Bài giảng Tiếng – tách lời ra từng tiếng (tiết 1+ 2)

Nhận biết số lượng và các số trong phạm vi 5.

 - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.

 - Yêu thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Vẽ sơ đồ ven trên bảng lớp .

 + Bộ thực hành toán giáo viên và học sinh

 

doc31 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng – tách lời ra từng tiếng (tiết 1+ 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ Nhaän xeùt baøi cuõ Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá khaùi nieäm ,= - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc soá baèng nhau, caùc soá lôùn hôn hoaëc beù hôn ( Moãi em vieát 3 baøi coù ñuû 3 daáu , = ñaõ hoïc ) -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh vaø giôùi thieäu ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Baøi 1 : Laøm cho baèng nhau baèng hai caùch veõ theâm hoaëc boû bôùt Veõ theâm 1 hoa vaøo hình beân phaûi ñeå soá hoa 2 hình baèng nhau – Baøi taäp ôû vôû baøi taäp gioáng saùch giaùo khoa Gaïch bôùt 1 con kieán ôû nhoùm hình beân traùi ñeå soá kieán ôû 2 nhoùm baèng nhau Hoïc sinh töï laøm baøi trong vôû Baøi taäp toaùn - Giaùo vieân cho söûa baøi chung cho caû lôùp Baøi 2 : Noái £ vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân treo baûng phuï - Giaùo vieân höôùng daãn maãu treân baûng lôùp . 1 2 3 £ < 2 £ < 3 £ < 4 Baøi 3 : Noái £ vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân Höôùng daãn treân baûng lôùp (Gioáng baøi taäp soá 2 ) Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Mt : Reøn luyeän söï nhanh nhaïy vaø uûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc – -Giaùo vieân treo 3 baûng phuï coù gaén caùc baøi taäp - Yeâu caàu ñaïi dieän cuûa 3 toå leân Tñ gaén soá nhanh, ñuùng vaøo choã troáng.Ai gaén nhanh gaén ñuùng, ñeïp laø thaéng -Ví duï : 3 ... 3 = … 5 > … 4 … 4 = … 2 = … 1 < … -Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc pheùp tính ñuùng theo suy nghó cuûa mình . Ví duï : 5 = 5 , 3 3 -Hoïc sinh môû saùch gk quan saùt tranh –Hoïc sinh laøm baøi . - Hoïc sinh töï laøm baøi ôû vôû Bt . Gaïch bôùt 1 con ngöïa ôû nhoùm beân traùi - Hoïc sinh coù theå veõ theâm hoaëc gaïch boû bôùt 1 con vòt tuyø yù -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi treân baûng lôùp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Cöû 3 ñaïi dieän tham gia chôi – Hoïc sinh coå vuõ cho baïn 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau Thủ công: XÉ DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (t1) MUÏC TIEÂU : - Hoïc sinh laøm quen vôùi kyõ thuaät xeù daùn giaáy,caùch xeù daùn ñeå taïo hình. - Giuùp caùc em xeù ñöôïc hình vuoâng,hình troøn theo höôùng daãn vaø daùn caân ñoái phaúng. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - GV : Baøi maãu veà xeù daùn hình vuoâng,hình troøn. Giaáy maøu,giaáy traéng,hoà,khaên lau tay. - HS : Giaáy maøu,hoà daùn,buùt chì,saùch thuû coâng,khaên. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp: Haùt taäp theå. 2. Baøi cuõ : Kieåm tra vieäc chuaån bò duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh : Hoïc sinh laáy duïng cuï hoïc taäp ñeå leân baøn. 3. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi Muïc tieâu : Hoïc sinh ghi nhôù ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa hình vuoâng,hình troøn. Em haõy quan saùt vaø tìm 1 soá ñoà vaät xung quanh mình coù daïng hình vuoâng,hình troøn. Em haõy ghi nhôù ñaëc ñieåm caùc hình ñoù ñeå taäp xeù daùn cho ñuùng hình. Ÿ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn xeù daùn hình treân giaáy traéng. Muïc tieâu : Hoïc sinh veõ vaø xeù hình treân giaáy nhaùp ñuùng maãu. a) Veõ vaø xeù hình vuoâng. Böôùc 1 : Giaùo vieân laøm maãu. Laáy 1 tôø giaáy maøu laät maët sau ñeám oâ,ñaùnh daáu vaø veõ hình vuoâng coù caïnh 8 oâ. Laøm thao taùc xeù töøng caïnh,xeù xong laät maët maøu cho hoïc sinh quan saùt hình vuoâng maãu. Böôùc 2: Giaùo vieân thao taùc nhaéc hoïc sinh laáy giaáy traéng ra. b) Veõ vaø xeù hình troøn : Giaùo vieân thao taùc maãu laät maët sau giaáy maøu ñeám oâ,ñaùnh daáu vaø veõ hình vuoâng caïnh 8 oâ,xeù daùn hình vuoâng sau ñoù laàn löôït xeù 4 goùc cuûa hình vuoâng,sau ñoù xeù daàn chænh söûa thaønh hình troøn. Nhaéc hoïc sinh laáy giaáy traéng ra vaø thöïc haønh xeù. c) Höôùng daãn daùn hình : - Xeáp hình caân ñoái tröôùc khi daùn. - Daùn hình baèng moät lôùp hoà moûng,ñeàu. Quan saùt baøi maãu vaø traû lôøi. Hoïc sinh laéng nghe vaø ghi nhôù. Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm maãu vaø ghi nhôù. Hoïc sinh keû oâ,taäp ñaùnh daáu veõ,xeù hình vuoâng treân giaáy traéng nhö giaùo vieân ñaõ höôùng daãn. Hoïc sinh quan saùt vaø ghi nhôù. Hoïc sinh taäp ñaùnh daáu veõ vaø xeù hình troøn töø hình vuoâng coù caïnh 8 oâ. Hoïc sinh laéng nghe,ghi nhôù. 4) Cuûng coá : - Nhaéc laïi quy trình xeù daùn hình vuoâng,hình troøn. - Nhaéc doïn veä sinh. 5) Nhaän xeùt – Daën doø : - Tinh thaàn,thaùi ñoä hoïc taäp. - Söï chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. - Kyõ naêng xeù. - Chuaån bò giaáy maøu vaø ñoà duøng ñeå tieát sau daùn vaøo vôû. Thứ sau ngày 13 tháng 9 năm 2013 Tiếng Việt: ÂM C(t1+2) Toán: SOÁ 6 I. MUÏC TIEÂU : - Bieát 5 theâm 1 ñöôïc 6, vieát ñöôïc soá 6. - Bieát ñoïc, ñeám ñöôïc töø 1 ñeán 6. - So saùnh caùc soá trong phaïm vi 6, vò trí cuûa soá 6 trong daõy soá töø 1 ñeán 6 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùcnhoùm coù 6 maãu vaät cuøng loaïi + Caùc chöõ soá rôøi 1,2,3,4,5,6 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 5 vaø 5 ñeán 1 + Soá naøo beù hôn soá 5 ? Soá naøo lôùn hôn soá 1 ? + Soá naøo baèng soá 3 ? baèng soá 2 ? + Nhaän xeùt baøi cuõ 2.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 6 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem tranh hoûi : Coù 5 em ñang chôi,1 em khaùc ñang ñi tôùi. Vaäy taát caû coù maáy em ? 5 theâm 1 laø maáy ? - Yeâu caàu hoïc sinh laáy 5 hình troøn roài laáy theâm 1 hình troøn - Cho hoïc sinh nhìn tranh trong saùch giaùo khoa laëp laïi - Caùc nhoùm ñeàu coù soá löôïng laø maáy ? - Giaùo vieân giôùi thieäu chöõ soá 6 in, chöõ soá 6 vieát . Giaùo vieân vieát leân baûng - Soá 6 ñöùng lieàn sau soá maáy ? - Cho hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc phaïm vi 6 Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá - Giaùo vieân höôùng daãn vieát treân baûng lôùp - Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con - Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh yeáu Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh baøi 1, 2, 3 Baøi 1 : vieát soá 6 Baøi 2 : Caáu taïo soá 6 - Giaùo vieân höôùng daãn maãu trong saùch giaùo khoa. -Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi caáu taïo soá 6 Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng - Cho hoïc sinh quan saùt tranh , höôùng daãn maãu 1 baøi -Cho hoïc sinh laøm baøi Baøi 4 ; Ñieàn daáu : , = vaøo oâ troáng -Giaùo vieân höôùng daãn maãu ,cho hoïc sinh laøm baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi -5 em ñang chôi theâm 1 em nöõa laø 6 em - 5 theâm 1 laø 6 . Hoïc sinh laëp laïi laàn löôït - Hoïc sinh noùi : 5 hình troøn theâm 1 hình troøn laø 6 hình troøn. - Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Hoïc sinh neâu : 5 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 6 chaám troøn. 