Bài giảng Đạo đức: lễ phép, vâng lời thầy cô giáo

Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

 -Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

 -Thực hiện lễ phép với thầy, cô giáo.

 -Biết nhắc nhở bạn lễ phép với thầy , cô giáo.

 

doc21 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đạo đức: lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãn baíng: iêc - ươc - Hoüc sinh âoüc theo giaïo viãn: iêc - ươc Hoaût âäüng 2: Daûy váön * iêc a. Nháûn diãûn váön: - Hoüc sinh gheïp váön iêc trãn âäö duìng vaì traí låìi cáu hoíi: + Váön iêc coï máúy ám, âoï laì nhæîng ám naìo ? - So saïnh iêc våïi uôc +Giäúng: kết thúc bàòng c + Khaïc: iêc bắt đầu bàòng iê, uôc bắt đầu bàòng uô b. Âaïnh váön: Váön - Giaïo viãn phaït ám máùu: iêc - Hoüc sinh nhçn baíng phaït ám, giaïo viãn chènh sæía phaït ám cho hoüc sinh Hæåïng dáùn hoüc sinh âaïnh váön iê- cåìì - iêc - Hoüc sinh âaïnh váön: nhoïm, caï nhán, caí låïp - Giaïo viãn nháûn xeït, sæía sai cho hoüc sinh Tiãúng khoïa, tæì ngæî khoïa: - Giaïo viãn viãút baíng xiếc vaì âoüc xiếc - Hoüc sinh âoüc xiếc vaì traí låìi cáu hoíi + Vë trê caïc chæî vaì váön trong tiãúng xiếc viãút nhæ thãú naìo ? - Hoüc sinh tæû âaïnh váön tiãúng vaì âoüc trån tæì ngæî khoïa: iê - cåì - iêc xờ - iêc - xiêc - sắc- xiếc xem xiếc - Giaïo viãn nháûn xeït, chènh sæía caïch âoüc cho hoüc sinh c. Viãút: Váön âæïng riãng - Giaïo viãn viãút máùu iêc , væìa viãút væìa nãu qui trçnh viãút Hoüc sinh viãút baíng con: iêc - Giaïo viãn quan saït, giuïp âåî hoüc sinh viãút cháûm Viãút tiãúng vaì tæì ngæî - Giaïo viãn viãút máùu: xiếc vaì nãu qui trçnh viãút - Hoüc sinh viãút baíng con: xiếc - Giaïo viãn quan saït, uäún nàõn cho hoüc sinh - Giaïo viãn nháûn xeït, chènh sæía sai cho hoüc sinh ươc (Daûy tæång tæû nhæ iêc ) - Giaïo viãn: váön ươc âæåüc taûo nãn tæì ươ vaì c - Hoüc sinh thaío luáûn: So saïnh ươc våïi iêc + Giäúng: kãút thuïc bàòng c + Khaïc:ươc bàõt âáöu bàòng ươ , iêc bàõt âáöu bàòng iê - Âaïnh váön: ươ - cờ - ươc rờ- ươc - rươc- sắc -rước rước đèn d. Âoüc tæì ngæî æïng duûng: - Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc caïc tæì æïng duûng : cá diếc cái lược công việc thước kẻ - Giaïo viãn giaíi thêch caïc tæì ngæî trãn - Giaïo viãn âoüc máùu caïc tæì æïng duûng vaì goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc laûi TIÃÚT 2 Hoaût âäüng 1: Luyãûn âoüc Luyãûn âoüc laûi caïc ám åí tiãút 1 - Hoüc sinh láön læåüt phaït ám : iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. - Hoüc sinh âoüc caïc caïc tæì æïng duûng: nhoïm, caï nhán, caí låïp - Giaïo viãn nháûn xeït, chènh sæía läùi phaït ám cho