Giáo án dạy khối 1 tuần thứ 12

 Bài 46: ôn - ơn

I/ Mục tiêu:

- Kiến thức : Đọc và viết được các vần on, ơn, con chốn, sơn ca. Đọc được câu ứng dụng.

- Kỹ năng : Đọc và viết tiếng có vần ôn, ơn.

- Thái độ : Tích cực học tập.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Của giáo viên : Tranh: con chồn, sơn ca. Bộ ghép vần.

- Của học sinh : Bảng con, bảng cài.

III/ Các hoạt động:

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy khối 1 tuần thứ 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi toaùn 3: Coù taát caû 6 con vòt, 4 con vòt ñöùng laïi. Hoûi coù maáy con vòt chaïy ñi? Pheùp tính: 6 – 4 = 2 HS thi ñua giô caùc taám bìa ghi keát quaû töông öùng Häc vÇn SGK: 46, SGV: 87 Bµi 50: uôn - ươn I/ Mục tiêu: - Kiến thức : Đọc và viết được các vần uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai - Kỹ năng : Đọc và viết được tiếng có vần uôn, ươn - Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: - Của giáo viên : Tranh ảnh, bộ ghép chữ - Của học sinh : Bảng con. Bộ ghép chữ III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ iên - yên” Hoạt động 2: Bài mới TiÕt 1: 1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần uôn - ươn 2/ Dạy vần: * Vần uôn: chuồn chuồn chuồn * Vần ươn vươn vươn vai - Phân biệt 2 vần 3/ Luyện viết. 4/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Hướng dẫn đọc từ, giải nghĩa từ. TiÕt 2: Hoạt động 1: Luyện đọc 1/ Đọc vần, tiếng, từ 2/ Đọc từ ứng dụng: 3/ Đọc câu ứng dụng: - Tranh - Giới thiệu câu ứng dụng: - Hướng dẫn đọc Họat động 2: Luyện viết Họat động 3: Luyện nói - Xem tranh, nêu chủ đề - Hướng dẫn câu hỏi Họat động 4: Củng cố - Dặn dò - Đọc SGK - Tìm tiếng mới - Dặn dò cần thiết - HS 1 đọc: đèn điện - HS 2 đọc: con yến - HS 3 viết: yên ngựa - HS 4 viết: viên phấn - HS 5 đọc SGK - Phát âm: (2 em) - Đọc trơn - Phân tích - Đánh vần - Ghép vần - Ghép tiếng: chuồn - Đọc trơn từ: chuồn chuồn - Đọc trơn - Phân tích - Đánh vần - Ghép vần - Ghép tiếng: vươn - Đọc trơn từ: vươn vai - HS viết bảng con: uôn ,ươn, chuồn chuồn, vươn vai. - HS đọc từ: cá nhân, nhóm - Đọc toàn bài ( 3 em) Đồng thanh 1 lần - HS đọc: uôn - chuồn - chuồn chuồn ươn - vươn - vươn vai - Đọc cá nhân, nhóm - Xem tranh - Đọc câu ( cá nhân, tổ) - HS viết vào vở uôn - chuồn chuồn ươn - vươn vai - HS: chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, - Trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ gì ? + Chuồn chuồn và châu chấu khác nhau ở chổ nào ? + Chuồn chuồn và châu chấu ăn gì + Cào cào sống ở đâu ? - HS đọc SGK - HS tìm tiếng mới có vần uôn, ươn - Nghe dặn dò. TuÇn 13: (Từ 17/11 đến 21/11/2008) Thø M«n Tªn bµi d¹y Hai CC Học vần §¹o ®øc Chµo cê Bài 51: ôn tập Nghiêm trang khi chào cờ ( tiết 2) Ba TD To¸n Học vần Tự nhiên và Xã hội RLTTCB. TC: Vận động Phép cộng trong phạm vi 7 Bài 52: ong, ông Công việc ở nhà Tư Âm nhạc Toán Học vần Sắp đến tết rồi Phép cộng trong phạm vi 7 Bài 53: ăng, âng N¨m To¸n Học vần Mĩ thuật Thủ công Luyện tập Bài 54: ung, ưng Vẽ cá Các quy ước về gấp giấy và gấp hình S¸u HĐTT Toán Học vần Sinh hoạt lớp Phép cộng trong phạm vi 8 T1: nền nhà, nhà in, cá biển T2: con ong, cây thông. Häc vÇn SGK: 46, SGV: 87 Thø hai ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008 BAØI 48: PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 7 I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: _Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp tröø _Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7 _Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: _Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1 _Caùc maãu vaät trong boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 (que tính, hình troøn, hình vuoâng, hình tam giaùc) III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7 a) Höôùng daãn HS thaønh laäp coâng thöùc 7 – 1 = 6, 7 – 6 = 1 Böôùc1: _Höôùng daãn HS xem tranh (quan saùt baûng lôùp), töï neâu baøi toaùn. GV gôïi yù: +Coù taát caû maáy hình tam giaùc? +Coù maáy hình ôû beân phaûi? +Coù maáy hình ôû beân traùi? Böôùc 2: _Cho HS ñeám soá hình tam giaùc ôû caû hai nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi toaùn _Cho HS neâu _GV hoûi: Baûy tröø moät baèng maáy? GV vieát baûng: 7 – 1 = 6 Böôùc 3: _Cho HS quan saùt hình veõ (baûng lôùp) vaø neâu keát quaû cuûa pheùp tính: 7 - 6 _GV ghi baûng: 7 – 6 = 1 _Cho HS ñoïc laïi caû 2 coâng thöùc b) Höôùng daãn HS laäp caùc coâng thöùc 7 – 5 = 2 ;7– 2 = 5 _Cho thöïc hieän theo GV _Cho HS neâu baøi toaùn _Neâu pheùp tính c) Höôùng daãn HS hoïc pheùp tröø: 7 – 3 = 4 ; 7 – 4 = 3 Tieán haønh töông töï phaàn b) d) Höôùng daãn HS ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7 _Ñoïc laïi baûng tröø _Tieán haønh xoùa daàn baûng nhaèm giuùp HS ghi nhôù ñ) Vieát baûng con: _GV ñoïc pheùp tính cho HS laøm vaøo baûng con 2. Höôùng daãn HS thöïc haønh: Baøi 1: Tính _Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn * Nhaéc HS vieát caùc soá phaûi thaät thaúng coät Baøi 2: Tính _Cho HS neâu caùch laøm baøi Baøi 3: Tính _Cho HS neâu caùch laøm baøi +GV ghi: 7 – 3 – 2 = +Laáy 7 tröø 3 ñöôïc 4, ghi 4 döôøi daáu - +Haï daáu – vaø soá 2 xuoáng. Laáy 4 tröø 2 ñöôïc 2, ghi 2 ôû sau daáu baèng Maãu: 7 – 3 – 2 - 2 = 2 Baøi 4: _Cho HS quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn _Sau ñoù cho HS neâu pheùp tính töông öùng vôùi baøi toaùn * Vôùi moãi tranh, HS coù theå vieát pheùp tính khaùc nhau (moãi pheùp tính töông öùng vôùi moät baøi toaùn 3.Nhaän xeùt –daën doø: _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Daën doø: Chuaån bò baøi 49: Luyeän taäp _HS neâu laïi baøi toaùn Taát caû coù 7 hình tam giaùc, bôùt ñi 1 hình. Hoûi coøn laïi maáy hình tam giaùc? _7 hình tam giaùc bôùt 1 hình tam giaùc coøn 6 hình tam giaùc _7 bôùt 1 coøn 6 _HS ñoïc: Baûy tröø moät baèng saùu _ 7 – 6 = 1 _HS ñoïc: 7 tröø 6 baèng 1 _Moãi HS laáy ra 5 hình vuoâng ôû beân traùi vaø 2 hình vuoâng ôû beân phaûi 7 – 5 = 2 7 – 2 = 5 _HS ñoïc: 7 – 1 = 6 7 – 5 = 2 7 – 6 = 1 7 – 3 = 4 7 – 2 = 5 7 – 4 = 3 7 - 1 7 - 3 7 7 _Tính _HS laøm baøi vaø chöõa baøi _HS laøm baøi vaø chöõa baøi _Coù 7 quaû taùo, baïn An laáy ñi 2 quaû. Hoûi treân baøn coøn maáy quaû? _Pheùp tính: 7 – 2 = 5 BAØI 49: LUYEÄN TAÄP I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà caùc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi 7 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: _Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch: Baøi 1: Tính _Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn * Nhaéc HS vieát caùc soá phaûi thaät thaúng coät Baøi 2: Tính _Cho HS neâu caùch laøm baøi _GV cuûng coá cho HS: Tính chaát cuûa pheùp coäng: “Neáu thay ñoåi vò trí caùc soá trong pheùp coäng thì keát quaû khoâng thay ñoåi”; moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø Baøi 3: Ñieàn soá _Cho HS neâu caùch laøm baøi _Höôùng daãn: Söû duïng caùc coâng thöùc coäng, tröø ñaõ hoïc ñeå ñeå ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám Baøi 4: - Cho HS neâu caùch laøm Baøi 5: - Cho HS quan saùt tranh, neâu baøi toaùn, sau ñoù cho HS vieát pheùp tính töông öùng vôùi baøi toaùn 