Giáo án Đạo đức lớp 1 tuần 5

Lớp 1.1

BÀI 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DUNG HỌC TẬP (Tiết 1)

A. MỤC TIÊU:

- Bieát ñöôïc taùc duïng cuûa saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.

- Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giữ gìn sách vôû và đồ dùng học tập.

- Thöïc hieän giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cuûa baûn thaân.( HS khaù, gioûi bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp)

B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- vở bài tập 1. đạo đức 1 + bút màu + 1 số đồ dùng dạy học như ở tr. 1

- phóng to tranh bài tập 1 và 3 trong vở bài tập đạo đức(tr.11, 12).

Tiết 2:

- câu chuyện: Đồ dùng để ở đâu? ( nhị hà).

- phần thưởng (nếu có điều kiện).

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i cã chÝ. * Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 1-2 Trong SGK a) Môc tiªu: HS ph©n biÖt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña ý chÝ v­ît khã vµ nh÷ng ý kiÕn phï hîp víi néi dung bµi häc. b) C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 - GV nªu lÇn l­ît tõng tr­êng hîp, HS gi¬ thÎ mµu thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña m×nh Bµi 1: Nh÷ng tr­êng hîp d­íi ®©y lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ? + NguyÔn Ngäc KÝ bÞ liÖt c¶ 2 tay, ph¶i dïng ch©n ®Ó viÕt mµ vÉn häc giái. + Dï ph¶i trÌo ®Ìo léi suèi, v­ît ®­êng xa ®Ó ®Õn tr­êng nh­ng mai vÉn ®i häc ®Òu. + Vô lóa nµy nhµ b¹n Ph­¬ng mÊt mïa nªn cã khã kh¨n, Ph­¬ng liÒn bá häc. + Ch÷ b¹n HiÕu rÊt xÊu nh­ng sau 2 n¨m kiªn tr× rÌn luyÖn ch÷ viÕt, nay HiÕu viÕt võa ®Ñp, võa nhanh. Bµi 2: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ý kiÕn d­íi ®©y? + Nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt dï cè g¾ng häc hµnh còng ch¼ng ®Ó lµm g×. + "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim" + ChØ con nhµ nghÌo míi cÇn cã chÝ v­ît khã, cßn con nhµ giµu th× kh«ng cÇn. + Con trai míi cÇn cã chÝ. + Kiªn tr× söa ch÷a b»ng ®­îc mét khiÕm khuyÕt cña b¶n th©n (nãi ngäng, nãi l¾p...) còng lµ ng­êi cã chÝ. - KL: C¸c em ®· ph©n biÖt râ ®©u lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ. Nh÷ng biÓu hiÖn ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¶ viÖc nhá vµ viÖc lín, trong c¶ häc tËp vµ ®êi sèng. -> Ghi nhí: SGK 3. Cñng cè dÆn dß - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau - 2 HS nªu bµi häc - HS ®äc SGK 1 HS ®äc to c¶ líp cïng nghe. - HS ®äc c©u hái trong SGK vµ tr¶ lêi - Nhµ nghÌo, ®«ng anh em, cha hay ®au èm, hµng ngµy cßn ph¶i góp mÑ b¸n b¸n b¸nh m×. - §ång ®· sö dông thêi gian hîp lÝ vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp tèt. Nªn suèt 12 n¨m häc §ång lu«n lu«n lµ häc sinh giái. §ç thñ khoa, ®­îc nhËn häc bæng NguyÔn Th¸i B×nh, - Em häc tËp ®­îc ë §ång ý chÝ v­ît khã trong häc tËp, phÊn ®Êu v­¬n lªn trong mäi hoµn c¶nh . - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm - Líp nhËn xÐt bæ sung. - HS th¶o luËn nhãm 2 - HS gi¬ thÎ theo quy ­íc - HS ®äc ghi nhí ------------------------------------------ Lớp 5.3 BÀI 5: CÓ CHÍ THÌ NÊN (Tiết 1) I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - BiÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn c¬ b¶n cña ng­êi sèng cã ý chÝ. - Ng­êi cã ý chÝ cã thÓ v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng. - C¶m phôc vµ noi theo nh÷ng tÊm g­¬ng cã ý chÝ v­ît lªn khã kh¨n ®Ó trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých trong gia ®×nh vµ x· héi. II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn - Mét sè mÈu chuyÖn vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng v­ît khã nh­ NguyÔn Ngäc KÝ. NguyÔn §øc Trung... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò - Yªu cÇu HS nªu ghi nhí cña bµi häc tr­íc - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Néi dung bµi: * Ho¹t ®éng 1: HS t×m hiÓu th«ng tin vÒ tÊm g­¬ng v­ît khã cña TrÇn B¶o §ång. a) Môc tiªu: HS biÕt ®­îc hoµn c¶nh vµ nh÷ng biÓu hiÖn v­ît khã cña TrÇn B¶o §ång. b) C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vÒ TrÇn B¶o §ång trong SGK - Yªu cÇu HS th¶o luËn c¶ líp theo c©u hái trong SGK. H: TrÇn B¶o §ång ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n g× trong cuéc sèng vµ trong häc tËp? H: TrÇn B¶o §ång ®· v­ît khã kh¨n ®Ó v­¬n lªn nh­ thÕ nµo? H: Em häc tËp ®­îc nh÷ng g× tõ tÊm g­¬ng ®ã? KL: Tõ tÊm g­¬ng TrÇn B¶o §ång ta thÊy: Dï gÆp ph¶i hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n, nh­ng nÕu cã quyÕt t©m cao vµ biÕt s¾p xÕp thêi gian hîp lÝ th× vÉn cã thÓ võa häc tèt võa gióp ®­îc gia ®×nh mäi viÖc. * Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng a) Môc tiªu: HS chän ®­îc c¸ch gi¶i quyÕt tÝch cùc nhÊt, thÓ hiÖn ý chÝ v­ît lªn khã kh¨n trong c¸c t×nh huèng. b) C¸ch tiÕn hµnh - GV chia líp thµnh nhãm 4. Mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng + T×nh huèng 1: §ang häc líp 5, mét tai n¹n bÊt ngê ®· c­íp ®i cña Kh«i ®«i ch©n khiÕn em kh«ng thÓ ®i ®­îc. Trong hoµn c¶nh ®ã, Kh«i cã thÓ sÏ nh­ thÕ nµo? + T×nh huèng 2: Nhµ Thiªn rÊt nghÌo, võa qua l¹i bÞ lò lôt cuèn tr«i hÕt nhµ cöa ®å ®¹c. Theo em, trong hoµn c¶nh ®ã, Thiªn cã thÓ lµm g× ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ®i häc. - GV: Trong nh÷ng t×nh huèng trªn, ng­êi ta cã thÓ tuyÖt väng, ch¸n n¶n, bá häc... biÕt v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó sèng vµ tiÕp tôc häc tËp míi lµ ng­êi cã chÝ. * Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 1-2 Trong SGK a) Môc tiªu: HS ph©n biÖt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña ý chÝ v­ît khã vµ nh÷ng ý kiÕn phï hîp víi néi dung bµi häc. b) C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 - GV nªu lÇn l­ît tõng tr­êng hîp, HS gi¬ thÎ mµu thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña m×nh Bµi 1: Nh÷ng tr­êng hîp d­íi ®©y lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ? + NguyÔn Ngäc KÝ bÞ liÖt c¶ 2 tay, ph¶i dïng ch©n ®Ó viÕt mµ vÉn häc giái. + Dï ph¶i trÌo ®Ìo léi suèi, v­ît ®­êng xa ®Ó ®Õn tr­êng nh­ng mai vÉn ®i häc ®Òu. + Vô lóa nµy nhµ b¹n Ph­¬ng mÊt mïa nªn cã khã kh¨n, Ph­¬ng liÒn bá häc. + Ch÷ b¹n HiÕu rÊt xÊu nh­ng sau 2 n¨m kiªn tr× rÌn