Giáo án chiều tuần từ 17 - 24

Rèn Viết

Bài 64 : Ắt -ât

I. Mục đích yêu cầu:

 - Học sinh nhớ lại và viết được chữ mang vần đã học theo đúng quy định.HS khá giỏi viết đủ số dòng quy định.

 - Học sinh rèn viết chữ đẹp. GV kèm cặp những HS viết chữ xấu.

II . Đồ dùng dạy học:

 - Bài viết mẫu

 - Vở ô li , bảng con.

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án chiều tuần từ 17 - 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yÕu viÕt tõng ch÷ trong vë cho ®óng vµ ®Ñp -GV chÊm mét sè bµi ®Ó nhËn xÐt lçi sai chñ yÕu. Trß - Nối theo hướng dẫn , đọc bài vừa nối . -ViÕt vµo b¶ng con: Khoanh tay , kế hoạch , hoạt bát , thoăn thoắt , -ViÕt bµi vµo vë bµi tËp viÕt mét dßng -------------------------------------------@&?------------------------------------------ To¸n LuyÖn tËp 1 Môc tiªu: - Häc sinh biết phân tích các số tròn chục , điiền dấu > , < , = vào dấu chấm . Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 19. 2 bµi häc: ThÇy - Cho häc sinh lµm bµi tiÕt 1 trang19 . H­íng dÉn lµm mÉu . -Cho häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n. GV chó ý kÌm c¸c em cßn kÐm lµm tõng bµi . ChÊm mét sè bµi ch÷a lçi sai chñ yÕu Trß Đäc bµi nèi tiÕp trong vë BT trang 19 -Lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n trang19. -------------------------------------------@&?------------------------------------------ HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần oăn , oăt , oang , oăng - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II/ cách thức tiến hành . Toán : Cho HS củng cố dạng toán giải toán có lời văn , đo độ dài đoạn thẳng . Tiêng Việt : Cho học sinh đọc lại bài trong SGK ------------------------------------------------------------------------------------------------ Thø năm ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2014 To¸n LuyÖn tËp 1 Môc tiªu: Cho học sinh củng cố cộng trừ và điền dấu các số tròn chục , giải toán có lời văn . lµm bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 20 . 2 bµi häc: ThÇy - Cho häc sinh lµm bµi tiÕt 2 trang20 . H­íng dÉn lµm mÉu . -Cho häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n. GV chó ý kÌm c¸c em cßn kÐm lµm tõng bµi . ChÊm mét sè bµi ch÷a lçi sai chñ yÕu Trß Đäc bµi nèi tiÕp trong vë BT trang 20 -Lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n trang20. -------------------------------------------@&?------------------------------------------ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Cho HS ôn lại các trò chơi đã học I /Mục tiêu -Giúp cho các em nắm chác các trò chơi đã học . - Tiếp tục SHTT theo chủ đề Liên đội phát động tổ chức theo khối do cô giáo tổng phụ trách HD cùng Gv chủ nhiệm kết hợp . --------------------------------------------------------------------------------- HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần uy , uê . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II/ cách thức tiến hành . Toán : Cho HS củng cố dạng toán giải toán có lời văn , đo độ dài đoạn thẳng . Tiêng Việt : Cho học sinh đọc lại bài trong SGK ------------------------------------------------------------------------------------------------ Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014 LuyÖn viÕt 1Môc tiªu: Nh×n b¶ng viÕt ®­îc c¸c ch÷ theo mÉu trong vë bµi tËp và đọc lại bài . 2 Bµi häc: ThÇy - Cho HS nối từ , câu trong vở bài tập và đọc cá nhân tập thể các dòng vừa nối . GV h­íng dÉn quy tr×nh ch÷ viÕt trªn b¶ng líp. - Cho häc sinh viÕt bµi vµo vë bµi tËp trang 23 -GVchó ý kÌm c¸c em cßn yÕu viÕt tõng ch÷ trong vë cho ®óng vµ ®Ñp -GV chÊm mét sè bµi ®Ó nhËn xÐt lỗi sai chñ yÕu. Trß - Nối theo hướng dẫn , đọc bài vừa nối . -ViÕt vµo b¶ng con: Vạn tuế , chung thủy , thuở xưa , khuya khoắt . -ViÕt bµi vµo vë bµi tËp viÕt mét dßng -------------------------------------------@&?------------------------------------------ SINH HỌAT LỚP I. NHẬN XÉT TUẦN 23: Gv nhận xét các ưư nhược điểm của học sinh về các mặt 1. Chuyên cần - Học sinh đi học đều, đúng giờ 2. Đạo đức - Đa số học sinh ngoan, chào hỏi, lễ phép * Tồn tại: Còn một số học sinh chưa ngoan, hay nô nghịch 3. Học tập Học sinh có nhiều cố gắng trong học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài * Tồn tại: Một số học sinh chưa chăm học, chữ viết cẩu thả , hay sai 4. Văn thể mĩ, vệ sinh - Học sinh ăn mặc đúng quy định của nhà trường - Vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. II. Phương hướng tuần 24 - Rèn các nền nếp cho học sinh - Rèn kỹ năng cho học sinh yếu - Rèn chữ viết cho học sinh cả lớp - Rèn giải toán có lời văn cho học sinh yếu - Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. ----------------------------------------@&?------------------------------------------ HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán công trừ các số tròn chục , giải toán có lời văn , vẽ các đôạn thẳng có độ đà cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần uơ , uya . - Chuẩn bị bài mới uân , uyên . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II/ cách thức tiến hành . Toán : Cho HS củng cố dạng toán giải toán có lời văn , đo độ dài đoạn thẳng . Tiêng Việt : Cho học sinh đọc lại bài trong SGK --------------------------------------------------@&?