Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 21

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

* Về kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

* Về kỹ năng: Phát huy tinh thần, ý chí kiên cường và đoàn kết dân tộc.

* Về ý thức:

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.

- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xd và bảo vệ tổ quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung:

I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên

2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I – TK X)

3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X-TK XIX)

4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực đân nửa phong kiến

5- Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954

6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öï qua 4 böôùc. Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng doïc : Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng doïc taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc. 5) Ñoäng taùc tieán, luøi : Khaåu leänh: “ Tieán (luøi) x böôùc – böôùc ” coù döï leänh vaø ñoäng leänh. 6) Ñoäng taùc qua phaûi, qua traùi : Khaåu leänh : “qua phaûi (qua traùi) x böôùc – böôùc” co leänh vaø ñoäng leänh. 7) Giaõn ñoäi hình haøng ngang : Khaåu leänh : “Giaõn caùch x böôùc nhìn beân phaûi (traùi) - thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh. 8) Thu ñoäi hình haøng ngang : Khaåu leänh : “Veà vò trí nhìn beân phaûi (traùi) – thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh. 9) Giaõn ñoäi hình haøng doïc : Khaåu leänh : “Giaõn ñoäi hình x böôùc nhìn tröôùc – thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh. 10) Thu ñoäi hình haøng doïc :- Khaåu leänh : “Veà vò trí nhìn tröôùc – thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh. 11) Ñoäng taùc ra khoûi haøng, veà vò trí: -Khaåu leänh “Ñoàng chí (soá) ra khoûi haøng”, “Veà vò trí”. 12) Toå chöùc oân luyeän : Caùc ñoäng taùc : Taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng ngang, taäp hôïp tieåu ñoäi 2 haøng ngang, taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng doïc, taäp hôïp tieåu ñoäi 2 haøng doïc, ñoäng taùc tieán, ñoäng taùc luøi, ñoäng taùc qua phaûi, ñoäng taùc qua traùi, ñoäng taùc giaõn ñoäi hình haøng ngang, ñoäng taùc giaõn ñoäi hình haøng doïc, ñoäng taùc ra khoûi haøng, ñoäng taùc veà vò trí. + GV phoå bieán noäi dung caùc ñoäng taùc, ñieàu khieån vaø hoâ cho HS taäp + H/S Laéng nghe, quan saùt, thöïc hieän noäi dung caùc ñoäng taùc cuûa GV ñeà ra. + Luyeän taäp : Ñoàng loaït, phaân nhoùm + GV : Môøi 1 tieåu ñoäi ra thöïc hieän 11 noäi dung ñaõ taäp. + GV: Phaân coâng chia 4 tieåu ñoäi taäp luyeän 4 vò trí + Tieåu ñoäi tröôûng tröïc tieáp quaûn lyù caùc thaønh vieân trong toå, ñieàu khieån cho toå taäp luyeän giôùi söï giaùm saùt cuûa GV. + Thöù töï caùc thaønh vieân trong toå leân thöïc hieän caùc ñoäng taùc do giaùo vieân ñeà ra. Giaùo án, saùch GDQP vaø AN lôùp 10 – coøi Ngày soạn: Baøi 4: ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TIẾT 20: Taäp hôïp trung ñoäi 1 haøng ngang - Taäp hôïp trung ñoäi 2 haøng ngang Taäp hôïp trung ñoäi 3 haøng ngang . Phaàn I : YÙ ñònh baøi giaûng I. Muïc ñich vaø yeâu caàu: - - - Giuùp H/S naém vaø thöc hieän ñöôïc caùc böôùc taäp hôïp ñoäi nguõ tieåu ñoäi. laøm cô sôû hoïc taäp taïi tröôøng vaø vaän duïng trong huaán luyeän sau naøy - Thöïc hieän ñuùng thöù töï caùc böôùc taäp hôïp , taùc phong chính quy, khaåu leänh to roõ II. Noäi dung vaø troïng taâm: + Noäi dung: - Ñoäi nguõ ñôn vò trung ñoäi + Troïng taâm - Tập hợp trungđñoäi 1,2,3 haøng ngang III. Toå chöùc vaø phöông phaùp + Toå chöùc: - Laáy ñoäi hình lôùp laøm hình khoái ñeå giôùi thieäu, toå chöùc taäp luyeän + Phöông phaùp:GV - thuyeát trình ,giaûng giaûi, tranh veõ, keát hôïp thò phaïm ñoäng taùc . H/S: - Chuù yù quan saùt naém chaéùc ñoäng taùc ñeåû thöïc