Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 34

Tập đọc

TiÕt: 67 LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG

I. Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. Đọc đúng các tên riêng nước ngoài.

 -Hiểu nội dung : Sự quan tâm tới trẻ của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê - mi. (TL câu hỏi 1,2,3)

II. Chuẩn bị: + Tranh minh họa bài trong SGK

 + HS: Xem trước bài, SGK.

III. Các hoạt động:

 

doc20 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoùm 4. GV chaám saûn phaåm. Cuûng coá: Nhaän xeùt- tuyeân döông. 5.Toång keát- daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt Boä laép gheùp. HS tự tìm đề tài HS trình baøy. HS thöïc haønh. HS tröng baøy saûn phaåm. Veà nhaø taäp laép gheùp quen. ___________________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u TiÕt: 68 «n tËp vÒ dÊu c©u ( DÊu g¹ch ngang) I. Môc tiªu: LËp ®­îc b¶ng tæng kÕt vÒ t¸c dông cña dÊu ng¹ch ngang (BT1); t×m ®­îc c¸c dÊu g¹ch ngang vµ nªu ®­îc t¸c dông cña chóng (BT2). II. §å dïng d¹y- häc: B¶ng phô viÕt s½n. T¸c dông cña dÊu g¹ch ngang VÝ dô 1. §¸nh dÊu t¹i chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®èi tho¹i. 2. §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u. 3. §¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung bµi d¹y A. Bµi cò - HS ®äc ®o¹n v¨n tr×nh bµy suy nhÜ cña em vÒ nh©n vËt ót VÞnh. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm tõng HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc. 2. T×m hiÓu vÝ dô: Bµi 1:- HS ®äc YC cña BT. - HS tù lµm c¸ nh©n vµo vë. - HS tiÕp nèi nhau tr×nh bµy t¸c dông cña dÊu g¹ch gang. - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GVnhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. - GV d¸n lªn b¶ng tê phiÕu viÕt néi dung cÇn nhí vÒ dÊu g¹ch ngang. - HS nªu l¹i c¸c t¸c dông cña dÇu g¹ch ngang. Bµi 2:- HS ®äc YC cña bµi tËp vµ mÈu chuyÖn C¸i bÕp lß. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. 1 em lµm ra phiÕu d¸n bµi lªn b¶ng. - GV cïng HS nhËn xÐt, söa ch÷a cho hoµn chØnh. - GV chÊm vë 1 sè em. 3. Cñng cè, dÆn dß:- GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS ghi nhí kiÕn thøc vÒ dÊu g¹ch ngang ®Ó sö dông cho ®óng. . Bµi 1: Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc ë Líp 4 vµ c¸c VD d­íi ®©y, h·y lËp b¶ng tæng kÕt vÒ t¸c dông cña dÊu g¹ch ngang. * §¸nh dÊu t¹i chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®èi tho¹i. §o¹n a - TÊt nhiªn råi. - MÆt tr¨ng còng nh­ vËy, mäi thø ®Òu nh­ vËy... * §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u. §o¹n a - MÆt tr¨ng còng nh­ vËy...- Giäng c«ng chóa nhá dÇn, nhá dÇn. §o¹n b Bªn tr¸i lµ ®Ønh Ba v× vßi väi, n¬i MÞ N­¬ng - con g¸i vua Hïng V­¬ng thø 18 - theo S¬n Tinh vÒ trÊn gi÷ nói cao. * §¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª. §o¹n c ThiÕu nhi tham gia c«ng t¸c x· héi: - Tham gia tuyªn truyÒn... - Tham gia tÕt trång c©y... - Ch¨m sãc gia ®×nh th­¬ng binh,... Bµi 2: T×m dÊu g¹ch gang trong mÈu chuyÖn C¸i bÕp lß vµ nªu t¸c dông cña nã trong tõng tr­êng hîp. Chµo b¸c - Em bÐ nãi víi t«i. (Chó thÝch lêi chµo Êy lµ cña em bÐ, em chµo “t«i”). Ch¸u ®i ®©u ®i vËy? - T«i hái em. (Chó thÝch lêi hái ®ã lµ lêi “t«i”). _______________________________________ KHOA HỌC: TiÕt: 68 MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Mục tiêu: - Xác định được những biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ thế giới, quốc gia, cộng đồng và gia đình. - Trình bày