Giáo án Các môn lớp 4 - Tuần 18

I. MỤC tiªu: Giĩp HS

- Kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL,kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu.

- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về ghi nhớ về nội dung,về nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc 2 chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Phiếu vit tªn c¸c bµi tp ®c.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

H§1(2): GV giíi thiƯu bµi – HS theo di.

H§2(25): KiĨm tra tp ®c vµ HTL.

- GV nªu y/c kiĨm tra – HS theo di.

- GV ly sỉ ®iĨm lÇn l­ỵt gọi từng HS lên bốc thăm bµi.

- GV cho mçi em chun bÞ trong 2 phĩt .

- HS đọc bài theo yêu cầu trong phiếu thăm – GV nªu c©u hi khai th¸c ND ®o¹n va ®c.

- HS tr¶ li – GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iĨm.

- GV lưu ý: Những HS kiểm tra chưa đạt yêu cầu GV nhắc các em về nhà luyện đọc để kiểm tra trong tiết học sau.

H§3(10): Bµi tp 2: RÌn k n¨ng ®iỊn vµo b¶ng tªn bµi, t¸c gi¶, ni dung chÝnh, nh©n vt.

- Cho HS đọc yêu cầu – Líp theo di SGK.

- GV cho HS th¶o lun cỈp ®«i vµ lµm bµi vµo giy nh¸p.

- GV gi HS nªu bµi lµm.

 

