Thiết kế giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 1 đến tiết 35

Tiết 1 LUYỆN TỪ VÀ CÂU

I. MỤC TIÊU

· Ôn tập về từ chỉ sự vật.

· Làm quen với biện pháp tu từ: so sánh

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

· Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ trong bài tập 1.

· Bảng lớp viết sẵn các câu thơ, câu văn của bài tập 2.

· Một chiếc vòng bằng ngọc thạch (nếu có)

· Tranh vẽ (hoặc nhân vật) một chiếc diều giống hình dấu á.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

 

doc54 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 01/04/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 1 đến tiết 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ic¸cc©u hái Êy sao cho thÝh hỵp Cho HS lµm bµi. HS lµm miƯng GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng . -Hµng ngµy em viÕt b»ng bĩt bi . - ChiÕc bµn em ngåi häc lµm b»ng gç . -c¶ thë b»ng mang . Bµi tËp 3 1HS ®äc Y/C cđa bµi Tỉ chøc cho HS ch¬i theo nhãm . Cho HS thùc hµnh trªn líp . GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®ĩng : Bµi 4 . 1HS ®äc Y/C cđa bµi Cho HS lµm bµi. Cho HS tr×nh bµy . GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®ĩng : Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng cđng cè dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc . -VỊ nhµ xem l¹i bµi tËp 4 ,nhí th«ng tin ®­ỵc cung cÊp trong bµi tËp 4 -HS l¾ng nghe. 2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi 1 HS ®äc Y/C HS chĩ ý l¾ng nghe . HS lµm bµi c¸ nh©n. HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë 1 HS ®äc Y/C.C¶ líp chĩ ý l¾ng nghe HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi 1 HS ®äc Y/C HS ch¬i theo nhãm ®«i .Mét em hái mét em tr¶ lêi. sau ®ã ®ỉi l¹i. -Líp nhËn xÐt C¶ líp ®äc thÇm. HS ®äc c¸ nh©n. 3 HS lªn tr×nh bµy trªn tê giÊy to ®· chuÈn bÞ tr­íc cho bµi tËp. -Líp nhËn xÐt HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngµy d¹y tiÕt 31 Bµi d¹y: Më réng vèn tõ: C¸c n­íc , DÊu phÈy I/ Mơc ®Ýc ,yªu cÇu : 1/ Më réng vèn tõ vỊ c¸c n­íc (KĨ ®­ỵc tªn c¸c n­íc trªn thÕ giíi, biÕt chØ vÞ trÝ c¸c n­íc trªn b¶n ®å hoỈc trªn qu¶ ®Þa cÇu ) 2/ ¤n c¸ch ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái §Ĩ lµm g× ? II / §å dïng d¹y- häc: Bnr ®å (hoỈc qu¶ ®Þa cÇu ) - 4 tê giÊy khỉ to +Bĩt d¹ -3 b¨ng giÊy III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ KiĨm tra bµi cị : KT 2 HS lµm bµi tËp 1,2 trang 102 GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS. 2/ Bµi míi : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiƯu bµi Më réng vèn tõ:C¸c n­íc , DÊu phÈy Mơc tiªu : Qua bµi häc HS KĨ ®­ỵc tªn c¸c n­íc trªn thÕ giíi, biÕt chØ vÞ trÝ c¸c n­íc trªn b¶n ®å hoỈc trªn qu¶ ®Þa cÇu vµ biÕt c¸ch ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái §Ĩ lµm g×? : Ho¹t déng 2 H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1 .GV Y/C HS nhỈc l¹i Y/C cđa bµi tËp . -Cho HS lÇn l­ỵt lªn b¶ng lµm bµi. -GV nhËn xÐt Bµi tËp 2 GV Y/C 1 HS ®äc Y/C cđa bµi. Cho HS lµm bµi. - Cho