hái: + KÓ tªn c« gi¸o,thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n cña m×nh. + Trong líp em thêng ch¬i víi ai? + Trong líp cña em cã nh÷ng thø g×? Chóng ®îc dïng ®Ó lµm g×? 3.G kÕt luËn: Líp häc nµo còng cã thÇy, c« gi¸o vµ H. Trong líp cã bµn ghÕ cho G vµ H, b¶ng, tñ ®å dïng, tranh ¶nh...ViÖc trang trÝ c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña tõng trêng. *H§ 2:Th¶o luËn theo cÆp (10’) 1.Môc tiªu: Giíi thiÖu vÒ líp häc cña m×nh. 2 .C¸ch tiÕn hµnh: a) B1: H th¶o vµ kÓ vÒ líp häc cña m×nh víi c¸c b¹n. b) B2: G gäi 1-2H kÓ vÒ líp häc tríc líp.. 3.KÕt luËn: - C¸c em cÇn nhí tªn líp ,tªn trêng cña m×nh. - Yªu quý líp häc cña m×nh v× ®ã lµ n¬i c¸c em ®Õn häc hµng ngµy víi thÇy c« vµ c¸c b¹n. *H§ 3: Trß ch¬i “Ai nhanh,ai ®óng” 1.Môc tiªu: NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®å dïng trong líp häc 2.C¸ch tiÕn hµnh: a) B1: + G ph¸t cho mçi nhãm 1 bé b×a - H lµm thµnh nhãm 2 ®äc l¹i tªn ®å dïng + G chia b¶ng thµnh c¸c cét däc t­¬ng øng víi sè nhãm. b)B2: + G nªu tªn ®å dïng theo yªu - H chän c¸c tÊm b×a ghi tªn ®å dïng G vµ d¸n lªn b¶ng -> Nhãm nµo nhanh vµ ®óng th× nhãm ®ã th¾ng cuéc. c) B3: G yªu cÇu H nhËn xÐt,®¸nh gi¸ sau mçi lît ch¬i.

File đính kèm:

  • doc11-15hong.doc
Giáo án liên quan