Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học kì 2

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

 - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

 - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giaó viên:

 - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội ngũ tiểu đội, trung đội.

 - Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu.

 2. Học sinh:

 - Đọc bài 1 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 - Ổn định lớp:

 - Kiểm tra sĩ số, trang thiết bị. quy định thao trường bãi tập.

 - Giới thiệu nội dung mới: 2Phút

 Bài này đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10 và đã được luyện tập trong chương trình lớp 11. Do vậy trong chương trình lớp 12 tập trung vào luyện tập để thuần thục động tác tập hợp đội ngũ tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng, nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường,

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h. - Vai trò và mục đích công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một thế trận của chiến tranh nhân dân trên mặt đất đối với không phận, nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập tiến công đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản nhân dân. Rút kinh nghiệm Duyệt của tổ trưởng Tuần: 230;Tiết: 30 Lê Thúy Trịnh Tuần: 32: tiết: 32 BÀI 9 : TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. - Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học. - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết. 2. Học sinh: - Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: + ? Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay ( 2HS ). -3. Giới thiệu nội dung mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản * An ninh quốc gia là gí ? - Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. - Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại... Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia? - Bảo vệ: + Chế độ chính trị. + An ninh về tư tưởng văn hóa. + An ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại. + Bí mật nhà nước. + Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA: 1. Bảo vệ an ninh quốc gia - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia: - Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. - Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết dân tộc. - Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác. - Bảo vệ bí mật Nhà nước. - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm. 4. CỦNG CỐ. DẶN DÒ: + An ninh là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. + Phải bảo vệ những thành quả đã đạt được. - Câu hỏi ôn tập: + An ninh quốc gia? + Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia? - Xem trước bài, Phần 3 “ Nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. Rút kinh nghiệm Duyệt của tổ trưởng Tuần: 32;Tiết: 32 Lê Thúy Trịnh Tuần: 33: tiết: 33 BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. - Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an nin quốc gia. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học. - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết. 2. Học sinh: - Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: + Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ? Giới thiệu nội dung mới: Hoạt động GV Nội dung - Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia gồm vào các mặt nào? chủ yếu như: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; kinh tế; văn hoá, tư tưởng; dân tộc; tôn giáo; biên giới; thông tin - Giáo viên gợi ý và trao đổi với HS những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Trình bày về vị trí nội dung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Đây là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. - Chống lạm phát - di tích lịch sử, phong tục - Tôn trọng quyền công dân - Tránh lợi dụng tôn giáo làm chuyện phi pháp. - Tôn trọng chủ quyền biên giới. - Thông tin liên lạc, thông tin đại chúng. 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng. - Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước. - Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài. - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn,đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá. b. Bảo vệ an ninh kinh tế - Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường. - Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh. c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng - Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng. - Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc. - Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ. d. Bảo vệ an ninh dân tộc - Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc. - Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc. e. Bảo vệ an ninh tôn giáo - Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng. - Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo. - Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. g. Bảo vệ an ninh biên giới - Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trên biển. - Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới. h. Bảo vệ an ninh thông tin - Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật. - Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước. - Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng. 4. CỦNG CỐ DẶN DÒ:: - Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia gồm vào các mặt chủ yếu như: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; kinh tế; văn hoá, tư tưởng; dân tộc; tôn giáo; biên giới; thông tin - Xem trước bài phần II “ Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. Rút kinh nghiệm Duyệt của tổ trưởng Tuần: 33;Tiết:33 Lê Thúy Trịnh Tuần: 34: tiết: 34 BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 2. Về kỹ năng: - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Về thái độ: - Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an nin quốc gia. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học. - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết. 2. Học sinh: - Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: + Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia ? 3. Giới thiệu nội dung mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cơ bản Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề sau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới như thế nào?. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia?. 3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC: 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới - Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này. - Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. - Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không. - Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại. - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện. - Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc - Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái. - Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu. - Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm. - Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 4.CỦNG CỐ DẶN DÒ: - là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kì mới; Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia; Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. - Ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Rút kinh nghiệm Duyệt của tổ trưởng Tuần: 34;Tiết:34 Lê Thúy Trịnh TUẦN 35, TIẾT 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II (THỰC HÀNH)

File đính kèm:

  • docQP AN 12 HOC KI II.doc
Giáo án liên quan