luyÖn ch÷ viÕt, nay HiÕu viÕt võa ®Ñp, võa nhanh. Bµi 2: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ý kiÕn d­íi ®©y? + Nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt dï cè g¾ng häc hµnh còng ch¼ng ®Ó lµm g×. + "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim" + ChØ con nhµ nghÌo míi cÇn cã chÝ v­ît khã, cßn con nhµ giµu th× kh«ng cÇn. + Con trai míi cÇn cã chÝ. + Kiªn tr× söa ch÷a b»ng ®­îc mét khiÕm khuyÕt cña b¶n th©n (nãi ngäng, nãi l¾p...) còng lµ ng­êi cã chÝ. - KL: C¸c em ®· ph©n biÖt râ ®©u lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ. Nh÷ng biÓu hiÖn ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¶ viÖc nhá vµ viÖc lín, trong c¶ häc tËp vµ ®êi sèng. -> Ghi nhí: SGK 3. Cñng cè dÆn dß - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau - 2 HS nªu bµi häc - HS ®äc SGK 1 HS ®äc to c¶ líp cïng nghe. - HS ®äc c©u hái trong SGK vµ tr¶ lêi - Nhµ nghÌo, ®«ng anh em, cha hay ®au èm, hµng ngµy cßn ph¶i góp mÑ b¸n b¸n b¸nh m×. - §ång ®· sö dông thêi gian hîp lÝ vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp tèt. Nªn suèt 12 n¨m häc §ång lu«n lu«n lµ häc sinh giái. §ç thñ khoa, ®­îc nhËn häc bæng NguyÔn Th¸i B×nh, - Em häc tËp ®­îc ë §ång ý chÝ v­ît khã trong häc tËp, phÊn ®Êu v­¬n lªn trong mäi hoµn c¶nh . - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm - Líp nhËn xÐt bæ sung. - HS th¶o luËn nhãm 2 - HS gi¬ thÎ theo quy ­íc - HS ®äc ghi nhí --------------------------------------------- Lớp 5.4 BÀI 5: CÓ CHÍ THÌ NÊN (Tiết 1) I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - BiÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn c¬ b¶n cña ng­êi sèng cã ý chÝ. - Ng­êi cã ý chÝ cã thÓ v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng. - C¶m phôc vµ noi theo nh÷ng tÊm g­¬ng cã ý chÝ v­ît lªn khã kh¨n ®Ó trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých trong gia ®×nh vµ x· héi. II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn - Mét sè mÈu chuyÖn vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng v­ît khã nh­ NguyÔn Ngäc KÝ. NguyÔn §øc Trung... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TiÕt 1 Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò - Yªu cÇu HS nªu ghi nhí cña bµi häc tr­íc - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Néi dung bµi: * Ho¹t ®éng 1: HS t×m hiÓu th«ng tin vÒ tÊm g­¬ng v­ît khã cña TrÇn B¶o §ång. a) Môc tiªu: HS biÕt ®­îc hoµn c¶nh vµ nh÷ng biÓu hiÖn v­ît khã cña TrÇn B¶o §ång. b) C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vÒ TrÇn B¶o §ång trong SGK - Yªu cÇu HS th¶o luËn c¶ líp theo c©u hái trong SGK. H: TrÇn B¶o §ång ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n g× trong cuéc sèng vµ trong häc tËp? H: TrÇn B¶o §ång ®· v­ît khã kh¨n ®Ó v­¬n lªn nh­ thÕ nµo? H: Em häc tËp ®­îc nh÷ng g× tõ tÊm g­¬ng ®ã? KL: Tõ tÊm g­¬ng TrÇn B¶o §ång ta thÊy: Dï gÆp ph¶i hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n, nh­ng nÕu cã quyÕt t©m cao vµ biÕt s¾p xÕp thêi gian hîp lÝ th× vÉn cã thÓ võa häc tèt võa gióp ®­îc gia ®×nh mäi