Giáo án Đạo đức tuần 22

EM VÀ CÁC BẠN (Tiết 2)

A. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết được: Trẻ em có quyền được học tập, có quyền được vui chơi, có quyền được kết giao bạn bè.

- Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi

-Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và trong vui chơi. Đoàn kết thân ái với bạn xung quanh.

-GDKNS: +KN thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.

+KN giao tiếp, ứng xử với bạn bè.

+KN thể hiện sự cảm thông với bạn bè.

+KN phê phán, đánh giá những hành vi ứng xử chưa tốt với bạn bè.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Cắt rời hình BT 2, 3

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1082 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhân (vài em) * hoạt động 2: Đóng vai *Mục tiêu: HS có kỹ năng ứng xử phù hợp, thể hiện sự cảm thông với bạn bè trong một số tình huống cụ thể. - Chia nhóm (4 – 6 em). Yêu cầu Hs chọn 1 trong những tình huống ở BT2, 3 để đóng vai hoặc giới thiệu cho HS tiểu phẩm “Bơm bóng bay” Chọn 2 học sinh phân vai và đóng vai. - Chọn tình huống hoặc phân vai. Nghiên cứu kịch bản GV đưa ra. - Đóng vai và theo dõi nhận xét. => Gợi ý để HS thảo luận theo nhóm rồi nêu ý kiến. - HS khá giỏi biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau trong học tập và trong vui chơi - Thảo luận nhóm 4, nêu ý kiến. KL: Khi học, khi chơi với bạn các em phải đoàn kết giúp đỡ bạn. Như vậy tình bạn sẽ thân thiết và gắn bó hơn Hoạt động 3: Thi đua dán tranh. - Cử đội thi *Mục tiêu: Rèn kỹ năng trình bày. - Hai bộ tranh (BT 2, 3) cắt rời ra - Nhận hình và dán. - Chia nhóm. - Yêu cầu mỗi nhóm cử 4 em lên thi (2 em bôi hồ, 2 em dán) nối tiếp nhau dán tranh. - Cả lớp đếm từ 1 – 20 thì đổi nhau (bạn dán đổi qua bôi hồ và ngược lại) - Phát cho mỗi đội 1 bộ tranh, vẽ bảng sẵn cho mỗi đội 1 khuôn mặt khóc, 1 khuôn mặt cười. - Từng bạn của mỗi nhóm lần lượt lên trình bày. - Nêu nhiệm vụ cho HS thực hiện: Hình nào có hành vi đúng dán mặt cười, sai dán vào phía mặt khóc. - Cho HS còn lại của mỗi nhóm lên thuyết minh tranh. - Nhận xét, tính điểm cho từng đội. - Nhận xét, ghi điểm: + Dán đúng bức tranh: 10đ. Sai 1 hình không có điểm. + Mỗi lời thuyết minh đúng 10đ - Chọn đội thắng cuộc. 3. Tổng kết, dặn dò: - Trưng bày tranh vẽ của HS (đã dặn ở tiết trước) - Trưng bày tranh. - Nhận xét, chọn tranh đẹp - KL chung: Trẻ em có quyền được họctập, vui chơi, có quyền được tự do kết giao bạn bè. Muốn có nhiều bạn phải biết cư xử tốt với bạn - Nhận xét tranh. -------------------------------------------- Lớp 2 BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) I. Mục tiêu : - Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. -Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù hợp.Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị. -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể. GDKNS:-Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác. -Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT III. Các hỌAt đỘng dẠy hỌc : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị” b/ Các hoạt động dạy học : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC * Hoạt động 1: Hs tự liên hệ Mục Tiêu : HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân. -GV nêu yêu cầu: +Kể cho cả lớp nghe trờng hợp em đã biết nói lời yêu cầu đề nghị. +Khi nói lời yêu cầu đề nghị, mọi ngời tỏ thái độ gì? Kết quả việc em nhờ ra sao? +Nói lời yêu cầu đề nghị có ích lợi gì? - Nhận xét khen ngợi *Hoaït ñoäng 2 : Ñoùng vai. Môc tiªu: Häc sinh thùc hµnh nãi lêi yªu cÇu ®Ò nghÞ lÞch sù khi muèn nhê ngêi kh¸c gióp ®ì. GDKNS: Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác, TiÕn hµnh: -Gv neâu tình huoáng. -Mét häc sinh ®äc ®Ò. - Th¶o luËn nhãm 2, chän c¸ch øng xö cho c¸c t×nh huèng cña b¹n, lùa chän t×nh huèng ng ý ®Ó s¾m vai. - NhiÒu nhãm tr×nh bµy. - C¶ líp nhËn xÐt nhãm cã c¸ch øng xö hay nhÊt. * Khi cÇn ®Õn sù gióp ®ì cña ngêi kh¸c, ta cÇn nãi lêi nhê yªu cÇu ®Ò nghÞ cïng víi hµnh ®éng vµ cö chØ cho phï hîp. -Nhận xét kết luận : Khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp.. c)Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi “Vaên minh”. Muïc tieâu: Häc sinh thùc hµnh nãi lêi ®Ò nghÞ lÞch sù víi c¸c b¹n trong líp vµ biÕt ph©n biÖt gi÷a lêi nãi lÞch sù vµ cha lÞch sù. GD KNS: kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác. TiÕn hµnh: - Híng dÉn trß ch¬i: thầy sÏ chØ ®Þnh mét b¹n ®øng lªn nãi lêi ®Ò nghÞ c¶ líp. NÕu c¶ líp thÊy lêi nãi, th¸i ®é cña b¹n lµ phï hîp vµ lÞch sù th× chóng ta cïng thao t¸c theo b¹n. - Gi¸o viªn lµm mÉu: nãi “Mêi c¸c b¹n gi¬ tay” vµ ®a tay lªn, c¶ líp lµm theo. - Gäi häc sinh cïng ch¬i. KÕt luËn: BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ phï hîp trong giao tiÕp hµng ngµy lµ biÕt tù träng vµ biÕt t«n träng ngêi kh¸c. -Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Keát luaän chung : Bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp trong giao tieáp haèng ngaøy laø töï toân troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc. -Hs töï lieân heä, trình baøy. -Hs thaûo luaän, ñoùng vai theo töøng caëp. - Häc sinh ph©n tÝch vµ bæ sung ý kiÕn. -Hs trình baøy. -Nhaän xeùt veà baïn. -Hs thöïc hieän troø chôi -Hs nhaéc laïi. 4.Cuûng coá : - Vì sao ta caàn bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò ? -GV nhaän xeùt. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -Nhaän xeùt - Xem laïi baøi – Hs biết nói lời yêu cầu đề nghị ------------------------------------------- Lớp 3 t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (TiÕt 2 ) I – Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu: + Nh­ thÕ nµo lµ t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi. + V× sao cÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi. + TrÎ em cã quyÒn ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt mµu da, ..., cã quyÒn gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc. - Häc sinh biÕt c­ xö lÞch sù khi gÆp gì ng­êi n­íc ngoµi, tiÕp xóc víi ng­êi n­íc ngoµi. II- Tµi liÖu vµ ph­¬gg tiÖn- PhiÕu häc tËp cho bµi tËp 3.Tranh ¶nh cho ho¹t ®éng 4. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A- KiÓm tra bµi cò B- D¹y bµi míi 1- Giíi thiÖu bµi 2- C¸c ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm. - Gv chia nhãm, giao nhiÖm vô - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy * Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hµnh vi - Gv giao nhiÖm vô th¶o luËn cho c¸c nhãm. - C¸c b¹n nhá ®· lµm g×? - ViÖc lµm ®ã tthÓ hiÖn t×nh c¶m g×? => KL: * Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt hµnh vi - GV nªu tinhg huèng ( SGK) => Gv kÕt luËn 3- H­íng dÉn thùc hµnh: - S­u tÇm c¸c c©u chuyÖn, tranh vÏ cã néi dung: C­ xö niÒm në, lÞch sù, t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi. - C¸c nhãm quan s¸t tranh, nhËn xÐt vÒ cö chØ, th¸i ®é, nÐt mÆt cña c¸c b¹n khi gÆp kh¸ch n­íc ngoµi - NhËn xÐt, gãp ý - C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr×nh bµy: + C¸c b¹n dÉn ®­êng cho ng­êi n­íc ngoµi. + B¹n nhá rÊt mÕn kh¸ch, t×nh c¶m th©n thiÖn víi kh¸ch. - Th¶o luËn, ghi nhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña c¸c b¹n trong nhãm. - C¸c nhãm tr×nh bµy -------------------------------------------- Thứ 3 ngày 29 tháng 1 năm 2013 Lớp 4 LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (Tiết 2) I/ Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng: - Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người . - Biết cư xử lịch sự với mọi người xung quanh . II/ Các kỹ năng sống cơ bản : Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác . Kĩ năng ra quyết định và lựa chọn hành vi vàlời nói phù hợp trong một số tình huống . III/ Phương tiện dạy học : phiếu bài tập . Sách giáo khoa Thẻ màu . Đồ dùng hoá trang sắm vai . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : . 2/ Bài mới : Giới thiệu bài . Thực hành Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến . ( Bài tập 2,SGK) . - GV phổ biến hs cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa màu . - Nêu từng ý kiến trong bài tập 2 . - Yêu cầu HS giải thích lí do . Kết luận : Các ý kiến (c), (d) là đúng . Các ý kiến (a), (b) ,(đ) là sai . Hoạt động 2: Đóng vai ( bài tập 4 SGK) . - Thảo luận tình huống ( a) bài tập 4 . - Gọi nhóm HS lên thể hiện : Các nhóm khác cóa thể lên đóng vai nếy có cách giải quyết khác . - GV nhận xét . Kết luận chung : - Nêu câu ca dao và giải thích ý nghĩa : Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau . Dặn dò : ( Vận dụng ). Thực hiện cư xử với mọi người xung quanh trong cuộc sống hằng ngày . Kiểm tra 2 HS Kiểm tra vở BT 4 HS - Màu đỏ : Tán thành - Màu xanh : Phản đối . HS trả lời Lớp nhận xét ,bổ sung 1 HS đọc đề nêu yêu cầu -Thảo luận nhóm 4 . Đại diện các nhóm trình bày Lớp nhận xét Lăng nghe và thực hiện . -------------------------------------------- Thứ 4 ngày 30 tháng 1 năm 2013 Lớp 5 Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng) em (TiÕt 2) I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - B­íc ®Çu biÕt vai trß quan träng cña UBND x· (ph­êng) ®èi víi céng ®ång. - KÓ ®­îc mét sè c«ng viÖc cña UBND x· (ph­êng) ®èi víi trÎ em trªn ®Þa ph­¬ng. - BiÕt ®­îc tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi d©n lµ ph¶i t«n trong UBND x· (ph­êng). - Cã ý thøc t«n träng UBND x· (ph­êng). II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng ë bµi tËp 2 SGK + Môc tiªu: HS biÕt lùa chän c¸c hµnh vi phï hîp vµ tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi do UBND x·, ph­êng tæ chøc + C¸ch tiÕn hµnh - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô xö lÝ t×nh huèng cho tõng nhãm HS - C¸c nhãm HS th¶o luËn - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. GVKL: + T×nh huèng (a) Nªn vËn ®éng c¸c b¹n cïng tham gia kÝ tªn ñng hé c¸c n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam + T×nh huèng (b) Nªn ®¨ng kÝ tham gia sinh ho¹t hÌ t¹i Nhµ v¨n ho¸ cña ph­êng + T×nh huèng (c): Nªn bµn víi gia ®×nh chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp .... ñng hé trÎ em vïng lò lôt * Ho¹t ®éng 2: Bµy tá ý kiÕn ë bµi tËp 4 SGK + Môc tiªu: HS biÕt thùc hiÖn quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh víi chÝnh quyÒn + C¸ch tiÕn hµnh - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm ®ãng vai gãp ý kiÕn cho UBND x· ph­êng vÒ c¸c vÊn ®Ò: x©y dùng s©n ch¬i cho trÎ em, tæ chøc ngµy 1- 6 , ngµy r»m trung thu cho trÎ em ®Þa ph­¬ng... - C¸c nhãm chuÈn bÞ - §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ bæ sung GVKL: UBND x· lu«n quan t©m, ch¨m sãc, b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi cho ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ trÎ em. TrÎ em tham gia c¸c ho¹t ®éng cña x· héi t¹i x· ph­êng vµ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn lµ mét viÖc tèt C. Cñng cè dÆn dß: - Nh¾c l¹i ghi nhí - NhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ bµi sau. - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - HS th¶o luËn ®ãng vai ®ãng gãp ý kiÕn cho UBND x·.. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy Duyệt ngày: 1/2/2013

File đính kèm:

  • docTUAN 22.doc
Giáo án liên quan