Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Phạm Quốc Đạt

1/ Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên

a/. cuộc kháng chiến chống quân tần TK III trước công nguyên (khoảng năm 214-208).

· Nhân dân âu việt và lạc việt trên địa ban văn lang do vua hùng và thục phán lãnh đạo đánh bại 50 vạn quân (50 nghìn quân) do tướng đồ thư chỉ huy ( Tướng đồ thư bị giết).

b/. Đánh quân triệu đà TK II trước công nguyên (khoảng năm 184 - 179).

· Thời này nhân dân âu lạc do An Dương Vương Lãnh đạo (Xây thành cổ loa, chế nỏ liên châu để đánh giặc).

· An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác mắc mưu giặc ( chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy).

· Đất nước ta rơi vào thảm họa hơn 1000 năm bị phong kiến trung hoa đô hộ (Thời kỳ bắc thuộc).

2/ cuộc chiến tranh giàng độc lập từ (TK I TK X).

Dưới ách thống trị của chính quyền đô hộ (nhà Triệu, nhà Hán, nhà Lương, nhà Tùy, nhà Đường , ND ta đã quyết giữ gìn bản sắc DT và đã đứng lên đt giành độc lập DT.

Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của:

· Hai bà Trưng năm 40 lật đổ nền thống trị của nhà Đông Hán giàng được độc lập dân tộc trong 3 năm.

· Bà Triệu thị trinh năm 248 chống nhà ngô.

 

