Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 24 năm 2008

TẬP ĐỌC: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ

I -MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU :

- Đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của bài văn.

- Hiểu ý nghĩa bài đọc: Người Ê-Đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật tục của người Ê-Đê, HS hiểu; xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống làm việc theo luật pháp.

II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Tranh, ảnh về ảnh sinh hoạt cộng đồng của người Tây Nguyên.

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

A - KIỂM TRA BÀI CŨ:

- HS đọc thuộc lòng bài thơ Chú đi tuần + TLCH về bài đọc SGK

B - DẠY BÀI MỚI:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 24 năm 2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sù quan träng. §©y lµ con ®­êng ®Ó miÒn B¾c chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­¬ng thùc ... cho chiÕn tr­êng, gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc cña d©n téc ta.. II. Đå dïng d¹y häc: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam S­u tÇm tranh ¶nh vÒ bé ®éi Tr­êng S¬n, ®ång bµo T©y Nguyªn tham gia vËn chuyÓn hµng, gióp ®ì bé ®éi trªn tuyÕn §­êng Tr­êng S¬n III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp. GV giíi thiÖu bµi GV nªu nhiÖm vô bµi häc. X¸c ®Þnh ph¹m vi hÖ thèng §­êng Tr­êng S¬n (trªn b¶n ®å) Môc ®Ých ta më §­êng Tr­êng S¬n. TÇm quan träng cña tuyÕn §­êng Tr­êng S¬n trong sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp. HS ®äc SGK vµ tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ §­êng Tr­êng S¬n. GV giíi thiÖu vÞ trÝ §­êng Tr­êng S¬n trªn b¶n ®å. GV nhÊn m¹nh: §­êng Tr­êng S¬n lµ hÖ thèng nh÷ng tuyÕn ®­êng, bao gåm rÊt nhiÒu con ®­êng trªn c¶ hai tuyÕn: §«ng Tr­êng S¬n, T©y Tr­êng S¬n chø kh«ng ph¶i chØ mét con ®­êng. Môc ®Ých më ®­êng: Chi viÖn cho miÒn Nam, thùc hiÖn nhiÖm vô thèng nhÊt ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm hoÆc c¶ líp. HS ®äc SGK ®o¹n nãi vÒ anh NguyÔn ViÕt Sinh HS nªu nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu vµ thanh niªn xung phong trªn §­êng Tr­êng S¬n. LÔ khëi c«ng diÔn ra vµo thêi gian nµo, ®Þa ®iÓm, khung c¶nh ? Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc theo nhãm HS th¶o luËn vÒ ý nghÜa cña tuyÕn §­êng Tr­êng S¬n ®èi víi sù nghiÖp chèng MÜ cøu n­íc. So s¸nh tranh SGK vµ nhËn xÐt vÒ §­êng Tr­êng S¬n qua thêi k× lÞch sö. Ho¹t ®éng 5: Lµm viÖc c¶ líp GV nhÊn m¹nh ý nghÜa cña tuyÕn §­êng Tr­êng S¬n. GV chèt l¹i: Ngµy nay §­êng Tr­êng S¬n ®· ®­îc më réng - ®­êng Hå ChÝ Minh. Cñng cè-dÆn dß. Nhµ n­íc ®· x©y dùng NghÜa Trang Tr­êng S¬n t¹i Qu¶ng TrÞ nghÜa trang nµy cã h¬n 10.000 ng«i mé liÖt sÜ nh÷ng ng­êi ®· ng· xuèng trªn tuyÕn §­êng Tr­êng S¬n thêi ®¸nh MÜ. bµi 48: phèi hîp ch¹y vµ bËt nh¶y trß ch¬i: “chuyÓn nhanh-nh¶y nhanh” I - môc tiªu: ¤n phèi hîp ch¹y vµ bËt nh¶y, ch¹y-nh¶y-mang v¸c. yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng nh­ng b¶o ®¶m an toµn. Häc míi trß ch¬i “ChuyÓn nhanh, nh¶y nhanh”. Yªu cÇu biÕt ®­îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng. II - §ÞA §IÓM, PH¦¥NG TIÖN: §Þa ®iÓm : Trªn s©n tr­êng.VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn . Ph­¬ng tiÖn: KÎ s©n vµ chuÈn bÞ dông cô ®Ó tæ chøc trß ch¬i vµ c¸c bµi tËp bËt nh¶y III - Néi dung vµ ph­¬ng ph¸P lªn líp: 1, phÇn më ®Çu: 6-10 phót: - GV nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc:1-2 phót - Ch¹y chËm theo mét hµng däc quanh s©n tËp: 1 phót - ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, vÆn m×nh, toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung; mçi ®éng t¸c 28 nhÞp. - Trß ch¬i khëi ®éng: 1-2 phót 2, PhÇn c¬ b¶n: 18-22 phót ¤n