5 con tính theâm 1 con tính laø 6 con tính - … coù soá löôïng laø 6 - Hoïc sinh nhaän xeùt so saùnh 2 chöõ soá 6 - Ñoïc soá - … 6 lieàn sau soá 5 - Hoïc sinh ñeám 1, 2, 3 ,4, ,5 ,6 . 6, 5, 4, 3 ,2, 1 . - Hoïc sinh quan saùt theo doõi - Hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo vôû toaùn - Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp - hoïc sinh töï laøm baøi -1 em söûa baøi chung cho caû lôùp . - Hoïc sinh laéng nghe naém yeâu caàu baøi -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû - 2 em chöõa baøi 4.Cuûng coá daën doø : - Hoâm nay em hoïc soá maáy ? Soá 6 ñöùng lieàn sau soá naøo ? - Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 . Ñeám ngöôïc töø 6 ñeán 1 ? - Neâu laïi caáu taïo soá 6 - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh chuaån bò baøi hoâm sau : soá 7 NGLL: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU 1. Chủ điểm 2. Hoạt động trọng tâm trong tháng. - Ổn định nề nếp đầu năm học cho học sinh. - Đặt tên sao và phân công trưởng sao. - Thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học. - Dạy một số bài hát múa về mái trường, đội. - Hướng dẫn một số trò chơi dân gian như: Thả đĩa ba ba, Ô ăn quan. 3. Kết quả và nhận xét đánh giá * Ưu điểm. * Khuyết điểm. * Những việc đã làm được . SINH HOẠT LỚP I. Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn, ñeà ra keá hoaïch tuaàn tôùi. - HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå. ñieåm thi ñua caùc toå. II. Tieán haønh sinh hoaït lôùp: 1 .Nhaän xeùt tình hình lôùp trong tuaàn 4: - Lôùp tröôûng ñieàu khieån buoåi sinh hoaït. - YÙ kieán caùc thaønh vieân. - GV nghe giaûi ñaùp, thaùo gôõ. - GV toång keát chung: a) Neà neáp: Ñi hoïc chuyeân caàn, ra vaøo lôùp ñuùng giôø, duy trì sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø, nghæ hoïc khoâng xin pheùp: b) Ñaïo ñöùc: Ña soá caùc em ngoan, leã pheùp, khoâng coù hieän töôïng gaây maát ñoaøn keát, bieát giuùp ñôõ baïn yeáu. c) Hoïc taäp: Caùc em coù yù thöùc hoïc taäp toát, chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp, haêng haùi phaùt bieåu xaây döïng baøi.Beân caïnh ñoù coøn moät soá hoïc sinh tieáp thu baøi chaäm, chöa chaêm chæ, chöõ xaáu, trình baøy baøi caåu thaû. 2. Keá hoaïch tuaàn 5: * Neà neáp: - Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh. - Nhaéc nhôû HS ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp. - Khaéc phuïc tình traïng noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc. - Chuaån bò baøi chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp. * Hoïc taäp: - Tích cöïc töï oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc. - Khaéc phuïc tình traïng queân saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp ôû HS. * Veä sinh: - Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp. - Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng. - Thöïc hieän trang trí lôùp hoïc. * Hoaït ñoäng khaùc: Nhaéc nhôû cha meï ñoùng goùp caùc khoaûn tieàn quy ñònh. IV. Toå chöùc troø chôi: vaên ngheä

File đính kèm:

  • docga 1 tuan 34 hongha.doc
Giáo án liên quan