doc69 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Phạm Quốc Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửụứng naùn nhaõn bao giụứ cuừng ngửứng thụỷ trửụực roài ngửứng tim sau. c. Caỏp cửựu ban ủaàu vaứ ủeà phoứng * Caỏp cửựu ban ủaàu - ẹaởt naùn nhaõn naốm ngay ngaộn taùi nụi thoaựng khớ, yeõn túnh, traựnh taọp trung ủoõng ngửụứi, keõ goỏi (hoaởc chaờn, maứn) dửụựi vai cho ủaàu hụi ngửỷa ra sau. - Lau chuứi ủaỏt, caựt, ủụứm daừi (neỏu coự) ụỷ muừi, mieọng ủeồ khai thoõng ủửụứng thụỷ. - Cụỷi cuực aựo, quaàn, nụựi daõy lửng ủeồ maựu deó lửu thoõng. - Xoa boựp leõn cụ theồ, taựt vaứo maự, giaọt toực mai, neỏu coự ủieàu kieọn cho ngửỷi a-moõ-ni-aộc, daỏm, hoaởc ủoỏt boà keỏt thoồi nheù cho khoựi bay vaứo hai loó muừi ủeồ kớch thớch, neỏu naùn nhaõn haột hụi ủửụùc seừ tổnh. - Neỏu naùn nhaõn ủaừ tổnh, chaõn tay laùnh coự theồ duứng nửụực gửứng tửụi, nửụực toỷi hoứa vụựi rửụùu vaứ nửụực laừ ủun soõi cho uoỏng. - Neỏu naùn nhaõn chửa tổnh, nhanh choựng kieồm tra ủed63 phaựt hieọn sụựm daỏu hieọu ngửứng thụỷ, ngửứng tim nhử : + Voó nheù vaứo ngửụứi neõu naùn nhaõn khoõng coự phaỷn ửựng gỡ laứ maỏt tri giaực, caỷm giaực vaứ vaọn ủoọng. + Aựp maự vaứo muừi, mieọng naùn nhaõn, nhỡn xuoõi xuoỏng ngửùc neỏu thaỏy loàng ngửùc, buùng khoõng phaọp phoàng, tai muừi, mieọng khoõng coự hụi aỏp, coự theồ thụỷ raỏt yeỏu hoaởc ủaừ ngửứng thụỷ. + Baột ngay maùch beùn (hoaởc maùch caỷnh) khoõng thaỏy maùch ủaọp, coự theồ ủaừ ngửứng tim (thụứi gian kieồm tra khoõng ủửụùc keựo daứi quaự 1 phuựt). - Neỏu xaực ủũnh naùn nhaõn ủaừ ngửứng thụỷ, ngửứng tim, caàn tieỏn haứnh ngay bieọn phaựp : thoồi ngaùt vaứ eựp tim ngoaứi loàng ngửùc, cửự thoồi ngaùt 1 laàn, eựp tim 5 laàn (neỏu coự 2 ngửụứi laứm) hoaởc thoồi ngaùt 2 laàn, eựp tim 15 laàn (neỏu chổ coự 1 ngửụứi laứm), phaỷi laứm khaồn trửụng, lieõn tuùc, kieõn trỡ, khi naứo naùn nhaõn tửù thụỷ ủửụùc, tim ủaọp laùi mụựi dửứng. * ẹeà phoứng - Phaỷi baỷo ủaỷm an toaứn, khoõng ủeồ xaỷy ra tai naùn trong quaự trỡnh lao ủoọng, luyeọn taọp. - Phaỷi duy trỡ ủeàu ủaởn cheỏ ủoọ laứm vieọc, nghổ ngụi, traựnh laứm vieọc caờng thaỳng, quaự sửực. - Phaỷi reứn luyeọn sửực khoỷe thửụứng xuyeõn, neõn reứn luyeọn tửứ thaỏp ủeỏn cao, tửứ deó ủeỏn khoự, taùo cho cụ theồ coự theõm khaỷ naờng thớch ửựng daàn vụựi moùi ủieàu kieọn cuỷa moõi trửụứng. 