Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 5 (buổi chiều)

TIẾNG VIỆT

LUYỆN ĐỌC: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

 I. MỤC TIÊU :

 Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài: Một chuyên gia máy xúc

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Nhắc lại kiến thức:

 - HS nhắc lại ý nghĩa của bài.

 2. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

 - 4 HS tiếp nối đọc toàn bài. Lớp theo dõi, nhắc lại cách đọc diễn cảm (Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, đằm thắm thể hiện cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện. Đoạn đói thoại đọc với giọng thân mật, hồ hởi).

 - HS luyện đọc theo nhóm 4. GV theo dõi uốn nắn.

 - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp. Lớp nhận xét, bình chọn nhóm có nhiều

bạn đọc tốt nhất.

 

doc30 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 5 (buổi chiều), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đã từng một lần được tắm mát trên con sông quê mình.Con sông quê hương là một kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ tôi. TUẦN 8 Thứ ba ngày 14 th¸ng 10 năm 2009. 9 §· so¹n vµo buæi s¸ng Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009. 9 LUYỆN TỪ Vµ C©U LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I.MỤC TIªU - RÌn kĩ năng ph©n biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng ©m. - Biết đặt c©u ph©n biệt nghĩa của c¸c từ nhiều nghĩa là tÝnh từ. II.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Nhắc lại kiến thức: - H nhắc lại ghi nhớ về từ nhiều nghĩa, từ đồng ©m. 2.Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: HShoàn thành c¸c bài tập trang 52; 53 ở vở bài tập. - GV hướng dẫn thªm cho H cßn lóng tóng - GV chỉ định một số H tr×nh bày kết quả bài làm của m×nh. - Lớp nhận xÐt, GV nhận xÐt, cho điểm. Phần 2: Làm thªm. Bài 1: Trong c¸c từ in đậm dưới đ©y, từ nào là từ đồng ©m, từ nào là từ nhiều nghĩa ? a. Vàng: - Gi¸ vàng ở trong nước tăng đột biến. - Tấm lßng vàng. - ¤ng t«i mua bộ vàng lưới mới để chuẩn bị cho vụ đ¸nh bắt hải sản b. Bay: - B¸c thợ nề cầm bay x©y tr¸t tường nhanh thoăn thoắt. - Sếu ®ang mang lạnh đang bay lªn trời. - Đạn bay rào rào. - Chiếc ¸o này đ· bay màu. - H đọc đề, tự làm bài vào vở. - GV gọi một số H nªu kết quả, lớp nhận xett, GV chốt lời giải ®óng. иp ¸n: a. Vàng trong c©u 1, 2 là từ nhiều nghĩa, ở c©u 3 là từ đồng ©m. b. Bay trong c©u 2, 3, 4 là từ nhiều nghĩa, ở c©u 1 là từ đồng ©m. Bài 2: Với mỗi nghĩa sau đ©y của từ c©n, h·y đặt một c©u. a. Dụng cụ đo khối lượng (c©n là danh từ). C¸i c©n này rất hiện đại. b. Hoạt động đo khối lượng bằng c©n (c©n là động từ). - Anh c©n gióp em mấy quả cam này. c. Cã hai phÝa ngang bằng nhau kh«ng lệch. (c©n là tính từ). - Bức tranh treo trªn tường treo kh«ng c©n. - H đọc đề, làm bài vào vở rồi chữa bài. - GV chấm, chữa bài. 3.cñng cè dÆn dß: -GV nhận xÐt tiết học, dặn H chuẩn bị bài sau. To¸n LuyÖn vÒ sè thËp ph©n I. môc tiªu RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt vÒ sè thËp ph©n. - Cñng í« kÜ n¨ng so s¸nh 2 sè thËp ph©n vµ chuyÓn ®æi sè ®o viÕt d­íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n thµnh sè thËp ph©n . ii. ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc. - H nh¾c l¹i c¸ch chuyÓn ph©n sè thËp thµnh sè thËp ph©n. 2.H­íng dÉn luyÖn tËp. PhÇn 1: H lµm bµi tËp ë vë bµi tËp trang 50 - H lần lượt làm c¸c bài tập 1, 2, 3, 4 vào vở rồi đổi vở kiểm tra chÐo kết quả. - GV hướng đẫn thªm cho H cßn yếu. - GV chỉ định một số H lªn bảng chữa bài, lớp nhận xÐt, sửa shữa. - GV chấm bài, nhận xÐt. Phần 2: Làm thªm. Bài 1: ChuuyÓn c¸c ph©n sè thËp ph©n thành sè thËp ph©n: = ... = ... = ... = ... Bài 2: Cho ph©n số cã a + b = 136. Rót gọn ph©n số th× được phấn số. T×m ph©n số đã cho. Hướng dẫn Khi rót gän ph©n sè th× gi¸ trÞ cña ph©n sè ®ã kh«ng thay ®æi Mà: Tæng cña tö sè và mÉu sè cña ph©n s« ®ã rót gän là: 3 + 5 = 8. Sè lÇn gi¶n ­íc ®ã cho là: 136 : 8 = 17 ( lÇn). Ph©n sè ®ã cho là: . §¸p số: - H tự làm bài vào vở rồi chữa bài. Bài 2 dành cho HS khá giỏi. - GV chấm, chữa bài. 3.Cñng cè, dÆn dß: - GV nhận xÐt tiết học, dặn H chuẩn bị bài sau. TËp lµm v¨n LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.MỤC TIªU - RÌn kĩ năng viết đoạn văn miªu tả cảnh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng em dựa theo dàn ý đã lập từ trước. II.