Giáo án Kĩ thuật Lớp 4 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Trương Văn Mạnh

*Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc điểm cách sử dụng kim

-cho hs quan sát hình 4 sgk

-cho hs quan sát mẫu các loại cỡ kim

? em hãu nêu cấu tạo của kim

 

? kim được làm bằng gì

Kim đc làm bằng kim loại mĩu kim săvs nhọn dần về phía mũi kim, đuôi kim khâu hơi dẹp, có lỗ để xâu chỉ.

-Cho hs quan sát hình 5a b c sgk

? Em hãy nêu cách sâu chỉ vào kim và vê nút chỉ

-Gv gọi hs lên bảng thực hiện cách sâu chỉ và vê nút chỉ.

? theo em nút chỉ có tác dụng gì

Gv gợi ý hs sgv -17

Gv thao tác đâm kim đã sâu chỉ nhưng chưa vê nút chỉ qua mặt vải và rút kim hs thấy được tác dụng của vê nút chỉ.

*Hoạt động 5:Hs thực hành sâu chỉ vào kim và vê nút vhỉ

Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs

- Cho hs thực hành sâu chỉ và vê nút chỉ

-gv chia nhom hs thực hành theo nhóm gv quan sát hướng dẫn hs làm bài

-Đánh giá kết quả học tập của hs

IV-NHẬN XÉT DẶN DÒ

-Nhận sét giờ học

-Về nhà đọc trước bài cắt vải theo đường vạch dấu

 