hoüc sinh Âoüc cáu æïng duûng: - Hoüc sinh nháûn xeït tranh minh hoüa cuía cáu æïng duûng - Giaïo viãn cho hoüc sinh âoüc cáu æïng duûng: caï nhán, nhoïm, caí låïp - Giaïo viãn chènh sæía läùi cho hoüc sinh - Giaïo viãn âoüc máùu cáu æïng duûng - Goüi 2 - 3 hoüc sinh âoüc laûi cáu æïng duûng Hoaût âäüng 2: Luyãûn viãút - Hoüc sinh láön læåüt viãút vaìo våí:iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn . - Giaïo viãn viãút máùu tæìng doìng, hoüc sinh viãút vaìo våí táûp viãút - Giaïo viãn quan saït, uäún nàõn cho hoüc sinh viãút cháûm - Giaïo viãn cháúm, nháûn xeït Hoaût âäüng 3: Luyãûn noïi - Hoüc sinh âoüc tãn baìi luyãûn noïi: Xiếc, múa rối, ca nhạc - Hoüc sinh quan saït tranh vaì noïi theo gåüi yï sau: +Tranh vẽ cảnh gì? +Mọi người trong tranh đang làm gì? +Em có thích xem xiếc, múa rối , ca nhạc không? +Em đã được xem chưa? + Giaïo viãn giuïp âåî hoüc sinh yãúu. Troì chåi 3. Cuíng cäú, dàûn doì: - Giaïo viãn chè baíng, hoüc sinh âoüc theo - Hoüc sinh tçm váön væìa hoüc - Vãö nhaì än laûi baìi, xem træåïc baìi 81 Nháûn xeït giåì hoüc TOAÏN MÆÅÌI SAÏU- MÆÅÌI BAÍY- MÆÅÌI TAÏM- MÆÅÌI CHÊN I . YÊU CẦU -Nhận biết được mỗi số 16, 17,18,19 gồm một chục và một số đơn vị(6,7,8,9)biết đọc ,biết viết các số đó, điền được các số 11,12,13,14,15,16,17,18,19 trên tia số. -Làm bài tập 1,2,3,4. -GD hs tập trung trong giờ học. II . ÂÄÖ DUÌNG DAÛY HOÜC: - Boï chuûc que tênh vaì que tênh råìi. - Saïch toaïn låïp 1. III . CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC: 1.Baìi cuî: T: 15gäöm coï máúy chuûc vaì máúy âån vë? 14 gäöm coï máúy chuûc vaì máúy âån 2 . Daûy hoüc baìi måïi: * Hoaût âäüng 1: Giåïi thiãûu säú 16. T: Yãu cáöu H láúy 1boï chuûc que tênh vaì 6 que tênh råìi. Âæåüc táút caí bao nhiãu que tênh? H: 10 que tênh vaì 6 que tênh råìi laì 16 que tênh. H: Nhàõc laûi theo daîy. T Ghi baíng : 16 Âoüc laì : mæåìi saïu T: Säú 16 gäöm máúy chuûc vaì máúy âån vë? H: Säú 16 gäöm 1 chuûc vaì 6 âån vë. T: Säú 16 coï máúy chæî säú? H: Säú 16 coï hai chæî säú. Tchäút laûi: Säú 16 coï 1 chuûc vaì 6 âån vë. Coï hai chæî säú 1vaì 6 âæåüc viãút liãön nhau. * Hoaût âäüng 2: Giåïi thiãûu säú 17, 18, 19. ( Tæång tæû nhæ säú 16 ) T: Caïc säú 17, 18, 19 coï máúy chuûc vaì máúy âån vë? H: Säú 17 gäöm 1 chuûc vaì 7 âån vë. Säú 18 gäöm 1 chuûc vaì 8 âån vë. Säú 19 gäöm 1 chuûc vaì 9 âån vë H: Nhàõc laûi theo daîy. T: Säú 17, 18, 19 coï máúy chæî säú? H: Säú 17, 18, 19 coï hai chæî säú. Tchäút laûi: Säú 17 coï 1 chuûc vaì 7 âån vë. Coï hai chæî säú, chæî säú 1 viãút træåïc, chæî säú 7 viãút liãön sau. Säú 18 coï 1 chuûc vaì 8 âån vë. Coï hai chæî säú, chæî säú 1 viãút