Bài giảng Tập đọc bài đọc ngôi nhà

-HS đọc dúng, nhanh được cả bài “ Ngôi nhà”.

-Luyện đọc đúng các từ: hàng xoan, xao xuyến nở, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ

-Đạt tốc độ đọc từ 25 – 30 tiếng / phút

-Luyện ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ

2. Ôn các vần ươn, ương

 

doc25 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc bài đọc ngôi nhà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cđa HS 1. GT bµi, ghi ®Ị: 2. HD HS lµm BT: a. Bµi 1: b. Bµi 2: c. Bµi 3: Thùc hiƯn t­¬ng tù bµi 2 d. Bµi 4: HS tù ®äc bµi to¸n HS tù hoµn chØnh tãm t¾t bµi to¸n HS tù gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i HS tù ®äc bµi to¸n råi tù tãm t¾t bµi to¸n HS tù gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i HS dùa vµo tãm t¾t, nªu bµi to¸n, tù gi¶i vµ viÕt bµi gi¶i, ch÷a bµi. 5. CđNG Cè - DỈN Dß: ____________________________________________ TiÕt 4 Tự nhiên xã hội Con muçi I. MơC tiªu: 1. KT: Giĩp HS biÕt: - Nêu một số tác hại của muỗi . 2.KN: Chỉ được các bộ phận bên ngồi của con muỗi trên hình vẽ . Lưu ý::- Biết cách phịng trừ muỗi II .c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­ỵc gi¸o dơc : KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xư lÝ th«ng tin vỊ muçi . KÜ n¨ng tù b¶o vƯ : T×m kiÕm c¸c lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸ch phßng tr¸nh muçi thÝch hỵp . KÜ n¨ng lµm chđ b¶n th©n vµ tuyªn truyỊn víi gia ®×nh c¸ch phßng tr¸nh muçi . KÜ n¨ng hỵp t¸c : Hỵp t¸c víi mäi ng­êi cïng trõ muçi . III .c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc cã hiƯu qu¶ : Trß ch¬i . §éng n·o . Quan s¸t vµ th¶o luËn . IV. §å DïNG D¹Y - HäC: - C¸c h×nh trong bµi 28 SGK. V. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ yÕu: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. Bµi cị: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị: . Ho¹t ®éng 1: Quan sát Quan s¸t con muçi, chia nhãm 2 em. GV yªu cÇu 1 vµi cỈp lªn tr¶ lêi c©u hái. KL: Muçi lµ 1 lo¹i s©u bä nhá bÐ h¬n ruåi. Muçi cã ®Çu, m×nh, ch©n vµ c¸nh. Muçi bay b»ng c¸nh, ®Ëu b»ng ch©n. Nã dïng vßi hĩt m¸u ng­êi vµ ®éng vËt ®Ĩ sèng. . Ho¹t ®éng 2: Thảo luận nhĩm 3 em GV chia líp thµnh 6 nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm. GV KL: GV yªu cÇu HS th¶ bä gËy vµo lä c¸ vµ quan s¸t xem ®iỊu g× x¶y ra. Tõng nhãm quan s¸t con muçi thËt hoỈc h×nh ¶nh con muçi vµ tr¶ lêi c©u hái. Mçi cỈp chØ hái vµ tr¶ lêi 1 c©u. HS th¶o luËn nhãm §¹i diƯn cđa nhãm 1 vµ 2 lªn tr×nh bµy víi c¶ líp vỊ n¬i sèng vµ tËp qu¸n cđa muçi. C¸c nhãm kh¸c bỉ sung §¹i diƯn cđa nhãm 3, 4 lªn tr×nh bµy t¸c h¹i cđa muçi. C¸c nhãm kh¸c bỉ sung. §¹i diƯn nhãm 5, 6 tr×nh bµy vỊ c¸ch phßng ®Ĩ kh«ng bÞ muçi ®èt vµ c¸ch tiªu diƯt muçi. 4. Củng cố- dặn dị:: GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng _____________________________________________- Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013 TiÕt 1+2 Tập đọc VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ I.MỤC TIÊU 1 :Đọc : -HS đọc trơn cả bài “ Vì bây giờ mẹ mới về ”. -Phát âm đúng các từ: khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay -Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm. Biết đọc các câu hỏi 2. Ôn các vần ưt, ưc -Tìm tiếng trong bài có chứa vần ưt, ưc -Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần ưt hoặc ưc 3. Hiểu : -Hiểu được nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ, mẹ về mới khóc -Hiểu được các từ trong bài thơ: hoảng hốt, nhận biết được câu hỏi 4. HS chủ động nói theo đề tài: làm nũng mẹ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk -bộ chữ, bảng ï, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A -Kiểm tra bài cũ 3 -5’ * Gọi HS đọc bài quà của bố và trả lời câu hỏi trong SGK - Cho HS viết bảng: lần nào, luôn luôn về phép, vững vàng - Gọi HS nói lại nội dung bài : Quà của bố - GV nhận xét cho điểm HS * HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - Cả lớp viết bảng con. - 2-3 em nêu. - Lắng nghe. B -Bài mới * Giới thiệu bài: 2 -3’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc 1-2’ Hoạt động 2 HD HS luyện đọc các tiếng từ 5-7’ Hoạt động 3 Luyện đọc câu5-7’ Hoạt động 4 Luyện đọc đoạn bài. * Thi đọc cả bài. 5-7’ Hoạt động 5 Ôn các vần Ưt,ut Tiết 1 * GV giới thiệu bài “ Vì bây giờ mẹ mới về ” * GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý đọc đúng giọng của mẹ hoảng hốt, giọng cậu bé nũng nịu, nhấn giọng ở các câu hỏi * GV ghi các từ : cắt bánh, đứt tay, hoảng hốt lên bảng và cho HS đọc - Cho HS phân tích các tiếng khó - GV kết hợp giảng từ: hoảng hốt * Cho HS nối tiếp nhau đọc trơn từng câu trong bài * Cho HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh * Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc, 1 HS chấm điểm * Tìm tiếng trong bài có vần ưt ? -Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt, ưc? - Gọi HS đọc câu mẫu trong sgk - Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ưt, ưc theo nhóm - Nhận xét tiết học * Lắng nghe. * Lắng nghe. * 3 đến 5 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh - 3-4 em phân tích. HS ghép chữ khó - HS nhắc lại nghĩa của từ * HS nối tiếp nhau đọc trơn từng câu trong bài- 3 em một câu HS đọc theo từng dãy * 3 học sinh đọc một đoạnnối tiếp . - 3 học sinh đọc cả bài ,cả lớp đọc đồng thanh. * HS thi đọc trơn cả bài theo tổ,nối tiếp HS đọc, HS chấm điểm HS thi đọc theo nhóm, theo bàn * Đứt - HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ưt viết bảng con. - 6-7 em đọc cả lớp đọc đồng thanh. - HS thảo luận trong nhóm và thi tìm câu mới - Lắng nghe. Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 18-20’ Hoạt động 2 Luyện nói: làm nũng mẹ 8-10’ Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau -Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không? -Vậy lúc nào cậu bé mới khóc? Vì sao? -Trong bài có mấy câu hỏi? Em hãy đọc các câu hỏi đó lên - Cho HS đọc toàn bài - Hãy đọc diễn cảm bài đọc. Chú ý giọng của mẹ, giọng nũng nịu của bé và các câu hỏi * GV cho HS nêu yêu cầu luyện nói - Yêu cầu HS hỏi đáp theo mẫu Cho nhiều cặp HS hỏi đáp theo mẫu - Bạn nghĩ thế nào về việc làm nũng bố mẹ? * Lắng nghe. - HS đọc bài tim2 hiểu và trả lời câu hỏi -Khi bị đứt tay cậu bé không khóc - Đến lúc mẹ về cậu mới khóc. - Trong bài có 3 câu hỏi. 3 HS đọc toàn bài - luyện đọc theo đúng vai và diễn cảm. - Trả lời theo câu hỏi. HS thực hành nói - Luyện nói nhóm 2 - Nó rất xấu. 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - Theo em, làm nũng mẹ như em bé trong truyện có phải là tính xấu hay không? - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bị bài “ Đầm sen” Nhận xét tiết học * Vì bây giờ mẹ mới về. - không xấu nhưng nhõng nhẽo, quấy khóc, vòi vĩnh bố mẹ thì không tốt vì như thế là làm phiền bố mẹ làm bố mẹ không vui - Nghe thực hiện. TiÕt 3 To¸n LuyƯn tËp chung A. MơC tiªu: Giĩp HS: - RÌn luyƯn kÜ n¨ng lËp ®Ị bµi to¸n vµ tù gi¶i vµ viÕt bµi gi¶i cđa bµi to¸n. B. §å DïNG D¹Y - HäC: - Sư dơng c¸c tranh vÏ trong SGK C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ yÕu: I. ỉn ®Þnh líp: II. Bµi cị: Gäi HS lªn b¶ng lµm BT 3, 4 - GV nhËn xÐt bµi cị. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. GT bµi, ghi ®Ị: 2. HD HS dùa vµo tranh vÏ: a. Bµi 1: b. Bµi 2: NÕu cßn thêi gian GV cho HS dùa vµo 1 sè tranh ¶nh cã s½n hoỈc m« h×nh do GV tù t¹o ®Ĩ nªu bµi to¸n. HS nªu nhiƯm vơ lµm bµi nh­ SGK HS quan s¸t tranh vÏ, dùa vµo bµi to¸n (ch­a hoµn chØnh) trong SGK ®Ĩ viÕt phÇn cßn thiÕu (nh»m hoµn chØnh bµi to¸n) HS nªu bµi to¸n ®· hoµn chØnh råi tù gi¶i vµ viÕt bµi gi¶i HS nªu tãm t¾t tù gi¶i bµi to¸n nh­ bµi 1. 5. CđNG Cè - DỈN Dß: - VỊ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i, lµm bµi tËp 1, 2; ChuÈn bÞ bµi: PhÐp céng trong ph¹m vi 100 (kh«ng nhí) Tiết 28: Ôn tập 2 bài hát: -QUẢ HOÀ BÌNH CHO BÉ I.MỤC TIÊU: _HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca _Biết hát đối đáp (bài Quả) và hát kết hợp vận động phụ họa _Nghe gõ tiết tấu, nhận ra bài hát (bài Hoà bình cho bé và Bầu trời xanh có tiết tấu lời ca giống nhau) II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: _Nhạc cụ, tập đệm bài hát _Một số nhạc cụ gõ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 1’ Hoạt động 1: Ôn tập bài Quả. _Cả lớp ôn tập bài hát. _Tổ chức một vài nhóm biểu diễn trước lớp: Khi biểu diễn kết hợp với một vài động tác phụ hoạ, chân nhún nhịp nhàng. Hoạt động 2: Ôn bài hát Hoà bình cho bé _Cho HS hát _Tổ chức cho vài nhóm HS biểu diễn trước lớp _GV vỗ tay (hoặc gõ) tiết tấu lời ca của bài hát cho trong bài “Hoà bình cho bé” với tiết tấu lời ca của các câu hát trong bài “Bầu trời xanh”. Qua đó giúp cho HS nhận thấy tất cả những câu trong 2 bài đều có tiết tấu hoàn toàn giống nhau Hoạt động 3: Nghe hát (hoặc nghe nhạc). _GV chọn một bài hát thiếu nhi hoặc trích đoạn một bài nhạc không lời cho HS nghe qua băng nhạc. Chú ý: Nội dung này chỉ thực hiện ở những nơi có điều kiện. *Củng cố: _Cho HS hát kết hợp với gõ tiết tấu *Dặn dò: _Chuẩn bị: Học bài hát “Đi tới trường” _Tập hát theo hình thức đối đáp: Đố và trả lời _1 em đơn ca (câu hát đố: quả gì?...) +Cả nhóm hát trả lời… _Hát kết hợp vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo phách hoặc đệm theo tiết tấu lời ca. _HS biểu diễn có vận động phụ hoạ _HS nhận ra sự giống nhau về tiết tấu lời ca của các câu hát -Thanh gõ -Băng nhạc ________________________________________________________ TiÕt: 4 Sinh ho¹t líp NhËn xÐt chung trong tuÇn. 1/ NỊ nÕp: - Duy tr× tèt nỊ nÕp líp häc. ®i häc ®Ịu ®ĩng giê, vƯ sinh tr­íc giê vµo líp. 2/ Häc tËp: - Häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®đ tr­íc khi ®Õn líp . Trong líp chĩ ý nghe gi¶ng h¨ng h¸i ph¸t biÕu ý kiÕn x©y dùng bµi. Xong bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè em trong líp cßn mÊt trËt tù, lµm viƯc riªng. - Mét sè em häc bµi vµ lµm bµi tèt, giĩp ®ì c¸c b¹n yÕu kÐm häc tèt h¬n. 3/ C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - ThĨ dơc ®Ịu ®Ỉn th­êng xuyªn. - Hoµn thµnh tèt buỉi lao ®éng ®Ị ra. 4/ Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:- Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm ®· ®¹t ®­ỵc , kh¾c phơc mäi nh­ỵc ®iĨm. NhËn xÐt cđa BGH: ……………………………

File đính kèm:

  • docGA TUAN 28 LOP 1 hay.doc
Giáo án liên quan