doc50 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 04/02/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 4 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Trương Văn Mạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øng loaïi chi tieát. b/ Laép töøng boä phaän: -Laép tay keùo H.2 SGK. GV cho HS quan saùt vaø hoûi: ?+Ñeå laép ñöôïc xe keùo, em caàn choïn chi tieát naøo, soá löôïng bao nhieâu? -GV tieán haønh laép tay keùo xe theo SGK. -Laép giaù ñôõ truïc baùnh xe H.3 SGK. ?+Theo em phaûi laép maáy giaù ñôõ truïc baùnh xe? -Laép thanh ñôõ giaù baùnh xe H.4 SGK. Hoûi: ? +Hai thanh chöõ U daøi ñöôïc laép vaøo haøng loã thöù maáy cuûa taám lôùn? -GV nhaän xeùt, boå sung cho hoaøn chænh -Laép thaønh xe vôùi mui xe H.5 SGK. Hoûi: ? +Ñeå laép mui xe duøng maáy boä oác vít? -GV laép theo caùc böôùc trong SGK. -Laép truïc baùnh xe H.6 SGK. Hoûi: ?+Döïa vaøo H.6, em haõy neâu thöù töï laép töøng chi tieát ? -GV goïi vaøi HS leân laép truïc baùnh xe. c/ Laép raùp xe noâi theo qui trình trong SGK . -GV raùp xe noâi theo qui trình trong SGK. -Goïi 1-2 HS leân laép . d/ GV höôùng daãn HS thaùo rôøi caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo hoäp. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -HS chuaån bò duïng cuï hoïc tieát sau -HS quan saùt vaät maãu. -5 boä phaän: tay keùo,thanh ñôõ , giaù baùnh xe, giaù ñôõ baùnh xe, - hai thanh thẳng 7 lỗ, 1 thanh chữ U dài Lắp hai giá đỡ trục bánh xe 1 tấm lớn và hai thanh chữ U dài phải lắp 4 bộ ốc vít - Trục bánh xe vòng hãm, bánh xe,vòng hãm. Hs lên bảng thực hiện ――――――――――――――――――――――――― Tuần 30 Ngày soạn:24/3/2012 Ngày giảng:thứ tư ngày 28/3/2012 BÀI 16: LẮP XE NÔI (Tiết 2) I- MỤC TIÊU - Hs biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe nôi - Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng quy trình kỹ thuật - Rènluyện tính cẩn thận an toàn lao động khi thực hiện lắp tháo các chi tiết của xe nôi. II- CHUẨN BỊ - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU a) Ổn định tổ chức lớp b) Vào bài mới Giới thiệu bài Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 25’ 4’ 1’ * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh laép xe noâi a/ HS choïn chi tieát -GV cho HS choïn ñuùng vaø ñuû chi tieát ñeå rieâng töøng loaïi vaøo naép hoäp. -GV kieåm tra giuùp ñôõ HS choïn ñuùng ñuû chi tieát ñeå laép xe noâi. b/ Laép töøng boä phaän -Goïi 1 HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -Cho HS quan saùt hình nhö laép xe noâi. -Khi HS thöïc haønh laép töøng boä phaän, GV löu yù: +Vò trí trong, ngoaøi cuûa caùc thanh. +Laép caùc thanh chöõ U daøi vaøo ñuùng haøng loã treân taám lôùn. +Vò trí taám nhoû vôùi taám chuõ U khi laép thaønh xe vaø mui xe. c/ Laép raùp xe noâi -GV nhaéc nhôû HS phaûi laép theo qui trình trong SGK, chuù yù vaên chaët caùc moái gheùp ñeå xe khoâng bò xoäc xeäch. -GV yeâu caàu HS khi raùp xong phaûi kieåm tra söï chuyeån ñoäng cuûa xe. -GV quan saùt theo doõi, caùc nhoùm ñeå uoán naén vaø chænh söûa. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm thöïc haønh: +Laép xe noâi ñuùng maãu vaø ñuùng quy trình. +Xe noâi laép chaéc chaén, khoâng bò xoäc xeäch. +Xe noâi chuyeån ñoäng ñöôïc. -GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Nhaéc nhôû HS thaùo caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo hoäp. 3.Nhaän xeùt- daën doø: - Nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập của học sinh. -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc baøi vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Laép ô tô tải”. Hs chọn cấc chi tiết Hs đọc phần ghi nhớ Hs thực hành Hs nhận xét đánh giá ――――――――――――――――――――――――― Tuần 31 Ngày soạn:31/3/2012 Ngày giảng:thứ tư ngày 4/4/2012 Bài 17: LẮP Ô TÔ TẢI ( Tiết 1) I- MỤC TIÊU -HS bieát choïn ñuùng vaø ñuû ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép oâ toâ taûi. -Laép ñöôïc töøng boä phaän vaø laép raùp oâ toâ taûi ñuùng kyõ thuaät, ñuùng quy trình. -Reøn tính caån thaän, an toaøn lao ñoäng khi thao taùc laép, thaùo caùc chi tieát cuûa oâ toâ taûi. II- CHUẨN BỊ -Maãu oâ toâ taûi ñaõ laép saün . -Boä laép gheùp moâ hình kyõ thuaät . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU a)Ổn định tổ chức lớp b) Vào bài mới Giới thiệu bài Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4’ 24’ 1’ * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu oâ toâ taûi laép saün . -Höôùng daãn HS quan saùt töøng boä phaän.Hoûi: +Ñeå laép ñöôïc oâ toâ taûi, caàn bao nhieâu boä phaän? -Neâu taùc duïng cuûa oâ toâ trong thöïc teá. * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. a/ GV höôùng daãn HS choïn caùc chi tieát theo SGK -GV cuøng HS goïi teân , soá löôïng vaø choïn töøng loaïi chi tieát theo baûng trong SGK vaø xeáp vaøo hoäp. b/ Laép töøng boä phaän -Laép giaù ñôõ truïc baùnh xe vaø saøn cabin H.2 SGK -Ñeå laép ñöôïc boä phaän naøy ta caàn phaûi laép maáy phaàn? -Laép cabin:cho HS quan saùt H.3 SGKvaø hoûi: + Em haõy neâu caùc böôùc laép cabin? -GV tieán haønh laép theo caùc böôùc trong SGK. -GV goïi HS leân laép caùc böôùc ñôn giaûn. -Laép thaønh sau cuûa thuøng xe vaø laép truïc baùnh xe H.5 SGK. Ñaây laø caùc boä phaän ñôn giaûn neân GV goïi HS leân laép. c/ Laép raùp xe oâ toâ taûi -GV cho HS laép theo qui trình trong SGK. -Kieåm tra söï chuyeån ñoäng cuûa xe. d/ GV höôùng daãn HS thöïc hieän thaùo rôøi caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo trong hoäp. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -HS chuaån bò duïng cuï hoïc tieát sau. HS quan saùt vaät maãu. -3 boä phaän : giaù ñôõ baùnh xe, saøn cabin, cabin, thaønh sau cuûa thuøng, truïc baùnh xe. -HS laøm. -2 phaàn. -Giaù ñôõ truïc baùnh xe, saøn cabin. -4 böôùc theo SGK. -HS theo doõi. -2 HS leân laép. -HS laép vaø nhaän xeùt. -HS thöïc hieän. -Caû lôùp. ――――――――――――――――――――――――― Tuần 32 Ngày soạn:7/4/2012 Ngày giảng:thứ tư ngày 11/4/2012 Bài 17: LẮP Ô TÔ TẢI ( Tiết 2) I- MỤC TIÊU -HS bieát choïn ñuùng vaø ñuû ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép oâ toâ taûi. -Laép ñöôïc töøng boä phaän vaø laép raùp oâ toâ taûi ñuùng kyõ thuaät, ñuùng quy trình. -Reøn tính caån thaän, an toaøn lao ñoäng khi thao taùc laép, thaùo caùc chi tieát cuûa oâ toâ taûi. II- CHUẨN BỊ -Boä laép gheùp moâ hình kyõ thuaät . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU a)Ổn định tổ chức lớp b) Vào bài mới Giới thiệu bài Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh laép oâ toâ taûi. a/ HS choïn chi tieát -HS choïn ñuùng vaø ñuû caùc chi tieát. -GV kieåm tra giuùp ñôõ HS choïn ñuùng ñuû chi tieát ñeå laép xe oâ toâ taûi. b/ Laép töøng boä phaän: -GV yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù. -GV yeâu caàu caùc em phaûi quan saùt kyõ noäi dung cuûa töøng böôùc laép raùp. -GV nhaéc nhôû HS caàn löu yù caùc ñieåm sau : +Khi laép saøn cabin, caàn chuù yù vò trí treân, döôùi cuûa taám chöõ L vôùi caùc thanh thaúng 7 loã, thanh chöõ U daøi. +Khi laép cabin chuù yù laép tuaàn töï theo thöù töï H.3a , 3b, 3c, 3d ñeå ñaûm baûo ñuùng qui trình. -GV quan saùt theo doõi, caùc nhoùm ñeå uoán naén vaø chænh söûa. c/ laép raùp xe oâ toâ taûi -GV cho HS laép raùp. -GV nhaéc HS khi laép caùc boä phaän phaûi chuù yù: +Chuù yù vò trí trong, ngoaøi cuûa boä phaän vôùi nhau. +Caùc moái gheùp phaûi vaën chaët ñeå xe khoâng bò xoäc xeäch. -GV theo doõi vaø uoán naén kòp thôøi nhöõng HS, nhoùm coøn luùng tuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh -GV neâu nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm thöïc haønh: +Laép ñuùng maãu vaø theo ñuùng qui trình. +OÂâ toâ taûi laép chaéc chaén, khoâng bò xoäc xeäch. +Xe chuyeån ñoäng ñöôïc. -GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Nhaéc HS thaùo caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo hoäp. 3.Nhaän xeùt- daën doø: - nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập của hs -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu,duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi“ Lắp ghép mô hình tự chọn”. HS choïn chi tieát. -HS ñoïc ghi nhôù SGK. -HS laøm caù nhaân, nhoùm. -HS laép raùp caùc böôùc trong SGK . -HS tröng baøy saûn phaåm. -HS döïa vaøo tieâu chuaån treân ñeå ñaùnh giaù saûn phaåm. -Caû lôùp. ――――――――――――――――――――――――― Tuần 33,34,35 Ngày soạn:14/4/2012 Ngày giảng:thứ tư ngày 18,25,3/4,5/2012 Bài 18: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (Tiết 1,2.3) I- MỤC TIÊU -Bieát teân goïivaø choïn ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép gheùp moâ hình töï choïn mang tính saùng taïo. -Laép ñöôïc töøng boä phaän vaø laép gheùp moâ hình töï choïn theo ñuùng kyõ thuaät, ñuùng quy trình. -Reøn luyeän tính caån thaän, kheùo leùo khi thao taùc thaùo, laép caùc chi tieát cuûa moâ hình. II- CHUẨN BỊ -Boä laép gheùp moâ hình kyõ thuaät . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU a) Ổn định tổ chức lớp b) Vào bài mới Giới thiệu bài Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoaït ñoâng 1:HS choïn moâ hình laép gheùp -GV cho HS töï choïn moät moâ hình laép gheùp. * Hoaït ñoäng 2:Choïn vaø kieåm tra caùc chi tieát -GV kieåm tra caùc chi tieát choïn ñuùng vaø ñuû cuûa HS. -Caùc chi tieát phaûi xeáp theo töøng loaïi vaøo naép hoäp. * Hoaït ñoäng 3:HS thöïc haønh laép raùp moâ hình ñaõ choïn -GV cho HS thöïc haønh laép gheùp moâ hình ñaõ choïn. +Laép töøng boä phaän. +Laép raùp moâ hình hoaøn chænh. * Hoaït ñoäng 4:Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu nhöõng tieâu chuaån ñaùnh gía saûn phaåm thöïc haønh: + Laép ñöôïc moâ hình töï choïn. + Laép ñuùng kó thuaät, ñuùng qui trình. + Laép moâ hình chaéc chaén, khoâng bò xoäc xeäch. -GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -GV nhaéc nhôû HS thaùo caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo hoäp. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt söï chuaån bò vaø tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp vaø kó naêng , söï kheùo leùo khi laép gheùp caùc moâ hình töï choïn cuûa HS. SGK hoaëc töï söu taàm. -HS choïn caùc chi tieát. -HS laép raùp moâ hình. -HS tröng baøy saûn phaåm. -HS döïa vaøo tieâu chuaån treân ñeå ñaùnh giaù saûn phaåm. -HS laéng nghe.

File đính kèm:

  • docki thuat 4.doc
Giáo án liên quan