Bài giảng Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 57: Một thứ quà của lúa non: Cốm - Trường THCS Quỳnh Hồng

I. ĐỌC - HIỆU KHÁI QUÁT

| 1. Tác giả: - Thạch Lam ( 1910 - 1342) - Sở trờng: Truyện ngắn, tuỳ bút. - Văn của Thạch Lam nhẹ nhàng, tinh tế, giàu chất thơ, nhân ái.

2. Văn bản *Xuất xứ: Văn bản trích từ tập tuỳ bút “Hà Nội

Băm sáu phố phòng” (1943) * Thể loại : Tuỳ bút * Phong thức biểu đạt chính: Biểu cảm * Bố cục : 3 phần + Từ đầu đến. “thuyền rồng”: Nguồn gốc của cốm. + Tiếp đến. “nhũn nhặn”: Giá trị của cốm.

+ Phần còn lại: Sự thởng thức CỐm.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 57: Một thứ quà của lúa non: Cốm - Trường THCS Quỳnh Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê Ng÷ v¨n 7Tr­êng THCS Quúnh HångCèm lµng Vßng (DÞch Väng – CÇu giÊy – Hµ Néi)TiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Së tr­êng: TruyÖn ng¾n, tuú bót.- Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n*XuÊt xø: V¨n b¶n trÝch tõ tËp tuú bót “Hµ Néi B¨m s¸u phè ph­êng” (1943) - V¨n cña Th¹ch Lam nhÑ nhµng, tinh tÕ, giµu chÊt th¬, nh©n ¸i. Kh¸i niÖm tuú bót: Lµ thÓ v¨n, ghi chÐp nh÷ng h×nh ¶nh vµ sù viÖc cã thùc mµ nhµ v¨n quan s¸t, chøng kiÕn ®­îc tõ ®ã béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc c¸c hiÖn t­îng vµ vÊn ®Ò cña ®êi sèng. Ng«n ng÷ tuú bót th­êng giµu h×nh ¶nh vµ chÊt tr÷ t×nh.* ThÓ lo¹i : Tuú bót* Bè côc : 3 phÇn + Tõ ®Çu ®Õn.... “thuyÒn rång”: Nguån gèc cña cèm.+ TiÕp ®Õn.... “nhòn nhÆn”: Gi¸ trÞ cña cèm.+ PhÇn cßn l¹i: Sù th­ëng thøc cèm.* Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh: BiÓu c¶mTiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I.§äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèccốm “C¬n giã mïa h¹ l­ít qua võng sen trªn hå, nhuÇn thÊm c¸i h­¬ng th¬m cña l¸, nh­ b¸o tr­íc mïa vÒ cña mét thøc quµ thanh nh· vµ tinh khiÕt. C¸c b¹n cã ngöi thÊy, khi ®i qua nh÷ng c¸nh ®ång xanh, mµ h¹t thãc nÕp ®Çu tiªn lµm trÜu th©n lóa cßn t­¬i, ngöi thÊy c¸i mïi th¬m m¸t cña b«ng lóa non kh«ng? Trong c¸i vá xanh kia, cã mét giät s÷a tr¾ng th¬m, ph¶ng phÊt h­¬ng vÞ ngµn hoa cá. D­íi ¸nh n¾ng, giät s÷a dÇn dÇn ®«ng l¹i, b«ng lóa cµng ngµy cµng cong xuèng, nÆng v× c¸i chÊt quý trong s¹ch cña Trêi”.