Thiết kế giáo án môn Tiếng Việt 5 - Tuần học 2

Bài: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

I. MỤC TIÊU:

 1. Đọc thành tiếng:

 - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: tiến sĩ, Quốc Tử Giám, lấy đỗ, Thiên Quang, văn hiến.

 - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng theo từng cột, từng dòng phù hợp với văn bản thống kê. Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện niềm tự hào.

 - Đọc diễn cảm toàn bài thể hiện tình cảm trân trọng, tự hào.

 2. Đọc – Hiểu:

 - Hiểu các từ ngữ khó trong bài: văn hiến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, tiến sĩ, chứng tích,

 -Hiểu nội dung bài: Nước Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là một bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Tranh minh hoạ SGK trang 16, SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần hướng dẫn đọc sau:

Triều đại / Lý / Số khoa thi / 6 / Số tiến sĩ / 11 / số trạng nguyên /

doc21 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án môn Tiếng Việt 5 - Tuần học 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h mình ñònh taû. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - 3 HS laøm baøi vaøo giaáy khoå to. Caùc HS khaùc laøm vaøo vôû. - Gôïi yù: Söû duïng daøn yù caùc em ñaõ laäp, chuyeån moät phaàn cuûa daøn yù ñaõ laäp thaønh ñoaïn vaên. Em coù theå mieâu taû theo thöù töï thôøi gian hoaëc mieâu taû caûnh vaät vaøo moät thôøi ñieåm. Ñaây chæ laø moät ñoaïn trong phaàn thaân baøi nhöng ñaûm baûo phaûi coù caâu môû, keát ñoaïn. - Goïi 3 HS ñaõ laøm baøi vaøo giaáy khoå to daùn baøi leân baûng, ñoïc baøi. GV cuøng HS söûa chöõa thaät kyõ veà loãi duøng töø dieãn ñaït cho HS neáu coù. - 3 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi, söûa chöõa baøi cho baïn. - Cho ñieåm nhöõng HS vieát ñaït yeâu caàu. - Goïi HS döôùi lôùp ñoïc ñoaïn vaên mình vieát. GV söûa loãi cho töøng HS. Cho ñieåm HS vieát ñaït yeâu caàu. - 3 – 5 HS ñoïc ñoaïn vaên mình vieát. 3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø hoaøn thaønh ñoaïn vaên, möôïn nhöõng baøi vaên cuûa baïn ñaõ ñöôïc thaày chöõa ñeå tham khaûo vaø quan saùt, ghi laïi keát quaû quan saùt moät côn möa. _____________________________________________________________ Moân: LUYEÄN TÖØ & CAÂU. Tuaàn: 2. Tieát: 4. Baøi: LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: - Tìm ñöôïc töø ñoàng nghóa trong ñoaïn vaên cho tröôùc. - Hieåu nghóa caùc töø ñoàng nghóa, phaân bieät töø ñoàng nghóa thaønh töøng nhoùm thích hôïp. - Söû duïng töø ñoàng nghóa trong ñoaïn vaên mieâu taû. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baøi taäp 1 vieát saün vaøo baûng phuï. - Giaáy khoå to, buùt daï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Yeâu caàu 3 HS leân baûng. Moãi HS ñaët 1 caâu trong ñoù coù söû duïng töø ñoàng nghóa vôùi töø Toå quoác. - 3 HS leân baûng ñaët caâu. - Goïi HS ñöùng taïi choã ñoïc caùc töø coù tieáng quoác maø mình tìm ñöôïc. Moãi HS ñoïc 5 töø. - 3 HS ñöùng taïi choã ñoïc baøi. - Nhaän xeùt HS hoïc töø ôû nhaø. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng. - Neâu yù kieán baïn laøm ñuùng/sai. Neáu sai thì söûa laïi cho ñuùng. - Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 2.DAÏY - HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. GIÔÙI THIEÄU BAØI GV giôùi thieäu: Tieát hoïc hoâm nay, caùc em cuøng luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa, vieát ñoaïn vaên coù söû duïng caùc töø ñoàng nghóa. - Laéng nghe. 2.2. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH LAØM BAØI TAÄP Baøi 1 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp. - Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân. Nhaéc HS chæ caàn ghi caùc töø ñoàng nghóa vaøo vôû. - 1 HS laøm treân baûng phuï. HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng. - Neâu yù kieán baïn laøm ñuùng/sai vaø söûa laïi neáu baïn laøm sai. - Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Caùc töø ñoàng nghóa:meï, maù, bu, baàm, bu, maï. Baøi 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung cuûa baøi taäp. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp. - Phaùt giaáy khoå to, buùt daï cho töøng nhoùm vaø yeâu caàu hoaït ñoäng nhoùm theo höôùng daãn: + Chia giaáy thaønh caùc coät, moãi coät laø 1 nhoùm caùc töø ñoàng nghóa. + Ñoïc caùc töø cho saün. + Tìm hieåu nghóa cuûa caùc töø. + Xeáp caùc töø ñoàng nghóa vôùi nhau vaøo 1 coät trong phieáu. - HS laøm vieäc trong nhoùm 4 ngöôøi. Caùc nhoùm töø ñoàng nghóa 1 2 3 bao la meânh moâng baùt ngaùt theânh thang lung linh long lanh loùng laùnh laáp loaùng laáp laùnh vaéng veû hiu quaïnh vaéng teo vaéng ngaét hiu haét - Goïi nhoùm laøm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng, ñoïc phieáu, yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 nhoùm baùo caùo keát quaû laøm baøi, caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. - Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng. - Chöõa baøi vaøo vôû. - Hoûi: Caùc töø ôû nhoùm coù nghóa chung laø gì? - 3 HS tieáp noái nhau giaûi thích. + Nhoùm 1: Ñeàu chæ moät khoâng gian roäng lôùn, ñeán möùc nhö voâ cuøng, voâ taän. + Nhoùm 2: Ñeàu gôïi taû veû lay ñoäng rung rinh cuûa vaät coù aùnh saùng phaûn chieáu vaøo. + Nhoùm 3: Ñeàu gôïi taû söï vaéng veû, khoâng coù ngöôøi, khoâng coù bieåu hieän hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. - Nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS giaûi thích ñuùng. Baøi 3 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Gôïi yù: Vieát ñoaïn vaên mieâu taû trong ñoù coù duøng caùc töø ôû baøi 2, duøng caøng nhieàu töø caøng toát, khoâng nhaát thieát phaûi laø caùc töø trong cuøng moät nhoùm ñoàng nghóa. -2 HS laøm baøi vaøo giaáy khoå to, caùc HS khaùc laøm vaøo vôû. - Goïi 2 HS ñaõ vieát baøi vaøo giaáy khoå to daùn baøi leân baûng ñoïc ñoaïn vaên cho caû lôùp nghe. GV cuøng HS nhaän xeùt, söûa loãi duøng töø, ñaët caâu cho HS. - 2 HS laàn löôït ñoïc baøi tröôùc lôùp, caû lôùp nghe, nhaän xeùt. - Cho ñieåm nhöõng HS vieát ñaït yeâu caàu. - Goïi 3 HS ñoïc baøi cuûa mình, yeâu caàu HS khaùc nhaän xeùt, sau ñoù söûa loãi duøng töø, ñaët caâu cho töøng HS. Cho ñieåm nhöõng HS vieát ñaït yeâu caàu. - 3 – 5 HS ñoïc ñoaïn vaên mieâu taû. 3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh vaø chuaån bò baøi sau. ____________________________________________ Moân: TAÄP LAØM VAÊN Tuaàn: 2. Tieát:4. Baøi: LUYEÄN TAÄP LAØM BAÙO CAÙO THOÁNG KEÂ I. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh: - Hieåu caùch trình baøy caùc soá lieäu thoáng keâ vaø taùc duïng cuûa caùc soá lieäu thoáng keâ: giuùp thaáy roõ keát quaû, so saùnh ñöôïc caùc keát quaû. - Laäp baûng thoáng keâ theo bieåu baûng veà soá lieäu cuûa töøng toå HS trong lôùp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng soá lieäu thoáng keâ baøi Nghìn naêm vaên hieán vieát saün treân baûng lôùp. - Baûng phuï keû saün baûng ôû baøi taäp 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Goïi 3 HS ñoïc ñoaïn vaên taû caûnh moät buoåi trong ngaøy. - 3 HS ñöùng taïi choã ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2.DAÏY - HOÏC BAØI MÔÙI 2.1. GIÔÙI THIEÄU BAØI - GV hoûi: - HS neâu yù kieán: + Baøi taäp ñoïc Nghìn naêm vaên hieán cho ta bieát ñieàu gì? + Baøi taäp ñoïc Nghìn naêm vaên hieán cho ta bieát Vieät Nam coù truyeàn thoáng khoa cöû laâu ñôøi. + Döïa vaøo ñaâu em bieát ñöôïc ñieàu ñoù? + Döïa vaøo baûng thoáng keâ soá lieäu caùc khoa thi cuûa töøng trieàu ñaïi. - GV giôùi thieäu baøi: Baøi taäp ñoïc Nghìn naêm vaên hieán ñaõ giuùp caùc em bieát ñoïc baûng thoáng keâ soá lieäu. Baûng thoáng keâ soá lieäu coù taùc duïng gì, caùch laäp baûng thoáng keâ theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi ñoù. 2.2. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH LAØM BAØI TAÄP - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu tröôùc lôùp. - Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng trong nhoùm theo höôùng daãn. - 4 HS taïo thaønh 1 nhoùm cuøng trao ñoåi, thaûo luaän, ghi caùc caâu traû lôøi ra giaáy nhaùp. + Ñoïc laïi baûng thoáng keâ. + Traû lôøi töøng caâu hoûi. - GV toå chöùc cho 1 HS khaù ñieàu khieån caû lôùp hoaït ñoäng. - 1 HS hoûi, HS caùc nhoùm traû lôøi (moãi caâu hoûi moät nhoùm traû lôøi, caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán). (a) Caâu hoûi: (a) Caâu traû lôøi + Khoa thi, soá tieán só cuûa nöôùc ta töø naêm 1075 ñeán naêm 1919? + Töø naêm 1075 ñeán naêm 1919 soá khoa thi: 185, soá tieán só: 2896. + Soá khoa thi, soá tieán só vaø soá traïng nguyeân cuûa töøng thôøi ñaïi? - 6 HS tieáp noái nhau ñoïc laïi baûng thoáng keâ. Trieàu ñaïi Soá khoa thi Soá tieán só Soá traïng nguyeân Lí 6 11 0 Traàn 14 51 9 Hoà 2 12 0 Leâ 104 1780 27 Maïc 21 484 10 Nguyeãn 38 558 0 + Soá bia vaø soá tieán só coù khaéc teân treân bia coøn laïi ñeán ngaøy nay. + Soá bia: 82, soá tieán só coù teân khaéc treân bia: 1006. (b) Caùc soá lieäu thoáng keâ treân ñöôïc trình baøy döôùi nhöõng hình thöùc naøo? (b) Soá lieäu ñöôïc trình baøy treân baûng soá lieäu: neâu soá lieäu. (c) Caùc soá lieäu thoáng keâ noùi treân coù taùc duïng gì? (c) iuùp ngöôøi ñoïc tìm thoâng tin deã daøng ñeå so saùnh soá lieäu giöõa caùc trieàu ñaïi. - Keát luaän: Caùc soá lieäu ñöôïc trình baøy döôùi hai hình thöùc: Neâu soá lieäu: soá khoa thi, soá tieán só töø naêm 1075 ñeán 1919, soá bia vaø soá tieán só coù teân khaéc treân bia coøn laïi ñeán nay. Trình baøy baûng soá lieäu: so saùnh soá khoa thi, soá tieán só, soá traïng nguyeân cuûa caùc trieàu ñaïi. Caùc soá lieäu thoáng keâ giuùp ngöôøi ñoïc deã tieáp nhaän thoâng tin, deã so saùnh, taêng söùc thuyeát phuïc cho nhaän xeùt veà truyeàn thoáng vaên hieán laâu ñôøi cuûa nöôùc ta. Baøi 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp. - Yeâu caàu HS töï laøm. - 1 HS laøm baøi treân baûng phuï, HS caû lôùp keû baûng, laøm baøi vaøo vôû. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng. - HS neâu yù kieán baïn laøm ñuùng/sai. Neáu sai thì söûa laïi cho ñuùng. - Nhaän xeùt, khen ngôïi HS laäp baûng nhanh, ñuùng, ñeïp. Ví duï: Baûng thoáng keâ soá lieäu HS töøng toå lôùp 5A. Toå Soá hoïc sinh Nöõ Nam Khaù, gioûi 1 2 3 4 5 6 6 7 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 5 Toång coäng 24 12 12 15 - GV laàn löôït neâu caâu hoûi: - Moãi hoïc sinh traû lôøi 1 caâu hoûi: + Nhìn vaøo baûng thoáng keâ em bieát ñöôïc ñieàu gì? + Soá toå trong lôùp, soá HS trong töøng toå, soá HS nam vaø nöõ trong töøng toå, soá HS khaù, gioûi trong töøng toå. + Toå naøo coù nhieàu HS khaù gioûi, nhaát? + Toå 4 coù nhieàu HS khaù gioûi nhaát. + Toå naøo coù nhieàu HS nöõ nhaát? + Toå 3 coù nhieàu HS nöõ nhaát. + Baûng thoáng keâ coù taùc duïng gì? + Baûng thoáng keâ giuùp ta bieát ñöôïc nhöõng soá lieäu chính xaùc, tìm soá lieäu nhanh choùng, deã daøng so saùnh caùc soá lieäu - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. 3. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laäp baûng thoáng keâ 5 gia ñình ôû gaàn nôi em ôû veà: soá ngöôøi, soá con laø nam, soá con laø nöõ. DUYEÄT

File đính kèm:

  • docTV 5 tuan 2.doc
Giáo án liên quan