Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 14: Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân

I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC:

- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN.

 - Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.

 - Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.

II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 14: Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 14 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: - Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. - Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội. - Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: Vị trí , chức năng của sĩ quan QĐNDVN? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) I- LUẬT SĨ QUAN QĐNDVN: b. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí đội ngũ sĩ quan - Đội ngũ sĩ quan do Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước - Sự quản lí thống nhất của Chính phủ ; chỉ huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. c. Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan - Công dân nước CHXHCNVN có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi đời. - Có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự. d. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ 30 P Nguồn bổ sung - Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội; - Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ ; - Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân stheo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ; - Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phụcc vụ trong quân đội đã được đào tạo.bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ; - Sĩ quan dự bị III/ Keát thuùc Cuûng coá : Nhắc lại trọng tâm của bài - Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 14.doc