về các biện pháp bảo vệ môi trường. - Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh góp phần giữ vệ sinh môi trường. - Kĩ năng tự nhận thức về vai trò của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm và tuyên truyền với người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường đất, rừng, không khí và nước.. II. Chuẩn bị:GV: - Hình vẽ trong SGK trang 130, 131. - Sưu tầm những hình ảnh và thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. - HS: - Giấy khổ to, băng dính hoặc hồ dán, SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Tác động của con người đến với môi trường không khí và nước. ® Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Một số biện pháp bảo vệ môi trường. 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận. Phương pháp: Quan sát, thảo luận. ® Giáo viên kết luận: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một quốc gia nào, đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới. Hoạt động 2: Triển lãm Giáo viên đánh giá kết quả, tuyên dương nhóm làm tốt. Hoạt động 3: Củng cố. Hát Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh làm việc cá nhân, quan sát các hình vả đọc ghi chú xem mỗi ghi chú ứng với hình nào. Học sinh trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển sắp xếp các hình ảnh và các thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. (Lưu ý: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm). ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2012 Toán : TiÕt:170 LUYỆN TẬP CHUNG I/Mục tiêu: Giúp HS: +Củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia. +Vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính; giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II/Chuẩn bị: HS: chuẩn bị bảng con. GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ: Tìm x: a) x-1,27=13,5:4,5 b)x-4,18=7,2:3,6 c)(x+4,1):3,2=3 d)56-x=4,8:4 2.Bài mới: Hoạt động1: Cặp đôi, cá nhân Luyện tập Bài 1/176: Tính. +GV cho HS làm bài, 1số HS làm bảng. +HS nhận xét bài bạn-GV đánh giá chung. a) 23905; 830450; 746028. b)1/15; 45/2; 2/3. c)4,7; 2,5; 61,4. d)3gìơ15phút; 1phút13giây. Bài 2/176: Tìm x. +4HS làm bảng, lớp làm vở, HS nhận xét bàibạn +GV đánh giá chung. a) x=50 b) x=10 c) x=1,4 d) x=4 Giải: Số ki-lô-gam đường của hàng đó đã bán trong ngày đầu là: 2400:100x35=840(kg). Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là: 2400:100x40=960(kg). Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong hai ngày đầu là: 840+960=1800(kg). Số ki-lô-gam đương cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là: 2400-1800=600(kg) Bài 3/176: HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu và cách giải.-GV yêu cầu tóm tắt đề rồi giải. -1HS làm bảng, lớp làm vở. -HS nhận xét bài bạn-GV đánh giá chung. Bài 4/176: GVHDHS như bài 3. Giải: Vì tiền lãi bằng 20% tiền vốn, nên tiền vốn là 100% và 1 800 000 đồng bao gồm: 100% + 20% =120%(tiền vốn) Tiền vốn để mua số hoa quả đó là: 1800000:120 x100=1500000(đồng). .Dặn dò :Ôn: Kĩ năng tính toán, tìm thành phần HS bảng, trên giấy. HS mở sách. HS trả lời làm vở. HS trả lời làm vở. HS trả lời làm vở. HS trả lời làm vở. Lắng nghe và thực hiện. ___________________________________________ Kể chuyện : TiÕt: 34 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Đề bài: 1. Kể 1câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi. 2. Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội. I/Mục tiêu: - Tìm và kể được một câu chuyện có thực trong cuộc sống nói về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc câu chuyện về công tác xã hội em cùng các bạn tham gia. - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện hợp lí ... Cách kể giản dị, tự nhiên .- Yêu cuộc sống, gia đình, nhà trường và xã hội. II/Chuẩn bị: + Bảng lớp viết 2 đề bài của tiết KC. + Tranh, ảnh ... nói về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi; hoặc thiếu nhi tham gia công tác xã hội. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Kể câu chuyện em đã nghe, đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trả lời câu hỏi. Kể câu chuyện em được chứng kiến, tham gia nói về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi. GV ghi đề bảng. - GV gạch chân từ quan trọng. +Cho HS đọc gợi ý 1, 2 SGK. +GV kể một số hoạt động thể hiện sự chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi của gia đình, nhà trường, xã hội. +Giới thiệu tên chuyện mình sẽ kể. GV nhận xét tiết học. Kể lại câu chuyện cho người thân 2HS kể. HS lắng nghe. HS đọc đề. 2 HS đọc tiếp nối. Lần lượt từng HS. Nhóm 2 HS. Cá nhân. Lắng nghe. __________________________________________ Tập làm văn: TiÕt:68 TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI. I/.MỤC TIÊU: - .HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả người theo 3 đề bài đã cho ( tuần 33): bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày. - Có ý thức tự đánh giá những thành cộng và hạn chế trong bài viết của mình, Biết sửa bài; viết lại một đoạn trong bài văn cho hay hơn. - Giáo dục học sinh yêu quí mọi người xung quanh. II/. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: GV: - Bảng phụ ghi một số lỗi điển hình cần chửa chung trước lớp. - Ghi 3 đề bài của tiết kiểm tra. HS: Bút chì, vở TLV. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy 1/ Bài mới: Hoạt động 1 : a. Giới thiệu – ghi đề: b. Nhận xét Nhận xét chung. - GV treo bảng phụ đã viết sẵn 3 đề của tiết kiểm tra và một số lỗi điển hình. - GV nhận xét ưu khuyết điểm. Ví dụ : + Xác định đề (tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy dỗ em; tả 1 người ở địa phương sinh sống; tả 1 người em mới gặp lần đầu nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc) + Bố cục (đủ 3 phần, hợp lí); ý ( phong phú, mới, lạ); diễn đạt ( mạch lạc, trong sáng ). Hoạt động 2 : Thông báo điểm cụ thể. Hoạt động 3 c) Chữa bài: Hướng dẫn chữa lỗi chung. 3/ Củng cố, dặn dò: - Chấm vở một số em.Nhận xét. Nhận xét tiết học. Hoạt động của Trò - HS lắng nghe. - 1 HS đọc 4 đề. - 1số HS chữa bài, lớp chữa vào vở. - HS đọc lời nhận xét, tự sữa lỗi. - HS nối tiếp nhau đọc. - HS lắng nghe _____________________________________________ ¢m nh¹c (GV chuyªn so¹n- gi¶ng) _____________________________________________ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu : - HS nắm được ưu khuyết diểm trong tuần 34 - Nắm phương hướng cho tuần 35 - Giáo dục các em có ý thức phê và tự phê tốt Có ý thức xây dựng nề nếp lớp II: Chuẩn bị: Phương hướng tuần 35 III.Các HĐ dạy và học HĐ GIÁO VIÊN HĐ HỌC SINH 1 . Ổn định : 2. Nhận xét :Hoạt động tuần 34 - GV nhận xét chung 3. Kế hoạch tuần 35 - Học chuyên cần - Truy bài đầu giờ - Giúp các bạn còn chậm - Học bài và làm bài tốt trước khi đến lớp - Xây dưng nền nếp lớp - Lớp trưởng nhận xét - Báo cáo tình hình chung của lóp tuần qua - Các tổ trưởng báo cáo - Các tổ khác bổ sung - Bình chọn tổ, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có tiến bộ - Lắng nghe ý kiến bổ sung

File đính kèm:

  • docTuan 34 CHUAN.doc