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Nhắc lại c¸c kiến thức - H nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh. 2.Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: Hoàn thành bài tập ở vở bài tập. - GV yªu cầu H viết lại đoạn văn miªu tả cảnh ®Ñp vào vở bài tập. - GV nhắc HS chó ý: Nªn chọn một đoạn trong phần th©n bài để viết một đoạn văn. - - - Trong mỗi đoạn thường cã một c©u văn nªu ý bao trïm toàn đoạn. C¸c c©u trong đoạn phải cïng làm nổi bật đặc điểm của cảnh và thể hiện cảm xóc của người viết. - H tự viết đoạn văn, GV đi hướng dẫn gợi ý những H gặp khã khăn. - GV gọi một số H tr×nh bày bài viết của m×nh. GV nhận xÐt bổ sung. Phần 2: Làm thªm: Dựa vào dàn ý đã lập tiết trước, h·y viết một đoạn văn ngắn miªu tả ng«i tr­êng em đang häc. - H tự viết đoạn văn vào vở, GV quan s¸t gióp đỡ thªm. - 5 H đọc đoạn văn của m×nh. GV nhận xÐt, bổ sung. 3.Cñng cè dÆn dß - GV nhận xÐt tiết học, dặn H về nhà viết thành bài văn. ©m nh¹c Gi¸o viªn bé m«n TO¸N LUYỆN VỀ SỐ THẬP PH©N I.MỤC TIªU - RÌn kĩ năng nhận biết về số thập ph©n bằng nhau. - Củng cố về chuyển số đo viết dưới dạng số thập ph©n thành số đo viết dưới dạng số tự nhiªn với đơn vị đo thÝch hợp. II.C¸C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Nhắc lại kiến thức: - 2 H nhắc lại hai nhận xÐt về số thập ph©n bằng nhau. 2.Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: Làm bài tập ở vở bài tập trang 48; 49. - Bài 1: Viết số thÝch hợp vào chỗ chấm: 3,2m = ... dm 7,59m = ...cm 8,07m = ...cm. ` 5,4m = ...dm 2,4m = ...cm 2,02m = ...cm - H nªu yªu cÇu bµi tËp. - H lµm bµi vµo b¶ng con- H lªn b¶ng lµm. H - GV nhËn xÐt §· so¹n vµo buæi sang TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC : KÌ DIỆU RỪNG XANH I. YÊU CẦU : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài: “ Kì diệu rừng xanh”. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Nhắc lại kiến thức: - HS nhắc lại ý nghĩa của bài. 2. Hướng dẫn đọc diễn cảm: - 3 HS đọc tiếp nối nhau đọc toàn bài. Lớp theo dõi, nhắc lại các đọc diễn cảm ( Toàn bài đọc với giọng tả nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng; Đoạn 1: Đọc với giọng khoan thai, thể hiện thái độ ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Đoạn 2: Đọc hơi nhanh ở những câu miêu tả hình ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện của muông thú. Đoạn 3: Đọc thong thả ở những câu miêu tả vẻ thơ mọng của cánh rừng trong sắc vàng mênh mông. - HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 3. GV theo dõi uốn nắn. - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp ( 3 nhóm ). Lớp nhận xét, bình chọn nhóm có nhiều bạn đọc tốt nhất. 3.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc bài tốt. - Dặn HS đọc trước bài “ Trước cổng trời ”. ----------------–— & –—---------------- TIẾNG VIỆT LUYỆN VIẾT: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I. YÊU CẦU : Rèn kĩ năng viết đúng, trình bày đẹp một đoạn trong bài: “Một chuyên gia máy xúc”. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 1. Nhắc lại kiến thức: 2 HS nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh đối với các tiếng chứa nguyên âm đôi ya, yê 2. Hướng dẫn luyện viết: - GV đọc đoạn cần viết: Từ: “Chiếc máy xúc hối hả đến những nét giản dị, thân mật”. ? Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì mặc bộ quần áo xanh công nhân, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to chất phác, ...tất cả gợi lên những nét giản dị, thân mật). - HS viết từ khó: cửa kính, giản dị, ngoại quốc. 3. Viết bài vào vở: - GV đọc, HS nghe và viết vào vở rồi soát lại bài. 4. Chấm, chữa bài: - GV chấm một số bài, HS kết hợp đổi chéo vở soát lỗi, chữa bài. - GV nhận xét quá trình luyện chữ của HS. 5. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết tốt. - Dặn HS về nhà luyện viết thêm. . ------------------------------------–— & –—--------------------------------- Thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2009 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. MỤC TIÊU Rèn kĩ năng viết các kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Nhắc lại các kiến thức HS nhắc lại kiến thức đã học về hai kiểu mở bài: Trực tiếp, gián tiếp và hai kiểu kết bài: Mở rộng, không mở rộng. 2. Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: Hoàn thành bài tập ở vở bài tập. - GV yêu cầu HS viết lại một đoạn mở bài kiểu gián tiếp, một đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em. - GV gợi ý: Nên viết đoạn mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả mà em đã viết phần thân bài. Khi viết đoạn mở bài các em có thể liên hệ đến cảnh đẹp của đất nước rồi đến cảnh đệp của địa phương. Khi viết đoẹn kết bài các em có thể nhắc lại một kỉ niệm của mình nơi đây Hoặc những việc làm của mọi ngườiđể giữ gìn, xây dựng phong cảnh thêm đẹp hơn. - HS tự viết bài, GV đi hướng dẫn gợi ý những HS gặp khó khăn. - GV gọi một số HS trình bày bài viết của mình. GV nhận xét bổ sung. * Mở bài: Tuổi thơ ai cũng được sống trong tiếng ru à ơi của mẹ, những kỉ niệm của tuổi học trò Trong kí ức tôi còn đậm mãi những ngày hội làng, những chiều hè tắm sông cùng bạn hay những chiều thả diều trên bờ đê. Nhưng có lẽ dù mai này đi đâu tôi cũng không thể quên được cây đa đầu làng. Cây đa đã gắn liền với tuổi thơ tôi. * Kết bài: Tôi rất yêu quý cây đa đầu làng. Bóng đa già như nâng chúng tôi lớn lên. Tôi rất nhớ những chiều đi học về, ngồi trên rễ đa, ngắm nhìn cảnh đồng lúa .Cây đa già như người bạn thân thiết gắn bó với năm tháng tuổi thơ tôi. Phần 2: Làm thêm: Dựa vào dàn ý đã lập tiết trước, hãy viết một đoạn mở bài kiểu gián tiếp, một đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả ngôi nhà em đang ở cùng với những người thân. - HS tự viết bài vào vở theo gợi ý trên, GV quan sát giúp đỡ thêm. - 6 HS đọc bài của mình. GV nhận xét, bổ sung. 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà viết thành bài văn. ----------------–— & –—---------------- TOÁN LUYỆN : VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng tập viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Nhắc lại kiến thức: 2 HS nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền nhau. 2. Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: Làm bài tập ở vở bài tập trang 51. - HS lần lượt làm các bài tập 1, 2, 3. vào vở rồi đổi vở kiểm tra chéo kết quả. - GV hướng đẫn thêm cho HS còn yếu. - GV chỉ định một số HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, sửa shữa. - GV chấm bài, nhận xét. Phần 2: Làm thêm. Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4,25m = ... cm 5,72dm = ... cm 15mm = ... cm 2m 4dm = ... m 1m 756mm = ... m 8m 2cm = ... m 35cm = ... m 8cm = ...m 100m = ...km Bài 2: Một cái bảng đen hình chữ nhật có kích thước là: 2,2m và 180cmMột mặt bàn hình vuông có cạnh là 21dm. Chu vi cái bảng và mặt bàn đó hơn kém nhau bao nhiêu xăngtimet ? * Hướng dẫn: 2,2m = 220cm; 21dm = 210cm Chu vi cái bảng là: (220 + 180) x 2 =800 (cm) Chu vi mặt bàn là: 21 x 4 = 84 (cm) Chu vi mặt bàn lớn hơn chu vi cái bảng là: 840 - 800 = 40 (cm). HS đọc đề, tự giải vào vở rồi chữa bài. GV nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.

File đính kèm:

  • docGiao an buoi chieu lop 5 Tuan 5 6 7 8.doc