- H­¬ng th¬m cña vÇng l¸ sen trªn hå trong lµn giã mïa h¹- Mïi th¬m cña b«ng lóa non “C¬n giã mïa h¹ l­ít qua võng sen trªn hå, nhuÇn thÊm c¸i h­¬ng th¬m cña l¸, nh­ b¸o tr­íc mïa vÒ cña mét thøc quµ thanh nh· vµ tinh khiÕt. C¸c b¹n cã ngöi thÊy, khi ®i qua nh÷ng c¸nh ®ång xanh, mµ h¹t thãc nÕp ®Çu tiªn lµm trÜu th©n lóa cßn t­¬i, ngöi thÊy c¸i mïi th¬m m¸t cña b«ng lóa non kh«ng? Trong c¸i vá xanh kia, cã mét giät s÷a tr¾ng th¬m, ph¶ng phÊt h­¬ng vÞ ngµn hoa cá. D­íi ¸nh n¾ng, giät s÷a dÇn dÇn ®«ng l¹i, b«ng lóa cµng ngµy cµng cong xuèng, nÆng v× c¸i chÊt quý trong s¹ch cña Trêi”TiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕnSù tinh tuý cña thiªn nhiªn- C« hµng cèmCèm g¾n liÒn víi vÎ ®Ñp con ng­êi vµ con ng­êi lµm lªn vÎ ®Ñp cho cèm.TiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕn- C« hµng cèmSù tinh tuý cña thiªn nhiªnC«ng søc vµ sù khÐo lÐo cña con ng­êi *T¸c gi¶: Yªu quÝ tr©n trängGi¸ trÞ- Cèm lµ quµ tÆng cña ®ång quª. - Cèm lµ ®Æc s¶n cña d©n téc v× nã kÕt tinh h­¬ng vÞ thanh khiÕt cña ®ång quª.- Cèm lµ quµ quª, thøc quµ thiªng liªng.- Ca ngîi rÊt s©u s¾c, thÊm thÝa.* "Cèm lµ thø quµ riªng biÖt cña ®Êt n­íc gi¶n dÞ vµ thanh khiÕt cña ®ång quª cá néi ViÖt Nam” gîi cho em c¸ch hiÓu míi mÎ nµo vÒ cèm ?C©u hái th¶o luËnTiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕn- C« hµng cèmSù tinh tuý cña thiªn nhiªnC«ng søc vµ sù khÐo lÐo cña con ng­êi *T¸c gi¶: Yªu quÝ tr©n trängGi¸ trÞ- Thøc quµ riªng biÖt- Thøc d©ng cña ®Êt trêi- Quµ sªu tÕt: Hång – cèm.- Hoµ hîp mµu s¾c: xanh t­¬i - ®á th¾m. Hoµ hîp h­¬ng vÞ: thanh ®¹m ngät s¾c, n©ng ®ì nhau - h­¬ng vÞ l©u bÒn - h¹nh phóc bÒn l©u.Sù hoµ hîp cña triÕt lý ©m d­¬ng.  Cèm gãp phÇn cho nh©n duyªn cña con ng­êi tèt ®Ñp h¬n.TiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕn- C« hµng cèmSù tinh tuý cña thiªn nhiªnC«ng søc vµ sù khÐo lÐo cña con ng­êi *T¸c gi¶: Yªu quÝ tr©n trängGi¸ trÞ- Thøc quµ riªng biÖt- Thøc d©ng cña ®Êt trêi- Quµ sªu tÕt: Hång – cèm.- Gi¸ trÞ vËt chÊt – tinh thÇn* Tù hµo, ca ngîi, g×n gi÷Th­ëng thøc- ¡n: Tõng chót, thong th¶ ngÉm nghÜ.- Mua: N©ng ®ì, kÝnh träng. V¨n ho¸ Èm thùc.* Tr©n trängIII. Tæng kÕt? H·y lùa chän ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ ®óng vÒ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt trong v¨n b¶n?A. Ng«n ng÷ trong s¸ng, ngßi bót tinh tÕ, nh¹y c¶m giµu chÊt th¬.B. KÕt hîp nhiÒu ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trªn nÒn biÓu c¶m.C. Bè côc chÆt chÏ, dÉn nhËp tù nhiªn, bµn luËn tËp trung.D. TÊt c¶ A,B,C ®Òu ®óng.TiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. §äc - hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"II. §äc - hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕn- C« hµng cèmSù tinh tuý cña thiªn nhiªnC«ng søc vµ sù khÐo lÐo cña con ng­êi *T¸c gi¶: Yªu quÝ tr©n trängGi¸ trÞ- Thøc quµ riªng biÖt- Thøc d©ng cña ®Êt trêi- Quµ sªu tÕt: Hång – cèm.