HS thi theo h×nh thøc tiÕp søc . +Líp chia lµm 3 nhãm lªn b¶ng nèi tiÕp nhau viÕt tªn c¸c n­íc võa kĨ ë bµi tËp 1 . GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nhãm lµm tèt. GV chän bµi cđa nhãm th¾ng cuéc ,viÕt bỉ sung tªn mét sè n­íc ... Bµi tËp 3 1HS ®äc Y/C cđa bµi HS lµm bµi. Cho3 HS lªn b¶ng lµm bµi trªn 3 b¨ng giÊy viÕt s½n 3 c©u a,b,c GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®ĩng : Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng cđng cè dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc . Chĩ ý nhí tªn mét sè n­íc trªn thÕ giíi . Khi viÕt c©u nhí nhí dïng dÊu phÈy cho ®ĩng chç -HS l¾ng nghe. 2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi 1 HS ®äc Y/C HS nèi tiÕp nhau lªn b¶ng dung que chØ trªn b¶n ®å tªn 1 sè n­íc. C¶ líp nhËn xÐt . 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi c¸ nh©n. Mçi nhãm 3-4 HS lªn b¶ng lµm. ®¹i diƯn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶. HS nhËn xÐt . HS chÐp tªn n­íc vµo vë 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi c¸ nh©n 3 HS lªn b¶ng líp lµm bµi -Líp nhËn xÐt HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngµy d¹y tiÕt 32 Bµi d¹y ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái : B»ng g× ? DÊu chÊm ,DÊu hai chÊm I/ Mơc ®Ýc ,yªu cÇu : 1/ ¤n luyƯn vỊ d©u chÊm,b­íc ®Çu häpc c¸ch dïng d©u hai chÊm. 2/ ¤n c¸ch ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái B»ng g× ? II / §å dïng d¹y- häc: B¶ng phơ viÕt BT1+ BT2 2 tê giÊy viÕt BT2 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ KiĨm tra bµi cị :KT 2HS . H·y kĨ tªn c¸c n­íc mµ em biÕt . h·y ®Ỉt dÊu phÈy vµo chç thÝch hỵp vµo c©u v¨n (BT3 trang 110) GV nh©n xÐt ghi ®iĨm cho HS 2/ Bµi míi : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiƯu bµi Mơc tiªu : Giíi thiƯu ®Ị bµi vµ néi dung bµi häc: §Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái : B»ng g× ?DÊu chÊm ,DÊu hai chÊm : Ho¹t déng 2 H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1 .GV Y/C HS vµ ®o¹n v¨n . -Cho HS lµm bµi -Cho HS trao ®ỉi nhãm +cư ®¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy. -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng * D©u hai chÊm thø hai dïng ®Ĩ gi¶i thÝch sù viƯc diƠn ra . *DÊu hai chÊm thø ba ®ung ®Ĩ dÉn lêi nh©n vËt Tu Hĩ . KL : D©u hai chÊm dïng ®Ĩ b¸o hiƯu cho ng­êi ®äc biÕt c¸c c©u tiÕp sau lµ lêi nãi, lêi kĨ cđa nh©n vËt hoỈc lêi gi¶i thÝch cho mét ý nµo ®ã . Bµi tËp 2 GV Y/C 1 HS ®äc Y/C cđa bµi. Cho HS lµm bµi. HS lªn b¶ng lµm bµi trªn 3 tê giÊy ®· viÕt s½n BT2 GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng . Bµi tËp 3 1HS ®äc Y/C cđa bµi HS lµm bµi. Cho HS lªn lµm trªn b¶ng phơ ®· ghi s½n 3 c©u a,b,c GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®ĩng : C©u a: Nhµ ë vïng nµy phÇn nhiỊu lµm b»ng gç xoan. c©u b:c¸c nghƯ nh©n ®· thªu lªn nh÷ng bøc tranh tinh x¶o b»ng ®«i tay khÐo lÐo cđa m×nh . c©u c; Tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sư,ng­êi ViƯt Nam ta ®· x©y dùng nªn non s«ng gÊm vãc b»ng trÝ tuƯ må h«i vµ m¸u cđa m×nh . Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng cđng cè dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc . Chĩ ý nhí t¸c dơng cđa hai dÊu chÊm ®Ĩ sư dơng ®ĩng khi viÕt bµi . -HS l¾ng nghe. 2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi 1 HS ®äc Y/C vµ ®äc ®o¹n v¨n . HS lµm bµi c¸ nh©n. 1 HS lªn lµm bµi trªn b¶ng phơ . -DÊu hai chÊm ®­ỵc dïng ®Ĩ dÉn lêi nãi cđa nh©n vËt Bå Chao . HS nhËn xÐt . 1 HS ®äc Y/C 1HS l®äc ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm HS lµm bµi c¸c nh©n 3 HS lªn b¶ng lµm bµi . HS nhËn xÐt . HS chÐp lêi ®ĩng vµo vë 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi c¸ nh©n 3 HS lªn b¶ng líp thi -Líp nhËn xÐt HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tổ trưởng kiểm tra: Ban giám hiệu: (Duyệt) Ngµy d¹y tiÕt 33 Bµi d¹y: nh©n ho¸ I/ Mơc ®Ýc ,yªu cÇu : ¤n luyƯn vỊ nh©n ho¸: 1/ NhËn biÕt hiƯn t­ỵng nh©n ho¸ trong c¸c ®o¹n th¬ ,®o¹n v¨n; nh÷ng c¸ch nh©n ho¸ ®­ỵc t¸c gi¶ sư dơng . 2/B­íc ®Çu nãi ®­ỵc vỊ c¶m nhËn vỊ nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸ ®Đp. 3/ viÕt ®­ỵc 1 ®o¹n v¨n ng¾n cã h×nh ¶nh nh©n ho¸. II / §å dïng d¹y- häc: - GiÊy khỉ to III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ KiĨm tra bµi cị : KT GV ®äc cho HS viÕt bµi 1 Cđa tuÇn 32 GV chÊm 1 sè bµi vµ nhËn xÐt . 2/ Bµi míi : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiƯu bµi Mơc tiªu : Giíi thiƯu ®Ị bµi vµ néi dung bµi häc: Nh©n ho¸. : Ho¹t déng 2 H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Mơc tiªu : qua bµi tËp HS hiªu thªm c¸c hiƯn t­ỵng nh©n ho¸.trong c¸c ®o¹n th¬ vµ c¶cm nhËn ®­ỵc nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸ ®Đp.biÐt viÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n ng¾n cã h×nh ¶nh nh©n ho¸. Bµi 1 .GV Y/C HS nhỈc l¹i Y/C cđa bµi tËp . C©u a -Cho HS th¶o luËn nhãm -C¸c nhãm tr×nh bµy bµi trªn gi¸y khỉ to d¸n trªn b¶ng líp -GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng . *Sù vËt ®­ỵc nh©n ho¸ trong ®o¹n th¬ lµ:MÇm c©y ,H¹t m­a ,C©y ®µo T¸c gi¶ ®· nh©n ho¸ c¸c sù vËt Êy b»ng tõ ng÷ chØ ng­êi ,bä phËn cđa ng­êi lµ : m¾t Nh©n ho¸ b»ng tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng,®Ỉc ®iĨm cđa ng­êi lµ : tØnh giÊc (mÇm c©y tØnh giÊc),m¶i miÕt ,trèn t×m (h¹t m­a m¶i miÕt trèn t×m )lim dim,c­êi .. C©u b Cho HS ®äc Y/C + ®o¹n v¨ncđa c©u b GV nhỈc l¹i Y/C Cho HS lµm bµi. * Sù vËt ®­ỵc nh©n ho¸ : c¬n d«ng,l¸ c©yg¹o,c©y g¹o . * Nh©n ho¸ b»ng c¸c tõ ng÷ chØ ng­êi : anh ,em *Nh©n ho¸ b»ng c¸c tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng®Ỉc ®iĨm cđa ng­êi :kÐo ®Õn (c¬n d«ng kÐo ®Õn) reo ,chµo (l¸ c©y ) g¹o mĩa reo chµo)th¶o ,hiỊn ®øng h¸t( c©y g¹o th¶o hiỊn,®øng h¸t) Trong c¸c h×nh ¶nh nh©n ho¸ trªn,em thÝch h×nh ¶nh nµo?V× sao? Bµi tËp 2 GV Y/C 1 HS ®äc Y/C cđa bµi. Cho HS lµm bµi. HS tr×nh bµy bµi GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng cđng cè dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc . Nh¾c nhë HS ch­a lµm xong bµi 2 vỊ nhµ lµm tiÕp cho hoµn chØnh . -HS l¾ng nghe. 2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi 1 HS ®äc Y/C vµ nªu Y/C cđa bµi c¶ líp theo dâi §¹i diƯn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi c¸ nh©n + tr×nh bµy bµi lµm . -Líp nhËn xÐt HS chÐp lêi gi¶i ®ĩng vµo vë HS tr¶ lêi theo c¶m nghÜ cđa m×nh . 1 HS ®äc ,líp l¾ng nghe . HS lµm bµi 3HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngµy d¹y tiÕt 34 Bµi d¹y më réng vèn tõ : thiªn nhiªn DÊu chÊm,dÊu phÈy I/ Mơc ®Ýc ,yªu cÇu : 1/ Më r«ng vèn tõ vỊ thiªn nhiªn ; Thiªn nhiªn mang l¹i cho con ng­êi nh÷ng g× ? Con ng­êi ®·lµm nh÷ng g× ®Ĩ thiªn nhiªn them ®Đp,thªm giÇu . 2 /¤n luyƯn vỊ dÊu chÊm,dÊu phÈy . II / §å dïng d¹y- häc: - 3 tê giÊy khỉ to -Tranh ,¶nh vỊ c¶nh ®Đp thiªn nhiªn. -B¶ng phơ. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ KiĨm tra bµi cị : HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh ë tuÇn tr­íc (BT2 trang 127 ) GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS 2/ Bµi míi : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiƯu bµi Mơc tiªu : Giíi thiƯu ®Ị bµi vµ néi dung bµi häc: Më r«ng vèn tõ vỊ thiªn nhiªn. ¤n luyƯn vỊ dÊu chÊm,dÊu phÈy . : Ho¹t déng 2 H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Mơc tiªu : qua bµi tËp HS hiĨu Thiªn nhiªn mang l¹i cho con ng­êi nh÷ng g× ? Con ng­êi ®·lµm nh÷ng g× ®Ĩ thiªn nhiªn thªm ®Đp,thªm giÇu . ¤n luyƯn vỊ dÊu chÊm,dÊu phÈy Bµi 1 .GV Y/C HS nh¾c l¹i Y/C cđa bµi tËp . -Cho HS lµm theo nhãm ( GV ph¸t giÊy cho HS lµm bµi ) HS tr×nh bµy bµi . -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng Bµi tËp 2 GV Y/C HS nh¾c l¹i Y/C cđa bµi tËp . -Cho HS lµm theo nhãm ( GV ph¸t giÊy cho HS lµm bµi ) HS tr×nh bµy bµi . -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng Bµi tËp 3 1HS ®äc Y/C cđa bµi HS lµm bµi. Cho HS lµm bµi theo h×nh thøc tiÕp søc GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®ĩng : Tr¸i ®Êt vµ mỈt trêi TuÊn lªn b¶y tuỉi (;)Em rÊt hay hái ( ;) Mét lÇm ( ;) em hái bè : -Bè ¬i, con nghe nãi tr¸i ®Êt xoay xung quanh mỈt trêi.Cã ®ĩng thÕ kh«ng bè ? -§ĩng ®Êy ( ; ) con ¹ ! -Bè TuÊn ®¸p . -ThÕ ban ®ªm kh«ng cã mỈt trêi th× sao ? *C©u chuyƯn g©y c­êi ë chç nµo ? Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng cđng cè dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc . VỊ nhµ nghi nhí c¸c tõ ng÷ ư bµi tËp 1 -VỊ nhµ tËp kĨ l¹i truþen vui :Tr¸i ®Êt vµ mỈt trêi . -HS l¾ng nghe. 2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi theo nhãm . §¹i ®iƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt HS chÐp lêi ®ĩng vµo vë 1 HS ®äc Y/C HS lµm bµi theo nhãm . §¹i ®iƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy bµi c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt HS chÐp lêi ®ĩng vµo vë HS ®äc Y/C Cho HS lµm bµi theo h×nh thøc tiÕp søc HS tr¶ lêi . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngµy d¹y TiÕt 35 ¤n tËp ( xem bµi so¹n gi¸o ¸n tËp ®äc ) Tổ trưởng kiểm tra Ban giám hiệu ( Duyệt )

File đính kèm:

  • docLuyen tu va cau(2).doc