Đề kiểm tra học kì II, môn công nghệ, lớp 8 Mã đề: cn822

Câu 1. Nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt là:

A. Biến điện năng thành nhiệt năng. B. Biến nhiệt năng thành điện năng.

C. Biến quang năng thành điện năng. D. Biến điện năng thành cơ năng.

Câu 2. Để sử dụng hợp lí điện năng cần:

A. Giảm bớt đồ dùng điện trong giờ cao điểm. B. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao.

C. Không sử dụng lãng phí điện năng. D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 3. Quạt điện là đồ dùng điện loại gì?

A. Đồ dùng loại điện - nhiệt. B. Đồ dùng loại điện - cơ.

C. Đồ dùng loại điện - quang. D. Đồ dùng loại điện - nhiệt và điện - cơ.

Câu 4. Nhược điểm của đèn huỳnh quang là:

A. Tiết kiệm điện năng. B. Tuổi thọ thấp.

C. Ánh sáng không liên tục. D. Không cần chấn lưu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II, môn công nghệ, lớp 8 Mã đề: cn822, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M· ®Ò: cn822 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. Câu 1. Nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt là: A. Biến điện năng thành nhiệt năng. B. Biến nhiệt năng thành điện năng. C. Biến quang năng thành điện năng. D. Biến điện năng thành cơ năng. Câu 2. Để sử dụng hợp lí điện năng cần: A. Giảm bớt đồ dùng điện trong giờ cao điểm. B. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao. C. Không sử dụng lãng phí điện năng. D. Cả A,B,C đều đúng. Câu 3. Quạt điện là đồ dùng điện loại gì? A. Đồ dùng loại điện - nhiệt. B. Đồ dùng loại điện - cơ. C. Đồ dùng loại điện - quang. D. Đồ dùng loại điện - nhiệt và điện - cơ. Câu 4. Nhược điểm của đèn huỳnh quang là: A. Tiết kiệm điện năng. B. Tuổi thọ thấp. C. Ánh sáng không liên tục. D. Không cần chấn lưu. II. Tự luận (8 điểm) Câu 5. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang. Câu 6. Một máy biến áp 1 pha có N1 = 460 vòng, U1 = 220V. 1. Muốn U2 = 110V thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải bằng bao nhiêu? 2. Nếu điện áp cuộn sơ cấp giảm, U1 = 160V, muốn U2 và N2 không đổi thì phải điều chỉnh để N1 bằng bao nhiêu vòng? Câu 7. Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau: St t Tên đồ dùng điện Công suất điện P (W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t (h) Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh) 1 Tivi 70 02 08 2 Quạt điện 75 01 08 3 Đèn huỳnh quang 45 02 04 4 Đèn sợi đốt 75 01 02 5 Đèn compact 20 01 03 Giả sử, điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì trong 1 tháng (30 ngày ) gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh giá 550 đồng. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H­íng dÉn chÊm I. PhÇn tr¾c nghiÖm. ( 2 ®iÓm) - (Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm) C©u hái 1 2 3 4 §¸p ¸n A D B C II. PhÇn tù luËn. ( 6 ®iÓm) C©u 5(2 ®iÓm). VÏ s¬ ®å nguyªn lý cña bé ®Ìn èng huúnh quang. - VÏ vµ cã chØ dÉn ®óng bãng ®Ìn, chÊn l­u, t¾cte, d©y dÉn ( mçi ý 0,5 ®iÓm) 1 - Bãng ®Ìn 1 2 2 - ChÊn l­u 3 - T¨cte 4 4 - D©y dÉn 3 C©u6 (2 ®iÓm). Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N1 = 460 vßng, U1 = 220 V. Muèn U2 = 110V th× sè vßng d©y cña cuén thø cÊp ph¶i b»ng bao nhiªu? 2. NÕu ®iÖn ¸p cña cuén s¬ cÊp gi¶m, U1 = 160V, muèn U2 vµ N2 Kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó N1 ph¶i b»ng bao nhiªu? *Tr¶ lêi: 1. ViÕt c«ng thøc, thay sè ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm; TÝnh ®óng kÕt qu¶ 0,5 ®iÓm. N2 = = = 230 vßng 2. ViÕt c«ng thøc, thay sè ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm; TÝnh ®óng kÕt qu¶ 0,5 ®iÓm. N1 = = 335 vßng C©u7 (4 ®iÓm). Mét gia ®×nh sö dông c¸c ®å dïng ®iÖn nh­ sau. Stt Tªn ®å dïng C«ng suÊt P (W) Sè l­îng Thêi gian SD/ngµy (h) Tiªu thô ®iÖn n¨ng/ ngµy 1 Tivi 70 2 8 2 Qu¹t ®iÖn 75 1 8 3 §Ìn huúnh quang 45 2 4 4 §Ìn sîi ®èt 75 1 2 5 §Ìn compact 20 1 3 Gi¶ sö, ®iÖn n¨ng tiªu thô c¸c ngµy trong th¸ng nh­ nhau th× trong 1 th¸ng ( 30 ngµy) gia ®×nh ®ã ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn ®iÖn? BiÕt 1KW/h gi¸ 550 ®ång. *Tr¶ lêi: Mèi ý tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm. Tivi: 70x2x8 =1120 Wh §Ìn compact 20x1x3 = 60 Wh Qu¹t ®iÖn 75x1x8 = 600 Wh §Ìn sîi ®èt 75x1x2 = 150 Wh §Ìn huúnh quang 45x2x4 = 360 Wh + Tæng sè ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 1 ngµy. A = 1120+600+360+60+150 =2290Wh + Tæng sè ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 30 ngµy. A = 2290 x2290 = 68.700Wh = 68.7 KW/h + Sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ: 68,7x 550 37800®ång

File đính kèm:

  • docDe HD cham cong nghe 8 ky II.doc