5. Ngoọ ủoọc thửực aờn a. ẹaùi cửụng Ngoọ ủoọc thửực aờn raỏt hay gaởp ụỷ nhửừng nửụực ngheứo, chaọp phaựt trieồn vaứ caực nửụực nhieọt ủụựi. Do nhieàu nguyeõn nhaõn khaực nhau nhử : + Aờn phaỷi nguoàn thửùc phaồm ủaừ bũ nhieóm khuaồn : thửực aờn oõi, thiu, thũt soỏng, taựi, thũt hoọp hoỷng, rau soỏng, hoa quaỷ, nguoàn nửụực bũ oõ nhieóm, khoõng ủửụùc xửỷ lớ kú trong quaự trỡnh cheỏ bieỏn thửực aờn. + Aờn phaỷi nguoàn thửùc phaồm coự chửựa saỹn chaỏt ủoọc : naỏm ủoọc, saộn + Aờn phaỷi moọt soỏ thửùc phaồm deó gaõy dũ ửựng tuứy thuoọc cụ ủũa tửứng ngửụứi : toõm, cua, dửựa ễÛ nửụực ta, thửụứng xaỷy ra vaứo muứa heứ, gaõy neõn nhửừng vuù dũch nhoỷ, taỷn phaựt, coự lieõn quan ủeỏn caực taọp theồ : ẹụn vũ boọ ủoọi, nhaứ treỷ, moọt gia ủỡnh hoaởc moọt soỏ gia ủỡnh trong cuứng thoõn, xoựm cuừng coự khi gaõy thaứnh vuù dũch lụựn do moõi trửụứng bũ oõ nhieóm naởng. b. Trieọu chửựng - Ngửụứi bũ nhieóm ủoọc thửực aờn thửụứng xuaỏt hieọn vụựi ba hoọi chửựng ủieồn hỡnh laứ : + Hoọi chửựng nhieồm khuaồn, nhieồm ủoọc : soỏt 38-39o C, coự reựt run, nhửực ủaàu, meọt moỷi, coự khi meõ saỷng, co giaọt, hoõn meõ. + Hoọi chửựng vieõm caỏp ủửụứng tieõu hoựa : ủau buùng vuứng quanh roỏn, ủoõi khi lan toỷa khaộp oồ buùng, ủau quaởn buùng. Buoàn noõn, noõn nhieàu laàn trong ngaứy, noõn ra nửụực laón thửực aờn, ổa chaỷy nhieàu laàn, nhieàu nửụực nhử thaựo ra, ủoõi khi laón thửực aờn chửa tieõu. + Hoọi chửựng maỏt nửụực, ủieọn giaỷi : khaựt nửụực, moõi khoõ, maột truừng, gaày suựt, maùch nhanh, huyeỏt aựp haù, buùng chửụựng, chaõn tay laùnh. Vụựi cụ theồ khoỷe maùnh thửụứng khoỷi sau 2-3 ngaứy, ủoõi khi ổa loỷng coự theồ keựo daứi haứng tuaàn. Vụựi treỷ nhoỷ, ngửụứi giaứ yeỏu raỏt deó gaõy bieỏn chửựng nguy hieồm. - Ngoọ ủoọc naỏm : + Caực trieọu chửựng ủau buùng, noõn, ổa chaỷy thửụứng xuaỏt hieọn dửừ doọi, keựo daứi haứng ngaứy laứm naùn nhaõn maỏt nhieàu nửụực, da khoõ, khaựt nửụực, gaày suựt nhanh. + Tuứy loaùi naỏm ủoọc, coự ngửụứi laỷ ủi, coự ngửụứi thaàn kinh bũ kớch thớch, noựi lung tung nhử ngửụứi say rửụùu, maột mụứ daàn. Trửụứng hụùp naởng coự theồ cheỏt do bieỏn chửựng tim maùch vaứ thaàn kinh. - Ngoọ ủoọc saộn : + Caực trieọu chửựng thửụứng xuaỏt hieọn 4-5 giụứ sau khi aờn, coự khi muoọn haứng ngaứy sau. + Thoaùt ủaàu naùn nhaõn thaỏy choựng maởt, nhửực ủaàu, choaựng vaựng, ngửụứi raùo rửùc khoự chũu, saộc maởt tớm taựi, khoự thụỷ. + Sau ủoự xuaỏt hieọn ủau quaởn buùng, noõn nhieàu laàn, ngửụứi raỏt meọt. Trửụứng hụùp naởng caực trieọu chửựng taờng leõn, ngửụứi meọt laỷ, lũm daàn roài hoõn meõ, coự theồ cheỏt vỡ truùy tim maùch. - Dũ ửựng do ngoọ ủoọc dửựa : Caực trieọu chửựng xuaỏt hieọn raỏt sụựm chổ vaứi phuựt ủeỏn 1 giụứ sau khi aờn : + ẹau