Bài giảng Lịch sử khối 5 - Bài: Đường trường sơn

 THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI:

 Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào ?

 Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì ?

 Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?

 Câu 4: Tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn ?

 

ppt27 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử khối 5 - Bài: Đường trường sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP!MÔN : LỊCH SỬ- LỚP 5BÀI: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NHÂN TÔNGKIỂM TRA BÀI CŨLễ khởi công xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội diễn ra trong thời gian nào?Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?BÀI MỚIĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn Đường Trường Sơn bắt đầu từ hữu ngạn sông Mã - Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ. Đường Trường Sơn thực chất là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến: Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.1. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn:Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn - Đọc SGK đoạn: “Trong kháng chiến ... Hồ Chí Minh”; THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI: Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào ? Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì ? Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ? Câu 4: Tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn ? - Xem phim tư liệu. - Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày 19/5/1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - Đường Trường Sơn còn có tên gọi là “Đường Hồ Chí Minh”.Thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường SơnMét ®o¹n ®­êng Tr­êng S¬n 2. Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn: Hãy kể về tấm gương của anh Nguyễn Viết Sinh, của bộ đội, thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn xưa mà em biết? Đọc thầm trong SGK đoạn: “Tính đến ngày đất nước thống nhất........ thì thầm”Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn Anh Nguyễn Viết Sinh là một trong những anh hùng Trường Sơn, người đã 6 năm gùi hàng trên chặng đường dài gần bằng vòng quanh trái đất. Trung bình, mỗi chuyến đi gùi hàng, một người lính sức khoẻ tốt chỉ gùi được 30-35kg nhưng Nguyễn Viết Sinh có thể gùi được 45-50kg. Có lúc sức khoẻ tốt, ông có thể gùi tới 75kg trong mỗi chuyến đi.Anh NguyÔn ViÕt Sinh10 c« g¸i Ng· ba §ång LécTiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ 17 đến 22, được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua.Ngày 24/7/1968 sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí. Vừa dứt tiếng bom, các cô lại lao ra dùng cuốc, xẻng san lấp hố bom, vá đường, thông xe. Ðến 16 giờ 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Ðồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh.Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn 3. Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước: Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ?Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC Lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­¬ng thùc, cña c¶i cho chiÕn tr­êng, gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. §­êng Tr­êng S¬n lµ biÓu t­îng cho ý chÝ quyÕt th¾ng cña d©n téc ViÖt Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mĩ.Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường SơnĐường Trường Sơn xưa và nay. Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn Ngày nay, đường Trường Sơn có vai trò như thế nào? Đường Trường Sơn là con đường giao thông quan trọng nối hai miền Nam - Bắc, là một trong những con đường góp phần đưa Đất nước ta đi lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2013Lịch sử: Đường Trường Sơn Ngày 19- 5 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cho chiến trường góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.TRÒ CHƠICùng vượt ®­êng Tr­êng S¬nĐội Đông Trường SơnĐội Tây Trường SơnĐội Đông Trường Sơn1234Xong trò chơiĐội Tây Trường SơnKết thúcChúc các thầy cô sức khỏe!Xin chân thành cảm ơn! C©u hái 1 (Chän c©u ®óng)19 / 5 / 1959A.19 / 5 / 1995B.15 / 9 / 1959C.§óngSaiSaiCắm cờ§­êng Tr­êng S¬n ra ®êi vµo ngµy: C©u hái 2 (Chän c©u ®óng nhÊt)Đường Trường Sơn còn có tên gọi là:§­êng Hå ChÝ Minh§­êng mßn Hå ChÝ MinhC©u A vµ B ®Òu ®óngB.A.C.§óng nhÊt§óng§óngCắm cờ C©u hái 3 (Chän c©u ®óng nhÊt) Vai trò của đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mĩ là: §©y lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh chi viÖn søc ng­êi, søc cña cho chiÕn tr­êng. Gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. C©u A vµ B ®Òu ®óng.B.A.C.§óng nhÊt§óng§óng Cắm cờ Câu hỏi 4 (Chọn câu đúng)Bài hát các em đang nghe có tên là: Bài ca Trường Sơn.Cô gái mở đường. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.C.A.B.§óngSaiSaiCắm cờ

File đính kèm:

  • pptduong truong son moi.ppt