2.Troø chôi: “Neâu ñuùng keát quaû” - GV neâu: +1 coäng 6 +1 theâm 4 +7 tröø 3 +6 bôùt ñi 2 3.Nhaän xeùt –daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø: Chuaån bò baøi 50: Pheùp coäng trong phaïm vi 8 _Tính _Tính _Laøm vaø chöõa baøi _HS ñieàn keát quaû vaøo choã chaám _Ñoåi baøi cho nhau ñeå chaám vaø chöõa baøi _Ñieàn daáu >, <, = _Thöïc hieän pheùp tính ôû veá traùi tröôùc, roài ñieàn daáu thích hôïp vaøo chhoã chaám _HS thi ñua giô caùc taám bìa ghi keát quaû töông öùng BAØI 50: PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 8 I.MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: _Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8 _Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: _Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1 _Caùc moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc (8 hình troøn, …) III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Höôùng daãn HS thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8 a) Höôùng daãn HS thaønh laäp coâng thöùc * 7 + 1 = 8; 1 + 7 = 8 Böôùc1: _Höôùng daãn HS xem tranh (quan saùt baûng lôùp), töï neâu baøi toaùn Böôùc 2: _Cho HS ñeám soá hình vuoâng ôû caû hai nhoùm vaø traû lôøi: “baûy coäng moät baèng maáy?” _GV vieát baûng: 7 + 1 = 8 Böôùc 3: _Cho HS quan saùt hình veõ (baûng lôùp) vaø neâu pheùp tính _GV ghi baûng: 1 + 7 = 8 _Cho HS ñoïc laïi caû 2 coâng thöùc b) Höôùng daãn HS laäp caùc coâng thöùc 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 4 + 4 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 Tieán haønh töông töï phaàn a) *Chuù yù: _Cho HS thöïc hieän theo GV _Cho HS taäp neâu baøi toaùn _Töï tìm ra keát quaû _Neâu pheùp tính c) Höôùng daãn HS ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8 _Ñoïc laïi baûng coäng _Tieán haønh xoùa daàn baûng nhaèm giuùp HS ghi nhôù d) Vieát baûng con: _GV ñoïc pheùp tính cho HS laøm vaøo baûng con 2. Höôùng daãn HS thöïc haønh: Baøi 1: Tính _Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn * Nhaéc HS vieát caùc soá phaûi thaät thaúng coät Baøi 2: Tính _Cho HS neâu caùch laøm baøi _Cho HS tìm keát quaû cuûa pheùp tính, roài ñoïc keát quaû cuûa mình theo töøng coät *Löu yù: Cuûng coá cho HS tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng Baøi 3: Tính _Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn _Cho HS nhaéc laïi caùch laøm baøi Chaúng haïn: Muoán tính 1 + 2 + 5 thì phaûi laáy 1 coäng 2 tröôùc, ñöôïc bao nhieâu coäng tieáp vôùi 5 _Cho HS laøm baøi Baøi 4: Höôùng daãn HS giaûi theo trình töï sau: _Cho HS quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn _Vieát pheùp tính töông öùng vôùi baøi toaùn vaøo oâ troáng *Chuù yù: _GV gôïi yù HS cuõng töø tranh veõ thöù nhaát neâu baøi toaùn theo caùch khaùc _Tranh veõ thöù hai höôùng daãn töông töï 3.Nhaän xeùt –daën doø: _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Daën doø: Chuaån bò baøi 51: Pheùp tröø trong phaïm vi 8 _HS neâu laïi baøi toaùn Coù 7 hình vuoâng, theâm 1 hình vuoâng. Hoûi coù taát caû maáy hình vuoâng? _Baûy coäng moät baèng taùm _HS ñoïc: Baûy coäng moät baèng taùm _ 1 + 7 = 8 _HS ñoïc: 1 + 7 baèng 8 _Moãi HS laáy ra 6 roài theâm 2 hình vuoâng (8 hình troøn) ñeå töï tìm ra coâng thöùc 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 _HS ñoïc: 7 + 1 = 8 5 + 3 = 8 1 + 7 = 8 3 + 5= 8 6 + 2 = 8 4 + 4 = 8 2 + 6 = 8 6 + 2 3 + 5 4 + 4 5 6 _Tính _HS laøm baøi vaø chöõa baøi _Tính _HS laøm baøi vaø chöõa baøi _Tính _Laøm vaø chöõa baøi

File đính kèm:

  • docGiao an Tuan 12.doc
Giáo án liên quan