Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 4

 THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 1

 Chủ điểm : Mái ấm

 BÀI ĐỌC : BA CON BÚP BÊ

1 - Giáo viên đọc mẫu bài “ Ba con búp bê ”

Học sinh nối tiếp đọc từng câu

Tóm nội dung

Học sinh đọc nhóm

Hướng dẫn tìm hiểu nội dung và trả lời câu hỏi

2 - Chọn câu trả lời đúng :

 A – Hồi 5 tuổi , Mai thường mơ ước có một con búp bê .

 B – Đêm nô-en trước khi Mai ngủ , ba nói với Mai hãy xin ông già Nô-en búp bê , ông sẻ cho con .

 C – Khi tỉnh dậy Mai thấy ba con búp bê và lá thư của ông già Nô-en .

 D – Khi đã lớn Mai hiểu ra không có ông già Nô – en , búp bê do bố , mẹ và anh Mai làm ra .

 E – Câu được cấu tạo theo mẫu “ Ai là gì ?”

 Ba con búp bê là món quà tuyệt vời đối với Mai

 

doc11 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điền vần oai hay oay Khoáy trâu Khoai tây Loay hoay Phí hoài Quả xoài Xoáy nước Học sinh làm bài Chấm bài Ghi điểm – nhận xét *************************** Thứ năm , ngày 12 thang 9 năm 2013 Phụ đạo bồi dưỡng tiếng việt Phụ đạo Bài 1 : ( bảng lớp ) Nối từng cột với ô thích hợp tạo thành hình ảnh so sánh A - Mắt hiền sáng B - Hoa xao xuyến nở C - Trời D - Dòng sông 1- như mây từng chùm 2 –tựa vì sao 3 – là một đường trăng lung linh dát vàng 4 – là cái tủ lạnh , là cái bếp lò nung Bài 2 : ( miệng ) Khoanh vào chữ cái những từ so sánh được sử dụng ở bài tập 1 (A )– tựa (B )– như C – giống ( D) – là Bồi dưỡng ( Thi đua ) Bài 3 : Sắp xếp lại các mục trong lá đơn theo đúng thứ tự A – Người nhận đơn B – Lí do nghỉ học C – Người viết đơn D – Xin phép nghỉ học E – Họ tên , chữ kí , người viết đơn G – lời hứa sẻ học bài , chép bài đầy đủ Thứ tự các từ cần điền là : A – C – B – D – G – E Nhận xét Tuyên dương . ****************************** Phụ đạo bồi dưỡng tiếng việt Phụ đạo Bài 1 : ( Vở ) Khoanh vào chữ cái trước từ ghi toàn từ chỉ gộp người thân trong gia đình ( a ) Anh em , vợ chồng , cha con , chú cháu , anh chị , cha mẹ . b- Anh em ; vợ chồng ; em cha ; chú cháu ; anh chị . c- Anh em ; vợ chú ; cha con ; chú cháu ; anh chị . Bài 2 : ( Vở ) Điền tiếp vào để có câu theo mẫu Ai là gì ? Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len là một người rất thương em . Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ là một người cháu hiếu thảo . Bà mẹ trong truyện Người mẹ là một người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con . Bài 3 ( Vở ) Viết vào chỗ chấm : tr hay ch a- chung sức b-leo trèo c- chậu thao Bồi dưỡng Bài 4 : Khoanh vào chữ cái trước dòng ghi dầy đủ , ngắn gọn nội dung điện báo ( A1): Con đã gặp bà (B1): Gửi tiền A2 : Con đã đến B2 : Gửi tiền cho con A3 : Con đã đến gặp bà an toàn B3 : Con rất cần tiền , bố mẹ gửi tiền cho con . Chấm bài Ghi điểm Nhận xét – tuyên dương cụ thể ****************************** THỰC HÀNH TOÁN TIẾT 1 Bài 1 : Đặt tính rồi tính 672 537 491 850 + - + - 218 194 183 206 890 343 674 644 Bài 2 : Tính A - 4 x 8 + 48 = 32 + 48 B- 90 : 3 – 9 = 30 – 9 = 80 = 21 Bài 3 : Tìm X A – X x 2 = 8 B – X : 5 = 3 X = 8 : 2 X = 3 x 5 X = 4 X = 15 Bài 4 : Mẹ hái được 145 quả cam , chị hái được 180 quả cam . Hỏi chị hái nhiều hơn mẹ bao nhiêu quả cam ? Bài làm Số quả cam chị hái nhiều hơn mẹ là : 180 – 145 = 35 ( quả cam ) Đáp số : 35 quả cam Bài 5 : Khoanh