Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 9 đến tuần 12

CÁI GÌ QUÝ NHẤT ?

I.Yêu cầu:

 1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, thầy giáo).

 2. Nắm được vấn đề tranh luận (Cái gì là quý nhất?) và ý được khẳng định trong bài (Người lao động là quý nhất).

II.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.Các hoạt động dạy, học:

 

doc126 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 9 đến tuần 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Khai th¸c kho¸ng s¶n, ®iÖn , luyÖn kim - Than, dÇu má, quÆng s¾t, ®iÖn, gang, thÐp, c¸c lo¹i m¸y mãc, - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi. - DÇu má, than, quÇn ¸o, giµy dÐp - Cung cÊp m¸y mãc cho s¶n xuÊt, c¸c ®å dïng cho ®êi sèng vµ xuÊt khÈu. - Gèm, cãi, thªu, ch¹m kh¾c ®a, ch¹m kh¾c gç - HS th¶o luËn nhãm theo h­íng dÉn cña GV. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. So¹n: 18/11/2008 Gi¶ng: Thø 6 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2008 TiÕt 1: TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ ng­êi ( quan s¸t vµ chon läc chi tiÕt) I.Môc ®Ých yªu cÇu. - NhËn biÕt ®­îc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu, ®Æc s¾c vÌ ngo¹i h×nh, ho¹t ®éng cña nh©n vËt qua hai bµi v¨n mÉu (Bµ t«i; Ng­êi thî rÌn,) - BiÕt c¸ch khi quan s¸t hay viÕt mét bµi v¨n t¶ ng­êi ph¶i chän läc ®Ó ®­a vµo bµi v¨n nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu, næi bËt g©y Ên t­îng. - BiÕt vËn dông ®Ó quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t ngoai h×nh cña mét ng­êi th­êng gÆp. II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña ng­êi Bµ (BT 1), nh÷ng chi tiÕt t¶ ng­êi thî rÌn ®ang lµm viÖc (BT2) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra bµi cò (5’) - GV KT mét vµi HS vÒ viÖc hoµn chØnh dµn ý chi tiÕt cña bµi v¨n t¶ mét ng­êi trong gia ®×nh. - Mét HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí trong tiÕt TLVtr­íc ( vÒ cÊu t¹o 3 phÇn cña bµi v¨n t¶ ng­êi). - NhËn xÐt. 2-D¹y bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi (2’): C¸c em ®· n¾m ®­îc cÊu t¹o 3 phÇn cña bµi v¨n t¶ ng­êi vµ luyÖn tËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ ng­êi ng­êi trong gia ®×nh. TiÕt häc h«m nay gióp c¸c em hiÓu :ph¶i biÕt chon läc chi tiÕt khi quan s¸t, khi viÕt mét bµi v¨n t¶ ng­êi. 2.2-H­íng dÉn HS luyÖn tËp (30’) *Bµi tËp 1: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung cña bµi, c¶ líp ®äc thÇm. - Cho HS trao ®æi nhãm 2: Ghi l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña ng­êi bµ trong ®o¹n v¨n. - Mêi ®¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung. - GV treo b¶ng phô ®· ghi v¾n t¾t ®Æc ®iÓm cña bµ. - Gäi 1 HS ®äc. - GV: T¸c gi¶ ®· ng¾m bµ rÊt kÜ, ®· chän läc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu vÒ ngo¹i h×nh cña bµ ®Ó miªu t¶. Bµi v¨n v× thÕ ng¾n gän mµ sèng ®éng, kh¾c ho¹ rÊt râ h×nh ¶nh cña ng­êi bµ trong t©m trÝ b¹n ®äc, ®ång thêi béc lé t×nh yªu cña ®øa ch¸u nhá ®èi víi bµ qua tõng lêi t¶. *Bµi tËp 2: (C¸ch tæ chøc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ bµi tËp 1) - GV kÕt luËn: SGV trang 247 - Nªu t¸c dông cña viÖc quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt miªu t¶? 3-Cñng cè, dÆn dß (3’) - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ nhµ quan s¸t vµ ghi l¹i cã chän läc kÕt qu¶ quan s¸t mét ng­êi em th­êng gÆp. - HS nh¾c l¹i. - HS ®äc. - HS trao ®æi nhãm hai. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - HS ®äc. - Chän läc chi tiÕt khi miªu t¶ sÏ lµm cho ®èi t­îng nµy kh«ng gièng ®èi t­îng kh¸c ; bµi viÕt sÏ hÊp dÉn, kh«ng lan man, dµi dßng. TiÕt 2: To¸n LuyÖn tËp I. Môc tiªu: Gióp HS: - Cñng cè vÒ nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n. - NhËn biÕt vµ ¸p dông ®­îc tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n trong tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè. II. §å dïng d¹y häc - KÎ khung s½n bµi tËp 1 trªn b¶ng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1-KiÓm tra bµi cò (5’): TÝnh nhÈm. a) 12,35 x 0,1 b) 1,78 x 0,1 76,8 x 0,01 7,98 x 0,01 27,9 x 0,001 9,01 x 0,001 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi (1’): GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.2-LuyÖn tËp ( 30’) - GV giíi thiÖu b¶ng nh­ SGK. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn. - HS lÇn l­ît tÝnh vµ nªu kÕt qu¶ so s¸nh c¸c cÆp tÝnh. - Gäi HS nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt nµy ®èi víi sè thËp ph©n ( tÝnh chÊt kÕt hîp) - HS ph¸t biÓu vµ viÕt d¹ng tæng qu¸t cña tÝnh chÊt kÕt hîp. *Bµi tËp 1: - Gäi 1 HS nªu yªu cÇu. - Cho HS nªu c¸ch lµm. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i. *Bµi tËp 2: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i: nh©n 1 sè víi 1 tæng. *Bµi tËp 3 : - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi. - Cho HS trao ®æi nhãm 2 ®Ó t×m c¸ch gi¶i. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 3-Cñng cè, dÆn dß (4’) - GV nhËn xÐt giê häc - Nh¾c HS vÒ häc kÜ l¹i nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n vµ chuÈn bÞ bµi sau. - HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm bµi vµo nh¸p. - HS lµm bµi. - HS nªu tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n. (a x b) x c = a x (b x c) *Lêi gi¶i: 7,01 x 4 x 25 = 7,01 x (4 x 25) = 7,01 x 100 = 701 *KÕt qu¶: 2,9 ; 250 ; 0,1 *KÕt qu¶: 178,02 37,02 Bµi gi¶i Trong 3,5 giê xe m¸y ®ã ®i ®­îc sè ki- l«- mÐt lµ: 32,5 x 3,5 = 113,75 (km) §¸p sè: 113,75 km TiÕt 3: Khoa häc ®ång vµ hîp kim cña ®ång I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: - Quan s¸t vµ ph¸t hiÖn mét vµi tÝnh chÊt cña ®ång. - Nªu mét sè tÝnh chÊt cña ®ång vµ hîp kim cña ®ång. - KÓ tªn mét sè dông cô, m¸y mãc, ®å dïng ®­îc lµm b»ng ®ång vµ hîp kim cña ®ång. - Nªu c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng ®ång vµ hîp kim cña ®ång cã trong gia ®×nh. II. §å dïng d¹y häc: - Th«ng tin vµ h×nh trong SGK trang 50, 51. - Mét sè tranh ¶nh hoÆc ®å dïng ®­îc lµm tõ ®ång vµ hîp kim cña ®ång - Mét sè ®o¹n d©y ®ång. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra bµi cò (5’) - H·y nªu nguån gèc, tÝnh chÊt cña s¾t? - Hîp kim cña s¾t lµ g×? Chóng cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo? - H·y nªu øng dông cña gang, thÐp trong ®êi sèng. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm. 2.Bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi (1’) GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 1( 7’): Lµm viÖc víi vËt thËt *Môc tiªu: HS quan s¸t vµ ph¸t hiÖn mét vµi tÝnh chÊt cña ®ång. *C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia líp lµm 4 nhãm ®Ó th¶o luËn. - Cho HS quan s¸t c¸c ®o¹n d©y ®ång, m« t¶ mµu s¾c, ®é s¸ng, tÝnh cøng, tÝnh dÎo - Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV kÕt luËn ( SGV-90) - HS nªu. - HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV. - HS tr×nh bµy. 2.2-Ho¹t ®éng 2(12’): Lµm viÖc víi SGK *Môc tiªu: HS nªu ®­îc tÝnh chÊt cña ®ång vµ hîp kim cña ®ång *C¸ch tiÕn hµnh: - GV ph¸t phiÕu häc tËp - Gäi HS ®äc néi dung phiÕu. - Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu. - Gäi mét sè HS tr×nh bµy. - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV kÕt luËn ( SGK- 91) - HS lµm bµi trong phiÕu häc tËp. - HS tr×nh bµy. 2.4-Ho¹t ®éng 3 (12’): Quan s¸t vµ th¶o luËn. *Môc tiªu: -HS kÓ ®­îc tªn mét sè ®å dïng b»ng ®ång hoÆc hîp kim cña ®ång. -HS nªu ®­îc c¸ch b¶o qu¶n mét sè ®å dïng b»ng ®ång hoÆc hîp kim cña ®ång. *C¸ch tiÕn hµnh: - GV cho HS th¶o luËn cÆp ®«i - GV yªu cÇu HS: +ChØ vµ nãi tªn c¸c ®å dïng b»ng ®ång trong c¸c h×nh trang 50, 51 SGK. +KÓ tªn mét sè ®å dïng kh¸c ®­îc lµm b»ng ®ång vµ hîp kim cña ®ång mµ em biÕt? +Nªu c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng ®ång vµ hîp kim cña ®ång cã trong nhµ b¹n? - Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - GV kÕt luËn: (SGV – 92) - Cho HS nèi tiÕp ®äc phÇn bãng ®Ìn to¶ s¸ng. 3-Cñng cè, dÆn dß( 3’) - GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. - HS th¶o luËn cÆp ®«i theo h­íng dÉn cña GV. - HS kÓ thªm. - HS nªu. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. TiÕt 4: TiÕt: MÜ thuËt Bµi 12: VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai vËt mÉu I. Môc tiªu: - HS biÕt so s¸nh tØ lÖ h×nh vµ ®Ëm nh¹t ë hai vËt mÉu. - HS vÏ ®­îc h×nh gÇn gièng mÉu ; biÕt vÏ ®Ëm nh¹t b»ng bót ch× ®en hoÆc vÏ mµu. - HS quan t©m, yªu quý ®å vËt xung quanh. II.§å dïng d¹y häc: - MÉu vÏ cã hai vËt mÉu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. KiÓm tra:(2,) - Nªu c¸ch vÏ tranh theo ®Ò tµi ? 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: (1,) b. Gi¶ng bµi: Ho¹t ®éng 1:(4-5,) Quan s¸t, nhËn xÐt - GV chia nhãm . - TØ lÖ chung cña mÉu vµ tØ lÖ gi÷a hai vËt mÉu nh­ thÕ nµo ? - VÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu ra sao ? - H×nh d¸ng cña tõng vËt mÉu thÕ nµo ? - So s¸nh ®é ®Ëm nh¹t cña hai vËt mÉu ? Ho¹t ®éng 2:(4-5,) C¸ch vÏ - Nªu c¸ch vÏ mÉu cã hai ®å vËt ? - Khi vÏ ta cÇn chó ý ®iÒu g× ? - GV gîi ý HS vÏ ®Ëm nh¹t b»ng bót ch× ®en. Ho¹t ®éng 3:(15-17,) Thùc hµnh -Yªu cÇu HS quan s¸t kÜ mÉu vµ vÏ. - GV quan s¸t, gãp ý cho HS. Ho¹t ®éng 4:(3-4,) NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV gîi ý HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vÒ : + Bè côc. + H×nh, nÐt vÏ. + §Ëm nh¹t. - GV nhËn xÐt bæ sung vµ chØ ra nh÷ng bµi vÏ ®Ñp vµ nh÷ng thiÕu sãt ë mét sè bµi. - NhËn xÐt chung tiÕt häc. - HS c¸c nhãm tù bµy mÉu sao cho ®Ñp. - HS quan s¸t mÉu vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS quan s¸t H2 sgk trang 39 vµ tr¶ lêi c©u hái. - Lùa chän bè côc cho hîp lÝ. - HS vÏ bµi theo ®óng vÞ trÝ h­íng nh×n cña m×nh. - HS nhËn xÐt. 3. D¨n dß:(1,) - S­u tÇm ¶nh chôp d¸ng ng­êi vµ t­îng ng­êi. - ChuÈn bÞ ®Êt nÆn cho bµi häc sau. __________________________ TiÕt 5: Sinh ho¹t TuÇn 12 I- Môc tiªu: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh cña líp trong tuÇn,nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña líp.Tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh cã tiÕn bé nh¾c nhë nh÷ng häc sinh cßn yÕu,thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n. II- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc c¬ b¶n: I- æn ®Þnh tæ chøc (5’) - Sinh ho¹t v¨n nghÖ II- NhËn xÐt (30’) - Líp tr­ëng lªn ®iÒu khiÓn líp 1- Bèn tæ tr­ëng lªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña tæ m×nh. 2- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung ­u khuyÕt ®iÓm cña líp. a, ¦u ®iÓm: - Líp ®i häc ®ñ, ®óng giê 100%, ra vµo líp xÕp hµng nghiªm tóc, h¸t ®Çu giê ®Òu, thùc hiÖn truy bµi ®Çu giê nghiªm tóc. - Kh«ng khÝ häc tËp s«i næi râ rÖt. C¸c em ®· chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp. - Sè HS quªn vë ®· h¹n chÕ, s¸ch vë bäc ®Çy ®ñ. VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ gän gµng. - Trong líp h¨ng h¸i gi¬ tay ph¸t biÓu nh­: Ngäc ¸nh, Ph¹m Trang, Nhµn, T­¬I, NguyÔn H¶o - C¸c b¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê s«i næi.Nghiªm tóc khi tËp thÓ dôc. - HS ®ãng gãp quü ®Çu n¨m ®Çy ®ñ. b, Nh­îc ®iÓm: - Duy tr× 15 phót ®Çu giê ch­a nghiªm tóc. - Mét sè b¹n ch­a nghiªm tóc trong khi ho¹t ®éng ngoµi giê. - Trong líp cßn 1 sè b¹n nãi chuyÖn riªng. c, ý kiÕn cña HS. 3- XÕp lo¹i vµ ph­¬ng h­íng. Tæ 1: 3 Tæ 2: 2 Tæ 3: 1 Tæ 4: 4 - §i häc chuyªn cÇn,chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®i häc. - Kh«ng ®­îc ¨n quµ vÆt - VÖ sinh s¹ch sÏ, - Ph¸t huy phong trµo thi ®ua gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp. - C¶ líp h¸t. - Líp l¾ng nghe ®Ó ®ãng gãp ý kiÕn. - HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn.

File đính kèm:

  • docTuan 912 cac mon(1).doc
Giáo án liên quan