Giáo án Công nghệ Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Hoàng Tiến Dũng

I/ MôC TI£U BµI HäC: Sau khi học xong bài, HS:

1, Kiến thức :Biết được vai trò của bản vẽ trong sản xuất và đời sống.

2, Kĩ năng :Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

3, Thái độ :Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích vẽ kĩ thuật.

II/ CHUẨN BỊ: GV:- Caùc tranh veõ H1.1;1.2;1.3/SGK .

 - Tranh aûnh hoaëc moâ hình caùc saûn phaåm cô khí, caùc coâng trình kieán truùc,.

 HS: Noäi dung baøi + tranh aûnh lieân quan.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

 

doc179 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Hoàng Tiến Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mức I – đơn vị Ampe (A) - Công suất định mức P– đơn vị Oát (W) +/ Các số liệu kỹ thuật do nhà sản xuất qui định để sử dụng đồ dùng điện được tốt, bền lâu, an toàn. Hoûi: Trên bóng đèn có ghi 220V, 60W. Em hãy giải thích các số liệu đó? Hoûi: Trên bóng đèn có ghi 220V, 40W. Em hãy giải thích các số liệu đó? GV yeâu caàu HS quan saùt các số liệu kỹ thuật của bình nước nóng nhãn hiệu ARISTON cho trên hình 37.2 SGK. HS : - 220V là điện áp định mức. - 60W là công suất định mức. HS : - 220V là điện áp định mức - 40W là công suất định mức. HS quan saùt. Hoûi : Em haõy giaûi thích caùc soá lieäu kó thuaät ôû Hình 37.2 ? HS: - Coâng suaát ñònh möùc : 2000W. Ñieän aùp ñònh möùc: 220V. Doøng ñieän ñònh möùc : 11,4A Dung tích ñònh möùc cuûa bình : 15l HÑ3: YÙ nghóa cuûa soá lieäu kó thuaät.(10’) Hoûi : Các số liệu kỹ thuật có ý nghĩa như thế nào khi mua và sử dụng đồ dùng điện? Hoûi : Nhà em sử dụng nguồn điện áp 220V, em cần mua một bóng đèn cho đèn bàn học. */ Trong ba bóng ñèn có sồ liệu dưới đây, em sẽ chọn mua bóng nào ? Tại sao? - Bóng đèn số 1 : 220V – 40W - Bóng đèn số 2 : 110V – 40W - Bóng đèn số 1 : 220V – 300W Hoûi : Vì sao phải sử dụng đồ điện đúng số liệu kỹ thuật? Hoûi : Khi doøng ñieän vöôït quaù trò soá ñònh möùc, daây daãn cuûa ñoà duøng ñieän seõ bò aûnh höôûng gì ? Hoûi : Ñeå traùnh hoûng ñoà duøng ñieän, khi söû duïng caàn chuù yù gì ? Hoûi : Vì sao phaûi söû duïng ñoà duøng ñieän ñuùng soá lieäu kó thuaät ? GV keát luaän. HS : Các số liệu kỹ thuật giúp ta lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật. HS : Bóng đèn số 1 : 220V – 40W Vì điện áp định mức của đèn phù hợp với điện áp gia đình, và công suất 40 W phù hợp với yêu cầu công suất ñeøn bàn học. HS : Phải sử dụng đồ điện đúng số liệu kỹ thuật để đảm bảo an toàn và tránh hỏng đồ dùng điện. HS : Dâaây daãn ñieän cuûa ñoà duøng ñieän seõ bò giaûm tuoåi thoï. Neáu ñieän aùp taêng quaù lôùn vaø ñeå laâu, daây