vào số quả dừa : Cả hai hình : a và b đều khoanh vào số quả dừa Chấm bài Ghi điểm – nhận xét ******************************* Thứ sáu , ngày 13 tháng 9 năm 2013 THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 3 Bài 1 : Điền từ vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành các câu sau : ( Nghĩa ; ngã ; bạn ; nóc , vẻ ; vang ; bỏ ; măng ; núi ) A – Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ B – Ngựa chạy có bầy , chim bay có bạn C – Con có cha như nhà có nóc D – Con có mẹ như măng ấp bẹ E – Chị ngã em nâng G – Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra H – Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ Bài 2 : Viết một đoạn văn ngắn ( 5-6 câu ) kể về một món quà mà người thân trong gia đình tặng em . Gợi ý : Đó là món quà gì ? Ai tặng em ? Tặng khi nào ? Em thích món quà ấy như thế nào ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ******************************** THỰC HÀNH TOÁN TIẾT 2 Bài 1 : Tính nhẩm 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 4 = 24 6 x1 = 6 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 1 x 6 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 10 = 60 6 x 0 = 0 Bài 2 : Đặt tính rồi tính 23 12 14 11 x x x x 3 4 2 6 69 48 28 66 Bài 3 : Tính A – 6 x 8 + 12 = 48 + 12 B – 6 x 9 – 16 = 54 – 16 = 60 = 38 Bài 4 : Mỗi tá khăn mặt có 12 khăn mặt . Hỏi 3 tá khăn mặt có bao nhiêu khăn mặt ? Bài làm Số khăn mặt cả ba tá là : 12 x 3 = 36 ( khăn mặt ) Đáp số : 36 khăn mặt Bài 5 : Đố vui Viết chữ số thích hợp vào mỗi trống sao cho ( 6 ) X ( 6 ) = ( 3 )6 *************************************************************** SHTT-GDNGLL SINH HOAÏT LÔÙP tuần 4 I/ Muïc tieâu : -Tieáp tuïc cuûng coá neà neáp hoïc taäp lôùp - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn vöøa qua . II/ Leân lôùp : GV nhaän xeùt ñaùnh giaù chung trong tuaàn . Öu ñieåm : -Nhìn chung, lôùp coù thöïc hieän töông ñoái totá caùc noäi quy do tröôøng, lôùp ñöa ra. - Ñi hoïc ñeàu , ñuùng giôø . - Giöõ veä sinh caù nhaân , veä sinh chung töông ñoái toát . - Hoïc baøi , laøm baøi ñaày ñuû . b) Toàn : - Chöa ngoan trong giôø hoïc nhö : ....................................... - Trong giôø hoïc ít phaùt bieåu . - Hay boû queân saùch , vôû ôû nhaø : .. 2) Phöông höôùng tuaàn tôùi : - Tieáp tuïc duy trì moïi neà neáp lôùp . - Trong giôø hoïc caàn chuù yù vaø haêng haùi hôn . - Caàn vieát naén noùt vaø giöõ vôû saïch hôn ñoái vôùi nhöõng baïn ñaõ nhaéc teân treân . - Hoïc baøi vaø laøm baøi ñaáy ñuû tröôùc khi ñeán lôùp . - Ñi hoïc mang ñaày ñuû saùch vôû . - Traät töï , haêng haùi hôn trong giôø hoïc . * Daën doø : Hoïc baøi , laøm baøi chuaån bò cho thöù hai tuaàn tôÍ Giáo dục ngoài giờ lên lớp : THÁNG 9/ 2013 CHỦ ĐIỂM : MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM HOẠT ĐỘNG 2: LÀM ĐÈN ÔNG SAO I. M ỤC TIÊU -HS hiểu: Trong ngày Tết Trung thu, đèn ông sao là một trong những loại đồ chơi phổ biến nhất để trẻ em dự hội rước đèn. -HS biết cách làm đèn ông sao. -Rèn luyện cho HS tính khéo léo và ý thức tôn trọng, giữ gìn các đồ chơi truyềnthống. II. QUI MÔ HOẠT ĐỘNG Tổ chức theo quy mô lớp. III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Một chiếc đèn ông sao làm mẫu. - Các nguyên liệu để làm đèn ông sao: thanh tre, giây thép nhỏ, giấy bóng kính(hoặc