Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 19: Các thế vận động trên chiến trường

I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC:

1. Về kiến thức: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.

 2. Về kỹ năng:- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.

 - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ: - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 19: Các thế vận động trên chiến trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 19 CÁC TƯ THẾ VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. Về kỹ năng:- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. Về thái độ: - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I- PHẦN MỞ ĐẦU: Thủ tục giảng dạy - Ổn định lớp: - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. - Kiểm tra bài cũ:động tác lê,bò -Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu: 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) II- PHẦN CƠ BẢN: CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG 5. Động tác trườn a. Trường hợp vận dụng Thường được vận dụng ơ nơi sát địch, dò gỡ mìn qua hàng rào của địch cần hạ thấp mục tiêu; khi cần vượt qua địa hình bằng phẳng; nơi vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm người nằm, hành động hết sức nhẹ nhàng. thận trọng. b. Động tác - Tư thế chuẩn bị: Người nằm sấp, súng đặt bên phải dọc theo thân người, đầu nòng súng hướng về trước và cao ngang đầu, hộp tiếp đạn quay ra ngoài, súng cách thân người từ 25 – 30cm. Hai tay gập lại khuỷu tay rộng hơn vai, hai bàn tay úp xuống đất để sát vào nhau dưới cằm hoặc hơi chếch về trước. Hai chân duỗi thẳng, gót chân duỗi thẳng tự nhiên - Khi tiến: Hai bàn tay đưa về trước khoảng 10 – 15cm, hai mũi bàn chân co về trước, dùng sức hai tay và hai mũi bàn chân nâng người lên, đẩy về phía trước, bụng và ngực lướt trên mặt đất, cằm gần sát đất, mắt quan sát mục tiêu. Cứ như vậy phối hợp chân tay để tiến, tiến 2 – 3 nhịp tay phải cầm ốp lóp tay nhấc súng lên đặt nhẹ xuống đất. - Chú ý: Bụng lướt trên mặt đất, không kéo súng, không đưa súng lên quá đầu. 6. Động tác vọt tiến a. Tr­êng hîp vËn dông Th­êng vËn dông qua n¬i ®Þa h×nh trèng tr¶i, khi ®Þch t¹m ng­ng ho¶ lùc. Vät tiÕn thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c t­ thÕ: ®øng, quú, n»m... ®ét nhiªn, bÊt ngê vät chay nhanh b. §éng t¸c * Vät tÕn ë t­ thÕ cao Khi ®ang ®i, ®øng, quú, ngåi... tay ph¶i x¸ch sóng, nÕu cã trang bÞ kh¸c th× ®eo sóng vµo sau l­ng, hai tay «m trang bÞ, ng­êi h¬i cói vÒ tr­íc, dïng søc cña hai ch©n bËt ng­êi vÒ tr­íc thµnh ch¹y nhanh. * Vät tiÕn ë t­ thÕ thÊp Khi ®ang n»m, bß, tr­ên... ng­êi h¬i nghiªng vÒ bªn tr¸i, ch©n tr¸i co ngang th¾t l­ng, ch©n ph¶i duçi th¼ng tù nhiªn, tay ph¶i chuyÓn sóng chuyÓn sóng hoÆc trang bÞ däc theo th©n ng­êi, dïng søc cña mét tay vµ hai ch©n ®Èy ng­êi bËt dËy, ®ét nhiªn vôt ch¹y. * Vät tiÕn vËn dông Tay ph¶i cÇm sóng hai tay chèng tr­íc ngùc dung hai tay vµ hai ch©n n©n ng­êi lªn, ®ång thêi ch©n ph¶i b­íc nhanh vÒ tr­íc thanh t­ thÕ ch¹y nhanh. Qu¸ tr×nh v©n ®éng chuyÓn sóng thµnh t­ thÕ s½n sµng chiÕn ®Êu. * Chó ý Tr­íc khi vät tiÕn nÕu ®Þch ®ang theo dâi th× ph¶i di chuyÓn sang ph¶i hoÆc sang tr¸i råi míi vät tiÕn. 7. §éng t¸c dõng l¹i - Dõng l¹i khi ®ang vät tiÕn ®Ó lîi dông ®Þa h×nh, ®Ó b¾n... tuú theo ®Þa h×nh vµ t×nh h×nh ®Þch cã thÓ dõng l¹i ë t­ thÕ cao hay thÊp. §éng t¸c dõng l¹i hµnh ®éng ph¶i thËt nhanh chãng Chó ý: Khi dõng l¹i, ph¶i dõng l¹i c¸ch bªn trai hoÆc bªn ph¶i vËt lîi dông tõ 3 – 5m quan s¸t c¬ ®éng råi míi c¬ ®éng vµo vËt lîi dông. 30 P 10’ 10’ GV giảng giải, phân tích Đội hình giảng giải: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) * Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Người dạy thực hiện theo 3 bước: + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác. + Bước 2: Làm chậm phân tích từng cử động. + Bước 3: Làm tổng hợp có khẩu lệnh. - Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€€€ Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện nội dung động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (theo qui định của giáo viên). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai và duy trì luyện tập. - Giáo viên theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh. III/ kết thúc: Củng cố: - Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các tiểu đội còn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp. - Giáo viên chốt lại những động tác đúng, sai. - Luyện tập và xem bài trước ở nhà. - Thực hiện nghi thức xuống lớp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 19.doc