viÖc. * Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng a) Môc tiªu: HS chän ®­îc c¸ch gi¶i quyÕt tÝch cùc nhÊt, thÓ hiÖn ý chÝ v­ît lªn khã kh¨n trong c¸c t×nh huèng. b) C¸ch tiÕn hµnh - GV chia líp thµnh nhãm 4. Mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng + T×nh huèng 1: §ang häc líp 5, mét tai n¹n bÊt ngê ®· c­íp ®i cña Kh«i ®«i ch©n khiÕn em kh«ng thÓ ®i ®­îc. Trong hoµn c¶nh ®ã, Kh«i cã thÓ sÏ nh­ thÕ nµo? + T×nh huèng 2: Nhµ Thiªn rÊt nghÌo, võa qua l¹i bÞ lò lôt cuèn tr«i hÕt nhµ cöa ®å ®¹c. Theo em, trong hoµn c¶nh ®ã, Thiªn cã thÓ lµm g× ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ®i häc. - GV: Trong nh÷ng t×nh huèng trªn, ng­êi ta cã thÓ tuyÖt väng, ch¸n n¶n, bá häc... biÕt v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó sèng vµ tiÕp tôc häc tËp míi lµ ng­êi cã chÝ. * Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 1-2 Trong SGK a) Môc tiªu: HS ph©n biÖt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña ý chÝ v­ît khã vµ nh÷ng ý kiÕn phï hîp víi néi dung bµi häc. b) C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 - GV nªu lÇn l­ît tõng tr­êng hîp, HS gi¬ thÎ mµu thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña m×nh Bµi 1: Nh÷ng tr­êng hîp d­íi ®©y lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ? + NguyÔn Ngäc KÝ bÞ liÖt c¶ 2 tay, ph¶i dïng ch©n ®Ó viÕt mµ vÉn häc giái. + Dï ph¶i trÌo ®Ìo léi suèi, v­ît ®­êng xa ®Ó ®Õn tr­êng nh­ng mai vÉn ®i häc ®Òu. + Vô lóa nµy nhµ b¹n Ph­¬ng mÊt mïa nªn cã khã kh¨n, Ph­¬ng liÒn bá häc. + Ch÷ b¹n HiÕu rÊt xÊu nh­ng sau 2 n¨m kiªn tr× rÌn luyÖn ch÷ viÕt, nay HiÕu viÕt võa ®Ñp, võa nhanh. Bµi 2: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ý kiÕn d­íi ®©y? + Nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt dï cè g¾ng häc hµnh còng ch¼ng ®Ó lµm g×. + "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim" + ChØ con nhµ nghÌo míi cÇn cã chÝ v­ît khã, cßn con nhµ giµu th× kh«ng cÇn. + Con trai míi cÇn cã chÝ. + Kiªn tr× söa ch÷a b»ng ®­îc mét khiÕm khuyÕt cña b¶n th©n (nãi ngäng, nãi l¾p...) còng lµ ng­êi cã chÝ. - KL: C¸c em ®· ph©n biÖt râ ®©u lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã ý chÝ. Nh÷ng biÓu hiÖn ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¶ viÖc nhá vµ viÖc lín, trong c¶ häc tËp vµ ®êi sèng. -> Ghi nhí: SGK 3. Cñng cè dÆn dß - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau - 2 HS nªu bµi häc - HS ®äc SGK 1 HS ®äc to c¶ líp cïng nghe. - HS ®äc c©u hái trong SGK vµ tr¶ lêi - Nhµ nghÌo, ®«ng anh em, cha hay ®au èm, hµng ngµy cßn ph¶i góp mÑ b¸n b¸n b¸nh m×. - §ång ®· sö dông thêi gian hîp lÝ vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp tèt. Nªn suèt 12 n¨m häc §ång lu«n lu«n lµ häc sinh giái. §ç thñ khoa, ®­îc nhËn häc bæng NguyÔn Th¸i B×nh, - Em häc tËp ®­îc ë §ång ý chÝ v­ît khã trong häc tËp, phÊn ®Êu v­¬n lªn trong mäi hoµn c¶nh . - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm - Líp nhËn xÐt bæ sung. - HS th¶o luËn nhãm 2 - HS gi¬ thÎ theo quy ­íc - HS ®äc ghi nhí Duyệt ngày 21/9/2012

File đính kèm:

  • docGA DAO DUC(1).doc
Giáo án liên quan