træåïc, chæî säú 8 viãút liãön sau. Säú 19 coï 1 chuûc vaì 9 âån vë. Coï hai chæî säú, chæî säú 1 viãút træåïc, chæî säú 9 viãút liãön sau. * Hoaût âäüng 3: Thæûc haình. Baìi 1: H : laìmvaìo baíng con T: Âoüc H viãút vaìo baíng. H: Âæa baíng . T cuìng H chæîa baìi, nháûn xeït. Baìi 2: H nãu yãu cáöu baìi räöi laìm. T: theo doîi, giuïp âåî H yãúu. H: chæîa baìi bàòng miãûng. T: Nháûn xeït, bäø sung. Baìi 3: H nãu yãu cáöu baìi räöi laìm. T: theo doîi, giuïp âåî H yãúu. H: chæía baìi lãn baíng. T: cuìng caí låïp nháûn xeït bäø sung. Baìi 4: H nãu yãu cáöu baìi räöi laìm. T: theo doîi, giuïp âåî H yãúu. H: Lãn baíng chæîa baìi. T: Nháûn xeït, bäø sung. 3. Cuîng cäú, dàûn doì: Vãö nhaì hoüc baìi vaì laìm baìi. T: Säú 16, 17, 18, 19 laì säú coï máúy chæî säú ? Nháûn xeït giåì hoüc. Thứ sáu ngày soạn:19/1/2010 Ngày giảng :22/1/2010 TOAÏN: HAI MÆÅI- HAI CHUÛC I. YÊU CẦU -Nhận biết được số hai mươi gồm hai chục, biết đọc , viết số 20, phân biệt số chục , số đơn vị. -Làm bài tập 1,2,3. -Gd hs yêu môn toán. II. ÂÄÖ DUÌNG DAÛY HOÜC: - Sæí duûng bäü âäö duìng daûy hoüc toaïn - Caïc hçnh veî trong baìi hoüc III.CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC: 1.Baìi cuî: T: 19gäöm coï máúy chuûc vaì máúy âån vë? 17 gäöm coï máúy chuûc vaì máúy âån vë? 2. Daûy hoüc baìi måïi: * Hoaût âäüng 1: Giåïi thiãûu säú 20. T: Yãu cáöu H láúy 1boï chuûc que tênh vaì láúy thãm 1boï chuûc que tênh næîa. Âæåüc táút caí bao nhiãu que tênh? H: 1chuûc que tênh vaì 1 chuûc que tênh laì 2 chuûc que tênh. T: 1 chuûc coìn goüi nhæ thãú naìo? H: 1chuûc coìn goüi laì 10. T: 10 que tênh vaì 10 que tênh laì máúy que tênh? H: 10 que tênh vaì 10 que tênh laì 20 que tênh. H: Nhàõc laûi theo daîy. T Ghi baíng : 20 Âoüc laì : Hai mæåi T: Säú 20 gäöm máúy chuûc vaì máúy âån vë? H: Säú 20 gäöm 2 chuûc vaì 0 âån vë. T: Säú 20 coï máúy chæî säú? H: Säú 20 coï hai chæî säú. T: Säú 20 coìn goüi laì bao nhiãu? H: Säú 20 coìn goüi laì 2 chuûc. Tchäút laûi: Säú 20 coï 2 chuûc vaì 0 âån vë. Coï hai chæî säú 2vaì 0 âæåüc viãút liãön nhau. * Hoaût âäüng 2: Thæûc haình Baìi 1: H : laìmvaìo baíng con T: Âoüc H viãút vaìo baíng. H: Âæa baíng . T cuìng H chæîa baìi, nháûn xeït. Baìi 2: H nãu yãu cáöu baìi räöi laìm. T: theo doîi, giuïp âåî H yãúu. H: chæîa baìi bàòng miãûng. T: Nháûn xeït, bäø sung. Baìi 3: H nãu yãu cáöu baìi räöi laìm. T: theo doîi, giuïp âåî H yãúu. H: chæía baìi lãn baíng. T: cuìng caí låïp nháûn xeït bäø sung. 3. Cuîng cäú, dàûn doì: Vãö nhaì hoüc baìi vaì laìm baìi. T: Säú 20 laì säú coï máúy chæî säú ? Nháûn xeït giåì hoüc. TIÃÚNG VIÃÛT TÁÛP VIÃÚT: TUÁÖN 17-TUẦN 18 I.YÊU CẦU - Viãút âuïng caïc chữ: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc... -Viãút âuïng caïc chữ : con ốc, đôi guốc, cá diếc,... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. - Reìn cho hoüc sinh coï yï thæïc giæî våí saûch, viãút chæî âeûp. II. ÂÄÖ DUÌNG DAÛY HOÜC: - Baíng phuû viãút sàôn caïc chæî máùu - Våí táûp viãút cuía hoüc sinh . III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC: 1. Daûy - hoüc baìi måïi: TIẾT 1 -Giáo viên cho HS quan sát nhận xét bài viết nêu độ cao của các con chữ - Giaïo viãn viãút máùu tæìng tæì vaì noïi caïch âàût buït vaì kãút thuïc -Gv nhắc hs chú ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết, viết đúng khoảng cách. - Hoüc sinh viãút láön læåüt tæìng tæì vaìo baíng con. - Giaïo viãn nháûn xeït, sæía sai cho hoüc sinh -Hoüc sinh viãút trong våí táûp viãút. - Hoüc sinh viãút láön læåüt tæìng doìng theo máùu trong våí táûp viãút. - Giaïo viãn quan saït, giuïp âåî hoüc sinh coìn luïng tuïng - Giaïo viãn cháúm vaì nháûn xeït. TIẾT 2 -Giáo viên cho HS quan sát nhận xét bài viết nêu độ cao của các con chữ - Giaïo viãn viãút máùu tæìng tæì vaì noïi caïch âàût buït vaì kãút thuïc -Gv nhắc hs chú ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết, viết đúng khoảng cách. - Hoüc sinh viãút láön læåüt tæìng tæì vaìo baíng con. - Giaïo viãn nháûn xeït, sæía sai cho hoüc sinh -Hoüc sinh viãút trong våí táûp viãút. - Hoüc sinh viãút láön læåüt tæìng doìng theo máùu trong våí táûp viãút. - Giaïo viãn quan saït, giuïp âåî hoüc sinh coìn luïng tuïng - Giaïo viãn cháúm vaì nháûn xeït. 2. Cuíng cäú, dàûn doì: - Vãö nhaì táûp viãút vaìo baíng con nhiãöu láön. Nháûn xeït giåì hoüc. SINH HO¹T LíP I. YÊU CẦU -HS biÕt ­u khuyÕt ®iÓm ®Ó kh¾c phôc vµ söa chöa. -BiÕt kÕ ho¹ch tíi ®Ó thùc hiÖn. -Gi¸o dôc HS ®oµn kÕt. II. LÊN LỚP 1. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 19 - Sè l­îng; ®¶m b¶o, v¾ng cã lÝ do. - ChÊt l­îng; Häc bµi, lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp. TËp trung nghe gi¶ng, ph¸t biÓu x©y dùng bµi s«i næi. Kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè b¹n ch­a tËp trung nghe gi¶ng nh­: Hiếu, ,Anh Hà, Hoài, Vũ, Thanh Quân, Châu Anh. - VTM: VÖ sinh s¹ch sÏ, xÕp hµng nghiªm tóc, thùc hiÖn tèt nÒ nÕp cña §éi. 2. KÕ ho¹ch tuÇn tíi: - Sè l­îng: §Õn líp ®óng giê, v¾ng ph¶i cã lý do. - ChÊt l­¬ng: Häc bµi, lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp. TËp trung nghe gi¶ng, x©y dùng bµi s«i næi, kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc. - VTM: Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp cña §éi.

File đính kèm:

  • docTUAN 19.doc
Giáo án liên quan