doc22 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Các môn lớp 4 - Tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ªu – T/c nhËn xÐt – GV ®¸nh gi¸. C/ cđng cè – dỈn dß(3’): - GV chèt ND bµi – NhËn xÐt tiÕt häc. Khoa häc KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY I. MỤC TIÊU: Giĩp HS - Làm thí nghiệm để chứng minh : Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. Muốn sự cháy diễn liên tục, không khí phải được lưu thông. - Nói về vai trò của khí ni-tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí: tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh, quá nhanh. - Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Hai lọ thủy tinh (một lọ to, một lọ nhỏ), 2 cây nến bằng nhau. - Một lọ thủy tinh không có đáy (hoăïc ống thủy tinh), nến, đế kê (như hình vẽ) III. c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: H§1(2’): GV giíi thiƯu bµi – HS theo dâi. H§2(12’): Vai trß cđa « xi ®èi víi sù ch¸y. Mục tiêu : Làm thí nghiệm để chứng minh :càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. - GV chia líp thµnh nhóm 4 và đề nghị các nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng để làm những thí nghiệm này. - Yêu cầu các em đọc các mục Thực hành trang 70 SGK để biết cách làm. - HS đọc các mục Thực hành trang 70 SGK để biết cách làm. - Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm, GV theo dõi và giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. - HS làm thí nghiệm theo nhóm như chí dẫn trong SGK và quan sát sự cháy của nến. Những nhận xét và ý kiến giải thích về kết quả của thí nghiệm được thư kí của nhóm ghi lại theo mẫu sau: Kích thước lọ thủy tinh Thời gian cháy Giải thích 1. Lọ thủy tinh to 2. Lọ thủy tinh nhỏ - GV gọi đại diện các nhóm trình bày. - GV giúp HS rút ra kết luận chung sau thí nghiệm và GV giảng về vai trò của khí ni-tơ: giúp cho sự cháy trong không khí xảy ra không quá nhanh và quá mạnh. Kết luận: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự chaý được lâu hơn. Hay nói cách khác: không khí có ô-xi nên cần không khí để duy trì sự cháy. H§3(13’): T×m hiĨu c¸ch duy tr× sù ch¸y vµ øng dơng trong cuéc sèng. Mục tiêu: + Làm thí nghiệm để chứng minh :Muốn sự cháy diễn liên tục, không khí phải được lưu thông. + Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy. - GV chia líp theo nhãm 4 và đề nghị các nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng để làm những thí nghiệm này. - Yêu cầu các em đọc các mục Thực hành, thí nghiệm trang 70, 71 SGK để biết cách làm. - Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm, GV theo dõi và giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. - GV gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả – T/c nhËn xÐt vµ KL - nhóm báo cáo làm việc của nhóm mình. Kết luận: Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí. Nói cách khác, không khí cần được lưu thông. H§4(3’): Cđng cè – DỈn dß. - GV chèt ND bµi – NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕngviƯt KiĨm tra ®Þnh k× (®äc) Khoa häc KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỐNG I. MỤC TIÊU: Giĩp HS - Nêu dẫn vỊ người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở. - Xác định vai trò của khí ô-xi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: III. c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: a/ ktbc(5’): GV gäi HS nªu vai trß cđa kh«ng khÝ ®èivíi sù ch¸y. - T/c nhËn xÐt – GV ghi ®iĨm. B/ d¹y bµi míi: H§1(2’): GV giíi thiƯu bµi – HS theo dâi. H§2(15’): T×m hiĨu vai trß cđa kh«ng khÝ ®èi víi con ng­êi. Mục tiêu : + Nêu dẫn chứng để chứng minh người cần không khí để thở. + Xác định vai trò của khí ô-xi đối với sự thở và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống. - GV lµm thÝ nghiƯm nh­ SGK – Líp theo dâi. - GV cho HS lµm bµi tËp 1 ;2 vë BT – GV gäi HS nªu kÕt qu¶. NhËn xÐt. - GV t/c ®µm tho¹i – Rĩt ra kÕt luËn. H§3(10’): T×m hiĨu mét sè tr­êng hỵp ph¶i dïng b×nh «-xi. Mục tiêu: Xác định vai trò của khí ô-xi đối với sự thở và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống - GV yêu cầu HS quan sát hình 5, 6 trang 73 SGK – GV hái: + Tên dụng cụ giúp người thợ lặn có thể lặn lâu dưới nước ? + Tên dụng cụ giúp nước trong bể cá có nhiều không khí hòa tan ? - GV gäi HS nªu – T/c nhËn xÐt. Tiếp theo, GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi : + Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người và động vật và thực vật? + Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở? + Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng ô-xi? Kết luận: Người, động vật, thực vật muốn sống được cần có khí ô-xi để thở. C/ cđng cè – dỈn dß(3’): - GV chèt ND bµi – NhËn xÐt tiÕt häc. Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2009. TiÕng viƯt KiĨm tra ®Þnh k× (viÕt) To¸n KiĨm tra ®Þnh k× lÇn ii ®Þa lÝ kiĨm tra ®Þnh k× lÇn i thĨ dơc s¬ kÕt häc k× i . trß ch¬i “ch¹y theo h×nh tam gi¸c” i. mơc tiªu: Giĩp HS - HƯ thèng ®­ỵc nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc, nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm trong häc tËp, tõ ®ã cè g¾ng tËp luyƯn tèt h¬n. - Trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c” , ch¬i nhiƯt t×nh, s«i nỉi, chđ ®éng. ii. chuÈn bÞ: Cßi, kỴ s½n v¹ch cho trß ch¬i. iii. c¸c h® d¹y-häc: H§1(6’): PhÇn më ®Çu . - GV tËp trung líp , phỉ biÕn néi dung , Y/c giê häc – HS theo dâi. - Cho HS khëi ®éng c¸c khíp theo h­íng dÉn cđa GV . - GV cho HS ch¹y chËm quanh s©n tËp H§2(22’): PhÇn c¬ b¶n. a. S¬ kÕt häc k× I: - GV hƯ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®·häc trong häc k× I. - GV võa nªu bµi häc – Gäi vµi HS lµm c¸c ®éng t¸c minh ho¹. - Líp theo dâi – GV nhËn xÐt vµ kh¾c s©u cho HS. - GV tuyªn d­¬ng nh÷ng HS häc tËp tèt – HS l¾ng nghe. b. Trß ch¬i vËn ®éng : - GV nªu tªn trß ch¬i , nh¾c l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Líp theo dâi , l¾ng nghe . - GV cho HS ch¬i theo h­íng dÉn - HS quan s¸t c¸c b¹n thùc hiƯn trß ch¬i . - GV tỉ chøc cho HS ch¬i – Y/c HS ch¬i nhiƯt t×nh , chđ ®éng vµ trung thùc . - GV bao qu¸t líp . - GV c«ng bè kÕt qu¶ - NhËn xÐt . H§3(5’): PhÇn kÕt thĩc . - Cho HS c¶ líp ch¹y chËm vµ hÝt thë s©u. - GV hƯ thèng bµi häc - NhËn xÐt tiÕt häc . ThĨ dơc ®i nhanh chuyĨn sang ch¹y Trß ch¬i “ch¹y theo h×nh tam gi¸c” i. mơc tiªu: Giĩp HS - ¤n tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®i nhanh chuyĨn sang ch¹y. - BiÕt tham gia vµo trß ch¬i “Ch¹y theo h×nh tam gi¸c” ii. chuÈn bÞ: Cßi, kỴ s½n v¹ch. iii. c¸c h® d¹y-häc: H§1(6’): PhÇn më ®Çu . - GV tËp trung líp , phỉ biÕn néi dung , Y/c giê häc – HS theo dâi. - Cho HS khëi ®éng c¸c khíp theo h­íng dÉn cđa GV . - GV cho HS ch¹y chËm quanh s©n tËp theo 1 hµng däc. H§2(22’): PhÇn c¬ b¶n. a. §éi h×nh ®éi ngị vµ bµi tËp RLTTCB : - GV cho líp «n tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®i nhanh trªn v¹ch kỴ th¼ng vµ chuyĨn sang ch¹y. - C¶ líp thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa GV - GV cho HS ®øng theo tỉ vµ luyƯn tËp - GV theo dâi, nh¾c nhë HS. - GV cho c¸c tỉ thi ®ua – GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b. Trß ch¬i vËn ®éng : - GV nªu tªn trß ch¬i , phỉ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Líp theo dâi , l¾ng nghe . - GV cho HS ch¬i thư theo h­íng dÉn - HS quan s¸t c¸c b¹n thùc hiƯn trß ch¬i . - GV cho HS ch¬i theo ®éi h×nh 2 hµng däc - Y/c HS ch¬i nhiƯt t×nh , chđ ®éng vµ trung thùc . - GV bao qu¸t líp - NhËn xÐt . H§3(5’): PhÇn kÕt thĩc . - Cho HS c¶ líp ch¹y chËm vµ hÝt thë s©u. - GV hƯ thèng bµi häc - NhËn xÐt tiÕt häc . MÜ thuËt VÏ theo mÉu : tÜnh vËt lä hoa vµ qu¶ I/ mơc tiªu: Giĩp HS - NhËn biÕt sù kh¸c nhau gi÷a lä hoa vµ qu¶ vỊ h×nh d¸ng, ®Ỉc ®iĨm. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­ỵc h×nh gÇn gièng víi mÉu, vÏ mµu theo ý thÝch. ii/ chuÈn bÞ: Mét sè lä vµ qu¶. Iii/ c¸c h® d¹y-häc: H§1(2’): GV giíi thiƯu bµi – HS theo dâi. H§2(5’): Quan s¸t – NhËn xÐt. - GV ®­a h×nh mÉu – H­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt. - GV bỉ sung, l­u ý HS vỊ tØ lƯ, ®Ëm nh¹t. - Líp chĩ ý theo dâi h­íng dÉn cđa GV. H§3(5’): C¸ch vÏ lä hoa vµ qu¶. - GV gỵi ý cho HS c¸ch vÏ nh­ h×nh 2 SGK. - Líp theo dâi c¸c b­íc GV h­íng dÉn. - GV l­u ý HS c¸ch x¸c ®Þnh h×nh mÉu vÏ, ­íc l­ỵng, tØ lƯ. - GV h­íng dÉn HS c¸ch thùc hiƯn c¸c b­íc theo h×nh mÉu. - GV h­íng dÉn HS chän ho¹ tiÕt vµ s¾p xÕp, c¸ch vÏ mµu – Líp theo dâi. H§4(12’): Thùc hµnh - GV cho HS vÏ bµi vµo vë – GV theo dâi , giĩp ®ì HS cßn lĩng tĩng. - L­u ý HS t« mµu hoỈc lªn ®Ëm nh¹t cho phï hỵp. H§5(5’): §¸h gi¸ - NhËn xÐt. - GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm. - H­íng dÉn HS nhËn xÐt – GV ®¸nh gi¸ vµ rĩt kinh nghiƯm. H§6(3’): Cđng cè – DỈn dß - GV chèt ND bµi – NhËn xÐt tiÕt häc. Thø hai ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2008. ®¹o ®øc «n tËp vµ thùc hµnh kÜ n¨ng cuèi k× i i. mơc tiªu: Giĩp HS - ¤n tËp vµ thùc hµnh kÜ n¨ng ®¹o ®øc liªn quan ®Õn häc tËp cđa HS, mèi quan hƯ víi gia ®×nh, víi thÇy c« gi¸o. - Tinh thÇn th¸i ®é tr­íc c¸c hµnh vi ®¹o ®øc. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: III. c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: H§1(2’): GV giíi thiƯu bµi – HS theo dâi. H§2(10’): Bµi 1: RÌn kÜ n¨ng bµy tá ý kiÕn cđa m×nhliªn quan ®Õn quyỊn trỴ em. - GV y/c HS : Em h·y bµy tá ý kiÕn víi mäi ng­êi vỊ nh÷ng vÊn ®Ị liªn quan ®Õn b¶n th©n em vµ trỴ em nãi chung. - GV chia líp theo nhãm 4 – Cho HS th¶o luËn vµ lµm bµi. - GV gäi c¸c nhãm b¸o c¸o, thuyÕt tr×nh. - T/c nhËn xÐt – GV chèt l¹i. H§3(10’): Bµi 2 : RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh ®¹o ®øc liªn quan ®Õn mèiquan hƯ trong gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. - GV nªu y/c : H·y s­u tÇm vµ tr×nh bµy c¸c bµi h¸t, th¬, truyƯn, ca dao, tơc ng÷ nãi vỊ c«ng lao cđa «ng bµ, cha mĐ, thÇy c« ®èi víi c¸c em. - GV y/c HS lµm viƯc theo nhãm 4 – Gäi HS tr×nh bµy theo nhãm. - Cho HS tr×nh bµy tr­íc líp – T/c nhËn xÐt. H§4(10’): Bµi 3 : RÌn kÜ n¨ng bµy tá ý kiÕn vỊ ­íc m¬ cđa em trong t­¬ng lai. - GV nªu y/c – HS kĨ cho b¹n nghe theo nhãm ®«i. - GV lÇn l­ỵt gäi HS kĨ tr­íc líp – T/c nhËn xÐt. H§5(3’): Cđng cè – DỈn dß. - GV dỈn HS «n tËp – NhËn xÐt tiÕt häc.

File đính kèm:

  • docGA Lop 4 Ngang Du boTuan18doc.doc