Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 28, Bài 8: Công tác phòng không nhân dân

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:

- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.

2. Kü n¨ng:

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.

3. Th¸i ®é:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.

- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.

II. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết.

2. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 7 trong SGK.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

- Ổn định lớp:

 - Kiểm tra bài cũ:

 + Trách nhiệm của học sinh đối với luật sĩ quan Quân đội và Công an? (2HS )

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 28, Bài 8: Công tác phòng không nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt PPCT: 28 Ngµy so¹n: // Ngµy gi¶ng: // BµI 8 CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN (tiÕt 1: I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c phßng kh«ng nh©n d©n ) Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không. 2. Kü n¨ng: - Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không. 3. Th¸i ®é: - Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân. - Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học. - Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết. 2. Häc sinh: - §äc tr­íc bµi 7 trong SGK. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - Ổn định lớp: - Kiểm tra bài cũ: + Trách nhiệm của học sinh đối với luật sĩ quan Quân đội và Công an? (2HS ) - Giới thiệu nội dung mới: + Âm mưu đánh phá đất nước ta, địch dùng nhiều mặt quân sự tiến công: đánh trên đất liền, đánh dưới biển và cả vùng trời. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “ Công tác phòng không nhân dân ”. Ho¹t ®éng 1; Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân; Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh ? Công tác phòng không nhân dân là gì. ? Công tác phòng không nhân dân do ai tiến hành. ? Mục đích của công tác phòng không nhân dân là gì. Giới thiệu hình ảnh, qua phim tư liệu về không quan của địch đánh phá miền Bắc. GV bổ xung : Phá hoại tiềm lực kinh tế , quốc phòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn (miền Bắc) cho tiền tuyến (miền Nam). - Giới thiệu hình ảnh, phim tư liệu để HS quan sát hiểu rõ hơn. 200PX-SAM và cao xạ 1. Khái niệm chung về phòng không nhân dân: - Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hoả lực bằng đường không của địch. - Do đông đảo quần chúng tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành thống nhất tập chung của nhà nước, được tổ chức chu đáo, luyện tập, diễn tập thuần thục. - Bảo đảm an toàn cho nhân dân, Bảo đảm lực lượng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, giảm thiệt hại về người và tài sản do tiến công bằng đường không của địch gây ra, giữ vững sản xuất đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. K HS nghe quan sát Pháo đài bay B-52 của Không lực Hoa Kỳ 2. Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân : a. Âm mưu của địch tién hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (2964-1972). b. Những chủ chương biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. c. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trog thời kỳ mới. $ HS nghiên cứu trong SGK $ HS nghe, quan sát 3. §¸nh gi¸: - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña HS. 4. DÆn dß: - Häc bµi cò nghiªn cøu tr­íc phÇn II (SGK).

File đính kèm:

  • docTiet. 28.doc