- Gi¸ trÞ vËt chÊt – tinh thÇn* Tù hµo, ca ngîi, g×n gi÷Th­ëng thøc- ¡n: Tõng chót, thong th¶ ngÉm nghÜ.- Mua: N©ng ®ì, kÝnh träng. V¨n ho¸ Èm thùc.* Tr©n trängIII. Tæng kÕt1. NghÖ thuËt :Ng«n ng÷ trong s¸ng, ngßi bót tinh tÕ, nh¹y c¶m giµu chÊt th¬.- Cèm lµ mét thø quµ ®Æc s¾c cña d©n téc v× nã ®­îc kÕt tinh tõ nhiÒu vÎ ®Ñp. - Cèm lµ thø s¶n vËt ®­îc n©ng niu vµ g×n gi÷ .2. Néi dung : IV. LuyÖn tËpC1254367§©y lµ tõ chØ chung c¸c loµi thùc vËt ?éMO¶HTèTVEVUTõ l¸y chØ lêi khuyªn cña t¸c gi¶ ®èi víi ng­êi mua cèm ? h߸gn§§©y lµ mét dông cô cña c« hµng cèm lµng Vßng ? nV¤HäC¸HTõ mµ t¸c gi¶ chØ ng­êi kh«ng biÕt th­ëng thøc thø quµ ®Æc biÖt cña lóa non ?TÝnh tõ miªu t¶ h­¬ng vÞ cña b«ng lóa non ?M¥MTTHCNGäCTMµu xanh t­¬i cña cèm ®­îc so s¸nh víi vËt nµy ?H¹GGiäng v¨n tinh tÕ, nhÑ nhµng mµ s©u s¾c lµ ®Æc s¾c vÒ.........cña bµi v¨n?CèßVMNTrß ch¬in g h Ö t h u Ë tH­íng dÉn vÒ nhµ- ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 15 dßng) nãi lªn c¶m xóc s©u s¾c cña em sau khi häc xong v¨n b¶n "Mét thø quµ cña lóa non : Cèm" -Chän häc thuéc mét ®o¹n v¨n trong bµi mµ em yªu thÝch-§äc vµ t×m hiÓu tr­íc bµi Mïa xu©n cña t«ich©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giêcốm “C¬n giã mïa h¹ l­ít qua võng sen trªn hå, nhuÇn thÊm c¸i h­¬ng th¬m cña l¸, nh­ b¸o tr­íc mïa vÒ cña mét thøc quµ thanh nh· vµ tinh khiÕt. C¸c b¹n cã ngöi thÊy, khi ®i qua nh÷ng c¸nh ®ång xanh, mµ h¹t thãc nÕp ®Çu tiªn lµm trÜu th©n lóa cßn t­¬i, ngöi thÊy c¸i mïi th¬m m¸t cña b«ng lóa non kh«ng? Trong c¸ivá xanh kia, cã mét giät s÷a tr¾ng th¬m, ph¶ng phÊt h­¬ng vÞ ngµn hoa cá. D­íi ¸nh n¾ng, giät s÷a dÇn dÇn ®«ng l¹i, b«ng lóa cµng ngµy cµng cong xuèng, nÆng v× c¸i chÊt quý trong s¹ch cña Trêi”cốmTiÕt 57 v¨n b¶n : Mét thø quµ cña lóa non: cèm Th¹ch Lam I. T×m hiÓu kh¸i qu¸t 1. T¸c gi¶ : - Th¹ch Lam ( 1910 - 1942) 2. V¨n b¶n:- TrÝch "Hµ Néi b¨m s¸u phè ph­êng"I. §äc hiÓu chi tiÕtCèmNguån gèc- C¸nh ®ång xanh- B«ng lóa non- ChÕ biÕn- C« hµng cèmSù tinh tuý cña thiªn nhiªnC«ng søc vµ sù khÐo lÐo cña con ng­êi *T¸c gi¶: Yªu quÝ tr©n trängGi¸ trÞ- Thøc quµ riªng biÖt- Thøc d©ng cña ®Êt trêi- Quµ sªu tÕt: Hång – cèm.- Gi¸ trÞ vËt chÊt – tinh thÇn* Tù hµo, ca ngîi, g×n gi÷Th­ëng thøc- ¡n: Tõng chót, thong th¶ ngÉm nghÜ.- Mua: N©ng ®ì, kÝnh träng. V¨n ho¸ Èm thùc.* Tr©n träng

File đính kèm:

  • pptMot thu qua cua lua non - Com.ppt