Giáo án Hoạt động NGLL – Lớp 5 Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn giao lưu tìm hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân 22 – 12

Chủ đề UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

GIAO LƯU TÌM HIỂU VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22 – 12

I. Mục tiêu hoạt động:

- Giúp HS biết được ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22 – 12.

- Giáo dục các em lòng biết ơn đối với sự hi sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ và tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

II. Quy mô hoạt động:

Tổ chức theo lớp.

III. Tài liệu và phương tiện:

- Các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi, liên quan đến chủ đề cuộc giao lưu.

- Bảng, phấn màu kẻ ô chữ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động NGLL – Lớp 5 Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn giao lưu tìm hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân 22 – 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng 1 Chủ đề UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN GIAO LƯU TÌM HIỂU VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22 – 12 Mục tiêu hoạt động: Giúp HS biết được ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22 – 12. Giáo dục các em lòng biết ơn đối với sự hi sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ và tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Quy mô hoạt động: Tổ chức theo lớp. Tài liệu và phương tiện: Các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi, liên quan đến chủ đề cuộc giao lưu. Bảng, phấn màu kẻ ô chữ. Cờ hoặc chuông báo tín hiệu trả lời của các đội chơi. Các bước tiến hành: Bước 1: Chuẩn bị. GV phổ biến cho HS nắm được: Chủ đề của cuộc giao lưu. Hướng dẫn HS sưu tầm các tư liệu, bài thơ, bài hát, câu đố, tranh ảnh và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nội dung: Tìm hiểu các sử kiện lịch sử, các nhân vật anh hùng dân tộc, anh hùng cách mạng theo hình thức giải ô chữ Hình thức thi: Mỗi tổ cử ra một đội chơi gồm 3 người. Luật chơi: + Các đội thi sẽ lựa chọn 1 ô hàng ngang để trả lời theo hình thức vòng tròn tính điểm. + Các đội thi sẽ lựa chọn 1 ô hàng ngang để trả lời trong thời gian là 15 giây. + Sau khi MC đọc câu hỏi, đội nào có tín hiệu sẽ được trả lời trước. Nếu câu trả lời không đúng, cơ hội sẽ được dành cho đội còn lại. Nếu các đội còn lại không trả lời được thì câu hỏi đó dành cho khán giả. + Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Soạn câu hỏi, câu đố, và đáp án. Cử ban giám khảo 3-4 người. Chọn MC. Chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ để xen kẽ. Bước 2: Tổ chức cuộc thi. Ổn định tổ chức. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. Thông qua nội dung chương trình, các phần thi. Giới thiệu ban giám khảo. Phổ biến luật chơi, cách tính điểm. MC đọc các câu hỏi đã chuẩn bị tương ứng với các ô có trong hàng do các đội chơi chọn ô. Đan xen phần thi là một số tiết mục văn nghệ để thay đổi không khí. Bước 3: tổng kết và trao giải. Ban giám khảo tổng hợp điểm, đánh giá thái dộ các đội. Công bố kết quả. Đại diện các đội lên nhận giải. Các đại diện cho ý kiến. GV nhận xét chung. Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau. Ho¹t ®éng 2 GIAO LƯU VỚI CÁC CỰU CHIẾN BINH Ở ĐỊA PHƯƠNG 1. Mục tiêu hoạt động - Giúp HS hiểu sâu sắc thêm về phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ và những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. - Giáo dục các em lịng yêu quê hương, đất nước và tự hào về những truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 2. Quy mơ hoạt động Tỉ chøc theo toµn tr­êng. 3. Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn T­ liƯu vµ tranh ¶nh, b¶n ®å, s¬ ®å... vỊ c¸c trËn ®¸nh lín cđa Qu©n ®éi ta - Micro, loa, ampli... 4.C¸c b­íc tiÕn hµnh B­íc 1: ChuÈn bÞ * §èi víi GV - Th«ng b¸o cho c¶ líp vỊ néi dung buỉi nãi chuyƯn , thêi gian, ®Þa ®iĨm tỉ chøc - Chđ ®éng liªn hƯ víi cùu chiÕn binh tiªu biĨu hoỈc c¸n bé tuyªn huÊn t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ĩ nãi chuyƯn cho HS nghe. - §Þnh h­íng cho ®¹i biĨu chuÈn bÞ c¸c t­ liƯu, tranh ¶nh, s¬ ®å.. liªn quan ®Õn chđ ®Ị. - Yªu cÇu HS chuÈn bÞ mét sè c©u hái th¶o luËn liªn quan ®Õn chđ ®Ị - Chän ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh. - Ph©n c«ng trang trÝ - Ph©n c«ng phơ tr¸ch tỈng phÈm cho ®¹i biĨu cùu chiÕn binh. - Ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ. - Dù kiÕn ®¹i biĨu mêi. * §èi víi HS TÝch cùc, chđ ®éng tham gia c¸c nhiƯm vơ ®­ỵc ph©n c«ng. B­íc 2: TiÕn hµnh buỉi giao l­u - Tuyªn bè lÝ do - Nªu ch­¬ng tr×nh buỉi giao l­u. -Nghe ®¹i biĨu cùu chiÕn binh nãi chuyƯn vµ th¶o luËn. -Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh mêi HS nªu c©u hái, c¸c ®¹i biĨu cùu chiÕn binh tr¶ lêi. - BiĨu diƠn v¨n nghƯ B­íc 3: KÕt thĩc buỉi giao l­u - §¹i diƯn HS ph¸t biĨu ý kiÕn c¶m ¬n vµ tỈng hoa cho c¸c ®¹i biĨu - GV nhËn xÐt nh¾c nhë HS thi ®ua häc tËp tèt, rÌn luyƯn tèt, noi g­¬ng anh bé ®éi cơ Hå. - KÕt thĩc buỉi giao l­u.

File đính kèm:

  • docHDNGLL CHU DE 5.doc