hieän IV. Ñòa ñieåm – thôøi gian - Ñòa ñieåm: saân boùng ñaù - Thôøi gian: 45 phuùt V. Vaät chaát : Saùch quoác phoøng vaø an ninh lôùp 10, coøi Phaàn II: Thöïc haønh baøi giaûng. I.Toå chöùc baøi giaûng : 5 phuùt 1.Xaùc ñònh vò trí taäp hôïp: Lôùp tröôûng taäp hôïp 4 haøng ngang, kieåm tra quaân soá, trang phuïc, chænh ñoán haøng nguõ vaø baùo caùo 2.Phoå bieán quy ñònh : - Chuù yù quan saùt vaø thöïc haønh toát caùc noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc - Quy öôùc taäp luyeän: 1 hoài coøi baét ñaàu taäp, 2 hoài coøi ñoåi noäi dung taäp ,3 hoài coøi döøng taäp veà vò trí taäp trung II.Thöïc haønh giaûng baøi : 35 phuùt Noäi dung vaø thôøi gian Phöông phaùp Vaät chaát II. ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TRUNG ÑOÂÄI *Vaán ñeà huaán luyeän 1: Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang. + YÙ nghóa: Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang thöôøng duøng trong hoïc taäp sinh hoaït, haï meänh leänh, kieåm tra quaân soá, khaùm suùng, giaù suùng . Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang ñöôïc thöïc hieân qua 4 böôùc. 3 2 1 5 – 8 böôùc - B1 : Taäp hôïp. Khaåu leänh : “Trung trung x thaønh 1 haøng ngang taäp hôïp”, coù DL vaø ÑL - B2 : Ñieåm soá : Khaåu leänh : “Ñieåm soá ” khoâng coù DL. - B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn beân phaûi thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL - B4 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL. *Vaán ñeà huaán luyeän 2: Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng ngang : + YÙ nghóa : Thöù töï caùc böôùc taäp hôïp ñoäi hình cuûa trung ñoäi vaø caùc chieán syõ cô baûn nhö taäp hôïp tieåu ñoäi 2 haøng ngang. Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng ngang ñöôïc thöïc hieân qua 3 böôùc. 5 – 8 böôùc 3 2 1 - B1 : Taäp hôïp : Khaåu leänh : “Trung ñoäi x thaønh 2 haøng ngang - taäp hôïp” coù coù DL vaø ÑL - B2 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn beân phaûi thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL - B3 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL *Vaán ñeà huaán luyeän 3: Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng ngang : + YÙ nghóa : Thöù töï caùc böôùc taäp hôïp ñoäi hình cuûa trung ñoäi tröôûng vaø caùn boä, chieán syõ trong trung ñoäi cô baûn nhö taäp hôïp ñoäi hình trung doäi 2 haøng ngang, chæ theâm böôùc ñieåm soá . 3 5 – 8 böôùc 1 2 - B1 : Taäp hôïp. Khaåu leänh : “Trung trung x thaønh 3 haøng ngang - taäp hôïp”, coù DL vaø ÑL - B2 : Ñieåm soá : Khaåu leänh : “Ñieåm soá ” khoâng coù DL - B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn beân phaûi thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL - B4 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL +GV neâu ñoäng taùc -Neâu yù nghóa ñoäi hình trung ñoäi 1, 2, 3 haønh ngang. -laáy 2 tieåu ñoäi leân ñeå thöïc hieän. -GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm trung ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy -Phaân tích khaåu leänh -Thöïc hieän theo 3 böôùc - Böôùc 1 (laøm nhanh khoâng phaân tích) - Böôùc 2 (laøm chaäm coù phaân tích) -Böôùc 3 (laøm toång hôïp ) +H/S Laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc +Taäp luyeän: - Theo ñôn vò trung ñoäi, trung ñoäi tröôûng ñieàu khieån, sau ñoù laàn tieåu ñoäi tröôûng caùc tieåu ñoäi vaø chieán syõ trong trung ñoäi leân thöïc hieän. Giaùo án, saùch GDQP vaø AN lôùp 10 – coøi Ngày soạn: Baøi 4: ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TIẾT 21: Taäp hôïp trung ñoäi 1 haøng doïc - Taäp hôïp trung ñoäi 2 haøng doïc Taäp hôïp trung ñoäi 3 haøng doïc . Phaàn I : YÙ ñònh baøi giaûng I. Muïc ñich vaø yeâu caàu: - Giuùp H/S naém vaø thöc hieän ñöôïc caùc böôùc taäp hôïp ñoäi nguõ trung ñoäi1, 2,3 haøng doïc, laøm cô sôû hoïc taäp taïi tröôøng vaø vaän duïng trong huaán luyeän sau naøy - Thöïc hieän ñuùng thöù töï