ch¹y vµ bËt nh¶y: 5-6 phót TËp theo ®éi h×nh 2-4 hµng däc HS nh¾c l¹i néi dung bµi tËp GV ®i l¹i quan s¸t vµ söa sai hoÆc nh¾c nhë, gióp ®ì HS thùc hiÖn ch­a ®óng. * Thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi nhau 1 lÇn, GV biÓu d­¬ng tæ tËp ®óng Häc trß ch¬i “chuyÓn nhanh, nh¶y nhanh”: 8-10 phót GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i, chän ®éi ch¬i thö GV chia líp thµnh 2 nhãm t­¬ng ®­¬ng nhau GV cho HS ch¬i thö, sau ®ã thi ®ua ®éi nµo thua bÞ ph¹t GV nh¾c nhë HS ®¶m b¶o an toµn trong khi ch¬i. 3. PhÇn kÕt thóc :4- 6 phót HS ®øng thµnh vßng trßn võa di chuyÓn vç tay vµ h¸t: 1-2 phót HS di chuyÓn thµnh 4 hµng däc theo tæ, GV hÖ thèng bµi : 2 phót Trß ch¬i håi tÜnh: 1 phót GV giao bµi tËp vÒ nhµ; tù tËp ch¹y ®µ bËt cao: 1 phót Kü thuËt: CHĂM SÓC GÀ I. MỤC TIÊU.HS cần biết: Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. Biết cách chăm sóc gà. Có ý thức chăm sóc, bảo vệ gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phiếu đánh giá kết quả học tập Hình ảnh minh hoạ trong SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. Giới thiệu bài.GV giới thiệu và nêu mục đích bài học Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà Chăm sóc gà là một khái niệm mới. Do vậy muốn giúp HS hiểu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc, trước hết cần phải làm cho HS hiểu được thế nào là chăm sóc gà. GV: Khi nuôi gà ngoài việc cho gà ăn, uống chúng ta còn cần tiến hành một số công việc khác như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa để giúp gà không bị rét hoặc nắng, nóng. Tất cả những công việc đó được gọi là chăm sóc gà. HS đọc nội dung 1 SGK HS thảo luận, GV nhận xét: Gà cần ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước và các chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc nhằm tạo các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, không khí thích hợp cho gà sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc gà đầy đủ giúp gà khoẻ mạnh, mau lớn, có sức chống bệnh tốt và góp phần nâng cao năng suất nuôi gà. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc gà. * Sưởi ấm cho gà. HS nhớ và nêu vai trò của nhiệt độ đối với đời sống động vật (đã học lớp 4) GV nhận xét và giải thích: Nhiệt độ tác động đến sự lớn lên, sinh sản của động vật. Nếu nhiệt độ thấp quá hoặc cao quá động vật có thể bị chết. Mỗi loài động vật có khả năng chịu rét, chịu nóng khác nhau. Động vật còn nhỏ có khả năng chịu rét, chịu nóng kém hơn động vật lớn. Nêu sự cần thiết phải sưởi ấm cho gà con nhất là gà không có mẹ. * Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà. HS đọc nội dung mục 2b HS nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà. Nhận xét và nêu tóm tắt tác dụng, cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà ở gia đình. * Phòng ngộ độc thức ăn cho gà. HS đọc nội dung mục 2c và quan sát hình 2 SGK HS nêu tên những thức ăn không được cho gà ăn. Nêu tóm tắt cách phòng ngộ độc thức ăn cho gà theo nội dung SGK GV kết luận: Gà không chịu được nóng quá, rét quá, ẩm quá và dễ bị ngộ dộc bởi thức ăn có vị mặn, thức ăn bị ôi, mốc. Khi nuôi gà cần chăm sóc gà bằng nhiều cách như sưởi ấm cho gà con, chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà, không cho gà ăn những thức ăn ôi, mốc, mặn ... Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. HS làm bài tập và đối chiếu kết quả GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh Nhận xét- dặn dò. Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS Chuẩn bị đọc trước bài: Vệ sinh phòng bệnh cho gà : THỰC HÀNH: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM I Mục tiêu : HS biết Tổ quốc của em là Việt Nam; Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Quan tâm đến sự phát triển của đất nước, tự hào về truyền thống, về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam II. Tài liệu và phương tiện. Tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam III. Các hoạt động dạy học : 1. Bài cũ: Hát một bài hát về đất nước và con người Việt Nam 1. Bài mới : HS thực hành Hoạt động 1 : Làm bài tập 1 SGK Mục tiêu : Củng cố các kiến thức về đất nước Việt Nam Cách tiến hành: HS đọc nội dung bài tập HS quan sát tranh, trao đổi, bình luận Đại diện nhóm trình bày, lớp trao đổi về mốc thời gian hoặc một địa danh Các nhóm thảo luận bổ dung ý kiến GV kết luận: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ đó, ngày 2 tháng 9 được lấy làm ngày Quốc khánh của nước ta. Ngày 7 tháng 5 năm 1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng miền Nam. Quana giải phóng chiêm Dinh Độc lập, nguỵ quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng. Sông Bạch Đằng gắn với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân nam Hán và chiến Thắng của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên. Bến Nhà Rồng nằm trên sôgn Sài Gòn nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Cây đa Tân Trào: nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16 tháng 8 năm 1945. Hoạt động 2: Đóng vai Bài 3: Mục tiêu: HS biết thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong bai một hướng dẫn viên du lịch. Cách tiến hành: Các nhóm chuẩn bị đóng vai Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến GV biểu dương, khen ngợi những nhóm giới thiệu tốt. Hoạt động 3: Triển lãm nhỏ Bài 4: Mục tiêu: HS thể hiện sự hiểu biết và tình yêu quê hương, đất nước của mình qua tranh vẽ. Cách tiến hành: GV yêu cầu HS trưng bày tranh vẽ theo nhóm. HS cả lớp xem tranh và trao đổi GV nhận xét về tranh vẽ của HS. Củng cố, dặn dò. HS hát, đọc thơ về chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam. bµi 47: phèi hîp ch¹y vµ bËt nh¶y trß ch¬i: “qua cÇu tiÕp søc” I - môc tiªu: TiÕp tôc «n phèi hîp ch¹y, mang v¸c, bËt cao. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng. Häc míi phèi hîp ch¹y vµ bËt nh¶y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng. Ch¬i trß ch¬i “Qua cÇu tiÕp søc”. Yªu cÇu biÕt ®­îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng. II - §ÞA §IÓM, PH¦¥NG TIÖN: §Þa ®iÓm : Trªn s©n tr­êng.VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn . Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ dông cô ®Ó tæ chøc trß ch¬i vµ 2 qu¶ bãng chuyÒn hoÆc bãng ®¸. III - Néi dung vµ ph­¬ng ph¸P lªn líp: 1, phÇn më ®Çu: 6-10 phót: - GV nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc:1-2 phót - Ch¹y chËm thµnh 1 hµng däc quanh s©n tËp : 1 phót - ¤n c¸c ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung; mçi ®éng t¸c 2x8 nhÞp. - Trß ch¬i khëi ®éng : 1-2 phót - KiÓm tra bµi cò: 1-2 phót 2, PhÇn c¬ b¶n: 18-22 phót ¤n phèi hîp ch¹y, mang v¸c: 6-7 phót Chia tæ tËp luyÖn kho¶ng 5 phót Tõng tæ b¸o c¸o kÕt qu¶ «n tËp ¤n bËt cao: 2 ®ît, mçi ®ît bËt liªn tôc 2-3 lÇn TËp ®ång lo¹t c¶ líp theo lÖnh cña Gv Sau ®ã GV nhËn xÐt Häc phèi hîp ch¹y vµ bËt nh¶y: 9-11 phót Gv nªu tªn vµ gi¶i thÝch bµi tËp, kÕt hîp chØ dÉn c¸c h×nh vÏ trªn s©n GV lµm mÉu chËm 1-2 lÇn HS thùc hiÖn chËm 2-3 lÇn GV theo dâi, nh¾c nhë HS cÈn thËn. Ch¬i trß ch¬i “Qua cÇu tiÕp søc”: 3-4 phót GV chia líp thµnh ®éi GV phæ biÕn c¸ch ch¬i HS ch¬i d­íi sù ®iÒu khiÓn cña Gv §éng viªn HS vµ nh¾c nhë vÒ tæ chøc kØ luËt vµ vÊn ®Ò b¶o hiÓm ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho HS. 3. PhÇn kÕt thóc :4- 6 phót - GV cho líp ®øng theo hµng ngang vç tay vµ h¸t : 1 phót - HS cïng HS hÖ thèng bµi häc: 1-3 phót - GV giao bµi tËp vÒ nhµ; Tù tËp ch¹y ®µ bËt cao: 1 phót

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 24(1).doc