Tiết 65 Môn: Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ: lom khom, dải rút, dễ lây, tàn lụi, trọng thưởng, tiếng cười thật dễ lây, phép mầu làm thay đổi, tươi tỉnh, rạng rỡ .

 - Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc một đoạn trong bài với giọng phân biệt lời các nhân vật (nhà vua, cậu bé)

1. Đọc - hiểu:

- Hiểu ND: Tiếng cười như một phép mầu làm cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 - Hiểu nghĩa các từ ngữ : tóc để trái đào, vườn ngự uyển .

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 65 Môn: Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 65 Moân: Taäp ñoïc VÖÔNG QUOÁC VAÉNG NUÏ CÖÔØI (Tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU: - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ: lom khom, dải rút, dễ lây, tàn lụi, trọng thưởng, tiếng cười thật dễ lây, phép mầu làm thay đổi, tươi tỉnh, rạng rỡ .. - Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc một đoạn trong bài với giọng phân biệt lời các nhân vật (nhà vua, cậu bé) Đọc - hiểu: - Hiểu ND: Tiếng cười như một phép mầu làm cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. (trả lời được các câu hỏi trong SGK). - Hiểu nghĩa các từ ngữ : tóc để trái đào, vườn ngự uyển ... II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong SGK III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô Ngaém traêng vaø Khoâng ñeà cuûa Baùc, traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay, chuùng ta ñoïc tieáp phaàn coøn laïi cuûa caâu chuyeän Vöông quoác vaéng nuï cöôøi HÑ Giaùo vieân Hoïc sinh 1 Höôùng daãn luyeän ñoïc 2 Tìm hieåu baøi 3 Luyeän ñoïc dieãn caûm - Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc toaøn baøi (3 löôït). GV chuù yù söûa loãi phaùt aâm, ngaét gioïng cho töøng HS. - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn chuù giaûi - Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp. - Goïi HS ñoïc toaøn baøi - GV ñoïc maãu - HD tìm hieåu baøi + Con ngöôøi phi thöôøng maø caû trieàu ñình haùo höùc nhìn laø ai vaäy? + Thaùi ñoä cuûa nhaø vua nhö theá naøo khi gaëp caäu beù? + Caäu beù phaùt hieän ra nhöõng chuyeän buoàn cöôøi ôû ñaâu? + Vì sao nhöõng chuyeän aáy buoàn cöôøi? Em haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng: a) Vì ñoù laø nhöõng chuyeän veà vua quan trong trieàu b) Vì ñoù laø nhöõng chuyeän do moät ñöùa treû phaùt hieän ra. c) Vì ñoù laø nhöõng chuyeän raát baát ngôø vaø traùi vôùi leõ thöôøng. + Tieáng cöôøi laøm thay ñoåi cuoäc soáng ôû vöông quoác u buoàn nhö theá naøo? + Phaàn cuoái truyeän cho ta bieát ñieàu gì? - GV choát yù chính ghi baûng - Yeâu caàu 3 HS luyeän ñoïc theo vai: ngöôøi daãn chuyeän, nhaø vua, caäu beù. Yeâu caàu HS caû lôùp theo doõi ñeå tìm gioïng ñoïc. - Goïi HS ñoïc phaân vai laàn 2 - Toå chöùc cho HS luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn 3 - Treo baûng phuï coù ghi saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc - Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp - Toå chöùc cho HS thi ñoïc - Nhaän xeùt , cho ñieåm töøng HS - HS ñoïc baøi tieáp noái theo trình töï: + Ñoaïn 1: Caû trieàu ñình … troïng thöôûng + Ñoaïn 2: Caäu beù aáp uùng … ñöùt daûi ruùt aï + Ñoaïn 3: Trieàu ñình … nguy cô taøn luïi - 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi - HS luyeän ñoïc theo caëp - 1 HS ñoïc toaøn baøi - Theo doõi GV ñoïc maãu - HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi + Ñoù chæ laø moät caäu beù chöøng möôøi tuoåi, toùc ñeå traùi ñaøo + Nhaø vua ngoït ngaøo noùi vôùi caäu vaø noùi seõ troïng thöôûng cho caäu + Caäu beù phaùt hieän ra nhöõng chuyeän buoàn cöôøi ôû xung quanh caäu: nhaø vua queân lau mieäng, beân meùp vaãn dính moät haït côm. Quaû taùo caén dôû dang caêng phoàng trong tuùi aùo cuûa quan coi vöôøn ngöï uyeån. Caäu beù bò quan thò veä ñuoåi, cuoáng quaù neân ñöùt daûi ruùt - HS seõ choïn yù ñuùng laø yù c + Tieáng cöôøi nhö coù pheùp maøu laøm moïi göông maët ñeàu raïng rôõ, töôi tænh, hoa nôû, chim hoùt, nhöõng tia naéng maët trôøi nhaûy muùa, soûi ñaù reo vang döôùi nhöõng baùnh xe + Phaàn cuoái truyeän noùi leân tieáng cöôøi nhö moät pheùp maàu laøm cho cuoäc soáng ôû vöông quoác u buoàn thay ñoåi, thoaùt khoûi nguy cô taøn luïi - 2 HS nhaéc laïi yù chính - Ñoïc vaø tìm gioïng ñoïc - 4 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp - 2 HS ngoài cuøng baøn luyeän ñoïc - 3 HS thi ñoïc 4. Cuûng coá, daën doø: - Caâu chuyeän muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì? - Veà nhaø ñoïc baøi , keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân nghe - Chuaån bò baøi Con chim chieàn chieän - Nhaän xeùt tieát hoïc.

File đính kèm:

  • doctiet 65 (33) TD.doc
Giáo án liên quan