Bài luyện tập Toán 5

Bài 1A.(3 đ) Cho số thập phân 23,506

a)Chữ số 5 thuộc hàng nào?.

b)Chữ số 6 thuộc hàng nào?.

 B. Điền dấu >,<,=

279,5 279,498 ; 327,300 .327,3

 C.Viết số thập phân vào chỗ chấm

0,0836m3 = .cm3 ; 1 phút 45 giây = .phút

262g = .kg ; 32cm25mm2 = cm2

 D.Tìm 2 giá trị của x , biết : 5,4 < x < 5,5

 x = .;

 

doc21 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài luyện tập Toán 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. Bµi 3: Mét bÓ n­íc d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã c¸c kÝch th­íc ®o ë trong lßng bÓ lµ: chiÒu dµi 4 m, chiÒu réng 3 m, chiÒu cao 2,5 m. BiÕt r»ng 80% thÓ tÝch cña bÓ ®ang chøa n­íc. Hái trong bÓ cã bao nhiªu lÝt n­íc: (1l = 1dm3) Bµi gi¶i: Bµi 4 Qu·ng đường AB dài 24 km. Một người đi bộ với vận tốc 4,8 km/giờ. a/ Tính thời gian người đi bộ đi hết qu·ng đường AB; b/ Để đến B lúc 9 giờ người đó phải khởi hành lúc mấy giờ. Bµi gi¶i: Bµi 5: Cho A lµ mét sè thËp ph©n. NÕu chuyÓn dÊu phÈy cña sè A vÒ bªn tr¸i mét ch÷ sè ta ®­îc sè B. NÕu chuyÓn dÊu phÈy cña sè A vÒ bªn ph¶i mét ch÷ sè ta ®­îc sè C. Tæng cña ba sè thËp ph©n A, B, C lµ 150,627. T×m sè A. Điểm: BÀI 8 M«n: To¸n líp 5 I . PhÇn tr¾c nghiÖm( 4 ® ) : H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: sè 328,597 ®äc lµ: A.Ba tr¨m hai m­¬i t¸m ngh×n n¨m tr¨m chÝn m­¬i b¶y B.Ba m­¬i hai phÈy t¸m ngh×n n¨m tr¨m chÝn m­¬i b¶y C.Ba tr¨m hai m­¬i t¸m phÈy n¨m tr¨m chÝn m­¬i b¶y D.Ba ngh×n hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m phÈy chÝn m­¬i b¶y b, Sè cã c¸ch ®äc nh­ sau: N¨m m­¬i s¸u ®¬n vÞ , t¸m phÇn m­êi , b¶y phÇn tr¨m, hai phÇn ngh×n ®ù¬c viÕt lµ: A.56783 B. 56,872 C. 56,807002 D.56,278 C©u 2: Sè thËp ph©n thÝch hîp ®­îc viÕt vµo chç chÊm d­íi ®©y lµ: a,4 km 532 m = ..km A. 4,532 B. 45,32 C.453,2 D.4532,0 b,15kg 182 g = kg A. 1,5182 B.15,182 C. 151,82 D.1518,2 c,8 phót 30 gi©y = phót A. 8,05 B. 80,5 C. 8,5 D. 0,85 d, 21 cm 8 mm = .. cm A. 21,8 B. 218,0 C.2,108 D.21,08 C©u 3: Ch÷ sè 2 trong sè thËp ph©n 196,274 cã gi¸ trÞ lµ: A. B. C. D. 2 C©u 4: PhÐp céng 475,56 + 324,28 cã kÕt qu¶ lµ A. 799,84 B. 799,74 C. 800,84 D. 809,84 C©u 5: PhÐp trõ 576,4 – 59,78 cã kÕt qu¶ lµ A.516,52 B.517, 12 C. 517,62 D.517,02 C©u 6: KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 625,04 x 6,5 lµ : A. 4052,76 B.4062,74 C. 4162,76 D.4062,76 C©u 7: KÕt qu¶ cña phÐp chia 125,76 : 1,6 lµ A. 7,86 B.78,6 C.786 D.78,06 C©u 8: Sè chØ phÇn kh«ng t« ®Ëm ë h×nh d­íi ®©y lµ A. B. C. D. C©u 9: Hai líp 5 A vµ 5 B cã tÊt c¶ 50 b¹n n÷ vµ nam. Trong ®ã sè b¹n n÷ lµ 20 . Hái sè b¹n n÷ chiÕm bao nhiªu % trong tæng sè b¹n nam vµ n÷ A. 30 % B.40 % C. 50 % D.25 % II . PhÇn tù luËn ( 5 ® ) C©u 10: §Æt tÝnh råi tÝnh 25,04 + 3,598 45,54 – 18 89,8 x 6,07 35,813 : 5,9 C©u 11: Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 80 m . ChiÒu réng b»ng chiÒu dµi. Ng­êi ta ®em trång lóa trªn thöa ruéng ®ã cø 100 mthu ®­îc 62 kg thãc. a/ Hái ®· thu ®­îc bao nhiªu t¹ thãc trªn thöa ruéng ®ã? b/ Ng­êi ta lÊy 50 % sè thãc ®ã ®em b¸n lÊy tiÒn ®Ó chi tiªu , gi¸ tiÒn b¸n 1 kg thãc lµ 3000 ®ång . TÝnh sè tiÒn thãc b¸n ®­îc C©u 12: H×nh ch÷ nhËt ABCD cã M lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD . ChiÒu dµi lµ 32 m, chiÒu réng lµ 16 m . A B A, trong h×nh vÏ bªn cã mÊy h×nh tam gi¸c? B, TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCM. C, TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c AMD. C M D Điểm: BÀI 9 M«n: To¸n líp 5 I . PhÇn tr¾c nghiÖm( 4 ® ) : H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1 : Sè thËp ph©n cã: b¶y m­¬i hai ®¬n vÞ, bèn phÇn m­êi, chÝn phÇn tr¨m, ba phÇn ngh×n ®­îc viÕt lµ: A.72,493 B.7,2493 C.724,93 D. 72,0493 C©u 2: 5352 m = ,.km A.53,52 B.5,352 C. 0,5352 D. 535,2 C©u 3: 1kg 182g = .......,......kg A.0,5182 B. 5,0182 C. 51,82 D.5,182 C©u 4:3 giê 15 phót = ...,... giê A.3,15 B.3,25 C. 3,04 D. 3,5 C©u 5: 10 km = ...............m A.100 000 B.10 000 000 C. 1 000 000 D. 10 000 C©u 6: giê ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ : A.0,75 giê B.7,5 giê C.0,45 giê D. 4,5 giê C©u 7: phÐp céng 926,93 + 549,67 cã kÕt qu¶ lµ A.1475,5 B.1476.6 C. 1476,5 D. 1466,5 C©u 8: PhÐp trõ 711,55 - 81,89 cã kÕt qu¶ lµ : A.629,66 B.619,66 C.629,76 D. 619,76 C©u 9: KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 2435 x 306 lµ A.744110 B. 745010 C. 745100 D.745110 C©u 10: KÕt qu¶ cña phÐp chia 27,63 : 0,45 lµ A.61,04 B. 61,4 C.614 D.6,14 C©u 11: Ch÷ sè 2 trong sè thËp ph©n 4,962 cã gi¸ trÞ lµ: A. B. C. D. 2 II . PhÇn tù luËn ( 5 ® ) C©u 12: §Æt tÝnh råi tÝnh 5,6 + 3,978 12 - 4,96 4,98 x 3,09 14,768 : 2,6 C©u 13: Mét thöa ruéng h×nh thang cã trung b×nh céng hai ®¸y lµ 36 m. DiÖn tÝch thöa ruéng ®ã b»ng diÖn tÝch mét m¶nh ®Êt h×nh vu«ng cã chu vi lµ 96 m a,TÝnh chiÒu cao cña thöa ruéng h×nh thang? b,Trªn thöa ruéng ®ã ng­êi ta cÊy lóa, cø 100 m thu ®­îc 60 kg thãc, Hái thu ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu t¹ thãc C©u 14: Líp 5 A dù ®Þnh trång 180 c©y. ®Õn nay ®· trång ®­îc 45 % sè c©y . Hái theo dù ®Þnh líp 5 A cßn ph¶i trång bao nhiªu c©y n÷a C©u 15 : Cho A lµ mét sè tù nhiªn lín h¬n 15. Khi A chia cho 5 th× d­ 2, A chia cho 3 th× d­ 1, VËy A chia cho 15 th× d­ bao nhiªu? BÀI MOÂN : TOAÙN - LÔÙP 5 Caâu 1: (2ñieåm)chuyeån caùc hoãn soá sau nay thaønh phaân soá roài thöïc hieän pheùp tính: Caâu 2: (3 ñieåm) a) Vieát soá thích hôïp vaøo choã coù daáu chaám chaám: 12 km2 =hm2 84 ha = .. m2 giôø = ..phuùt phuùt = ..giaây b)- Ñoïc caùc soá thaäp phaân sau ñaây : 316,406: 0,1875:.......... 1942,54:.. 0,032:.. - Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã coù daáu chaám chaám: 270 phuùt = .giôø 135 giaây = .. phuùt Caâu 3: (2 ñieåm) Tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn hình laäp phöông coù caïnh 1,5 m. Caâu 4: (1 ñieåm) Keát quaû ñieàu tra veà sôû thích ñoái vôùi moät oan theå thao cuûa 100 hoïc sinh lôùp 5 theå hieän treân bieåu ñoà. Trong 200 hoïc sinh ñoù soá hoïc sinh thích ñaù caàu laø: (khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng) Ñaù boùng 60 % Chaïy 12% Ñaù caàu 13% Bôi 15% A. 13 hoïc sinh. B. 26 hoïc sinh. C. 30 hoïc sinh. D. 60 hoïc sinh. Điểm: BÀI 10 MÔN TOÁN 5 Bài1. Điền dấu ( , = ) thích hợp vào ô trống : (1điểm ) a) 30,001 30,01 b) 10,75 10,750 c) 26,1 26,099 d) 0,89 0,91 Bài 2 .Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : (2đỉểm) Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào ? A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn b) Phân số 2 viết dưới dạng số thập phân là: 5 A.2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0 c) Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có: A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút d) 0,5% = ? A. 5 B. 5 C. 5 D. 5 10 100 1000 10000 Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (2điểm) Hỗn số 4 8 viết dưới dạng phân số là: 9 A. 12 B. 32 C. 41 D. 44 9 9 9 9 Viết 32 dưới dạng số thập phân là: 100 A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m3 =.dm3 là: A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20 000 d) Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 8cm là: A. 30cm2 B. 240cm C. 240cm2 D. 240cm3 Bài 4 : (2điểm) a) 3256,34 + 428,57 b) 576,40 – 59,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) 625,04 x 6,5 d) 125,76 : 1,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 5 : Bài toán (2điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút . Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút . Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B. Bài giải Bài 6 . Tính diện tích phần đã tô đậm của hình sau : (1điểm) A D 4cm 5cm A 18 cm C Bài giải Điểm: BÀI 11 M«n: To¸n líp 5 I . PhÇn tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1 : Ch÷ sè 7 trong sè 8,5374 cã gi¸ trÞ lµ A. B. C. D. C©u 2 : Hçn sè viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ A. B. C. D. C©u 3 : Sè ®o thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm cña ( 14 giê 24 phót - 6 giê 48 phót ) : 3 = .....lµ: A.7 giê 36 phót B. 2 giê 32phót C. 4 giê 48 phót D. 2 giê 16 phót C©u4:ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6 m,chiÒu réng 5 m chiÒu cao 8m lµ: A.30m B.240m C.240m D.240m C©u 5 : Sè thÝch hîp viÕt vµo chç chÊm cña 7 m 36 dm = ....m lµ: A.7,36 B. 7,036 C. 7,306 D.7,063 C©u 6 : Gi¸ trÞ cña biÓu thøc : 15,3 - 3,3 x 4,8 : 1,5 lµ: A.38,4 B.10,56 C. 4,74 D. 47,4 C©u 7 : DiÖn tÝch cña mét h×nh trßn cã b¸n kÝnh lµ 3,5 dm lµ: A.10,99 dm B.21,98 dm C.38,465dm D. 384,65dm C©u 8 : Mét líp häc cã 18 n÷ vµ 12 nam. Hái sè häc sinh nam chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m sè häc sinh c¶ líp? A.150% B.60% C.66% D.40% C©u 9: 70 km = ...............m A.700 000 B.70 000 000 C. 7 000 000 D. 70 000 C©u : KÕt qu¶ cña phÐp chia 8,544 : 0,89 lµ A.8,554 B.85,44 C. 85,54 D.855,4 II . PhÇn tù luËn ( 5 ® ) C©u 11: §Æt tÝnh råi tÝnh 57,648 + 35,37 80,487 - 26,827 31,05 x 2,6 27,63 : 0,45 C©u 12: Mét thöa ruéng h×nh thang cã ®¸y lín lµ 50 m .§¸y bÐ b»ng ®¸y lín. ChiÒu cao b»ng trung b×nh céng cña hai ®¸y. Ng­êi ta ®em trångrau trªn thöa ruéng ®ã cø 100 mthu ®­îc 350 kg rau.Hái ®· thu ®­îc bao nhiªu tÊn rau trªn thöa ruéng ®ã? C©u 13: Hai « t« cïng xuÊt ph¸t tõ A vµ B cïng mét lóc vµ ®i ng­îc chiÒu nha , sau 2 giê chóng gÆp nhau.Qu·ng ®­êng AB dµi 180km.T×m vËn tèc cña mçi « t«, biÕt vËn tèc « t« ®i tõ A b»ng vËn tèc « t« ®i tõ B C©u 14: T×m sè cã hai ch÷ sè , biÕt r»ng khi chia ch÷ sè ®ã cho ch÷ sè hµng ®¬n vÞ ta ®­îc th­¬ng lµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ sè d­ lµ ch÷ sè hµng chôc

File đính kèm:

  • docDe cuong On tap Toan 5.doc
Giáo án liên quan