Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 23 năm học 2007

TẬP ĐỌC: PHÂN XỬ TÀI TÌNH

I -MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng hồi hộp, hào hứng.

- Hiểu ý nghĩa bài đọc : Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.

II -ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

A - KIỂM TRA BÀI CŨ

HS đọc thuộc lòng bài thơ Cam Bằng + TLCH SGK

B - DẠY BÀI MỚI

1.Giới thiệu bài

 

doc25 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 23 năm học 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t câu cho đúng. Kü thuËt: PHÂN LOẠI THỨC ĂN NUÔI GÀ I. MỤC TIÊU.HS cần biết: Nhận biết và phân loại được các thức ăn nuôi gà. HÌnh thành kĩ năng quan sát, nhận biết từng loại thức ăn nuôi gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Một số thức ăn cung cấp chất bột đường: ngô, khoai, sắn Một số thức ăn cung cấp chất đạm: lạc, vừng, dầu lạc Một số thức ăn cung cấp vi ta min: rau muống, rau cải, rau cần, bí đỏ. Một số thức ăn cung cấp chất khoáng: vỏ sò, vỏ trứng Dụng cụ dùng để đựng thức ăn nuôi gà như rổ, rá, đĩa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. Giới thiệu bài.GV giới thiệu và nêu mục đích bài học Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành phân loại thức ăn nuôi gà. HS biết được các nhóm thức ăn nuôi gà. HS đọc lại nội dung, quan sát hình do GV chỉ dẫn HS nhận biết và phân loại GV nhân xét, bổ sung Hoạt động 2: HS thực hành phân loại thức ăn nuôi gà. HS đặt các thức ăn đã chuẩn bị để lên mặt bàn GV kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của HS GV nhận xét sự chuẩn bị của các cá nhân và các tổ. GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm, tổ để tập từng được nhiều thức ăn trong mỗi nhóm. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành HS làm bài thực hành và báo cáo kết quả GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh Nhận xét- dặn dò. Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả thực hành. Chuẩn bị đọc trước bài: Nuôi dưỡng gà Ngµy so¹n 14/02/2007 Ngµy gi¶ng: Thø s¸u, ngµy 16/02/2007 Toán: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG A- MỤC TIÊU. Giúp HS Tự tìm được cách tính và công thức tính thể tích hình lập phương Biết vận dụng công thức dể giải các bài tập có liên quan B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HÌnh vẽ hình lập phương C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1- kiểm tra bài cũ - Học sinh lên bảng làm bài tập 3 - Giáo viên nhận xét ghi điểm 2- Bài mới : * Hình thành công thức tính hính lập phương: - Học sinh quan sát mô hình - Học sinh nhận xét hình hộp chữ nhật và hình lập phương - Học sinh tìm ra cách tính thể tích hình lập phương - Học sinh tìm ra cách tính thể tích hình lập phương - 2 học sinh nhắc lại - Học sinh nêu công thức - giáo viên nhận xét đánh giá CT: V = a x a x a. 2- Thực hành : Bài1: - Học sinh đọc yêu cầu bài đọc - Học sinh nêu cách làm - Học sinh vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương - 2 Học sinh nêu lại cách tính thể tích hình lập phương - Học sinh làm bài - Học sinh chao đổi bài làm cho bạn kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. - Học sinh nêu kết quả - Giáo ciên đánh giá bài làm của học sinh Bài 2 : - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu hướng giải bài toán - Học sinh hoạt động nhóm 2 - Đại diện nhóm nêu kết quả - Giáo viên kết luận bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - Học sinh phân tích bài toán - Học sinh nêu hướng giải quyết bài toán - Học sinh nhắc lại cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Học sinh làm bài vào vở Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu Giải Thể tích hình chữ nhật : 8 x7 x 9 = 504 cm3 Độ dài cạnh của hình lập phương : (8 + 7 + 9): 3 = 8cm Thể tích hình lập phương : 8 x 8 x8 = 512(cm3)          Đ/s : 504 cm3 512cm3 3- Củng cố lời dặn : - Hoàn chỉnh bài tập 3 - Nhận xét giờ học Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I. Mục đích , yêu cầu : - Nắm được yêu cầu của bài văn kể chuyện theo ba đề đã cho - Nhận thức được ưu, khuyết điểm của mình và của bạn khi được GV chỉ rõ; biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi GV yêu cầu; tự viết lại một đoạn cho hay hơn. II. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ ghi 3 đề bài của tiết kiểm tra viết kể chuyện III. Hoạt động dạy học : 1. Bài mới * GV giới thiệu bài GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học * Nhận xét kết quả bài viết của HS Nhận xét chung về kết quả bài viết. - Những ưu điểm chính: nêu một vài ví dụ cụ thể kèm tên HS - Những thiếu sót hạn chế: Nêu một vài ví dụ cụ thể kèm tên HS * Hướng dẫn HS chữa lỗi chung - GV chỉ các lỗi cần chữa đã viết sẵn trên bảng phụ - HS lên bảng chữa lần lượt từng lỗi - Cả lớp trao đổi về bài trên bảng - GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc - GV đọc những đoạn văn, bài văn hay - HS trao đổi, thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV - Tìm ra cái đúng từ đó rút kinh nghiệm để bài viết sau hay hơn 3 Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương những HS viết vài đạt điểm cao. - Những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại bài văn. - Dặn HS chuẩn bị cho tiết tập làm văn ôn tập về văn tả đồ vật kế tiếp Khoa häc: l¾p m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n I. Môc tiªu. HS biÕt: - L¾p ®­îc m¹ch ®iÖn th¾p s¸ng ®¬n gi¶n: sö dông pin, bãng ®Ìn, d©y ®iÖn. - Lµm ®­îc thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n trªn m¹ch ®iÖn cã nguån ®iÖn lµ pin ®Ó ph¸t hiÖn vËt dÉn ®iÖn hoÆc c¸ch ®iÖn. II. §å dïng d¹y häc. - ChuÈn bÞ theo nhãm: mét côc pin, d©y ®ång cã vá bäc b»ng nhùa, bãng ®Ìn pin, mét sè vËt b»ng kim lo¹i - H×nh vµ th«ng tin trang 95,97 SGK III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Bµi cò . Nªu mét sè vÝ dô chøng tá dßng ®iÖn mang n¨ng l­îng 2. Bµi míi. Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh l¾p m¹ch ®iÖn Môc tiªu: HS l¾p ®­îc m¹ch ®iÖn th¾p s¸ng ®¬n gi¶n: sö dông pin, bãng ®Ìn, d©y ®iÖn. C¸ch tiÕn hµnh B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm nh­ GV h­íng dÉn Môc ®Ých: T¹o ra mét dßng ®iÖn cã nguån ®iÖn lµ pin trong m¹ch kÝn lµm s¸ng bãng ®Ìn pin. VËt liÖu: Mét côc pin, mét sè ®o¹n d©y, mét bãng ®Ìn pin. B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp - Tõng nhãm giíi thiÖu h×nh vÏ vµ m¹ch ®iÖn cña nhãm m×nh. - Ph¶i l¾p m¹ch nh­ thÕ nµo th× ®Ìn míi s¸ng ? B­íc 3: Lµm viÖc theo cÆp. - HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt ë trang 94 , 95 SGK vµ chØ cho b¹n xem; cùc d­¬ng, cùc ©m cña pin; chØ 2 ®Çu cña d©y tãc bãng ®Ìn vµ n¬i 2 ®Çu nµy ®­îc ®­a ra ngoµi. HS chØ m¹ch kÝn cho dßng ®iÖn ch¹y qua (h×nh 4 trang 95 SGK) vµ nªu ®­îc: + Pin ®· t¹o ta trong m¹ch ®iÖn kÝn mét dßng ®iÖn. + Dßng ®iÖn nµy ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn lµm cho d©y tãc nãng tíi møc ph¸t ra ¸nh s¸ng. B­íc 4: HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - Quan s¸t h×nh 5 trang 95 SGK vµ dù ®o¸n m¹ch ®iÖn ë h×nh nµo th× ®Ìn s¸ng. Gi¶i thÝch t¹i sao ? - L¾p m¹ch ®iÖn ®Ó kiÓm tra. So s¸nh víi kÕt qu¶ dù ®o¸n ban ®Çu. Gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. B­íc 5: Th¶o luËn chung c¶ líp vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó m¹ch th¾p s¸ng ®Ìn. Ho¹t ®éng 2: Lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn vËt dÉn ®iÖn, vËt c¸ch ®iÖn. Môc tiªu: HS lµm thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n trªn m¹ch ®iÖn pin ®Ó ph¸t hiÖn vËt dÉn ®iÖn hoÆc c¸ch ®iÖn C¸ch tiÕn hµnh B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm nh­ h­íng dÉn ë môc Thùc hµnh trang 96 SGK. - L¾p m¹ch ®iÖn th¾p s¸ng ®Ìn. Sau ®ã t¸ch mét ®Çu d©y ®ång ra khái bãng ®Ìn ®Ó t¹o ra mét chæ hë trong m¹ch. - ChÌn mét sè vËt b»ng kim lo¹i, b»ng nhùa, b»ng cao su, sø ... vµo chç hë cña m¹ch vµ quan s¸t xem ®Ìn cã s¸ng kh«ng. B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp - Tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. - GV ®Æt c©u hái + VËt cho dßng ®iÖn ch¹y qua gäi lµ g× ? + KÓ tªn mét sè vËt liÖu cho dßng ®iÖn ch¹y qua ? + VËt kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua gäi lµ g× ? + KÓ tªn mét sè vËt liÖu kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua. Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ m¹ch kÝn, m¹ch hë: vÒ dÉn ®iÖn, c¸ch ®iÖn - HS hiÓu ®­îc vai trß cña c¸i ng¾t ®iÖn. C¸ch tiÕn hµnh - HS chØ ra vµ quan s¸t mét sè c¸i ng¾t ®iÖn. - HS th¶o luËn vÒ vai trß cña c¸i ng¾t ®iÖn - HS lµm c¸i ng¾t ®iÖn cho m¹ch ®iÖn míi l¾p Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i "Dß t×m m¹ch ®iÖn" Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ m¹ch kÝn, m¹ch hë: vÒ dÉn ®iÖn, c¸ch ®iÖn. C¸ch tiÕn hµnh: SGV §Þa lý: Mét sè n­íc ë Ch©u ©u I. Môc tiªu. HS biÕt: Sö dông l­îc ®å ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lý, ®Æc ®iÓm l·nh thæ cña Li©n bang Nga, Ph¸p NhËn biÕt mét sè nÐt vÒ d©n c­, kinh tÕ cña c¸c n­íc Nga, Ph¸p. II. §ång dïng d¹y häc. B¶n ®å tù nhiªn Ch©u ©u Mét sè ¶nh vÒ liªn bang Nga, Ph¸p III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Bµi cò. HS nh×n b¶n ®å biÕt ®­îc vÞ trÝ ®Þa lý cña Ch©u ¢u. 2. Bµi míi; Giíi thiÖu bµi * Liªn bang Nga Ho¹t ®éng 1: lµm viÖc theo nhãm Giíi thiÖu l·nh thæ Liªn bang Nga C¸c yÕu tè §Æc ®iÓm- s¶n phÈm chÝnh cña ngµnh SX VÞ trÝ ®Þa lý DiÖn tÝch D©n sè KhÝ hËu Tµi nguyªn, kho¸ng s¶n S¶n phÈm c«ng nghiÖp S¶n phÈm n«ng nghiÖp N»m ë ®«ng ©u, b¾c ¸ Lín nhÊt thÕ giíi ; 17 triÖu km2 144,1 triÖu ng­êi ¤n ®íi lôc ®Þa Rõng tai ga, dÇu má, khÝ tù nhiªn, than ®¸, quÆng s¾t M¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng Lóa m×, ng«, khoai t©y, lîn, bß, gia cÇm HS lÇn l­ît ®äc kÕt qu¶, c¸c b¹n kh¸c l¾ng nghe vµ bæ sung GV kÕt luËn: Liªn bang Nga n»m ë §«ng ¢u, B¾c ¸ cã diÖn tÝch lín nhÊt thÕ giíi, cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh kinh tÕ * Ph¸p Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp. HS quan s¸t h×nh 1 ®Ó biÕt ®­îc vÞ trÝ ®Þa lý n­íc Ph¸p N­íc Ph¸p ë phÝa nµo cña Ch©u ¢u ? Gi¸p víi nh÷ng n­íc nµo, ®¹i d­¬ng nµo ? So s¸nh vÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu cña Liªn bang Nga víi n­íc Ph¸p GV kÕt luËn: N­íc Ph¸p n»m ë T©y ¢u, gi¸p biÓn cã khÝ hËu «n hoµ. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm Nªu tªn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp cña n­íc Ph¸p; so s¸nh víi Èn phÈm cña n­íc Nga. S¶n phÈm c«ng nghiÖp: m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, v¶i, ¸o quÇn, mÜ phÈm, thùc phÈm. N«ng phÈm: khoai t©y, cñ c¶i ®­êng, lóa m×, nho, ch¨n nu«i gia sóc lín. ë Ch©u ¢u, Ph¸p lµ n­íc cã n«ng nghiÖp ph¸t triÓn, s¶n xuÊt nhiÒu n«ng s¶n ®ñ cho nh©n d©n dïng vµ cßn thõa ®Ó xuÊt khÈu. N­íc Ph¸p s¶n xuÊt nhiÒu: v¶i, quÇn ¸o, mÜ phÈm, d­îc phÈm, thùc phÈm. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Em biÕt g× vÒ n«ng s¶n cña n­íc Ph¸p, n­íc Nga ? GV kÕt luËn: N­íc Ph¸p cã c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã nhiÒu mÆt hµng næi tiÕng, cã ngµnh du lÞch rÊt ph¸t triÓn. Cñng cè-dÆn dß: VÒ nhµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc vÒ Ch©u ¸, Ch©u ¢u ®Ó tiÕt sau «n tËp SINH HO¹T LíP I.Môc ®Ých: HS n¾m ®­îc ­u, khuyÕt ®iÓm tuÇn qua. N¾m ®­îc kÕ ho¹ch tuÇn tíi. II. Lªn líp: Sinh ho¹t v¨n nghÖ: Sinh ho¹t: Tæ tr­ëng vµ líp tr­ëng nhËn xÐt c¸c mÆt ho¹t ®éng cña tuÇn qua HS th¶o luËn, ®ãng gãp ý kiÕn KÕ ho¹ch cña tuÇn tíi: HS ®i häc chuyªn cÇn, chó träng rÌn HS yÕu. X©y dùng ®«i b¹n cïng häc. Duy tr× nÒ nÕp, kiÓm tra bµi cò 15 phót ®Çu giê

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 23(2).doc