buùng dửừ doọi, noõn vaứ ổa chaỷy raỏt nhieàu laàn trong ngaứy. + Ngửựa vaứ phaựt ban khaộp ngửụứi, caứng gaừi caứng ngửựa, toaứn thaõn maồn ủoỷ vaứ noồi leõn caực noỏt ban. Coự khi taùo thaứnh tửứng maỷng ủoỷ hoàng baống ủoàng xu, mi maột sửng huựp, baứn tay caờng moùng. + Trửụứng hụùp nheù coự theồ moọt vaứi ngaứy seừ khoỷi, trửụứng hụùp naởng coự theồ hoõn meõ roài cheỏt. c. Caỏp cửựu ban ủaàu vaứ ủeà phoứng * Caỏp cửựu ban ủaàu : ẹoỏi vụựi taỏt caỷ caực trửụứng hụùp ngoọ ủoọc thửực aờn, bieọn phaựp xửỷ trớ caỏp cửựu chung laứ : - Choỏng maỏt nửụực : + Chuỷ yeỏu cho truyeàn dũch maởn, ngoùt ủaỳng trửụng 1-2 lớt. Chuự trong ủaởc bieọt vụựi treỷ nhoỷ vaứ ngửụứi giaứ. + Neỏu khoõng coự ủieàu kieọn truyeàn ủửụùc, cho uoỏng nhieàu nửụực gaùo rang coự vaứi laựt gửứng. + Ngoọ ủoọc naỏm neõn cho uoỏng nửụực ủửụứng, muoỏi hoaởc coự theồ cho uoỏng boọt than goó ủaừ taựn nhoỷ (than hoaùt). + Ngoọ ủoọc saộn neõn cho uoỏng nửụực ủửụứng, sửừa, nửụực maọt mớa, maọt ong - Choỏng nhieóm khuaồn : Thoõng thửụứng cho uoỏng Ganidan, Cloroxit, hoaởc coự theồ duứng moọt soỏ loaùi khaựng sinh nhử : Amplicilim, Bactrim (caồn thaọn vụựi treỷ nhoỷ). - Choỏng truùy tim maùch vaứ trụù sửực : Chuỷ yeỏu duứng long naừo, vitamin B1, C. Ngoaứi ra coự theồ duứng theõm caực thuoỏc haù soỏt, an thaàn. - Cho nhũn aờn hoaởc aờn loỷng 1-2 bửừa ủeồ ruoọt ủửụùc nghổ ngụi. Noựi chung caực loaùi ngoọ ủoọc thửực aờn khoõng neõn duứng caực loaùi thuoỏc choỏng noõn vaứ ổa chaỷy, vỡ ủoự laứ phaỷn ửựng cuỷa cụ theồ ủeồ thaỷi chaỏt ủoọc ra ngoaứi (trửứ trửụứng hụùp ngoọ ủoọc naởng vaứ keựo daứi). Vụựi caực trửụứng hụùp ngoọ ủoọc naỏm, saộn, phaỷi cho noõn heỏt caực phaàn thửực aờn coứn laùi trong daù daứy, baống moùi bieọn phaựp : kớch thớch hoùng, duứng thuoỏc gaõy noõn Trửụứng hụùp ngoọ ủoọc naởng vaứ caực loaùi gaõy ủoọc nguy hieồm : naỏm, saộn, caàn chuyeồn ngay ủeỏn caực cụ sụỷ y teỏ ủeồ kũp thụứi cửựu chửừa. * ẹeà phoứng : - Phaỷi ủaỷm baỷo toỏt veọ sinh moõi trửụứng. - Phaỷi ủaỷm baỷo toỏt khaõu veọ sinh coõng nghieọp thửùc phaồm vaứ noọi trụù. Chaỏp haứnh ủaày ủuỷ 10 ủieàu quy ủũnh cuỷa boọ Y teỏ veà veọ sinh an toaứn thửùc phaồm. - Khoõng neõn ủeồ nhửừng ngửụứi ủang maộc caực beọnh ủửụứng tieõu hoựa, ngoaứi da, vieõm tai, muừi, hoùnglaứm coõng vieọc cheỏ bieỏn thửực aờn, troõng treỷ - Vụựi caự nhaõn chuỷ yeỏu giửừ veọ sinh aờn uoỏng : + Khoõng aờn rau soỏng, quaỷ xanh, khoõng uoỏng nửụực chửa ủun soõi. + Khoõng aờn soỏng, taựi, aờn caực thửực aờn ủaừ oõi, thiu, ủoà hoọp ủaừ hoỷng. + Phaỷi baỷo quaỷn kú, khoõng ủeồ ruoài, nhaởng ủaọu vaứo thửực aờn. + Khoõng aờn naỏm tửụi, caực loaùi naỏm coự haùi hoaởc naỏm laù. + Neõn ngaõm saộn tửụi vaứo nửụực 1 buoồi trửụực khi luoọc aờn. 6. Nhieóm ủoọc laõn hửừu cụ a. ẹaùi cửụng Laõn hửừu cụ laứ caực hụùp chaỏt hoựa hoùc nhử : Tioõphoỏt,Voõphatoỏcduứng ủeồ trửứ saõu boù, coõn truứng, naỏm coự haùi. Trong noõng nghieọp caứng ngaứy caứng ủửụùc sửỷ duùng roọng raừi, phoồ bieỏn. Do khoõng toõn troùng nguyeõn taộc trong quaự trỡnh sửỷ duùng vaứ baỷo quaỷn neõn ủaừ ủeồ xaỷy ra nhửừng tai naùn ủaựng tieỏc, nhửừng trửụứng hụùp nhieóm ủoọc naởng gaõy cheỏt ngửụứi. Chaỏt laõn xaõm nhaọp vaứo cụ theồ baống ủửụứng hoõ haỏp, ủửụứng tieõu hoựa vaứ ủửụứng trửùc tieỏp qua da. b. Trieọu chửựng - Trửụứng hụùp nhieóm ủoọc caỏp : Naùn nhaõn thaỏy lụùm gioùng, noõn mửỷa, ủau quaởn buùng, tieỏt nhieàu nửụực boùt, vaừ moà hoõi, khoự thụỷ, ủau ủaàu, ủau caực cụ, roỏi loaùn thũ giaực ủaởc bieọt laứ ủoàng tửỷ co heùp, coự khi chổ nhoỷ baống ủaàu ủinh ghim. Daỏu hieọu naứy coự theồ giuựp ta chaồn ủoaựn, ủaựng giaự ủửụùc mửực ủoọ naởng nheù cuỷa nhieóm ủoọc vaứ theo doừi ủửụùc keỏt quaỷ ủieàu trũ. - Trửụứng hụùp nhieóm ủoọc nheù : Caực trieọu chửựng treõn xuaỏt hieọn muoọn vaứ nheù hụn, neỏu ủửụùc caỏp cửựu kũp thụứi seừ giaỷm daàn, sau moọt tuaàn coự theồ khoỷi. c. Caỏp cửựu ban ủaàu vaứ ủeà phoứng - Caỏp cửựu ban ủaàu : + Nhanh choựng duứng thuoỏc giaỷi ủoọc ủaởc hieọu. Chuỷ yeỏu duứng Atrophin lieàu cao. + Neỏu thuoỏc vaứo ủửụứng tieõu hoựa baống moọi bieọn phaựp gaõy noõn. + Neỏu thuoỏc qua da, phaỷi rửỷa baống nửụực voõi trong, nửụực xaứ phoứng. + Neỏu thuoỏc vaứo maột, rửỷa maột baống nửụực muoỏi. + Neỏu coự ủieàu kieọn duứng thuoỏc trụù tim maùch, trụù sửực : cafein, coramin, vitamin B1, Ccaỏm duứng mocphin. + Chuyeồn ngay ủeỏn caực cụ sụ y teỏ ủeồ kũp thụứi cửựu chửừa. - ẹeà phoứng : + Chaỏp haứnh ủuựng caực quy ủũnh, cheỏ ủoọ vaọn chuyeồn, baỷo quaỷn, vaứ sửỷ duùng. + Khi phun thuoỏc trửứ saõu phaỷi : pha ủuựng lieàu lửụùng, coự caực phửụng tieọn ủeồ baỷo veọ (quaàn aựo, muừ lao ủoọng, khaồu trang, gaờng tay) quay lửng veà hửụựng gioự, vaứ chổ neõn phun 10 phuựt phaỷi nghổ, sau ủoự mụựi tieỏp tuùc phun. + Khoõng duứng thuoỏc trửứ s6u ủeồ chửừa gheỷ, dieọt chaỏy, raọn + Khi tieỏp xuực vụựi thuoỏc trửứ saõu khoõng ủửụùc aờn, uoỏng, huựt thuoỏc. Sau khi laứm vieọc xong phaỷi thay quaàn aựo, taộm rửỷa saùch seừ baống nửụực xaứ phoứng. HEÁT TRễÛ VEÀ MUẽC LUẽC.

File đính kèm:

  • docSGK QUAN SU 10 TRON BO.doc