----------------------------------------------------- Tuần 24 Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014 LuyÖn viÕt 1Môc tiªu: Nh×n b¶ng viÕt ®­îc c¸c ch÷ theo mÉu trong vë bµi tËp và đọc lại bài . 2 Bµi häc: ThÇy - Cho HS nối từ , câu trong vở bài tập và đọc cá nhân tập thể các dòng vừa nối . GV h­íng dÉn quy tr×nh ch÷ viÕt trªn b¶ng líp. - Cho häc sinh viÕt bµi vµo vë bµi tËp trang 25 -GVchó ý kÌm c¸c em cßn yÕu viÕt tõng ch÷ trong vë cho ®óng vµ ®Ñp -GV chÊm mét sè bµi ®Ó nhËn xÐt lỗi sai chñ yÕu. Trß - Nối theo hướng dẫn , đọc bài vừa nối . -ViÕt vµo b¶ng con: Huân chương , tuyên truyền , luật sư tuyết trắng , -ViÕt bµi vµo vë bµi tËp viÕt mét dßng -------------------------------------------@&?------------------------------------------ To¸n LuyÖn tËp 1 Môc tiªu: - Häc sinh biết cộng , trừ các số trßn chôc và giải toán có lời văn , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n trang 22. 2 bµi häc: ThÇy - Cho häc sinh lµm bµi tiÕt 1 trang 22 . H­íng dÉn lµm mÉu . -Cho häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n. GV chó ý kÌm c¸c em cßn kÐm lµm tõng bµi . ChÊm mét sè bµi ch÷a lçi sai chñ yÕu Trß Đäc bµi nèi tiÕp trong vë BT trang 22 -Lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n trang 22. HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán công trừ các số tròn chục , giải toán có lời văn , vẽ các đôạn thẳng có độ dài cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần uân , uyên . - Chuẩn bị bài mới uât , uyêt . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . -------------------------------------------@&?------------------------------------------ Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014 To¸n LuyÖn tËp 1 Môc tiªu: - Häc sinh biết cộng , trừ các số trßn chôc và giải toán có lời văn , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n tiết 2 trang 23. 2 bµi häc: ThÇy - Cho häc sinh lµm bµi tiÕt 2 trang 23 . H­íng dÉn lµm mÉu . -Cho häc sinh lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n. GV chó ý kÌm c¸c em cßn kÐm lµm tõng bµi . ChÊm mét sè bµi ch÷a lçi sai chñ yÕu Trß Đäc bµi nèi tiÕp trong vë BT trang 23 -Lµm bµi vµo vë bµi tËp to¸n trang 23. -------------------------------------------@&?------------------------------------------ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Cho HS ôn lại các trò chơi đã học I /Mục tiêu -Giúp cho các em nắm chác các trò chơi đã học . - Tiếp tục SHTT theo chủ đề Liên đội phát động tổ chức theo khối do cô giáo tổng phụ trách HD cùng Gv chủ nhiệm kết hợp . --------------------------------------------------------------------------------- HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán công trừ các số tròn chục , giải toán có lời văn , vẽ các đôạn thẳng có độ dài cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần có âm u đứng đầu . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . Thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2014 LuyÖn viÕt 1Môc tiªu: Nh×n b¶ng viÕt ®­îc c¸c ch÷ theo mÉu trong vë bµi tËp tiết 2 trang 26-27và đọc lại bài . 2 Bµi häc: ThÇy - Cho HS nối từ , câu trong vở bài tập và đọc cá nhân tập thể các dòng vừa nối . GV h­íng dÉn quy tr×nh ch÷ viÕt trªn b¶ng líp. - Cho häc sinh viÕt bµi vµo vë bµi tËp trang 27 -GVchó ý kÌm c¸c em cßn yÕu viÕt tõng ch÷ trong vë cho ®óng vµ ®Ñp -GV chÊm mét sè bµi ®Ó nhËn xÐt lỗi sai chñ yÕu. Trß - Nối theo hướng dẫn , đọc bài vừa nối . -ViÕt vµo b¶ng con: Huỳnh huỵch , huých vai , khuỳnh tay , hoa quỳnh , -ViÕt bµi vµo vë bµi tËp viÕt mét dßng -------------------------------------------@&?------------------------------------------ SINH HOẠT LỚP I. NHẬN XÉT TUẦN 24 1. Chuyên cần. - Hs đi học đều, đúng giờ 2. Đạo đức: - Hs ngoan ngoãn, chào hỏi có nền nếp. - Tồn tại: Còn vài hs chưa ngoan, hay nô nghịch 3. Học tập - Đa số hs ngoạn, chăm chỉ học tập. - Tồn tại: Còn một số học sinh yếu chưa tiến bộ, viết hay sai, làm toán châm, hay sai 4. Thể dục vệ sinh - Vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. * Tồn tại: Còn vài hs đầu tóc chưa gọn (tóc dài) II. Phương hướng tuần 25. - Thực hiện chương trình tuần 25 - Tích cực rèn hs yếu - Luyện chữ viết đúng mẫu cho hs. - Cho hs kết hợp với ôn tập chuẩn bị KTĐK lần 3. - Nhắc nhở hs mọi nền nếp, quy định ------------------------------------------@&?------------------------------------------ HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : -Hoàn thiện nốt bài tập buổi sáng tiếp tục luyện tập củng cố dạng toán công trừ các số tròn chục , giải toán có lời văn , vẽ các đôạn thẳng có độ dài cho trước . -Hướng dẫn học lại bài học vần có âm u đứng đầu . - Chuẩn bị bài mới tập đọc . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . ---------------------------------------------------@&?---------------------------------------------------- -------------------------------------------@&?------------------------------------------ -------------------------------------------@&?------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao an day buoi 2.doc
Giáo án liên quan