daãn seõ bò hoûng. HS : Döïa vaøo thoâng tin ôû SGK ñeå traû lôøi. HS : Traû lôøi HS ghi vaøo vôû. Tieåu keát : Các số liệu kỹ thuật giúp ta lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kó thuật. IV/ Toång keát – Daën doø : (5’) GV goïi 1 – 2 HS ñoïc phaàn ‘Ghi nhôù ‘ ôû SGK. GV neâu caâu hoûi cuõng coá baøi : +/ Vì sao ngöôøi ta xeáp ñeøn ñieän thuoäc nhoùm ñieän - quang ; baøn laø ñieän, noài côm ñieän thuoäc nhoùm ñieän – nhieät ; quaït ñieän, maùy bôm nöôùc thuoäc nhoùm ñieän – cô ? +/ Caùc ñaïi löôïng ñieän ñònh möùc ghi treân nhaõn ñoà duøng ñieän laø gì ? YÙ nghóa cuûa chuùng ? Daën doø : +/ Hoïc baøi + ñoïc tröôùc baøi 38 ; 39/SGK. +/ Tìm hieåu caáu taïo, nguyeân lí laøm vieäc cuûa boùng ñeøn sôïi ñoát vaø ñeøn huyønh quang. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ1 : Caáu taïo cuûa maùy bieán aùp.(11’) GV treo hình veõ hoaëc moâ hình maùy bieán aùp 1 pha cho HS quan saùt. Hoûi : Máy biến áp một pha có mấy bộ phận chính? Hoûi : Lõi thép được làm bằng vât liệu gì ? Hoûi : Dây quấn làm bằng vật liệu gì ? Hoûi : Chöùc naêng cuûa loõi theùp vaø daây quaán ñeå laøm gì? Hoûi : Ñeå phaân bieät, daây quaán sô caáp vaø daây quaán thöù caáp kí hieäu nhö theá naøo? HS quan saùt. HS : Coù 3 bộ phận chính : lõi thép và dây quấn vaø voû. HS : Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện. HS : Dây quấn làm bằng dây điện từ. HS : Loõi theùp daãn töø. Daây quaán daãn ñieän HS: - Daây sô caáp kí hieäu N1 - Daây thöù caáp kí hieäu N2 Hoûi : Ngoaøi 2 boä phaän treân, maùy bieán aùp coøn coù nhöõng boä phaän naøo nöõa ? GV hoûi laïi : Em haõy moâ taû caáu taïo cuûa maùy bieán aùp moät pha ? GV boå sung, keát luaän, ghi leân baûng. HS: Traû lôøi. HS traû lôøi. HS ghi vaøo vôû. Tieåu keát : Caáu taïo: Goàm 3 boä phaän chính : - Loõi theùp : Ñöôïc laøm baèng caùc laù theùp kó thuaät ñieän gheùp laïi thaønh moät khoái. - Daây quaán : Ñöôïc laøm baèng daây ñieän töø coù phuû moät lôùp caùch ñieän ñöôïc quaán quanh loõi theùp. - Voû : Laøm baèng kim loaïi hoaëc goã ñeå laép ñaët vaø baûo veä caùc boä phaän cuûa bieán theá. Ngoaøi ra coøn coù ñoàng hoà ño ñieän, ñeøn tín hieäu vaø caùc nuùm ñieàu chænh. HÑ2 : Nguyeân lí laøm vieäc . (12’) Hoûi : Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp có nối trực tiếp với nhau không? Hoûi : Khi dòng điện vào dây quấn sơ cấp thì ở hai cực ra dây quấn thứ cấp sẽ có điện áp . Sự xuất hiện điện áp ở dấy quấn thứ cấp là do hiện tượng gì ? GV: Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø do Farañay phaùt hieän: Töø thoâng xuyeân qua 1 voøng daây bieán thieân, trong voøng daây seõ caûm öùng ra söùc ñieän ñoäng. Nhö vaäy tyû soá