giấy màu), que làm cán, kéo, keo dán, - Ảnh rước đèn ông sao đêm Trung thu. - Đĩa nhạc có bài hát “Chiếc đèn ông sao” (Phạm Tuyên), “Rước đèn Tháng tám”(ĐồngSơn) IV. CÁCBƯỚCTIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị Trước 1 tuần, GV phổ biến cho HS nắm được: -Người xưa quan niệm mọi thứ trong đêm Rằm Trung thu đều phải sáng. Vì thế,đèn là m ột đồ chơi không thể thiếu trong đêm Trung Thu. Có nhiều loại đèn: đènlồng, đén kéo quân, đén cá chép, đèn ông sao, -Ngày nay, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình đ ã khá lên r ất nhiều, cha mẹ dễ dàng mua cho con chiếc đèn. Để giúp các em có đôi bàn tay khéo léo và giữ gìn truy ền thống l àm đồ chơi dân gian, cả lớp sẽ tự làm đèn ông sao để rước trong đêm Rằm Trung thu của toàn trư ờng. - Một chiếc đèn cần: 10 thanh tre cật, 1 thanh tre dài uống t hành vòng tròn bao quanh ông sao, giây thép nhỏ để buộc, giấy bóng kính nhiều màu (giấy m àu loại mỏng), một cái que làm cán, kéo, keo dán -Hướng dẫn HS học hai bài hát “Chiếc đèn ông sao” (Ph ạm Tuyên), “Rước đèn Tháng tám” (Đồng Sơn). Khuyến khích HS tì m băng nhạc để hát theo. Bước 2: Hướng dẫn HS làm đèn ông sao 1) Làm khung đèn ông sao -Tùy theo kích thước to nhỏ của ông sao, cắt 10 thanh tre cật dài bằng nhau. -Mỗi mặt của đèn là m ột ông sao năm cánh, cần làm hai ông sao b ằng nhau để khi buộc vào mới cân đối. Cách làm ông sao: + Lấy 5 thanh tre, Ở đầu thanh tre khía các rãnh nhỏ để có chỗ buộc dây thép. + Xếp 5 thanh tre thành hình ngôi sao, đan lại với nhau thật cân đối. -Buộc hai ngôi sao vào với nhau bằng dây thép nhỏ ở 5 góc ngôi sao để tạo thành 2mặt sao của đèn. -Cắt 4 khúc tre nhỏ bằng nhau làm thành chống tạo độ dày cho đèn, một khúc cắt to bản hơn chống ở chỗ hai đường chéo cắt nhau (phía đáy ngôi sao) để đặt nến. 2) Dán đèn - Dùng giấy bóng kính màu (hoặc giấy màu) dán kín các mặt của hìn h ông sao. Càng nhiều màu s ắc, đèn càng đẹp. Nhớ để chừa 2 lỗ hổng hình tam giác ở mặt dưới và mặt trên để bỏ nến vào và luồn cán sao. -Trang trí các đường viền ngôi sao bằng giấy m àu, chọn m àu nổi bật với m àu ngôi sao. Cắt các hình họa tiết, hoa, con giố ng tùy thích để dán lên các mặt sao. -Dùng một que làm cán đèn sao cho cái que ấy có thể xuyên qua m ột que chốngnhỏ giữ cho cán không tuột khỏi đèn. Có thể buộc dây trên đỉnh đèn, treo cái dây đóvào cái que để rước. -Uốn một thanh tre nhỏ, dài làm thà nh m ột vòng tròn bao quanh ngôi sao. Cắt giấynhiều màu sắc khác nhau thành những tua nhỏ , dán bao quanh viền vòng tròn. -Thắp nến bên trong, ánh sáng phát ra làm cho đèn sáng lung linh nhiều màu sắc. Bước 3: Hoàn thành sản phẩm -Các tổ giúp nhau hoàn th ành chiếc đèn đúng thời gian quy định. Dán tên vào cánđèn. -Chăng dây quanh lớp để treo những đèn đã làm xong theo từng khu vực tổ. Bước 4: Nhận xét –Đánh giá -GV nhận xét, khen ngợi những đôi b àn tay khéo đã tự làm ra đồ chơi dân gian có ýnghĩa. Có những chiếc đèn đẹp, có những chiếc đèn chưa thật đẹp, tất cả đều đángđược nâng niu và sử dụng nó trong đêm hội rước đèn, vì nó là sản phẩm do chínhcác em làm ra. -Cả lớp cùng hát hai bài hát “Chiếc đèn ông sao” (Phạm Tuyên), “Rước đèn Tháng tám” (Đồng Sơn) theo băng nhạc. Ngày : 9/9/2013 GVCN Nguyễn Hoàng Thanh Tổ - Khối Phạm Thị Ngọc Bích

File đính kèm:

  • doctuan 4 chieu.doc