Giáo án Âm nhạc từ lớp 1- 5 tuần 13

Khối 1

Học hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI.

Nhạc và lời: Hoàng Vân.

I. MỤC TIÊU

 - HS hát đúng giai điệu và lời ca.

 - HS biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.

 - HS biết hát kết hợp với vận động.

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ

1. Đàn hát chuẩn xác bài hát Sắp đến Tết rồi, bảng phụ chép sẵn bài hát.

2. Đồ dùng dạy học:

 - Băng cát xét.

 - Đàn phím điện tử, thanh phách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 1. Ổn định tổ chức.

 2. Nội dung bài mới.

 

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc từ lớp 1- 5 tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mẫu. c) Dạy hát: - Cho HS đọc đồng thanh lời ca. + Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa kịp thời. - GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS. Chú ý: Tiếng cuối của mỗi câu hát không ngân mà chỉ nghỉ bằng dấu lặng đen (một phách) - Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích. - Chia thành từng nhóm hát. - Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú ý cách phát âm của các em. * Bốn nhịp cuối bài cho HS gõ thanh phách theo tiết tấu. Hoạt động 2: Vỗ tay hoặc vỗ đệm theo phách - Cho HS hát và vỗ tay theo phách. - Cho HS hát kết hợp với gõ theo tiết tấu lời ca. - Cho HS đứng hát và tập nhún chân nhịp nhàng. 3. Củng cố- Dặn dò. - GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo tiết tấu. - Tập hát thuộc lời bài hát “Sắp đến Tết rồi” kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. - HS nhắc tên bài hát: “Sắp đến Tết rồi”- Hoàng Vân. - Nghe, cảm thụ - Đọc từng câu theo tiết tấu + gõ phách. - Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui Mẹ mua cho áo mới nhé! Ai cũng vui mừng ghê Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. - HS hát theo 2-3 lượt - 1-2 cá nhân hát lại. Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. - Các nhóm luân phiên hát cho đến khi thuộc bài. - Cá nhân, lớp - Hát kết họp gõ tiết tấu. -HS thực hiện theo nhóm, cá nhân - HS thực hiện theo nhóm, tổ -Cả lớp. - Ghi nhớ Buổi chiều: Ôn tập - HS ôn tập lại bài hát Sắp đến tết rồi theo các hình thức hát hoà giọng, hát nối kết và hát lĩnh xướng. - HS hát kết hợp gõ đệm theo lần lượt cả 3 cách :phách, nhịp và tiết tấu. - HS tập biểu diễn hát hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học. Khoái 2 Häc h¸t: ChiÕn sÜ tÝ hon Nh¹c: §inh Nhu Lêi míi: ViÖt Anh I. Môc tiªu : - Hát thuộc lời ca đúng giai điệu. - Hát đều giọng, đúng nhịp, biết haùt kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - Biết bài h¸t dựa trên giai điệu nguyên bản bµi Cùng nhau đi hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu. II. ChuÈn bÞ : - §µn, ñóa nhaïc, tranh ¶nh minh ho¹. - Nh¹c cô gâ ®Öm : song loan, thanh ph¸ch, III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc : 1.OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ:(3') Nghe giai ®iÖu vµ ®o¸n tªn bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng TG Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS 17' 13' 2' Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t bµi: ChiÕn sÜ tÝ hon - GV Giới thiệu bài hát: - Cho hs nghe băng hát mẫu. - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu. - H/d hs hát từng câu, chú ý đây là bài hát có 6 câu hát mỗi câu chia làm 2 câu nhỏ cần hd hs để hát cho đúng. Mỗi câu hát 2-3 lần cho thuộc. - Sau khi học xong cho hs hát lại nhiều lần cho thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa sai cho hs và nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp trò chơi. - Gv Hướng dẫn h/s chơi trò chơi - Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm tượng trung cho một nhạc cụ trong bài hát. Các nhóm hát nối tiếp theo tên nhạc cụ nhóm mình đến câu hát thứ 5 cả lớp cùng vào. - Cho h/s chơi trò chơi tùy thuộc vào thời gian tiết học. - Nhận xét. 3. Cñng cè – DÆn dß - Cho h/s đứng lên hát lại bài hát kết hợp với gõ đệm theo tiết tấu. - Hỏi h/s nhắc lại nội dung bài vừa học, nhận xét, dặn h/s về nhà học bài. - Nhaéc laïi ñaàu baøi - Chú ý lắng nghe. - Chú ý lắng nghe và ghi nhớ. - Thực hiện theo h/d. - Chú ý để hát đúng tiết tấu và giai điệu. - Hát theo nhóm, tổ - Chú ý lắng nghe. - Chú ý lắng nghe và chơi trò chơi theo h/d - Tæ chøc trß ch¬i - Chú ý lắng nghe - Thùc hiÖn - Nh¾c l¹i. ¤n bµi Buổi chiều: Ôn tập - HS ôn tập lại bài hát theo các cách : hát hoà giọng, nối kết ,lĩnh xướng. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và nhún theo nhịp. - Hát kết hợp gõ đệm theo lần lượt cả 3 cách :phách, nhịp, tiết tấu. - Tập biểu diễn bài hát theo tổ, nhóm, csa nhân. - Nhận xét chung giờ học. Khoái 3 ¤n bµi h¸t: Con chim non Nh¹c Ph¸p I. Môc tiªu : - H/s hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu baøi haùt. - Biết hát kết hợp với vận động phụ họa theo nhịp 3 bài hát. - Giáo dục h/s biết yêu mến những bài hát dân ca các dân tộc trên thế giới. II. ChuÈn bÞ : - §µn, §Üa, tranh minh ho¹ - Thanh ph¸ch, mét sè ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc : 1. KiÓm tra bµi cò.1-2 hs. H¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch bµi h¸t Con chim non (3’) 2.Bµi míi : TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 15' 15' 2' * Ho¹t ®éng 1: ¤n bµi h¸t: Con chim non - B¾t nhÞp cho hs h¸t «n BH - LÇn l­ît cho hs luyÖn h¸t theo tæ nhãm, c¸ nh©n. - Cho hs h¸t «n kÕt hîp vç tay (gâ) ®Öm theo nhÞp 3. + Ph¸ch m¹nh: vç 2 tay xuèng bµn + 2 ph¸ch nhÑ: vç 2 tay vµo nhau - Cho hs dïng nh¹c cô gâ ®Öm theo nhÞp 3. * Ho¹t ®éng 2: TËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3 - Gv h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c. + §éng t¸c 1: (ph¸ch 1) Ch©n tr¸i b­íc sang tr¸i + §éng t¸c 2: (ph¸ch 2) Ch©n ph¶i chôm vµo ch©n tr¸i + §éng t¸c 3: (ph¸ch 3) Ch©n tr¸i dËm t¹i chç 1 c¸i. (Cho hs thùc hiÖn nh­ trªn nh­ng chuyÓn sang ch©n ph¶i) - Cho hs ®øng lªn lµm theo. - Khi ®· thµnh th¹o cho hs võa h¸t võa vËn ®éng theo c¸c ®éng t¸c võa häc. - Gäi mét sè nhãm lªn b¶ng thùc hiÖn.(NhËn xÐt - §¸nh gi¸) 3. Cñng cè - D¨n dß. - Cho hs h¸t l¹i bµi h¸t võa «n. - DÆn c¸c em vÒ nhµ tù luyÖn thªm c¸c ®éng t¸c vËn ®éng. - NhËn xÐt chung giê häc. - H¸t «n theo h­íng dÉn - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 3. - Chó ý quan s¸t - Cïng ®øng lªn lµm theo h­íng dÉn. - Lªn b¶ng thùc hiÖn - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t. - Ghi nhí. Buæi chiÒu :¤n tËp - HS ¤n tËp l¹i bµi h¸t theo c¸ch h¸t hoµ giäng, nèi kÕt vµ lÜnh x­íng. - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ theo nhÞp 3. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo c¶ 3 c¸ch ®Öm : NhÞp ,ph¸ch vµ tiÕt tÊu. - TËp tr×nh bµy bµi h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. - NhËn xÐt chung giê häc. Ngµy so¹n 22/ 11/ 2009 Ngµy gi¶ng 23,25/ 11/ 2009 Khèi 4 «n bµi h¸t cß l¶ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. Môc tiªu cÇn ®¹t - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi “cß l¶” , biÕt h¸t kÕt hîp phô ho¹ ®¬n gi¶n. - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 4 con chim ri vµ ghÐp lêi. II. ChuÈn bÞ - Nh¹c cô, chÐp s½n bµi T§N sè 4 lªn b¶ng. - §µn ,h¸t thuÇn thôc bµi T§N sè 4. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 2. KiÓm tra bµi cò (4’) - Gäi 3 em lªn b¶ng h¸t bµi “cß l¶” - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi) TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1' 10' 15' 4' a. Giíi thiÖu bµi: - TiÕt häc h«m nay c¸c em sÏ «n l¹i bµi h¸t cß l¶ vµ tËp ®äc nh¹c bµi T§N sè 4 b. Néi dung: Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t “Cß l¶” - Gi¸o viªn h¸t l¹i bµi h¸t cß l¶ cho c¶ líp nghe. - B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t «n l¹i bµi h¸t 2 - 3 lÇn chó ý söa sai cho häc sinh - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh h¸t phÇn x­íng vµ phÇn x« + PhÇn 1 (phÇn x­íng) tõ con cß … ra c¸nh ®ång. + PhÇn 2 (phÇn x«) tõ t×nh tÝnh tang … nhí hay ch¨ng - Chia líp thµnh 2 tæ, 1 tæ h¸t phÇn x­íng, 1 tæ h¸t phÇn x« vµ ng­îc l¹i. Ho¹t ®éng 2: TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 - Cho häc sinh luyÖn ®äc cao ®é - Cho häc sinh luyÖn tËp ®äc vµ gâ tiÕt tÊu ….. - Gi¸o viªn Treo b¶ng phô vµ giíi thiÖu bµi T§N sè 4 trªn b¶ng. - B1: Cho häc sinh tËp ®äc tõng nèt ë tõng c©u - B2: Cho häc sinh phÐp cao ®é víi tr­êng ®é - B3: §äc nèt nh¹c vµ ghÐp lêi ca 4. Cñng cè - dÆn dß - Gi¸o viªn tæng kÕt bµi cho c¶ líp ®äc nh¹c vµ lêi cña bµi T§N sè 4. - DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi, chuÈn bÞ bµi cho giê sau. - NhËn xÐt chung giê häc. - Ghi bµi, nh¾c l¹i ®Çu bµi. - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh h¸t «n l¹i bµi h¸t. - Häc sinh tËp h¸t phÇn x« vµ phÇn x­íng. - Thùc hiÖn h¸t x­íng vµ x« theo tæ. - Häc sinh luyÖn ®äc cao ®é. § - R - M - P - S - S - P - M - R - § - Häc sinh ®äc vµ gâ tiÕt tÊu. §en ®en tr¾ng ®en ®en tr¾ng… - Theo dâi. - §äc nèt nh¹c trªn khu«ng - GhÐp cao ®é, tr­êng ®é - GhÐp lêi ca - Thùc hiÖn - Ghi nhí Buæi chiÒu : ¤n tËp - HS «n l¹i bµi h¸t Cß l¶. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp vµ tiÕt tÊu. - TËp tr×nh bµy bµi h¸t Cß l¶ theo c¸ch h¸t x­íng vµ h¸t x«. - ¤n tËp T§N sè 4 ( §äc nh¹c + h¸t lêi ) - TËp chÐp bµi T§N sè 4 vµo vë. - NhËn xÐt giê häc. Khèi 5 «n tËp bµi h¸t: ­íc m¬ tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. Môc tiªu. - Hs häc thuéc lêi ca, thÓ hiÖn s¾c th¸i thiÕt tha cña bµi ¦íc m¬ - Hs tËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. Tr×nh bµy bµi h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch bµi T§N sè 4 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - §µn phÝm ®iªn tö. - TËp h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c - B¶ng phô chÐp s½n bµi T§N sè 4. III. ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh líp. 2. Néi dung bµi míi. TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 15' Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t ¦íc m¬ - HS h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i. -Tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca kÕt hîp gâ ®Öm. -Tr×nh bµy theo h×nh thøc song ca kÕt hîp gâ ®Öm. - HS tr×nh bµy theo h×nh thøc cã lÜnh x­íng, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c HS ghi bµi - ¤n tËp theo h­íng dÉn cña gv. - C¸ nh©n hs tr×nh bµy. - CÆp ®«i tr×nh bµy. - LÜnh x­íng kÕt hîp ®ång ca. - Thùc hiÖn h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. C¶ líp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c - C¶ líp thùc hiÖn 15' 5' Ho¹t ®éng 2: TËp ®äc nh¹c sè 4 - Cho häc sinh luyÖn ®äc cao ®é - Cho häc sinh luyÖn tËp ®äc vµ gâ tiÕt tÊu ….. - Gi¸o viªn treo b¶ng phô vµ giíi thiÖu bµi T§N sè 4 trªn b¶ng. - B1: Cho häc sinh tËp ®äc tõng nèt ë tõng c©u - B2: Cho häc sinh phÐp cao ®é víi tr­êng ®é - B3: §äc nèt nh¹c vµ ghÐp lêi ca 4. Cñng cè - dÆn dß - Gi¸o viªn tæng kÕt bµi cho c¶ líp ®äc nh¹c vµ lêi cña bµi T§N sè 4. - DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi, chuÈn bÞ bµi cho giê sau. - NhËn xÐt chung giê häc. - HS luþªn tËp cao ®é §« Rª Mi Son La §« - HS luyÖn tËp gâ tiÕt tÊu. 2/4 ®en ®¬n ®¬n ®en ®en ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n tr¾ng. - Theo dâi. - §äc nèt nh¹c trªn khu«ng - GhÐp cao ®é, tr­êng ®é - GhÐp lêi ca - Thùc hiÖn - Ghi nhí Buæi chiÒu: ¤n tËp - HS «n l¹i bµi h¸t ¦íc m¬ . H¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®äng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi bµi h¸t theo c¸c h×nh thøc tèp ca, song ca, ®¬n ca, - ¤n l¹i bµi T§N sè 4 Nhí ¬n B¸c. §äc nh¹c,h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp . - TËp chÐp bµi T§N vµo vë. - NhËn xÐt chung giê häc.

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 13- 2009; 2010.doc
Giáo án liên quan