ñieän aùp cuûa 2 daây quaán baèng tæ soá voøng daây : U1/U2 = N1/N2 = k Hoûi: Haõy tính U2? N1? Hoûi: Maùy bieán aùp coù U2 > U1 ñöôïc goïi laø maùy bieán aùp gì? Hoûi: Maùy bieán aùp coù U2 < U1 ñöôïc goïi laø maùy bieán aùp gì? Hoûi: Ñeå giöõ U2 khoâng ñoåi U1 taêng ta phaûi taêng hay giaûm soá voøng daây N1 ? GV yeâu caàu HS nhaéc laïi nguyeân lí laøm vieäc cuûa maùy bieán aùp 1 pha. GV boå sung vaø yeâu caàu HS hoïc SGK. HS : Dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp không nối trực tiếp với nhau . HS : Do hiện tượng cảm ứng điện từ . HS: - U2 = U1. N2/N1 - N1 = N2 .U1/U2 HS: Maùy bieán aùp taêng aùp HS:  Maùy bieán aùp giaûm aùp. HS: Ta phaûi taêng N1 HS : Nhaéc laïi. HS : Hoïc SGK Trang 159 ; 160. HÑ3 : Soá lieäu kó thuaät vaø coâng duïng. (10’) Hoûi : Coâng suaát ñònh möùc coù ñôn vò laø gì? Hoûi : Coâng suaát ñònh möùc noùi leân ñieàu gì ? Hoûi : Maùy bieán aùp moät pha duøng ñeå laøm gì? Hoûi : Khi söû duïng maùy bieán aùp caàn chuù yù ñieàu gì? GV goïi HS nhaéc laïi caùc soá lieäu vaø caùch söû duïng maùy bieán aùp. GV keát luaän, ghi leân baûng. HS : VA , KVA HS : Cho bieát khaû naêng cung caáp coâng suaát cho caùc taûi cuûa maùy bieán aùp. HS : Máy biến áp một pha dùng để tăng hoặc giảm điện áp. HS : Döïa vaøo thoâng tin ôû SGK ñeå traû lôøi. HS : Nhaéc laïi. HS ghi vaøo vôû. Tieåu keát : +/ Soá lieäu kó thuaät : - Công suất định mức. Ñơn vị là VA (đọc là vôn ampe), kVA (đọc là kilô vôn – ampe) - Điện áp định mức, đơn vị là V. - Dòng điện định mức, đơn vị là A. +/ Söû duïng : Duøng ñeå taêng hoaëc giaûm ñieän aùp. Ñöôïc söû duïng nhieàu trong gia ñình vaø caùc ñoà duøng ñieän hoaëc ñieän töû. +/ Ñeå maùy bieán aùp laøm vieäc toát, beàn laâu khi söû duïng caàn chuù yù : - Ñieän aùp ñöa vaøo maùy khoâng ñöôïc lôùn hôn ñieän aùp ñònh möùc. - Khoâng ñeå maùy bieán aùp laøm vieäc quaù coâng suaát ñònh möùc. - Ñaët maùy bieán aùp ôû nôi saïch seõ, khoâ raùo, thoaùng gioù vaø ít buïi. IV/ Toång keát baøi – Daën doø : (5’) - GV goïi 1 – 2 HS ñoïc phaàn ‘Ghi nhôù ‘ trong SGK. - GV yeâu caàu vaø gôïi yù HS traû lôøi caùc caâu hoûi vaø laøm baøi taäp ôû cuoái baøi hoïc : +/ Moâ taû caáu taïo cuûa maùy bieán aùp moät pha ? +/ Haõy neâu coâng duïng cuûa maùy bieán aùp ? +/ Laøm baøi taäp 3/SGK/Trang 161. Giaûi  U2 = U1 * N2/N1 = 220* 90/1650 = 12V N2 = U2/ U1 * N1 = 36/220* 1650 = 270 voøng. - Daën doø : +/ Hoïc baøi + ñoïc tröôùc baøi 48 : Söû duïng hôïp lí ñieän naêng. +/ Tìm hieåu nhu caàu tieâu thuï ñieän naêng cuûa gia ñình mình. Ngaøy soaïn : 16/04/ 2011 Tieát 50 : Baøi 56  - 57 : T.H VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ, SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN I/ Muïc tieâu baøi : Sau khi học xong bài, HS : Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện. Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản. Có ý thức áp dụng kiến thức được học vào thực tế. II/ Chuaån bò : GV : Tranh vaø moâ hình maïch ñieän chieáu saùng ñôn giaûn. HS : Ñoïc kó baøi 56, 57 vaø xem laïi noäi dung kieán thöùc vaät lí 7. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh. 2. Kieåm tra :- Theá naøo laø sô ñoà nguyeân lí vaø sô ñoà laép ñaët ? (5 ‘) - Neâu taùc duïng vaø nguyeân lí laøm vieäc cuûa caàu chì ? 3. Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ1 : Chuaån bò vaø neâu muïc tieâu baøi TH. (3’) GV : Nêu rõ mục tiêu và yêu cầu bài thực hành, nội qui thực hành. GV : Chia nhóm thực hành : mỗi nhóm 2 baøn . GV : Kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm. HS : Tieáp thu. HS : Caùc nhoùm oån ñònh. HÑ2 : Phaân tích sô ñoà nguyeân lí , sô ñoà laép ñaët maïch ñieän. (10’) GV höôùng daãn HS laøm vieäc theo nhoùm, phaân tích maïch ñieän theo caùc böôùc sau : Quan saùt nguoàn ñieän laø nguoàn 1 chieàu hay xoay chieàu, caùch veõ nguoàn ñieän. Kí hieäu daây pha vaø daây trung tính. Maïch ñieän bao nhieâu phaàn töû ? Moái lieân heä ñieän cuûa caùc P.Töû trong sô ñoà maïch ñieän coù ñuùng khoâng ? Caùc kí hieäu trong sô ñoà ñaõ ñuùng chöa ? Söûa sô ñoà sai thaønh ñuùng. GV boå sung keát quaû. HS :Caùc nhoùm hoaøn thaønh vaø baùo caùo keát quaû. HÑ3 : Veõ sô ñoà nguyeân lí vaø sô ñoà laép ñaët maïch ñieän. (22’) 1. Sô ñoà nguyeân lí. GV höôùng daãn HS laøm vieäc theo nhoùm veõ sô ñoà caùc maïch ñieän H56.2/SGK. 2. Sô ñoà laép ñaët : GV yeâu caàu HS veõ sô ñoà laép ñaët theo caùc böôùc sau : HS hoaøn thaønh. - Veõ ñöôøng daây nguoàn, chuù yù kí hieäu daây pha vaø daây trung tính. - Xaùc ñònh vò trí ñeå baûng ñieän vaø boùng ñeøn. - Xaùc ñònh vò trí caùc T.Bò ñoùng caét, baûo veä, laáy ñieän sao cho ñeïp vaø hôïp lí. - Noái ñöôøng daây ñieän theo sô ñoà nguyeân lí theå hieän ñuùng moái lieân heä veà ñieän cuûa caùc P.töû. - Kieåm tra sô ñoà theo nguyeân lí. HS : Caùc nhoùm hoaøn thaønh theo söï höôùng daãn cuûa GV. IV/ Toång keát vaø ñaùnh giaù baøi TH. (5’) GV cho HS chaám cheùo nhau caùc sô ñoà theo tieâu chí : +/ Sô ñoà ñuùng, ñeïp : 10 ñieåm. +/ Moãi loãi sai tröø 1 ñieåm. GV thu baùo caùo TH, phaân tích vaø chaám maãu 1 vaøi sô ñoà maïch ñieän. GV nhaän xeùt veà chuaån bò, thaùi ñoä vaø keát quaû hoïc taäp cuûa caù nhaân vaø caùc nhoùm. Daën doø : Xem laïi noäi dung Phaàn 3 : Kó thuaät ñieän ñeå tieát sau oân taäp. ..........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an CN 8 20132014.doc
Giáo án liên quan