caùc böôùc taäp hôïp , taùc phong chính quy, khaåu leänh to roõ II. Noäi dung vaø troïng taâm + Noäi dung: - Ñoäi nguõ ñôn vò trung ñoäi + Troïng taâm - Taäp hôïp trung ñoäi 1, 2, 3 haøng doïc III. Toå chöùc vaø phöông phaùp + Toå chöùc: - Laáy ñoäi hình lôùp laøm hình khoái ñeå giôùi thieäu, toå chöùc taäp luyeän theo + Phöông phaùp:GV - thuyeát trình ,giaûng giaûi, tranh veõ,keát hôïp thò phaïm ñoäng taùc H/S: - Chuù yù quan saùt naém chaéùc ñoäng taùc IV. Ñòa ñieåm – thôøi gian - Ñòa ñieåm: saân boùng ñaù - Thôøi gian: 45 phuùt V. Vaät chaát : Saùch quoác phoøng vaø an ninh lôùp 10, coøi Phaàn II: Thöïc haønh baøi giaûng. I.Toå chöùc baøi giaûng : 5 phuùt 1.Xaùc ñònh vò trí taäp hôïp: Lôùp tröôûng taäp hôïp 4 haøng ngang, kieåm tra quaân soá, trang phuïc, chænh ñoán haøng nguõ vaø baùo caùo 2.Phoå bieán quy ñònh : - Chuù yù quan saùt vaø thöïc haønh toát 6 noäi dung yeâu caàu cuûa baøi taäp - Quy öôùc taäp luyeän: 1 hoài coøi baét ñaàu taäp, 2 hoài coøi ñoåi noäi dung taäp ,3 hoài coøi döøng taäp veà vò trí taäp trung II.Thöïc haønh giaûng baøi : 35 phuùt Noäi dung vaø thôøi gian Phöông phaùp Vaät chaát II. ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TRUNG ÑOÂÄI *Vaán ñeà huaán luyeän 1: Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng doïc. + YÙ nghóa: Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang thöôøng duøng trong haønh quaân ñeå di chuyeån ñoäi hình ñöôïc nhanh choùng, thuaän tieän vaø thoáng nhaát. Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng doïc ñöôïc thöïc hieân qua 4 böôùc. - B1 : Taäp hôïp. Khaåu leänh : “Trung trung x thaønh 1 haøng doïc - taäp hôïp”, coù DL vaø ÑL. - B2 : Ñieåm soá : Khaåu leänh: “Ñieåm soá ” khoâng coù DL - B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn tröôùc thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL - B4 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL *Vaán ñeà huaán luyeän 2: Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng doïc: + YÙ nghóa : Thöù töï caùc böôùc taäp hôïp ñoäi hình cuûa trung ñoäi vaø caùn boä, chieán syõ cô baûn nhö taäp hôïp trung ñoäi 1 haøng doïc. Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng doïc ñöôïc thöïc hieân qua 3 böôùc. - B1 : Taäp hôïp : Khaåu leänh : “Trung ñoäi x Thaønh 2 haøng doïc - taäp hôïp” coù DL vaø ÑL. - B2 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn tröôùc 1 2 3 5 – 8 böôùc 5 – 8 bước 1 2 3 thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL. - B3 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL. *Vaán ñeà huaán luyeän 3: Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng doïc : + YÙ nghóa : Thöù töï caùc böôùc taäp hôïp ñoäi hình cuûa trung ñoäi tröôûng vaø caùn boä, chieán syõ trong trung ñoäi cô baûn nhö taäp hôïp ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng doïc. 1 5 – 8 böôùc 3 2 - B1 : Taäp hôïp. Khaåu leänh : “Trung trung x thaønh 3 haøng doïc - taäp hôïp”, coù DL vaø ÑL. - B2 : Ñieåm soá : Khaåu leänh : “Ñieåm soá ” khoâng coù DL - B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh : “Nhìn tröôùc thaúngthoâi” coù DL vaø ÑL - B4 : Giaûi taùn: KL “Giaûi taùn” khoâng coù DL +GV neâu ñoäng taùc -Neâu yù nghóa ñoäi hình trung ñoäi 1, 2, 3 haønh doïc. -laáy 2 tieåu ñoäi leân ñeå thöïc hieän. -GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm trung ñoäi tröôûng vöøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy -Phaân tích khaåu leänh -Thöïc hieän theo 3 böôùc - Böôùc 1 (laøm nhanh khoâng phaân tích) - Böôùc 2 (laøm chaäm coù phaân tích) -Böôùc 3 (laøm toång hôïp ) +H/S Laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc +Taäp luyeän: - Theo ñôn vò trung ñoäi, trung ñoäi tröôûng ñieàu khieån, sau ñoù laàn tieåu ñoäi tröôûng caùc tieåu ñoäi vaø chieán syõ trong trung ñoäi leân thöïc hieän. Giaùo án, saùch GDQP vaø AN lôùp 10 – coøi

File đính kèm:

  • docGIAO AN GDQP LOP 10MOI.doc